Powrót

Teczka: 701/2/1

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
KolekcjaAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Tytuł teczkiListopad- grudzień 1918
Opis teczki1918 1918; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Daty 1918 - 1918

Wyszukaj w teczce

Osoba: Miejsce:     Typ:     Język: ?
Fragment tekstu: Data początkowa: Data końcowa: Szukaj

Dokumenty w teczce 701/2/1

Lp. Tytuł Strona pocz. Strona końc.
1 Spis zawartości teczki 1 1
2 Okładka teki 1 Akt generała Tadeusza Rozwadowskiego 1 1
3 Wytyczne dla wojska Okręgu Warszawskiego 2 2
4 Rozkaz do dowódcy Miasta Warszawy 3 3
5 Zarządzenia wydane przez Dowództwo Okręgu Generalnego Warszawskiego 4 5
6 Raport ws. sytuacji wojskowej w Rosji sowieckiej 6 9
7 Raport z sytuacji wojskowej w Rosji Sowieckiej 10 12
8 Raport o układzie sił społeczno-politycznych w Rosji 13 16
9 Raport o układzie sił społeczno-politycznych i sytuacji politycznej Rosji. 17 19
10 Raport 20 23
11 Raport 24 26
12 Pismo do Komendanta Józefa Piłsudskiego 27 27
13 Telegram do komendanta Józefa Piłsudskiego 28 28
14 Rozmowa z Posłem Niemieckim 30 31
15 Pismo do Rządu Polskiego 32 32
16 Telegram do Ministerstwa Komunikacji 33 33
17 Raport na temat sytuacji w Łodzi 34 35
18 Raport na temat sytuacji w Łodzi 36 37
19 Raport z Ekspedycji Lwowskiej 38 39
20 List do Komendanta 40 41
21 List do Jędrzeja Moraczewskiego. 42 45
22 List do Komendanta 46 48
23 Sprawa I batalionu 5 pułku piechoty. 49 49
24 Notatka 50 50
25 List do Pułkownika n.n. 51 52
26 Raport ppłk. Błeszyńskiego dowódcy Baonu I, atakującego Podborce. 53 56
27 Raport z działalności I baonu 5 pułku piechoty. 57 66
28 Niemiecka mapa sztabowa Lwowa. 67 67
29 List do Komendanta Piłsudskiego 68 70
30 List do Komendanta Piłsudskiego. 71 71
31 List do Komendanta Piłsudskiego. 72 73
32 Potrzeba Dyktatora. 74 75
33 Raport Stanisława Hempla z Wiednia. 76 76
34 Polska wobec koalicji i stosunki wewnątrz kraju. 77 82
35 Raporty referenta politycznego przy Generalnym Okręgu Warszawskim 83 86
36 Telegram 85 85
37 Do Komendanta garnizonu 87 87
38 Sprawozdanie z podróży do Poznańskiego. 88 89
39 Do Adiutantury Generalnej 90 90
40 Do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 91 91
41 Telegram 92 92
42 Do szefa Sztabu Generalnego. 93 93
43 Do Sztabu Generalnego. 94 94
44 Nota 95 96
45 Lista osób 97 97
46 Raport generała Puchalskiego. 98 106
47 Propozycja obrony Lwowa skierowana do szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. 107 108
48 Dane na temat ludzi i sprzętu w Wilnie i Grodnie. 109 109
49 List ws. mianowania biskupa Bandurskiego biskupem polowym Wojska Polskiego. 110 110
50 Sprawa nominacji biskupa Bandurskiego. 111 111
51 Fragment listu arcybiskupa Bilczewskiego do biskupa Bandurskiego. 112 112
52 List do Komendanta Piłsudskiego. 113 114
53 Protokół w sprawie zamachu polityczno-wojskowego na garnizon i Komisariat Ludowy w Kozienicach. 115 116
54 Do Adiutantury Generalnej. 117 117
55 Raport w sprawie wydarzeń w Kozienicach. 118 120
56 Kopia listu naczelnego lekarza Espozytury Polskiego Czerwonego Krzyża w Mińsku, nr 1. 121 121
57 Kopia listu naczelnego lekarza Espozytury Polskiego Czerwonego Krzyża w Mińsku, nr 3. 122 122
58 Kopia listu naczelnego lekarza Espozytury Polskiego Czerwonego Krzyża w Mińsku, nr 2. 123 123
59 Armia polska we Francji. 124 125
60 Armia polska we Francji. 126 127
61 Depesza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu dla Komitetu Narodowego. 128 135
62 Raporty referenta politycznego przy Generalnym Okręgu Lubelskim. 136 140
63 Raport Rady Wojskowej Ziemi Grodzieńskiej 141 141
64 Zapis rozmowy telefonicznej Warszawa-Kalisz 142 143
65 Memoriał od członków b. Rady Naczelnej Polskiej Siły Zbrojnej w Rosji. 144 147
66 Raport sytuacyjny z Poznania 148 148
67 Sprawozdanie z sytuacji na Litwie. 149 152
68 Raport z Kielc 153 153
69 List do Komendanta Piłsudskiego. 154 154
70 Raport sytuacyjny z Górnego Śląska. 155 155
71 List do Ministra Spraw Wewnętrznych ws Żydów Polskich. 160 160
72 List nt. sytuacji Żydów Polskich. 161 162
73 L'echo de Varsovie. 163 165
74 List z Genewy do Komendanta Piłsudskiego. 166 166
75 List z Genewy 167 169
76 Prośba do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich o zwolnienie ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego. 170 170
77 Sprawozdanie z sytuacji wewnętrzno-politycznej w zaborze pruskim. 171 176
78 Meldunek z Poznania. 177 177
79 Meldunek od Jerzego Hulewicza i telefon z Kalisza. 178 179
80 Telegram z Wiednia 180 180
81 List do Jędrzeja Moraczewskiego 181 181
82 Raport dla szefa kolejnictwa W.P. kpt. Brzozowskiego. 182 183
83 Karta służbowa 184 184
84 Do Generała Władysława Weytki. 185 185
85 Raport z Poznania. 186 187
86 Dwa raporty z Poznania. 188 194
87 Raport z podróży z Moskwy do Warszawy (8-17 grudnia 1918). 195 196
88 Rozkaz rozwiązania prywatnych milicji i bojówek. 197 197
89 Wytyczne w sprawie partii socjalistycznych. 198 198
90 Korespondencja Stanisława Szeptyckiego z Józefem Piłsudskim ws. zwolnienia ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego. 199 200
91 Raport ze Lwowa 201 205
92 Korespondencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 206 208
93 List z Poselstwa Niemieckiego w Warszawie 209 209
94 Listy ws. dymisji z urzędu Ministra Spraw Zagraniczncyh. 210 213
95 Zapis rozmowy w Ministerswtie Spraw Zagranicznych. 214 217
96 Raport 2. 218 226
97 Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Republiki Polskiej. 227 239
98 List do Komendanta Piłsudskiego z Berna. 240 243
99 Raport w sprawie Śląska i ekspedycji wschodniej 244 247
100 Raport o zachowaniu się Witosa i Grabskiego 248 248
101 Rozkaz do załogi Ziemi Grodzieńskiej 249 254
102 Sprawozdanie z działalności zagranicą 255 260
103 Pismo do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w sprawie postępowania polskich władz wobec Ukraińców we Lwowie 261 272
104 Raport skierowany do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ustaleniach Ukraińskiej Rady Narodowej 273 283
105 Raport o sytuacji koło Kowla na Wołyniu 284 289
106 Prośba do gen. Rozwadowskiego 290 290
107 Prośba o dymisję 291 294
108 Depesza zawiadamiająca o adresie przesyłanych raportów 295 295
109 Raport o postępowaniu władz polskich we Lwowie 296 297
110 Pismo do Komendanta w sprawie utworzenia rządu trójdzielnicowego 298 300
111 List do Komendanta o sytuacji wojskowej w Galicji Wschodniej 301 304
112 Rewolucja i kontrrewolucja w Polsce 305 310
113 List w sprawie zwolnienia syna 311 313
114 Legitymacja dla Franciszka Bardla i Adama Kręźla 314 314
115 Sprawa nominacji oficerów Dowbór-Muśnickiego 315 328
116 Depesza do poselstwa polskiego w Wiedniu 329 329
117 Raport o przyjeździe Paderewskiego do Poznania 330 332
118 Zapowiedź przyjazdu 333 333