Back

Folder: 701/2/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleListopad- grudzień 1918
Folder description1918 1918; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1918 - 1918

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/1

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 1 1
2 Wytyczne dla wojska Okręgu Warszawskiego 2 2
3 Rozkaz do dowódcy Miasta Warszawy 3 3
4 Zarządzenia wydane przez Dowództwo Okręgu Generalnego Warszawskiego 4 5
5 Raport ws. sytuacji wojskowej w Rosji sowieckiej 6 9
6 Raport z sytuacji wojskowej w Rosji Sowieckiej 10 12
7 Raport o układzie sił społeczno-politycznych w Rosji 13 16
8 Raport o układzie sił społeczno-politycznych i sytuacji politycznej Rosji. 17 19
9 Raport 20 23
10 Raport 24 26
11 Pismo do Komendanta Józefa Piłsudskiego 27 27
12 Telegram do komendanta Józefa Piłsudskiego 28 28
13 Rozmowa z Posłem Niemieckim 30 31
14 Pismo do Rządu Polskiego 32 32
15 Telegram do Ministerstwa Komunikacji 33 33
16 Raport na temat sytuacji w Łodzi 34 35
17 Raport na temat sytuacji w Łodzi 36 37
18 Raport z Ekspedycji Lwowskiej 38 39
19 List do Komendanta 40 41
20 List do Jędrzeja Moraczewskiego. 42 45
21 List do Komendanta 46 48
22 Sprawa I batalionu 5 pułku piechoty. 49 49
23 Notatka 50 50
24 List do Pułkownika n.n. 51 52
25 Raport ppłk. Błeszyńskiego dowódcy Baonu I, atakującego Podborce. 53 56
26 Raport z działalności I baonu 5 pułku piechoty. 57 66
27 Niemiecka mapa sztabowa Lwowa. 67 67
28 List do Komendanta Piłsudskiego 68 70
29 List do Komendanta Piłsudskiego. 71 71
30 List do Komendanta Piłsudskiego. 72 73
31 Potrzeba Dyktatora. 74 75
32 Raport Stanisława Hempla z Wiednia. 76 76
33 Polska wobec koalicji i stosunki wewnątrz kraju. 77 82
34 Raporty referenta politycznego przy Generalnym Okręgu Warszawskim 83 86
35 Telegram 85 85
36 Do Komendanta garnizonu 87 87
37 Sprawozdanie z podróży do Poznańskiego. 88 89
38 Do Adiutantury Generalnej 90 90
39 Do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 91 91
40 Telegram 92 92
41 Do szefa Sztabu Generalnego. 93 93
42 Do Sztabu Generalnego. 94 94
43 Nota 95 96
44 Lista osób 97 97
45 Raport generała Puchalskiego. 98 106
46 Propozycja obrony Lwowa skierowana do szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. 107 108
47 Dane na temat ludzi i sprzętu w Wilnie i Grodnie. 109 109
48 List ws. mianowania biskupa Bandurskiego biskupem polowym Wojska Polskiego. 110 110
49 Sprawa nominacji biskupa Bandurskiego. 111 111
50 Fragment listu arcybiskupa Bilczewskiego do biskupa Bandurskiego. 112 112
51 List do Komendanta Piłsudskiego. 113 114
52 Protokół w sprawie zamachu polityczno-wojskowego na garnizon i Komisariat Ludowy w Kozienicach. 115 116
53 Do Adiutantury Generalnej. 117 117
54 Raport w sprawie wydarzeń w Kozienicach. 118 120
55 Kopia listu naczelnego lekarza Espozytury Polskiego Czerwonego Krzyża w Mińsku, nr 1. 121 121
56 Kopia listu naczelnego lekarza Espozytury Polskiego Czerwonego Krzyża w Mińsku, nr 3. 122 122
57 Kopia listu naczelnego lekarza Espozytury Polskiego Czerwonego Krzyża w Mińsku, nr 2. 123 123
58 Armia polska we Francji. 124 125
59 Armia polska we Francji. 126 127
60 Depesza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu dla Komitetu Narodowego. 128 135
61 Raporty referenta politycznego przy Generalnym Okręgu Lubelskim. 136 140
62 Raport Rady Wojskowej Ziemi Grodzieńskiej 141 141
63 Zapis rozmowy telefonicznej Warszawa-Kalisz 142 143
64 Memoriał od członków b. Rady Naczelnej Polskiej Siły Zbrojnej w Rosji. 144 147
65 Raport sytuacyjny z Poznania 148 148
66 Sprawozdanie z sytuacji na Litwie. 149 152
67 Raport z Kielc 153 153
68 List do Komendanta Piłsudskiego. 154 154
69 Raport sytuacyjny z Górnego Śląska. 155 155
70 List do Ministra Spraw Wewnętrznych ws Żydów Polskich. 160 160
71 List nt. sytuacji Żydów Polskich. 161 162
72 L'echo de Varsovie. 163 165
73 List z Genewy do Komendanta Piłsudskiego. 166 166
74 List z Genewy 167 169
75 Prośba do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich o zwolnienie ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego. 170 170
76 Sprawozdanie z sytuacji wewnętrzno-politycznej w zaborze pruskim. 171 176
77 Meldunek z Poznania. 177 177
78 Meldunek od Jerzego Hulewicza i telefon z Kalisza. 178 179
79 Telegram z Wiednia 180 180
80 List do Jędrzeja Moraczewskiego 181 181
81 Raport dla szefa kolejnictwa W.P. kpt. Brzozowskiego. 182 183
82 Karta służbowa 184 184
83 Do Generała Władysława Weytki. 185 185
84 Raport z Poznania. 186 187
85 Dwa raporty z Poznania. 188 194
86 Raport z podróży z Moskwy do Warszawy (8-17 grudnia 1918). 195 196
87 Rozkaz rozwiązania prywatnych milicji i bojówek. 197 197
88 Wytyczne w sprawie partii socjalistycznych. 198 198
89 Korespondencja Stanisława Szeptyckiego z Józefem Piłsudskim ws. zwolnienia ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego. 199 200
90 Raport ze Lwowa 201 205
91 Korespondencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 206 208
92 List z Poselstwa Niemieckiego w Warszawie 209 209
93 Listy ws. dymisji z urzędu Ministra Spraw Zagraniczncyh. 210 213
94 Zapis rozmowy w Ministerswtie Spraw Zagranicznych. 214 217
95 Raport 2. 218 226
96 Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Republiki Polskiej. 227 239
97 List do Komendanta Piłsudskiego z Berna. 240 243
98 Raport w sprawie Śląska i ekspedycji wschodniej 244 247
99 Raport o zachowaniu się Witosa i Grabskiego 248 248
100 Rozkaz do załogi Ziemi Grodzieńskiej 249 254
101 Sprawozdanie z działalności zagranicą 255 260
102 Pismo do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w sprawie postępowania polskich władz wobec Ukraińców we Lwowie 261 272
103 Raport skierowany do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ustaleniach Ukraińskiej Rady Narodowej 273 283
104 Raport o sytuacji koło Kowla na Wołyniu 284 289
105 Prośba do gen. Rozwadowskiego 290 290
106 Prośba o dymisję 291 294
107 Depesza zawiadamiająca o adresie przesyłanych raportów 295 295
108 Raport o postępowaniu władz polskich we Lwowie 296 297
109 Pismo do Komendanta w sprawie utworzenia rządu trójdzielnicowego 298 300
110 List do Komendanta o sytuacji wojskowej w Galicji Wschodniej 301 304
111 Rewolucja i kontrrewolucja w Polsce 305 310
112 List w sprawie zwolnienia syna 311 313
113 Legitymacja dla Franciszka Bardla i Adama Kręźla 314 314
114 Sprawa nominacji oficerów Dowbór-Muśnickiego 315 328
115 Depesza do poselstwa polskiego w Wiedniu 329 329
116 Raport o przyjeździe Paderewskiego do Poznania 330 332
117 Zapowiedź przyjazdu 333 333