Back

Folder: 701/2/41

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePaździernik- grudzień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/41

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa; dokumenty Adiutantury Naczelnego Wodza od października do grudnia 1921 roku 1 1
2 Strona tytułowa i spis dokumentów z grupy II teki 41 Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 6
3 Spis zawartości teczki 2 6
4 Depesza attache wojskowego w Moskwie o konferencji z Kemalistami, Armenią i Gruzją 7 8
5 Depesza z Moskwy 7 8
6 Raport Polskiej Misji Wojskowej we Francji o sprawach emigracji rosyjskiej 9 13
7 Sprawy emigracji rosyjskiej we Francji 9 13
8 Artykuł Radka pt. "Anglia i Francja" opublikowany w "Prawdzie" z dnia 18 września 1921 roku 14 20
9 Artykuł Radka w "Prawdzie" 14 20
10 Tezy ekonomiczne opublikowane w "Woli Rossii" 21 25
11 Tezy ekonomiczne przyjęte na X Zjeździe P.S.R. 21 25
12 Komunikat prasowy z Rygi o bieżących problemach Łotwy 26 27
13 Komunikat prasowy z Rygi 26 27
14 Sprawozdanie z białoruskiej konferencji narodowo-politycznej, która odbyła się w Pradze w dniach 26-29 września 1921 roku 28 33
15 Sprawozdanie z białoruskiej narodowo-politycznej konferencji 28 33
16 Raport attache wojskowego w Finlandii o sytuacji w tym kraju 34 45
17 Raport z Finlandii 34 45
18 Sprawozdanie z sytuacji na Ukrainie w sierpniu i wrześniu 1920 roku 46 50
19 Sprawozdanie z sytuacji na Ukrainie 46 50
20 Raport pełnomocnika wojskowego i morskiego w Londynie w sprawie składu osobowego sowieckiej delegacji handlowej w Anglii 51 61
21 Skład osobowy i działalność sowieckiej delegacji handlowej w Anglii 51 61
22 Tłumaczenie artykułu "Nowa porażka koalicji" opublikowanego w "Prawdzie" 62 64
23 Artykuły z "Prawdy" 62 78
24 Tłumaczenie artykułu Radka pt. Marzec niemieckich białych" opublikowanego w "Prawdzie" poprzedzone listem przewodnim 65 69
25 Tłumaczenie artykułu Radka "Szantaż francusko-polski" umieszczonego w "Prawdzie" z dn. 23 września 1921 roku 70 73
26 Tłumaczenie artykułu Preobrażeńskiego "Zagadnienie naszej polityki finansowej" opublikowanego w "Prawdzie" w dniach 4, 6 i 7 września 1921 roku 74 78
27 Tłumaczenie artykułu Sztejna "Kwestie polityki federacyjno-ekonomicznej" umieszczonego w "Ekonomiczeskoj Żiźni" z dnia 30 września 1921 roku 79 81
28 Kwestie polityki federacyjno-ekonimicznej 79 81
29 Rozkaz wydany organom podległym Kijowskiemu Okręgowi Wojennemu zapobiegający zbyt braterskim stosunkom na granicy polsko-bolszewickiej 82 84
30 Stosunki panujące na granicy polsko-bolszewickiej 82 84
31 Tłumaczenie artykułu "Pierwsza komunistyczna kompania komunistów" umieszczonego w "Izwiestiach" z dnia 21 września 1921 roku 85 88
32 Pierwsza kampania komunistów 85 88
33 Komunikaty prasowe z Moskwy z 13, 14 i 20 października oraz z Rygi z 16 i 17 października 1921 roku 89 92
34 Komunikaty prasowe z Rygi i Moskwy 89 92
35 Komunikaty prasowe z Rygi z 18, 19 i 20 października i z Moskwy z 15 i 16 października 1921 roku 93 101
36 Zapowiedziany na stronie 100. raport attache wojskowego w Rydze za czas od 1 do 15 października 1921 roku 102 107
37 Raport attache wojskowego w Rydze o sytuacji wojskowej i wewnętrznej na Litwie oraz o sytuacji na sowieckiej Witebszczyźnie 108 111
38 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 112 113
39 Raport sytuacyjny z Litwy Środkowej za miesiąc wrzesień 1921 roku 114 120
40 Tłumaczenie artykułu Zorina "Pogłoski i rzeczywistość" umieszczonego w "Trudowom Donie" z dnia 15 września 1921 roku 121 123
41 Tłumaczenie artykułu Zorina "Pierwsze niepowodzenie", zamieszczonego w "Izwiestiach" z dnia 1 października 1921 roku 124 127
42 Tłumaczenie artykułu "Komisja nadzwyczajna" opublikowanego w "Poslednich Nowostiach" 22 sierpnia 1921 roku 128 131
43 Komunikaty prasowe z Rygi z 21 października oraz komunikaty prasowe z Moskwy z 18, 19, 20 21 i 22 października 1921 roku 132 139
44 Komunikat w sprawie "Czerwonej księgi" fałszywie przedstawiającej stosunki między Polską a Rosją sowiecką 140 149
45 Tłumaczenie artykułu " Zjazd pracowników Azji Wschodniej" wydrukowanego w "Izwiestiach" 20 września 1921 roku 150 152
46 Tłumaczenie artykułu Lwa Trockiego "Znaczenie drobiazgów" opublikowanego w "Prawdzie" z dn. 1 października 1921 roku 153 157
47 Raport attache wojskowego w Moskwie o przygotowaniach wojennych armii sowieckiej 158 164
48 Komunikaty prasowe z Rygi z 27 i 28 października 1921 roku oraz komunikat prasowy z Moskwy z 27 października tego roku. 165 170
49 Raport attache wojskowego w Paryżu dotyczący spraw rosyjskich 171 176
50 Komunikaty prasowe z Rygi z 23, 25 i 26 października 1921 roku oraz komunikaty prasowe z Moskwy z 25 i 26 października tegoż roku 177 183
51 Tłumaczenie artykułu "Prowokacja agentów angielskiej policji tajnej", zamieszczonego w "Izwiestiach" a 20 października 1921 roku 184 186
52 Tłumaczenie artykułu Radka "Stosunki niemiecko-rosyjskie" opublikowanego w "Prawdzie" 15 października 1921 roku 187 191
53 Raport attache wojskowego w Konstantynopolu o rosyjskich formacjach wojskowych na emigracji 192 205
54 Raport attache wojskowego w Konstantynopolu w sprawie sytuacji rosyjskich wojsk na emigracji 192 205
55 Informacja Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu o celu podróży Milukowa i Awksentjewa do Waszyngtonu 206 207
56 Komunikat prasowy z Moskwy z 2 i 3 listopada 1921 roku 208 211
57 List Borisa Sawinkowa do majora Świtalskiego 212 213
58 Rękopis Listu Ukraińskiego Komitetu Narodowo-Politycznego z Wiedniu z informacjami i prośbami do marszałka Piłsudskiego 214 217
59 Komunikat prasowy z Rygi z 6 października z 1921 roku 218 220
60 Depesza z Rygi o stanowisku Łotyszy wobec decyzji genewskich 221 222
61 List Juliusza Łukasiewicza do majora Kazimierza Świtalskiego w sprawie Borisa Sawinkowa wraz z listem samego Sawinkowa 223 229
62 Poufny raport w sprawie ewentualnego wydalenia z Polski Sawinkowa i Petlury oraz osób z ich najbliższego otoczenia 230 231
63 Syberia, Turkmenistan i Baszkiria w świetle urzędowej statystyki sowieckiej 232 235
64 Komunikaty prasowe z Rygi z 21, 22 i 23 października 1921 roku 236 242
65 Raporty prasowe z Wilna z 20, 21, 22, 24, 26 września 1921 roku 243 259
66 Depesze w języku francuskim przysłane do ministra spraw zagranicznych z powodu ocalenia marszałka Piłsudskiego 260 263
67 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 264 264
68 Tłumaczenie artykułu "Nowa prowokacja polskiej kamaryli wojskowej" opublikowanego w "Nowom Mirze", ukazującym się w Berlinie. 265 268
69 Komunikat prasowy z Rygi z dnia 12 listopada 1921 roku 269 270
70 Telegramy szyfrowe wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 271 274
71 Komunikaty prasowe z Rygi z 16 i 17 września i z Moskwy z 11, 13 i 14 września 1921 roku 275 282
72 Komunikaty prasowe z Rygi z 26, 27 i 28 września i komunikat prasowy z Moskwy z 27 września 1921 roku 283 291
73 Raport attache wojskowego w Finlandii m.in.o uznaniu Litwy przez Finlandię i atakach prasy fińskiej na Polskę 292 302
74 List Michała Sokolnickiego do ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego 303 306
75 Komunikaty prasowe z Moskwy z 11 i 13 listopada 1921 roku 307 310
76 Komunikaty prasowe z Rygi z 10, 11 i 12 listopada oraz z Moskwy z 10 i 11 listopada 1921 roku 311 316
77 Komunikaty prasowe z Moskwy z 15 i 16 listopada 1921 roku. 317 323
78 Część raportu płk. Hempla przedstawiający stosunek sowietów do Polski 324 327
79 Komunikat prasowy z Moskwy z 18 listopada 1921 roku 328 330
80 Raport attache wojskowego w Paryżu o pertraktacjach bolszewików z eserami. 331 336
81 Raport sytuacyjny z Wilna za miesiąc październik 1921 roku 337 345
82 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 346 346
83 List do majora Świtalskiego w sprawie Borisa Sawinkowa 347 347
84 Komunikat prasowy z Moskwy z 17 listopada oraz komunikaty prasowe z Rygi z 16, 17, 19, 21 listopada 1921 roku 348 354
85 Dwa rękopisy listów Borisa Sawinkowa napisanych w języku rosyjskim 355 358
86 Komunikat prasowy z Rygi z 23 listopada 1921 roku 359 362
87 Odpisu telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 363 363
88 Komunikaty prasowe z Rygi z 25 i 26 listopada 1921 roku 364 367
89 Raport zastępcy attache wojskowego w Paryżu z dnia 14 listopada 1921 roku 368 371
90 Raport attache wojskowego w Moskwie z 18 listopada 1921 roku 372 377
91 List Borisa Sawinkowa do Ministra Spraw Zagranicznych przesłany także do wiadomości majora Kazimierza Świtalskiego 378 381
92 List Borisa Sawinkowa do ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych wysłany z powiadomieniem majora Kazimierza Świtalskiego 382 384
93 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 385 385
94 Raport ppor. Wołłowicza wraz z trzema załącznikami 386 395
95 Telegram p. Askenazego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 396 396
96 Artykuł "Pierwsza koncesja na terytorium R.S.F.S.R. opublikowany w "Izwiestiach" z dnia 2 listopada 1921 roku 397 399
97 Komunikaty prasowe z Moskwy z 27 i 30 listopada 1921 roku 400 403
98 List do dyrektora Departamentu Dyplomatycznego w sprawie sprzedaży nafty do krajów bałtyckich 404 408
99 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 410 411
100 Informacje dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące Litwy i Łotwy głównie w kontekście sporu o Wileńszczyznę 412 413
101 Komunikat prasowy z Moskwy z 1 grudnia i z Rygi z 29 listopada 1921 roku 414 416
102 Tłumaczenie artykułu "Sytuacja w Rosji Sowieckiej" z gazety "Rul" 417 422
103 Streszczenie listu prezesa rosyjsko-azjatyckiego przedsiębiorstwa o niemożności zawarcia umowy handlowej z rządem sowietów 423 425
104 Raport attache wojskowego w Moskwie o przebiegu konferencji komunistów polskich. 426 429
105 Raporty informacyjne attache wojskowego w Helsingforsie/ Helsinkach wraz załącznikami 430 449
106 List do majora Świtalskiego w sprawie Wileńszczyzny na forum Ligi Narodów 450 454
107 List ambasadora Juliusza Łukasiewicza do majora Kazimierza Świtalskiego 455 458
108 Opis sytuacji na Ukrainie Sowieckiej i w Rosji wraz z rozkazem dowództwa bolszewickiego 459 473
109 Nota rządu sowieckiej Ukrainy złożona w Poselstwie Polskim w Moskwie 474 476
110 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 477 477
111 Komunikat prasowy z Rygi z 30 października 1921 roku 478 480
112 Raport z Równego 481 485
113 Komunikat prasowy z Rygi z dnia 9 grudnia 1921 486 487
114 Raport Michała Sokolnickiego dla ministra spraw zagranicznych 488 493
115 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 494 495
116 Informacje w sprawie Wileńszczyzny 496 498
117 Fragment raportu wywiadowczego Francuskiej Misji Wojskowej dotyczący stosunkow polsko-rosyjskich widzianych przez Niemców 499 502
118 Dwa raporty attache wojskowego w Estonii 503 510
119 Informacje o prasie litewskiej i białoruskiej ukazującej się na Litwie Środkowej 511 513
120 Tłumaczenie artykułu Stiekłowa "Cofanie się" umieszczonego w "Izwiestiach" z dnia 19 listopada 1921 roku 514 519
121 Komunikaty prasowe z Moskwy z 2 i 3 grudnia oraz komunikat prasowy z Rygi z 7 grudnia 1921 roku 520 525
122 Informacje o polityce zagranicznej sowietów i ich dążeniu do zbliżenia się do Niemiec 526 527
123 Tłumaczenie artykułu Radka "Czwarty grenadier" umieszczonego w "Prawdzie" z dnia 23 listopada 1921 roku 528 533
124 Komunikaty prasowe z Rygi z 10, 7 , 12 i 13 grudnia 1921 roku 534 540
125 Tłumaczenie artykułu "Polska okupacja na Polesiu" opublikowanego w "Gołosie Rosiji" w dniu 3 grudnia 1921 roku 541 543
126 Informacje o umowie podpisanej między Rosją i Ukrainą sowiecką a Austrią 544 545
127 Informacje o przebiegu zjazdu polskich komunistów w Moskwie 546 550
128 Raport attache wojskowego w Paryżu 551 553
129 Komunikaty prasowe z Rygi z 14 i 15 grudnia 1921 roku 554 556
130 Raport attache wojskowego w Estonii 557 566
131 Raport attache wojskowego w Moskwie 567 571
132 Raport sytuacyjny Komendy Głównej Policji w Wilnie za miesiąc 1921 roku 572 581
133 Komunikat prasowy z Rygi z 19 grudnia 1921 roku 582 583