Powrót

Lista teczek

Nagłówek: ''
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/001/104
2 701/001/106
3 701/001/123
4 701/001/126
5 701/001/134
6 701/001/135
7 701/001/173
8 701/009/2
9 701/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 pol.
10 701/1/4 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem 1940 - 1953 pol.
11 701/1/5 Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze 1943 - 1987 pol.
12 701/1/6 Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego 1939 - 1956 pol.
13 701/1/13 Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r. 1918 - 1918 pol.
14 701/1/16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 pol.
15 701/1/17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 pol.
16 701/1/18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 pol.
17 701/1/19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 pol.
18 701/1/20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 pol.
19 701/1/21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 pol.
20 701/1/22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 pol.
21 701/1/23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 pol.
22 701/1/24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 pol.
23 701/1/25 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-1924 1919 - 1924 pol.
24 701/1/26 Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-1917 1914 - 1917 pol.
25 701/1/27 Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego 1914 - 1916 pol.
26 701/1/28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 pol.
27 701/1/31 Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego 1919 - 1920 rosyjski, polski, francuski
28 701/1/32 Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego 1918 - 1920 polski, francuski
29 701/1/33 Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego 1920 - 1920 polski, francuski
30 701/1/34 Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki 1920 - 1921 rosyjski, polski, francuski
31 701/1/36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 pol.
32 701/1/42 Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry 1904 - 1904 pol.
33 701/1/43 Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi 1904 - 1904 polski, francuski
34 701/1/44 Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii 1904 - 1904 polski, angielski
35 701/1/45 Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
36 701/1/46 Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
37 701/1/47 Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
38 701/1/48 Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
39 701/1/50 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1904 - 1904 pol.
40 701/1/51 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
41 701/1/52 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1905 - 1905 pol.
42 701/1/53 Listy Akashiego z Paryża 1905 - 1905 pol.
43 701/1/54 Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu 1905 - 1905 pol.
44 701/1/55 Listy Wacława Studnickiego z Paryża 1904 - 1904 pol.
45 701/1/58 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty 1920 - 1927 polski, angielski, francuski
46 701/1/62 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1929 - 1929 pol.
47 701/1/63 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1930 - 1930 pol.
48 701/1/64 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego 1931 - 1931 pol.
49 701/1/65 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1932 - 1932 pol.
50 701/1/66 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego 1934 - 1934 pol.
51 701/1/67 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego 1935 - 1935 pol.
52 701/1/70 Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji 1925 - 1926 pol.
53 701/1/71 Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r. 1925 - 1926 pol.
54 701/1/72 Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców 1925 - 1925 pol.
55 701/1/73 Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym 1925 - 1928 pol.
56 701/1/74 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego 1925 - 1925 pol.
57 701/1/75 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego 1925 - 1925 pol.
58 701/1/77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 ang.
59 701/1/79 "Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe 1966 - 1975 pol.
60 701/1/80 Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego 1939 - 1980 pol.
61 701/1/82 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r. 1899 - 1972 pol.
62 701/1/83 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich 1934 - 1935 pol.
63 701/1/84 Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu 1974 - 1974 polski, niemiecki
64 701/1/85 Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego 1916 - 1972 pol.
65 701/1/87 Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich 1935 - 1935 pol.
66 701/1/88 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego 1935 - 1935 polski, angielski
67 701/1/89 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe 1935 - 1977 pol.
68 701/1/90 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1933 - 1934 pol.
69 701/1/91 Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 polski, angielski, francuski
70 701/1/92 Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 pol.
71 701/1/93 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1936 - 1936 pol.
72 701/1/94 Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa 1914 - 1953 pol.
73 701/1/95 Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki 1937 - 1937 pol.
74 701/1/96 Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie" 1960 - 1973 pol.
75 701/1/97 Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego 1945 - 1947 pol.
76 701/1/99 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909) 1978 - 1986 pol.
77 701/1/102 Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe 1921 - 1967 polski, francuski
78 701/1/103 Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego 1921 - 1975 polski, francuski
79 701/1/104 Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka 1920 - 1987 pol.
80 701/1/105 Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe 1919 - 1963 pol.
81 701/1/107 Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ 1936 - 1938 pol.
82 701/1/109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 niem.
83 701/1/110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 niem.
84 701/1/113 Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich 1921 - 1934 pol.
85 701/1/115 Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
86 701/1/117 Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach 1926 - 1935 pol.
87 701/1/118 Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach 1926 - 1934 pol.
88 701/1/119 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1926 - 1934 pol.
89 701/1/120 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1936 - 1938 pol.
90 701/1/121 Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych 1927 - 1937 pol.
91 701/1/123 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1985 - 1995 pol.
92 701/1/124 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1981 - 1996 pol.
93 701/1/125 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury 1989 - 1997 pol.
94 701/1/126 Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia 1985 - 1985 polski, angielski
95 701/1/127 Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja 1955 - 1960 polski, angielski
96 701/1/128 Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe 1965 - 1965 pol.
97 701/1/129 Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja 1995 - 1995 pol.
98 701/1/130 Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja 1963 - 1964 pol.
99 701/1/131 Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja 1967 - 1967 pol.
100 701/1/132 Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury 1998 - 1998 pol.
101 701/1/133 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły 1997 - 1997 pol.
102 701/1/134 Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie 1977 - 1997 pol.
103 701/1/135 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1923 - 1974 pol.
104 701/1/136 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów 1942 - 1949 pol.
105 701/1/137 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1950 - 1959 pol.
106 701/1/138 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1960 - 1961 pol.
107 701/1/139 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1962 - 1963 pol.
108 701/1/140 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1964 - 1966 pol.
109 701/1/141 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1967 - 1968 pol.
110 701/1/142 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1969 - 1970 pol.
111 701/1/143 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1971 - 1987 pol.
112 701/1/144 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1988 - 1992 pol.
113 701/1/145 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1993 - 1995 pol.
114 701/1/146 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1996 - 1999 pol.
115 701/1/147 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady" 1915 - 1997 pol.
116 701/1/148 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA 1926 - 1935 polski, angielski
117 701/1/149 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie 1947 - 1990 polski, angielski
118 701/1/150 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja 1939 - 1996 polski, angielski
119 701/1/151 Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły 1976 - 1987 polski, angielski
120 701/1/153 Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego 1916 - 1995 polski, niemiecki
121 701/1/155 "Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka 1942 - 1942 pol.
122 701/1/157 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1899 - 1899 pol.
123 701/1/158 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1900 - 1900 pol.
124 701/1/159 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1901 - 1901 pol.
125 701/1/160 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1902 - 1902 pol.
126 701/1/161 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1903 - 1903 pol.
127 701/1/164 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
128 701/1/165 Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców" 1907 - 1907 pol.
129 701/1/166 Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa 1908 - 1908 pol.
130 701/1/167 Listy Józefa Piłsudskiego 1909 - 1909 pol.
131 701/1/168 Listy Józefa Piłsudskiego 1912 - 1912 pol.
132 701/1/169 Listy Józefa Piłsudskiego 1913 - 1913 pol.
133 701/1/170 Listy Józefa Piłsudskiego 1914 - 1914 pol.
134 701/1/171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 pol.
135 701/1/172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 pol.
136 701/1/174 "Robotnik" 1894 - 1894 Polski
137 701/11/1 Raporty sytuacyjne posła Orłowskiego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w sprawie stosunków między Argentyną i Brazylią czy brazylijskich kredytów dla Polski 1920 - 1920 pol.
138 701/11/2 Kopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40 1921 - 1921 pol.
139 701/11/3 Akta personalne od roku 1920-1924 - trzech posłów RP w Rio i urzędników Poselstwa 1920 - 1924 polski, hiszpański
140 701/11/4 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie dot. wysyłki artykułów prasowych. Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo do prasy brazylijskiej 1928 - 1929 polski, hiszpański
141 701/11/5 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z redakcją "Kuriera Polskiego" w Sao Paulo 1929 - 1929 pol.
142 701/11/6 Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo RP w Rio de Janeiro do Polskiej Agencji Telegraficznej i do prasy polskiej 1929 - 1929 pol.
143 701/11/7 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy 1930 - 1931 polski, hiszpański
144 701/11/8 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro w sprawie utworzonego Towarzystwa Polsko- Brazylijskiego "Polonia".
Statut Towarzystwa
1930 - 1931 polski, hiszpański
145 701/11/9 Telegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio 1937 - 1938 pol.
146 701/111/1 Instrukcje organizacyjne 1942 - 1943 pol.
147 701/111/2 Raporty organizacyjne Ekspozytury 1941 - 1945 pol.
148 701/111/3 Raporty organizacyjne placówek 1942 - 1945 pol.
149 701/111/4 Różne /pisma i zarządzenia/ 1942 - 1945 pol.
150 701/111/5 Akta zlikwidowanych placówek i referatów 1942 - 1944 pol.
151 701/111/16 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski
152 701/111/17 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski, niemiecki, francuski
153 701/111/18 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I pol.
154 701/111/19 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I polski, niemiecki
155 701/111/20 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II polski, angielski
156 701/111/21 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III polski, angielski
157 701/111/22 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I polski, angielski
158 701/111/23 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II pol.
159 701/12/1 Materiały Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, m.in. List ambasadora RP Kazimierza Papee do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie, Sprawozdanie z pobytu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rzymie 1943 - 1969 pol.
160 701/12/2 Wycinki prasowe dotyczące Watykanu 1939 - 1955 polski, angielski
161 701/12/3 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1956 - 1956 polski, włoski
162 701/12/4 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1957 - 1957 polski, włoski
163 701/12/5 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1958 - 1958 polski, włoski
164 701/12/6 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1959 - 1959 polski, włoski
165 701/12/7 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1960 - 1960 polski, włoski
166 701/12/8 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1961 - 1961 polski, włoski
167 701/12/9 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1962 - 1962 polski, włoski
168 701/12/10 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1963 - 1963 polski, włoski
169 701/12/11 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1964 - 1964 polski, włoski
170 701/12/12 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1965 - 1965 polski, włoski
171 701/12/13 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1966 - 1966 polski, włoski
172 701/12/14 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1967 - 1967 pol.
173 701/12/15 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1968 - 1968 pol.
174 701/12/16 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1969 - 1969 pol.
175 701/151/5/2463
176 701/151/5/2464
177 701/151/5/2466
178 701/151/5/2467
179 701/151/5/2468
180 701/151/5/2470
181 701/151/5/2471
182 701/151/5/2472
183 701/151/5/2473
184 701/151/5/2476
185 701/151/5/2477
186 701/151/5/2478
187 701/151/5/2479
188 701/151/5/2480
189 701/151/5/2481
190 701/151/5/2482
191 701/151/5/2484
192 701/151/5/2486
193 701/151/5/2487
194 701/151/5/2488
195 701/151/5/2490
196 701/151/5/2491
197 701/151/5/2492
198 701/151/5/2493
199 701/151/5/2495
200 701/151/5/2496
201 701/151/5/2497
202 701/151/5/2502
203 701/151/5/2504
204 701/151/5/2505
205 701/151/5/2506
206 701/151/5/2507
207 701/151/5/2508
208 701/151/5/2509
209 701/151/5/2511
210 701/151/5/2512
211 701/151/5/2513
212 701/151/5/2514
213 701/151/5/2516
214 701/151/5/2517
215 701/151/5/2518
216 701/151/5/2519
217 701/151/5/2520
218 701/151/5/2521
219 701/151/5/2522
220 701/151/5/2524
221 701/151/5/2525
222 701/151/5/2526
223 701/151/5/2527
224 701/151/5/2528
225 701/151/5/2529
226 701/151/5/2532
227 701/151/5/2533
228 701/151/5/2534
229 701/151/5/2535
230 701/151/5/2536
231 701/151/5/2537
232 701/151/5/2539
233 701/151/5/2540
234 701/151/5/2541
235 701/151/5/2544
236 701/151/5/2554
237 701/151/5/2555
238 701/151/5/2556
239 701/151/5/2557
240 701/151/5/2558
241 701/151/5/2559
242 701/151/5/2560
243 701/151/5/2561
244 701/151/5/2562
245 701/151/5/2563
246 701/151/5/2564
247 701/151/5/2565
248 701/151/5/2566
249 701/151/5/2567
250 701/151/5/2568
251 701/151/5/2569
252 701/151/5/2570
253 701/151/5/2572
254 701/151/5/2573
255 701/151/5/2574
256 701/151/5/2577
257 701/151/5/2579
258 701/151/5/2596
259 701/151/5/2597
260 701/151/5/2612
261 701/151/5/2617
262 701/151/5/2618
263 701/151/5/2619
264 701/151/5/2621
265 701/151/5/2622
266 701/151/5/2623
267 701/151/5/2624
268 701/151/5/2632
269 701/151/5/2633
270 701/151/5/2634
271 701/151/5/2648
272 701/151/5/2651
273 701/151/5/2656
274 701/151/5/2660
275 701/151/5/2661
276 701/151/5/2665
277 701/151/5/2666
278 701/151/5/2667
279 701/151/5/2669
280 701/151/5/2673
281 701/151/5/2678
282 701/151/5/2681
283 701/151/5/2683
284 701/151/5/2687
285 701/151/5/2691
286 701/151/5/2693
287 701/151/5/2694
288 701/151/5/2695
289 701/151/5/2696
290 701/151/5/2700
291 701/151/5/2707
292 701/151/5/2708
293 701/151/5/2709
294 701/151/5/2710
295 701/151/5/2711
296 701/151/5/2712
297 701/151/5/2713
298 701/151/5/2714
299 701/151/5/2715
300 701/151/5/2716
301 701/151/5/2717
302 701/151/5/2718
303 701/151/5/2719
304 701/151/5/2720
305 701/151/5/2721
306 701/151/5/2722
307 701/151/5/2723
308 701/151/5/2724
309 701/151/5/2725
310 701/151/5/2726
311 701/151/5/2727
312 701/151/5/2728
313 701/151/5/2729
314 701/151/5/2730
315 701/151/5/2751
316 701/151/5/2753
317 701/151/5/2754
318 701/151/5/2755
319 701/151/5/2756
320 701/151/5/2757
321 701/151/5/2758
322 701/151/5/2759
323 701/151/5/2760
324 701/151/5/2761
325 701/151/5/2762
326 701/151/5/2764
327 701/151/5/2768
328 701/151/5/2769
329 701/151/5/2770
330 701/151/5/2775
331 701/151/5/2776
332 701/151/5/2778
333 701/151/5/2780
334 701/151/5/2789
335 701/151/5/2791
336 701/151/5/2814
337 701/151/5/2815
338 701/151/5/2823
339 701/151/5/2824
340 701/151/5/2825
341 701/151/5/2826
342 701/151/5/2827
343 701/151/5/2828
344 701/151/5/2829
345 701/151/5/2830
346 701/151/5/2831
347 701/151/5/2832
348 701/151/5/2834
349 701/151/5/2835
350 701/151/5/2836
351 701/151/5/2837
352 701/151/5/2840
353 701/151/5/2843
354 701/151/5/2844
355 701/151/5/2846
356 701/151/5/2847
357 701/151/5/2848
358 701/151/5/2849
359 701/151/5/2850
360 701/151/5/2851
361 701/151/5/2852
362 701/151/5/2855
363 701/151/5/2856
364 701/151/5/2857
365 701/151/5/2858
366 701/151/5/2859
367 701/151/5/2861
368 701/151/5/2865
369 701/151/5/2866
370 701/151/5/2867
371 701/151/5/2869
372 701/151/5/2870
373 701/151/5/2871
374 701/151/5/2872
375 701/151/5/2873
376 701/151/5/2875
377 701/151/5/2876
378 701/151/5/2877
379 701/151/5/2878
380 701/151/5/2879
381 701/151/5/2880
382 701/151/5/2881
383 701/151/5/2882
384 701/151/5/2883
385 701/151/5/2884
386 701/151/5/2885
387 701/151/5/2886
388 701/151/5/2887
389 701/151/5/2888
390 701/151/5/2889
391 701/151/5/2890
392 701/151/5/2897
393 701/151/5/2899
394 701/151/5/2900
395 701/151/5/2915
396 701/151/5/2916
397 701/151/5/2917
398 701/151/5/2918
399 701/151/5/2919
400 701/151/5/2920
401 701/151/5/2921
402 701/151/5/2922
403 701/151/5/2923
404 701/151/5/2924
405 701/151/5/2925
406 701/151/5/2926
407 701/151/5/2927
408 701/151/5/2928
409 701/151/5/2929
410 701/151/5/2930
411 701/151/5/2931
412 701/151/5/2932
413 701/151/5/2933
414 701/151/5/2934
415 701/151/5/2935
416 701/151/5/2936
417 701/151/5/2937
418 701/151/5/2938
419 701/151/5/2939
420 701/151/5/2940
421 701/151/5/2941
422 701/151/5/2942
423 701/151/5/2943
424 701/151/5/2944
425 701/151/5/2945
426 701/151/5/2946
427 701/151/5/2947
428 701/151/5/2948
429 701/151/5/2949
430 701/151/5/2950
431 701/151/5/2951
432 701/151/5/2952
433 701/151/5/2953
434 701/151/5/2954
435 701/151/5/2955
436 701/151/5/2956
437 701/151/5/2957
438 701/151/5/2959
439 701/151/5/2960
440 701/151/5/2961
441 701/151/5/2962
442 701/151/5/2963
443 701/151/5/2964
444 701/151/5/2967
445 701/151/5/2968
446 701/151/5/2969
447 701/151/5/2970
448 701/151/5/2971
449 701/151/5/2972
450 701/151/5/2973
451 701/151/5/3023
452 701/151/5/3024
453 701/151/5/3050
454 701/151/5/3051
455 701/151/5/3052
456 701/151/5/3053
457 701/151/5/3057
458 701/151/5/3058
459 701/151/5/3061
460 701/151/5/3062
461 701/151/5/3064
462 701/151/5/3068
463 701/151/5/3069
464 701/151/5/3070
465 701/151/5/3072
466 701/151/5/3074
467 701/151/5/3075
468 701/151/5/3077
469 701/151/5/3079
470 701/151/5/3082
471 701/151/5/3083
472 701/151/5/3084
473 701/151/5/3088
474 701/151/5/3090
475 701/151/5/3091
476 701/151/5/3094
477 701/151/5/3096
478 701/151/5/3097
479 701/151/5/3098
480 701/151/5/3099
481 701/151/5/3100
482 701/151/5/3101
483 701/151/5/3102
484 701/151/5/3103
485 701/151/5/3503
486 701/151/5/3504
487 701/151/5/3505
488 701/151/5/3506
489 701/151/5/3507
490 701/151/5/3508
491 701/151/5/3509
492 701/151/5/3510
493 701/151/5/3511
494 701/151/5/3512
495 701/151/5/3513
496 701/151/5/3514
497 701/151/5/3515
498 701/151/5/3516
499 701/151/5/3517
500 701/151/5/3518
501 701/151/5/3519
502 701/151/5/3520
503 701/151/5/3521
504 701/151/5/3522
505 701/151/5/3523
506 701/151/5/3524
507 701/151/5/3525
508 701/151/5/3531
509 701/151/5/3532
510 701/151/5/3533
511 701/151/5/3534
512 701/151/5/3535
513 701/151/5/3536
514 701/151/5/3537
515 701/151/5/3538
516 701/151/5/3539
517 701/151/5/3540
518 701/151/5/3541
519 701/151/5/3542
520 701/151/5/3543
521 701/151/5/3544
522 701/151/5/3547
523 701/151/5/3548
524 701/151/5/3574
525 701/151/5/3575
526 701/151/5/4873
527 701/151/5/4875
528 701/151/5/4883
529 701/151/5/4884
530 701/151/5/4886
531 701/151/5/4888
532 701/151/5/4889
533 701/151/5/4895
534 701/151/5/4901
535 701/151/5/4924
536 701/151/5/4925
537 701/151/5/4926
538 701/151/5/4928
539 701/151/5/4931
540 701/151/5/4932
541 701/151/5/4933
542 701/151/5/4935
543 701/151/5/4940
544 701/151/5/4941
545 701/151/5/4942
546 701/151/5/4943
547 701/151/5/4944
548 701/151/5/4945
549 701/151/5/4946
550 701/151/5/4947
551 701/151/5/4948
552 701/151/5/4949
553 701/151/5/4950
554 701/151/5/4951
555 701/151/5/4952
556 701/151/5/4953
557 701/151/5/4954
558 701/151/5/4955
559 701/151/5/4956
560 701/151/5/4957
561 701/151/5/4958
562 701/151/5/4960
563 701/151/5/4961
564 701/151/5/4962
565 701/151/5/4963
566 701/151/5/4964
567 701/151/5/4965
568 701/151/5/4966
569 701/151/5/4967
570 701/151/5/4968
571 701/151/5/4969
572 701/151/5/4970
573 701/151/5/4971
574 701/151/5/4972
575 701/151/5/4973
576 701/151/5/4974
577 701/151/5/4975
578 701/151/5/4976
579 701/151/5/4977
580 701/151/5/4979
581 701/151/5/4980
582 701/151/5/4981
583 701/151/5/4982
584 701/151/5/4983
585 701/151/5/4984
586 701/151/5/4985
587 701/151/5/4986
588 701/151/5/4987
589 701/151/5/4988
590 701/151/5/4989
591 701/151/5/4990
592 701/151/5/4991
593 701/151/5/4992
594 701/151/5/4993
595 701/151/5/4994
596 701/151/5/4995
597 701/151/5/4996
598 701/151/5/4997
599 701/151/5/4998
600 701/151/5/4999
601 701/151/5/5000
602 701/2/2 Grudzień 1918- styczeń 1919 1918 - 1919 pol.
603 701/2/3 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
604 701/2/4 Kwiecień- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
605 701/2/5 Lipiec- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
606 701/2/6 Listopad 1919- styczeń 1920 1919 - 1920 pol.
607 701/2/7 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
608 701/2/8 Kwiecień- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
609 701/2/9 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
610 701/2/10 Sierpień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
611 701/2/11 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
612 701/2/12 Listopad 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
613 701/2/13 Kwiecień- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
614 701/2/16 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
615 701/2/17 Czerwiec- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
616 701/2/18 Lipiec- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
617 701/2/19 Sierpień- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
618 701/2/20 Wrzesień- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
619 701/2/21 Styczeń- luty 1920 1920 - 1920 pol.
620 701/2/22 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
621 701/2/23 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
622 701/2/24 Kwiecień- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
623 701/2/25 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
624 701/2/26 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
625 701/2/28 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
626 701/2/29 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
627 701/2/30 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
628 701/2/31 Listopad 1920 1920 - 1920 pol.
629 701/2/32 Listopad- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
630 701/2/33 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
631 701/2/34 Styczeń 1921 1921 - 1921 pol.
632 701/2/35 Luty- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
633 701/2/36 Marzec- kwiecień 1921 1921 - 1921 pol.
634 701/2/37 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
635 701/2/38 Kwiecień- czerwiec 1921 1921 - 1921 pol.
636 701/2/39 Lipiec- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
637 701/2/40 Wrzesień- październik 1921 1921 - 1921 pol.
638 701/2/41 Październik- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
639 701/2/42 Grudzień 1921- luty 1922 1921 - 1922 pol.
640 701/2/43 Luty- kwiecień 1922 1922 - 1922 pol.
641 701/2/44 Kwiecień- sierpień 1922 1922 - 1922 pol.
642 701/2/45 Sierpień- październik 1922 1922 - 1922 pol.
643 701/2/47 Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
644 701/2/48 Grudzień 1919- marzec 1920 1919 - 1920 pol.
645 701/2/49 Marzec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
646 701/2/50 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
647 701/2/51 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
648 701/2/52 Kwiecień- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
649 701/2/53 Maj 1921- grudzień 1922 1921 - 1922 pol.
650 701/2/55 Marzec- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
651 701/2/56 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
652 701/2/57 Czerwiec- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
653 701/2/58 Styczeń- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
654 701/2/59 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
655 701/2/60 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
656 701/2/61 Październik 1920- grudzień 1922 1920 - 1922 pol.
657 701/2/63 Wrzesień- październik 1919 1919 - 1919 pol.
658 701/2/64 Październik- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
659 701/2/65 Listopad 1919- luty 1920 1919 - 1920 pol.
660 701/2/66 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
661 701/2/67 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
662 701/2/68 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
663 701/2/69 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
664 701/2/70 Lipiec- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
665 701/2/71 Wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
666 701/2/72 Wrzesień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
667 701/2/73 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
668 701/2/74 Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920 1919 - 1920 pol.
669 701/2/75 Luty- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
670 701/2/76 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
671 701/2/77 Styczeń- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
672 701/2/78 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
673 701/2/79 Marzec- maj 1921 1921 - 1921 pol.
674 701/2/80 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
675 701/2/81 Czerwiec- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
676 701/2/82 Sierpień- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
677 701/2/83 Styczeń- listopad 1922 1922 - 1922 pol.
678 701/2/85 Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
679 701/2/86 Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja. 1919 - 1920 pol.
680 701/2/87 Ordre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 1919 1918 - 1919 pol.
681 701/2/88 Ordre de Bataille. Kwiecień- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
682 701/2/89 Ordre de Bataille. 19 sierpień 1919- 25 kwietnia 1920 1919 - 1920 pol.
683 701/2/90 Dyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920 1919 - 1920 pol.
684 701/2/91 Stan liczebny armii od 1 stycznia do 15 marca 1921 1921 - 1921 pol.
685 701/2/92 Spis ludności terenów ziem wschodnich. Grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
686 701/2/93 Organizacja i mobilizacja armii (1921) 1921 - 1921 pol.
687 701/2/94 Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921) 1921 - 1921 pol.
688 701/2/95 Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie 1920 - 1920 pol.
689 701/2/96 Stosunki polsko- sowieckie 1919-1920 1919 - 1920 pol.
690 701/2/97 Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-1920 1919 - 1920 pol.
691 701/2/98 Odpisy aktów operacyjnych. 1918-1920 1918 - 1920 pol.
692 701/2/99 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
693 701/2/100 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
694 701/2/101 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
695 701/2/102 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
696 701/2/103 Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 1922 1919 - 1922 pol.
697 701/2/104 Sejm 1919-1920 1919 - 1920 pol.
698 701/2/105 Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r. 1919 - 1919 pol.
699 701/3/1 Korespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie 1920 - 1921 pol.
700 701/3/2 Raporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze 1920 - 1921 pol.
701 701/3/3 Rozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela 1920 - 1921 pol.
702 701/3/4 Rozkaz operacyjny numer 10 000 odnośnie bitwy warszawskiej z dnia 10 sierpnia 1920 pisany ręka generała Rozwadowskiego z podpisami wszystkich dowódców. 1920 - 1920
703 701/4/1 Okres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego 1925 - 1926 pol.
704 701/4/2 Powołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane). 1926 - 1926 pol.
705 701/4/3 Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne. 1926 - 1926 pol.
706 701/4/4 Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Sztabu Generalnego z okresu 12 - 16 maja. 1926 - 1926 pol.
707 701/4/5 Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w Belwederze. Akta Grupy Operacyjnej "Warszawa" Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddziału II Grupy Operacyjnej "Warszawa" 1926 - 1926 pol.
708 701/4/6 Akta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice. 1926 - 1926 pol.
709 701/7/1 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня 1919 - 1920 ukraiński, polski
710 701/7/2 Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції 1919 - 1920 ukraiński, polski
711 701/7/3 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення 1920 - 1921 ukraiński, polski
712 701/7/4 Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР 1927 - 1929 ukraiński, polski
713 701/7/5 Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ 1929 - 1932 pol.
714 701/74/1 Kopia maszynopisu biografii prezydenta Ignacego Mościckiego 1955 - 1955 pol.
715 701/74/2 Dziennik i notatki majora S. Hartmana 1939 - 1940 pol.
716 701/74/3 Artykuły Ignacego Mościckiego na tematy chemiczne 1922 - 1958 pol.
717 701/74/4 Artykuły i wycinki prasowe o Ignacym Mościckim 1933 - 1993 polski, angielski, francuski
718 701/74/5 Wspomnienie o prezydencie Ignacym Mościckim, Wojciecha Świętosławskiego- kopia 1979 - 1979 pol.
719 701/74/6 Kserokopia z nr 9/1988 Studia Claromontana- katalog archiwum i pamiątek Marii i Ignacego Mościckich na Jasnej Górze 1988 - 1988 pol.
720 701/9/1 Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego 1939 - 1939 polski, angielski
721 701/9/2 Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9 1940 - 1940 pol.
722 701/9/3 Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej 1941 - 1943 pol.
723 701/9/4 Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 1942 1942 - 1942 pol.
724 701/9/5 Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju 1943 - 1943 polski, angielski
725 701/9/6 Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944 1944 - 1944 polski, angielski
726 701/9/7 Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu" 1945 - 1945 polski, angielski
727 701/9/8 Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 1945 1946 - 1946 polski, angielski
728 701/9/9 Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction 1947 - 1947 polski, angielski
729 701/9/10 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe 1948 - 1952 polski, angielski
730 701/9/11 Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP 1953 - 1955 polski, angielski
731 701/9/12 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1956 - 1964 polski, angielski
732 701/9/13 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1968 - 1986 polski, angielski
733 701/9/14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945 1943 - 1948 polski, angielski
734 701/9/15 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR 1944 - 1945 polski, angielski
735 701/9/16 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy 1944 - 1944 polski, angielski
736 701/9/17 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce 1943 - 1943 polski, angielski
737 701/9/18 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland 1945 - 1945 ang.
738 701/9/19 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki 1944 - 1945 polski, angielski
739 701/9/20 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy 1944 - 1945 polski, angielski
740 701/PR3019/23 Nowy Świat tom 23, rok 1920
741 701/PR3019/24 Nowy Świat tom 24, rok 1921
742 701/PR3019/25 Nowy Świat tom 25, rok 1922
743 701/PR3019/26 Nowy Świat rok 1923
744 701/PR3019/23/1
745 701/PR3019/23/2
746 701/PR3019/23/3
747 701/PR3019/23/4
748 701/PR3019/23/5
749 701/PR3019/23/6
750 701/PR3019/23/7
751 701/PR3019/23/8
752 701/PR3019/23/9
753 701/PR3019/23/10
754 701/PR3019/23/11
755 701/PR3019/23/12
756 701/PR3019/23/13
757 701/PR3019/23/14
758 701/PR3019/23/15
759 701/PR3019/23/16
760 701/PR3019/23/17
761 701/PR3019/23/18
762 701/PR3019/23/19
763 701/PR3019/23/20
764 701/PR3019/23/21
765 701/PR3019/23/22
766 701/PR3019/23/23
767 701/PR3019/23/24
768 701/PR3019/23/25
769 701/PR3019/23/26
770 701/PR3019/23/27
771 701/PR3019/23/28
772 701/PR3019/23/29
773 701/PR3019/23/30
774 701/PR3019/23/31
775 701/PR3019/23/32
776 701/PR3019/23/33
777 701/PR3019/23/34
778 701/PR3019/23/35
779 701/PR3019/23/36
780 701/PR3019/23/37
781 701/PR3019/23/38
782 701/PR3019/23/39
783 701/PR3019/23/40
784 701/PR3019/23/41
785 701/PR3019/23/42
786 701/PR3019/23/43
787 701/PR3019/23/44
788 701/PR3019/23/45
789 701/PR3019/23/46
790 701/PR3019/23/47
791 701/PR3019/23/48
792 701/PR3019/23/50
793 701/PR3019/23/51
794 701/PR3019/23/53
795 701/PR3019/23/54
796 701/PR3019/23/55
797 701/PR3019/23/56
798 701/PR3019/23/57
799 701/PR3019/23/58
800 701/PR3019/23/59
801 701/PR3019/23/60
802 701/PR3019/23/61
803 701/PR3019/23/62
804 701/PR3019/23/63
805 701/PR3019/23/64
806 701/PR3019/23/66
807 701/PR3019/23/67
808 701/PR3019/23/68
809 701/PR3019/23/69
810 701/PR3019/23/70
811 701/PR3019/23/71
812 701/PR3019/23/73
813 701/PR3019/23/74
814 701/PR3019/23/75
815 701/PR3019/23/76
816 701/PR3019/23/77
817 701/PR3019/23/78
818 701/PR3019/23/79
819 701/PR3019/23/80
820 701/PR3019/23/81
821 701/PR3019/23/82
822 701/PR3019/23/83
823 701/PR3019/23/84
824 701/PR3019/23/85
825 701/PR3019/23/86
826 701/PR3019/23/87
827 701/PR3019/23/88
828 701/PR3019/23/89
829 701/PR3019/23/90
830 701/PR3019/23/97
831 701/PR3019/23/98
832 701/PR3019/23/99
833 701/PR3019/23/100
834 701/PR3019/23/101
835 701/PR3019/23/102
836 701/PR3019/23/103
837 701/PR3019/23/104
838 701/PR3019/23/106
839 701/PR3019/23/107
840 701/PR3019/23/108
841 701/PR3019/23/109
842 701/PR3019/23/110
843 701/PR3019/23/111
844 701/PR3019/23/113
845 701/PR3019/23/114
846 701/PR3019/23/115
847 701/PR3019/23/116
848 701/PR3019/23/117
849 701/PR3019/23/118
850 701/PR3019/23/119
851 701/PR3019/23/120
852 701/PR3019/23/121
853 701/PR3019/23/122
854 701/PR3019/23/123
855 701/PR3019/23/124
856 701/PR3019/23/125
857 701/PR3019/23/127
858 701/PR3019/23/128
859 701/PR3019/23/129
860 701/PR3019/23/130
861 701/PR3019/23/131
862 701/PR3019/23/132
863 701/PR3019/23/133
864 701/PR3019/23/134
865 701/PR3019/23/135
866 701/PR3019/23/136
867 701/PR3019/23/137
868 701/PR3019/23/138
869 701/PR3019/23/139
870 701/PR3019/23/140
871 701/PR3019/23/141
872 701/PR3019/23/142
873 701/PR3019/23/143
874 701/PR3019/23/144
875 701/PR3019/23/145
876 701/PR3019/23/146
877 701/PR3019/23/147
878 701/PR3019/23/148
879 701/PR3019/23/149
880 701/PR3019/23/150
881 701/PR3019/23/154
882 701/PR3019/23/155
883 701/PR3019/23/156
884 701/PR3019/23/157
885 701/PR3019/23/158
886 701/PR3019/23/159
887 701/PR3019/23/160
888 701/PR3019/23/161
889 701/PR3019/23/162
890 701/PR3019/23/163
891 701/PR3019/23/164
892 701/PR3019/23/165
893 701/PR3019/23/166
894 701/PR3019/23/167
895 701/PR3019/23/168
896 701/PR3019/23/169
897 701/PR3019/23/170
898 701/PR3019/23/171
899 701/PR3019/23/172
900 701/PR3019/23/173
901 701/PR3019/23/174
902 701/PR3019/23/175
903 701/PR3019/23/176
904 701/PR3019/23/177
905 701/PR3019/23/178
906 701/PR3019/23/179
907 701/PR3019/23/180
908 701/PR3019/23/233
909 701/PR3019/23/234
910 701/PR3019/23/244
911 701/PR3019/23/245
912 701/PR3019/23/246
913 701/PR3019/23/247
914 701/PR3019/23/248
915 701/PR3019/23/249
916 701/PR3019/23/250
917 701/PR3019/23/251
918 701/PR3019/23/252
919 701/PR3019/23/253
920 701/PR3019/23/254
921 701/PR3019/23/255
922 701/PR3019/23/256
923 701/PR3019/23/257
924 701/PR3019/23/258
925 701/PR3019/23/259
926 701/PR3019/23/260
927 701/PR3019/23/261
928 701/PR3019/23/262
929 701/PR3019/23/263
930 701/PR3019/23/264
931 701/PR3019/23/265
932 701/PR3019/23/266
933 701/PR3019/23/267
934 701/PR3019/23/268
935 701/PR3019/23/269
936 701/PR3019/23/270
937 701/PR3019/23/271
938 701/PR3019/23/305
939 701/PR3019/23/307
940 701/PR3019/23/310
941 701/PR3019/23/311
942 701/PR3019/23/312
943 701/PR3019/23/315
944 701/PR3019/23/316
945 701/PR3019/23/317
946 701/PR3019/23/318
947 701/PR3019/23/319
948 701/PR3019/23/321
949 701/PR3019/23/328
950 701/PR3019/23/329
951 701/PR3019/23/336
952 701/PR3019/23/338
953 701/PR3019/23/341
954 701/PR3019/23/345
955 701/PR3019/23/346
956 701/PR3019/23/347
957 701/PR3019/23/348
958 701/PR3019/23/349
959 701/PR3019/23/350
960 701/PR3019/23/351
961 701/PR3019/23/352
962 701/PR3019/23/353
963 701/PR3019/23/355
964 701/PR3019/23/356
965 701/PR3019/23/358
966 701/PR3019/23/359
967 701/PR3019/23/361
968 701/PR3019/24/31
969 701/PR3019/24/32
970 701/PR3019/24/33
971 701/PR3019/24/34
972 701/PR3019/24/35
973 701/PR3019/24/36
974 701/PR3019/24/37
975 701/PR3019/24/38
976 701/PR3019/24/39
977 701/PR3019/24/40
978 701/PR3019/24/41
979 701/PR3019/24/42
980 701/PR3019/24/43
981 701/PR3019/24/44
982 701/PR3019/24/46
983 701/PR3019/24/47
984 701/PR3019/24/48
985 701/PR3019/24/49
986 701/PR3019/24/50
987 701/PR3019/24/51
988 701/PR3019/24/52
989 701/PR3019/24/53
990 701/PR3019/24/54
991 701/PR3019/24/55
992 701/PR3019/24/56
993 701/PR3019/24/57
994 701/PR3019/24/58
995 701/PR3019/24/59
996 701/PR3019/24/61
997 701/PR3019/24/62
998 701/PR3019/24/63
999 701/PR3019/24/64
1000 701/PR3019/24/65
1001 701/PR3019/24/66
1002 701/PR3019/24/67
1003 701/PR3019/24/68
1004 701/PR3019/24/69
1005 701/PR3019/24/70
1006 701/PR3019/24/71
1007 701/PR3019/24/72
1008 701/PR3019/24/73
1009 701/PR3019/24/74
1010 701/PR3019/24/75
1011 701/PR3019/24/76
1012 701/PR3019/24/77
1013 701/PR3019/24/78
1014 701/PR3019/24/79
1015 701/PR3019/24/80
1016 701/PR3019/24/81
1017 701/PR3019/24/82
1018 701/PR3019/24/86
1019 701/PR3019/24/87
1020 701/PR3019/24/88
1021 701/PR3019/24/90
1022 701/PR3019/24/91
1023 701/PR3019/24/93
1024 701/PR3019/24/94
1025 701/PR3019/24/95
1026 701/PR3019/24/96
1027 701/PR3019/24/97
1028 701/PR3019/24/98
1029 701/PR3019/24/99
1030 701/PR3019/24/100
1031 701/PR3019/24/101
1032 701/PR3019/24/102
1033 701/PR3019/24/103
1034 701/PR3019/24/104
1035 701/PR3019/24/105
1036 701/PR3019/24/106
1037 701/PR3019/24/107
1038 701/PR3019/24/108
1039 701/PR3019/24/109
1040 701/PR3019/24/111
1041 701/PR3019/24/112
1042 701/PR3019/24/113
1043 701/PR3019/24/114
1044 701/PR3019/24/115
1045 701/PR3019/24/116
1046 701/PR3019/24/117
1047 701/PR3019/24/118
1048 701/PR3019/24/119
1049 701/PR3019/24/120
1050 701/PR3019/24/121
1051 701/PR3019/24/122
1052 701/PR3019/24/123
1053 701/PR3019/24/124
1054 701/PR3019/24/125
1055 701/PR3019/24/126
1056 701/PR3019/24/127
1057 701/PR3019/24/128
1058 701/PR3019/24/129
1059 701/PR3019/24/130
1060 701/PR3019/24/131
1061 701/PR3019/24/132
1062 701/PR3019/24/133
1063 701/PR3019/24/134
1064 701/PR3019/24/135
1065 701/PR3019/24/136
1066 701/PR3019/24/137
1067 701/PR3019/24/138
1068 701/PR3019/24/139
1069 701/PR3019/24/140
1070 701/PR3019/24/141
1071 701/PR3019/24/142
1072 701/PR3019/24/143
1073 701/PR3019/24/144
1074 701/PR3019/24/145
1075 701/PR3019/24/146
1076 701/PR3019/24/147
1077 701/PR3019/24/148
1078 701/PR3019/24/149
1079 701/PR3019/24/150
1080 701/PR3019/24/151
1081 701/PR3019/24/152
1082 701/PR3019/24/153
1083 701/PR3019/24/154
1084 701/PR3019/24/155
1085 701/PR3019/24/156
1086 701/PR3019/24/157
1087 701/PR3019/24/158
1088 701/PR3019/24/159
1089 701/PR3019/24/160
1090 701/PR3019/24/161
1091 701/PR3019/24/162
1092 701/PR3019/24/163
1093 701/PR3019/24/164
1094 701/PR3019/24/165
1095 701/PR3019/24/166
1096 701/PR3019/24/167
1097 701/PR3019/24/168
1098 701/PR3019/24/169
1099 701/PR3019/24/170
1100 701/PR3019/24/171
1101 701/PR3019/24/172
1102 701/PR3019/24/173
1103 701/PR3019/24/174
1104 701/PR3019/24/175
1105 701/PR3019/24/176
1106 701/PR3019/24/177
1107 701/PR3019/24/178
1108 701/PR3019/24/179
1109 701/PR3019/24/180
1110 701/PR3019/24/181
1111 701/PR3019/24/182
1112 701/PR3019/24/183
1113 701/PR3019/24/184
1114 701/PR3019/24/185
1115 701/PR3019/24/186
1116 701/PR3019/24/187
1117 701/PR3019/24/188
1118 701/PR3019/24/189
1119 701/PR3019/24/190
1120 701/PR3019/24/191
1121 701/PR3019/24/192
1122 701/PR3019/24/193
1123 701/PR3019/24/194
1124 701/PR3019/24/195
1125 701/PR3019/24/196
1126 701/PR3019/24/197
1127 701/PR3019/24/198
1128 701/PR3019/24/199
1129 701/PR3019/24/200
1130 701/PR3019/24/201
1131 701/PR3019/24/202
1132 701/PR3019/24/203
1133 701/PR3019/24/204
1134 701/PR3019/24/205
1135 701/PR3019/24/206
1136 701/PR3019/24/207
1137 701/PR3019/24/208
1138 701/PR3019/24/209
1139 701/PR3019/24/210
1140 701/PR3019/24/211
1141 701/PR3019/24/212
1142 701/PR3019/24/213
1143 701/PR3019/24/214
1144 701/PR3019/24/215
1145 701/PR3019/24/217
1146 701/PR3019/24/218
1147 701/PR3019/24/219
1148 701/PR3019/24/220
1149 701/PR3019/24/221
1150 701/PR3019/24/222
1151 701/PR3019/24/223
1152 701/PR3019/24/224
1153 701/PR3019/24/225
1154 701/PR3019/24/226
1155 701/PR3019/24/227
1156 701/PR3019/24/228
1157 701/PR3019/24/229
1158 701/PR3019/24/230
1159 701/PR3019/24/231
1160 701/PR3019/24/232
1161 701/PR3019/24/233
1162 701/PR3019/24/234
1163 701/PR3019/24/235
1164 701/PR3019/24/236
1165 701/PR3019/24/237
1166 701/PR3019/24/238
1167 701/PR3019/24/239
1168 701/PR3019/24/240
1169 701/PR3019/24/247
1170 701/PR3019/24/248
1171 701/PR3019/24/249
1172 701/PR3019/24/250
1173 701/PR3019/24/251
1174 701/PR3019/24/252
1175 701/PR3019/24/253
1176 701/PR3019/24/254
1177 701/PR3019/24/255
1178 701/PR3019/24/256
1179 701/PR3019/24/257
1180 701/PR3019/24/258
1181 701/PR3019/24/259
1182 701/PR3019/24/260
1183 701/PR3019/24/261
1184 701/PR3019/24/262
1185 701/PR3019/24/263
1186 701/PR3019/24/264
1187 701/PR3019/24/265
1188 701/PR3019/24/266
1189 701/PR3019/24/267
1190 701/PR3019/24/268
1191 701/PR3019/24/269
1192 701/PR3019/24/270
1193 701/PR3019/24/271
1194 701/PR3019/24/272
1195 701/PR3019/24/273
1196 701/PR3019/24/274
1197 701/PR3019/24/275
1198 701/PR3019/24/276
1199 701/PR3019/24/277
1200 701/PR3019/24/278
1201 701/PR3019/24/279
1202 701/PR3019/24/280
1203 701/PR3019/24/281
1204 701/PR3019/24/282
1205 701/PR3019/24/288
1206 701/PR3019/24/289
1207 701/PR3019/24/290
1208 701/PR3019/24/291
1209 701/PR3019/24/292
1210 701/PR3019/24/293
1211 701/PR3019/24/294
1212 701/PR3019/24/295
1213 701/PR3019/24/296
1214 701/PR3019/24/297
1215 701/PR3019/24/298
1216 701/PR3019/24/299
1217 701/PR3019/24/300
1218 701/PR3019/24/301
1219 701/PR3019/24/302
1220 701/PR3019/24/303
1221 701/PR3019/24/304
1222 701/PR3019/24/305
1223 701/PR3019/24/306
1224 701/PR3019/24/307
1225 701/PR3019/24/308
1226 701/PR3019/24/309
1227 701/PR3019/24/310
1228 701/PR3019/24/311
1229 701/PR3019/24/312
1230 701/PR3019/24/313
1231 701/PR3019/24/314
1232 701/PR3019/24/315
1233 701/PR3019/24/316
1234 701/PR3019/24/317
1235 701/PR3019/24/318
1236 701/PR3019/24/319
1237 701/PR3019/24/320
1238 701/PR3019/24/321
1239 701/PR3019/24/322
1240 701/PR3019/24/323
1241 701/PR3019/24/324
1242 701/PR3019/24/325
1243 701/PR3019/24/326
1244 701/PR3019/24/327
1245 701/PR3019/24/328
1246 701/PR3019/24/329
1247 701/PR3019/24/330
1248 701/PR3019/24/331
1249 701/PR3019/24/332
1250 701/PR3019/24/333
1251 701/PR3019/24/334
1252 701/PR3019/24/335
1253 701/PR3019/24/336
1254 701/PR3019/24/337
1255 701/PR3019/24/338
1256 701/PR3019/24/339
1257 701/PR3019/24/340
1258 701/PR3019/24/341
1259 701/PR3019/24/342
1260 701/PR3019/24/343
1261 701/PR3019/24/344
1262 701/PR3019/24/345
1263 701/PR3019/24/346
1264 701/PR3019/24/347
1265 701/PR3019/24/348
1266 701/PR3019/24/349
1267 701/PR3019/24/355
1268 701/PR3019/24/356
1269 701/PR3019/24/357
1270 701/PR3019/24/358
1271 701/PR3019/24/359
1272 701/PR3019/24/360
1273 701/PR3019/24/361
1274 701/PR3019/24/362
1275 701/PR3019/24/363
1276 701/PR3019/25/1
1277 701/PR3019/25/2
1278 701/PR3019/25/3
1279 701/PR3019/25/4
1280 701/PR3019/25/5
1281 701/PR3019/25/6
1282 701/PR3019/25/7
1283 701/PR3019/25/8
1284 701/PR3019/25/9
1285 701/PR3019/25/10
1286 701/PR3019/25/11
1287 701/PR3019/25/12
1288 701/PR3019/25/13
1289 701/PR3019/25/14
1290 701/PR3019/25/15
1291 701/PR3019/25/16
1292 701/PR3019/25/17
1293 701/PR3019/25/18
1294 701/PR3019/25/19
1295 701/PR3019/25/20
1296 701/PR3019/25/21
1297 701/PR3019/25/22
1298 701/PR3019/25/23
1299 701/PR3019/25/24
1300 701/PR3019/25/25
1301 701/PR3019/25/26
1302 701/PR3019/25/27
1303 701/PR3019/25/28
1304 701/PR3019/25/29
1305 701/PR3019/25/30
1306 701/PR3019/25/31
1307 701/PR3019/25/32
1308 701/PR3019/25/33
1309 701/PR3019/25/34
1310 701/PR3019/25/35
1311 701/PR3019/25/36
1312 701/PR3019/25/37
1313 701/PR3019/25/38
1314 701/PR3019/25/39
1315 701/PR3019/25/40
1316 701/PR3019/25/41
1317 701/PR3019/25/42
1318 701/PR3019/25/43
1319 701/PR3019/25/44
1320 701/PR3019/25/45
1321 701/PR3019/25/46
1322 701/PR3019/25/47
1323 701/PR3019/25/148
1324 701/PR3019/25/149
1325 701/PR3019/25/150
1326 701/PR3019/25/151
1327 701/PR3019/25/152
1328 701/PR3019/25/153
1329 701/PR3019/25/154
1330 701/PR3019/25/155
1331 701/PR3019/25/156
1332 701/PR3019/25/157
1333 701/PR3019/25/158
1334 701/PR3019/25/159
1335 701/PR3019/25/160
1336 701/PR3019/25/161
1337 701/PR3019/25/162
1338 701/PR3019/25/163
1339 701/PR3019/25/164
1340 701/PR3019/25/165
1341 701/PR3019/25/166
1342 701/PR3019/25/167
1343 701/PR3019/25/168
1344 701/PR3019/25/169
1345 701/PR3019/25/170
1346 701/PR3019/25/171
1347 701/PR3019/25/172
1348 701/PR3019/25/173
1349 701/PR3019/25/174
1350 701/PR3019/25/175
1351 701/PR3019/25/176
1352 701/PR3019/25/177
1353 701/PR3019/25/178
1354 701/PR3019/25/179
1355 701/PR3019/25/180
1356 701/PR3019/25/181
1357 701/PR3019/25/182
1358 701/PR3019/25/183
1359 701/PR3019/25/184
1360 701/PR3019/25/185
1361 701/PR3019/25/186
1362 701/PR3019/25/187
1363 701/PR3019/25/188
1364 701/PR3019/25/189
1365 701/PR3019/25/190
1366 701/PR3019/25/191
1367 701/PR3019/25/192
1368 701/PR3019/25/193
1369 701/PR3019/25/194
1370 701/PR3019/25/195
1371 701/PR3019/25/196
1372 701/PR3019/25/197
1373 701/PR3019/25/198
1374 701/PR3019/25/199
1375 701/PR3019/25/200
1376 701/PR3019/25/201
1377 701/PR3019/25/202
1378 701/PR3019/25/203
1379 701/PR3019/25/204
1380 701/PR3019/25/205
1381 701/PR3019/25/206
1382 701/PR3019/25/208
1383 701/PR3019/25/209
1384 701/PR3019/25/210
1385 701/PR3019/25/211
1386 701/PR3019/25/212
1387 701/PR3019/25/213
1388 701/PR3019/25/214
1389 701/PR3019/25/215
1390 701/PR3019/25/216
1391 701/PR3019/25/217
1392 701/PR3019/25/218
1393 701/PR3019/25/219
1394 701/PR3019/25/220
1395 701/PR3019/25/221
1396 701/PR3019/25/222
1397 701/PR3019/25/223
1398 701/PR3019/25/224
1399 701/PR3019/25/225
1400 701/PR3019/25/226
1401 701/PR3019/25/227
1402 701/PR3019/25/228
1403 701/PR3019/25/229
1404 701/PR3019/25/230
1405 701/PR3019/25/231
1406 701/PR3019/25/232
1407 701/PR3019/25/233
1408 701/PR3019/25/234
1409 701/PR3019/25/235
1410 701/PR3019/25/236
1411 701/PR3019/25/237
1412 701/PR3019/25/238
1413 701/PR3019/25/239
1414 701/PR3019/25/240
1415 701/PR3019/25/241
1416 701/PR3019/25/242
1417 701/PR3019/25/243
1418 701/PR3019/25/244
1419 701/PR3019/25/245
1420 701/PR3019/25/246
1421 701/PR3019/25/247
1422 701/PR3019/25/248
1423 701/PR3019/25/249
1424 701/PR3019/25/250
1425 701/PR3019/25/251
1426 701/PR3019/25/252
1427 701/PR3019/25/253
1428 701/PR3019/25/254
1429 701/PR3019/25/255
1430 701/PR3019/25/256
1431 701/PR3019/25/257
1432 701/PR3019/25/258
1433 701/PR3019/25/259
1434 701/PR3019/25/260
1435 701/PR3019/25/261
1436 701/PR3019/25/262
1437 701/PR3019/25/263
1438 701/PR3019/25/264
1439 701/PR3019/25/265
1440 701/PR3019/25/266
1441 701/PR3019/25/267
1442 701/PR3019/25/268
1443 701/PR3019/25/269
1444 701/PR3019/25/270
1445 701/PR3019/25/272
1446 701/PR3019/25/273
1447 701/PR3019/25/274
1448 701/PR3019/25/275
1449 701/PR3019/25/276
1450 701/PR3019/25/277
1451 701/PR3019/25/278
1452 701/PR3019/25/289
1453 701/PR3019/25/290
1454 701/PR3019/25/291
1455 701/PR3019/25/292
1456 701/PR3019/25/293
1457 701/PR3019/25/294
1458 701/PR3019/25/295
1459 701/PR3019/25/296
1460 701/PR3019/25/297
1461 701/PR3019/25/298
1462 701/PR3019/25/299
1463 701/PR3019/25/300
1464 701/PR3019/25/301
1465 701/PR3019/25/302
1466 701/PR3019/25/303
1467 701/PR3019/25/304
1468 701/PR3019/25/305
1469 701/PR3019/25/306
1470 701/PR3019/25/307
1471 701/PR3019/25/308
1472 701/PR3019/25/309
1473 701/PR3019/25/310
1474 701/PR3019/25/311
1475 701/PR3019/25/312
1476 701/PR3019/25/313
1477 701/PR3019/25/314
1478 701/PR3019/25/315
1479 701/PR3019/25/316
1480 701/PR3019/25/317
1481 701/PR3019/25/318
1482 701/PR3019/25/319
1483 701/PR3019/25/320
1484 701/PR3019/25/321
1485 701/PR3019/25/323
1486 701/PR3019/25/324
1487 701/PR3019/25/325
1488 701/PR3019/25/326
1489 701/PR3019/25/327
1490 701/PR3019/25/328
1491 701/PR3019/25/329
1492 701/PR3019/25/330
1493 701/PR3019/25/331
1494 701/PR3019/25/332
1495 701/PR3019/25/333
1496 701/PR3019/25/334
1497 701/PR3019/25/335
1498 701/PR3019/25/336
1499 701/PR3019/25/337
1500 701/PR3019/25/338
1501 701/PR3019/25/339
1502 701/PR3019/25/340
1503 701/PR3019/25/341
1504 701/PR3019/25/342
1505 701/PR3019/25/343
1506 701/PR3019/25/344
1507 701/PR3019/25/345
1508 701/PR3019/25/346
1509 701/PR3019/25/347
1510 701/PR3019/25/348
1511 701/PR3019/25/349
1512 701/PR3019/25/350
1513 701/PR3019/25/351
1514 701/PR3019/25/352
1515 701/PR3019/25/353
1516 701/PR3019/25/354
1517 701/PR3019/25/355
1518 701/PR3019/25/356
1519 701/PR3019/25/357
1520 701/PR3019/25/358
1521 701/PR3019/25/359
1522 701/PR3019/25/360
1523 701/PR3019/25/361
1524 701/PR3019/26/1
1525 701/PR3019/26/2
1526 701/PR3019/26/3
1527 701/PR3019/26/4
1528 701/PR3019/26/5
1529 701/PR3019/26/6
1530 701/PR3019/26/7
1531 701/PR3019/26/8
1532 701/PR3019/26/9
1533 701/PR3019/26/10
1534 701/PR3019/26/11
1535 701/PR3019/26/12
1536 701/PR3019/26/13
1537 701/PR3019/26/14
1538 701/PR3019/26/15
1539 701/PR3019/26/16
1540 701/PR3019/26/17
1541 701/PR3019/26/18
1542 701/PR3019/26/19
1543 701/PR3019/26/20
1544 701/PR3019/26/21
1545 701/PR3019/26/22
1546 701/PR3019/26/23
1547 701/PR3019/26/24
1548 701/PR3019/26/25
1549 701/PR3019/26/26
1550 701/PR3019/26/27
1551 701/PR3019/26/28
1552 701/PR3019/26/29
1553 701/PR3019/26/30
1554 701/PR3019/26/31
1555 701/PR3019/26/32
1556 701/PR3019/26/33
1557 701/PR3019/26/34
1558 701/PR3019/26/35
1559 701/PR3019/26/36
1560 701/PR3019/26/37
1561 701/PR3019/26/38
1562 701/PR3019/26/39
1563 701/PR3019/26/40
1564 701/PR3019/26/41
1565 701/PR3019/26/42
1566 701/PR3019/26/43
1567 701/PR3019/26/44
1568 701/PR3019/26/45
1569 701/PR3019/26/46
1570 701/PR3019/26/47
1571 701/PR3019/26/48
1572 701/PR3019/26/49
1573 701/PR3019/26/50
1574 701/PR3019/26/51
1575 701/PR3019/26/52
1576 701/PR3019/26/53
1577 701/PR3019/26/54
1578 701/PR3019/26/55
1579 701/PR3019/26/56
1580 701/PR3019/26/57
1581 701/PR3019/26/58
1582 701/PR3019/26/59
1583 701/PR3019/26/60
1584 701/PR3019/26/61
1585 701/PR3019/26/62
1586 701/PR3019/26/63
1587 701/PR3019/26/64
1588 701/PR3019/26/65
1589 701/PR3019/26/66
1590 701/PR3019/26/67
1591 701/PR3019/26/68
1592 701/PR3019/26/69
1593 701/PR3019/26/70
1594 701/PR3019/26/71
1595 701/PR3019/26/72
1596 701/PR3019/26/73
1597 701/PR3019/26/74
1598 701/PR3019/26/75
1599 701/PR3019/26/76
1600 701/PR3019/26/77
1601 701/PR3019/26/78
1602 701/PR3019/26/79
1603 701/PR3019/26/80
1604 701/PR3019/26/81
1605 701/PR3019/26/82
1606 701/PR3019/26/83
1607 701/PR3019/26/84
1608 701/PR3019/26/85
1609 701/PR3019/26/86
1610 701/PR3019/26/87
1611 701/PR3019/26/88
1612 701/PR3019/26/89
1613 701/PR3019/26/90
1614 701/PR3019/26/91
1615 701/PR3019/26/92
1616 701/PR3019/26/93
1617 701/PR3019/26/94
1618 701/PR3019/26/95
1619 701/PR3019/26/96
1620 701/PR3019/26/97
1621 701/PR3019/26/98
1622 701/PR3019/26/99
1623 701/PR3019/26/100
1624 701/PR3019/26/101
1625 701/PR3019/26/102
1626 701/PR3019/26/103
1627 701/PR3019/26/104
1628 701/PR3019/26/105
1629 701/PR3019/26/106
1630 701/PR3019/26/107
1631 701/PR3019/26/108
1632 701/PR3019/26/109
1633 701/PR3019/26/110
1634 701/PR3019/26/111
1635 701/PR3019/26/112
1636 701/PR3019/26/113
1637 701/PR3019/26/114
1638 701/PR3019/26/115
1639 701/PR3019/26/116
1640 701/PR3019/26/117
1641 701/PR3019/26/118
1642 701/PR3019/26/119
1643 701/PR3019/26/120
1644 701/PR3019/26/121
1645 701/PR3019/26/122
1646 701/PR3019/26/123
1647 701/PR3019/26/124
1648 701/PR3019/26/125
1649 701/PR3019/26/126
1650 701/PR3019/26/127
1651 701/PR3019/26/128
1652 701/PR3019/26/129
1653 701/PR3019/26/130
1654 701/PR3019/26/131
1655 701/PR3019/26/132
1656 701/PR3019/26/133
1657 701/PR3019/26/134
1658 701/PR3019/26/135
1659 701/PR3019/26/136
1660 701/PR3019/26/137
1661 701/PR3019/26/138
1662 701/PR3019/26/139
1663 701/PR3019/26/140
1664 701/PR3019/26/141
1665 701/PR3019/26/142
1666 701/PR3019/26/143
1667 701/PR3019/26/144
1668 701/PR3019/26/145
1669 701/PR3019/26/146
1670 701/PR3019/26/147
1671 701/PR3019/26/148
1672 701/PR3019/26/149
1673 701/PR3019/26/150
1674 701/PR3019/26/151
1675 701/PR3019/26/152
1676 701/PR3019/26/153
1677 701/PR3019/26/154
1678 701/PR3019/26/155
1679 701/PR3019/26/156
1680 701/PR3019/26/157
1681 701/PR3019/26/158
1682 701/PR3019/26/159
1683 701/PR3019/26/160
1684 701/PR3019/26/161
1685 701/PR3019/26/162
1686 701/PR3019/26/163
1687 701/PR3019/26/164
1688 701/PR3019/26/165
1689 701/PR3019/26/166
1690 701/PR3019/26/167
1691 701/PR3019/26/168
1692 701/PR3019/26/169
1693 701/PR3019/26/170
1694 701/PR3019/26/171
1695 701/PR3019/26/172
1696 701/PR3019/26/173
1697 701/PR3019/26/174
1698 701/PR3019/26/175
1699 701/PR3019/26/176
1700 701/PR3019/26/177
1701 701/PR3019/26/178
1702 701/PR3019/26/179
1703 701/PR3019/26/180
1704 701/PR3019/26/181
1705 701/PR3019/26/182
1706 701/PR3019/26/183
1707 701/PR3019/26/184
1708 701/PR3019/26/185
1709 701/PR3019/26/186
1710 701/PR3019/26/187
1711 701/PR3019/26/188
1712 701/PR3019/26/189
1713 701/PR3019/26/190
1714 701/PR3019/26/191
1715 701/PR3019/26/192
1716 701/PR3019/26/193
1717 701/PR3019/26/194
1718 701/PR3019/26/195
1719 701/PR3019/26/196
1720 701/PR3019/26/197
1721 701/PR3019/26/198
1722 701/PR3019/26/199
1723 701/PR3019/26/200
1724 701/PR3019/26/201
1725 701/PR3019/26/202
1726 701/PR3019/26/203
1727 701/PR3019/26/204
1728 701/PR3019/26/205
1729 701/PR3019/26/206
1730 701/PR3019/26/207
1731 701/PR3019/26/208
1732 701/PR3019/26/209
1733 701/PR3019/26/210
1734 701/PR3019/26/211
1735 701/PR3019/26/212
1736 701/PR3019/26/213
1737 701/PR3019/26/214
1738 701/PR3019/26/215
1739 701/PR3019/26/216
1740 701/PR3019/26/220
1741 701/PR3019/26/221
1742 701/PR3019/26/222
1743 701/PR3019/26/223
1744 701/PR3019/26/224
1745 701/PR3019/26/225
1746 701/PR3019/26/226
1747 701/PR3019/26/227
1748 701/PR3019/26/228
1749 701/PR3019/26/229
1750 701/PR3019/26/230
1751 701/PR3019/26/231
1752 701/PR3019/26/232
1753 701/PR3019/26/233
1754 701/PR3019/26/234
1755 701/PR3019/26/235
1756 701/PR3019/26/236
1757 701/PR3019/26/237
1758 701/PR3019/26/238
1759 701/PR3019/26/239
1760 701/PR3019/26/240
1761 701/PR3019/26/241
1762 701/PR3019/26/242
1763 701/PR3019/26/243
1764 701/PR3019/26/244
1765 701/PR3019/26/245
1766 701/PR3019/26/246
1767 701/PR3019/26/247
1768 701/PR3019/26/248
1769 701/PR3019/26/249
1770 701/PR3019/26/250
1771 701/PR3019/26/251
1772 701/PR3019/26/252
1773 701/PR3019/26/253
1774 701/PR3019/26/254
1775 701/PR3019/26/255
1776 701/PR3019/26/256
1777 701/PR3019/26/257
1778 701/PR3019/26/258
1779 701/PR3019/26/259
1780 701/PR3019/26/260
1781 701/PR3019/26/261
1782 701/PR3019/26/262
1783 701/PR3019/26/263
1784 701/PR3019/26/264
1785 701/PR3019/26/265
1786 701/PR3019/26/266
1787 701/PR3019/26/267
1788 701/PR3019/26/268
1789 701/PR3019/26/270
1790 701/PR3019/26/271
1791 701/PR3019/26/272
1792 701/PR3019/26/273
1793 701/PR3019/26/276
1794 701/PR3019/26/277
1795 701/PR3019/26/278
1796 701/PR3019/26/279
1797 701/PR3019/26/280
1798 701/PR3019/26/281
1799 701/PR3019/26/282
1800 701/PR3019/26/283
1801 701/PR3019/26/284
1802 701/PR3019/26/285
1803 701/PR3019/26/286
1804 701/PR3019/26/287
1805 701/PR3019/26/288
1806 701/PR3019/26/289
1807 701/PR3019/26/290
1808 701/PR3019/26/291
1809 701/PR3019/26/292
1810 701/PR3019/26/293
1811 701/PR3019/26/294
1812 701/PR3019/26/295
1813 701/PR3019/26/296
1814 701/PR3019/26/297
1815 701/PR3019/26/298
1816 701/PR3019/26/299
1817 701/PR3019/26/300
1818 701/PR3019/26/301
1819 701/PR3019/26/302
1820 701/PR3019/26/303
1821 701/PR3019/26/304
1822 701/PR3019/26/305
1823 701/PR3019/26/306
1824 701/PR3019/26/307
1825 701/PR3019/26/308
1826 701/PR3019/26/309
1827 701/PR3019/26/310
1828 701/PR3019/26/311
1829 701/PR3019/26/312
1830 701/PR3019/26/313
1831 701/PR3019/26/314
1832 701/PR3019/26/315
1833 701/PR3019/26/316
1834 701/PR3019/26/317
1835 701/PR3019/26/318
1836 701/PR3019/26/319
1837 701/PR3019/26/320
1838 701/PR3019/26/321
1839 701/PR3019/26/322
1840 701/PR3019/26/323
1841 701/PR3019/26/324
1842 701/PR3019/26/325
1843 701/PR3019/26/326
1844 701/PR3019/26/327
1845 701/PR3019/26/328
1846 701/PR3019/26/329
1847 701/PR3019/26/330
1848 701/PR3019/26/331
1849 701/PR3019/26/332
1850 701/PR3019/26/333
1851 701/PR3019/26/334
1852 701/PR3019/26/335
1853 701/PR3019/26/336
1854 701/PR3019/26/337
1855 701/PR3019/26/338
1856 701/PR3019/26/339
1857 701/PR3019/26/340
1858 701/PR3019/26/341
1859 701/PR3019/26/342
1860 701/PR3019/26/343
1861 701/PR3019/26/344
1862 701/PR3019/26/345
1863 701/PR3019/26/346
1864 701/PR3019/26/347
1865 701/PR3019/26/348
1866 701/PR3019/26/349
1867 701/PR3019/26/350
1868 701/PR3019/26/351
1869 701/PR3019/26/352
1870 701/PR3019/26/354
1871 701/PR3019/26/355
1872 701/PR3019/26/356
1873 701/PR3019/26/357
1874 701/PR3019/26/358
1875 701/PR3019/26/359
1876 701/PR3019/26/360
1877 701/PR3019/26/361
1878 701/PR3019/26/362
1879 701/PR3909/23 Nowy Świat rok 1920
1880 701/PR3909/24 Nowy Świat rok 1921
1881 701/PR3909/25 Nowy Świat rok 1922
1882 701/PR3909/26 Nowy Świat rok 1923
1883 709/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich - drzewo genealogiczne oraz informacje dotyczące rodziny Piłsudskich i Butlerów spisane przez Aleksandrę Piłsudską; kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego; inwentarz majątku w Dowgiliszkach oraz kserok 1916 - 1935 pol.
1884 709/1/4 Korespondencja Marszałka 1916 - 1920 pol.
1885 709/1/5 Korespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki 1916 - 1926 pol.
1886 709/1/6 Listy Marszałka do Władysława Jaworskiego - odpisy, fotokopie 1914 - 1916 pol.
1887 709/1/7 Listy Marszałka oraz fotokopie i odpisy listów 1905 - 1931 pol.
1888 709/1/15 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1935 - 1985 pol., ang.
1889 709/1/16 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1990 - 1997 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1890 701/1/114 Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
1891 709/1/1 Odpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa 1885 - 1974 pol., ros., niem.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Aleksandry Piłsudskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1892 701/1/3 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe 1932 - 1963 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Bronisława Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1893 701/1/12 Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim 1912 - 1984 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Jana Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1894 701/1/8 Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego 1928 - 1962 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1895 701/1/1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 pol.
1896 701/1/81 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka 1914 - 1971 polski, niemiecki
1897 701/1/152 Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1919 - 1939 polski, niemiecki
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1898 701/1/10 Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka 1961 - 1972 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej z d. Koplewskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1899 701/1/11 Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza 1974 - 1974 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Wandy i Jadwigi Piłsudskich'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1900 701/1/9 Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań 1943 - 1985 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Zygmunta Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1901 701/1/14 Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem 1969 - 1969 pol.
Nagłówek: 'Działalność publiczna i polityczna'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1902 709/1/10 Kopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego 1895 - 1935 pol., ros., franc., niem.
Nagłówek: 'Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1903 701/1/35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 polski, rosyjski
1904 701/1/41 Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
1905 701/1/56 Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe 1935 - 1944 polski, angielski
1906 701/1/162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 pol.
Nagłówek: 'Działalność wydawnicza, przemówienia, odczyty'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1907 709/1/12 Prace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz 1916 - 1931 pol.
Nagłówek: 'Grupa I: Sprawy wojskowe'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1908 701/2/1 Listopad- grudzień 1918 1918 - 1918 pol.
Nagłówek: 'Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1909 701/2/27 Sierpień- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
Nagłówek: 'Grupa II.A: Czechosłowacja'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1910 701/2/14 Styczeń- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1911 701/2/15 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1912 701/2/46 Styczeń- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1913 701/2/54 Styczeń- marzec 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1914 701/2/62 Styczeń- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'I wojna światowa - Legiony Polskie'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1915 701/1/38 "Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego" 1917 - 1917 pol.
1916 701/1/108 Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie 1913 - 1937 polski, niemiecki
1917 701/1/175 Odezwy "Żonierze!" oraz "Legiony Polskie rozpoczęły werbunek" Polski
Nagłówek: 'Korespondencja wpływająca'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1918 709/1/8 Listy do Marszałka 1915 - 1921 pol.
Nagłówek: 'Korespondencja wychodząca'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1919 709/1/3 Korespondencja Marszałka 1916 - 1921 pol.
Nagłówek: 'Korespondencja z poszczególnymi osobami'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1920 701/1/15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 pol.
1921 701/1/30 Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego 1919 - 1929 pol.
1922 701/1/49 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
1923 701/1/100 Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie) 1895 - 1917 pol.
1924 701/1/112 Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego 1914 - 1916 pol.
1925 701/1/156 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1898 - 1898 pol.
1926 701/1/163 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 pol.
Nagłówek: 'Kult Marszałka'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1927 701/1/37 "Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r. 1975 - 1977 pol.
1928 701/1/78 Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego 1925 - 1925 pol.
1929 701/1/86 Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego 1937 - 1988 pol.
1930 701/1/101 Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski" 1931 - 1967 pol.
1931 701/1/122 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1987 - 1988 pol.
1932 701/1/154 Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie 1995 - 1995 pol.
1933 701/1/173 Józef Piłsudski i rodzina: materiały dotyczące Instytutu im. Marszałka Piłsudskiego, zgonu, uczczenia pamięci oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych. 1955 - 2007 pol.
1934 701/1/176 Kult J. Piłsudskiego: korespondencja, karty pocztowe okolicznościowe, broszury, zaproszenia 1974 - 2004 Polski
Nagłówek: 'Niepodległa Polska - 1918-1926'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1935 701/1/40 10 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.) 1918 - 1918 pol.
1936 701/1/57 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru 1920 - 1936 polski, angielski
1937 701/1/60 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja 1923 - 1927 pol.
1938 701/1/69 Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 1920 1925 - 1925 pol.
Nagłówek: 'Niepodległa Polska - 1926-1939'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1939 701/1/7 Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego 1928 - 1932 pol.
1940 701/1/59 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty 1925 - 1932 polski, angielski, francuski
1941 701/1/61 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja 1928 - 1928 pol.
1942 701/1/106 Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów 1936 - 1938 pol.
1943 701/1/111 Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach 1928 - 1929 pol.
1944 701/1/116 Obsada personalna wielkich jednostek 1935 - 1939 pol.
Nagłówek: 'Notatki osobiste'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1945 709/1/9 Luźne notatki Józefa Piłsudskiego - dot. pracy nad dziejami 1863 r., spraw publicznych i rachunkowych 1912 - 1918 pol.
Nagłówek: 'Rozkazy, działalnośc wydawnicza'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1946 701/1/29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
1947 701/1/39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 pol.
1948 701/1/68 Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne" 1931 - 1931 pol.
1949 701/1/76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 fr.
1950 701/1/98 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902) 1978 - 1986 pol.
Nagłówek: 'Rozkazy, odezwy, biuletyny'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1951 709/1/11 Rozkazy; biuletyny i odezwy - Rząd Narodowy, obchody rocznic wymarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców, Centralnego Komitetu Narodowego, do mieszkanców Ukrainy oraz byłego Księstwa Litewskiego 1914 - 1935 pol.
Nagłówek: 'Różne'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1952 701/2/84 Sprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.