Powrót

Lista teczek

Nagłówek: ''
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 pol.
2 701/1/4 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem 1940 - 1953 pol.
3 701/1/5 Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze 1943 - 1987 pol.
4 701/1/6 Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego 1939 - 1956 pol.
5 701/1/13 Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r. 1918 - 1918 pol.
6 701/1/16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 pol.
7 701/1/17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 pol.
8 701/1/18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 pol.
9 701/1/19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 pol.
10 701/1/20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 pol.
11 701/1/21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 pol.
12 701/1/22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 pol.
13 701/1/23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 pol.
14 701/1/24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 pol.
15 701/1/25 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-1924 1919 - 1924 pol.
16 701/1/26 Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-1917 1914 - 1917 pol.
17 701/1/27 Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego 1914 - 1916 pol.
18 701/1/28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 pol.
19 701/1/31 Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego 1919 - 1920 rosyjski, polski, francuski
20 701/1/32 Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego 1918 - 1920 polski, francuski
21 701/1/33 Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego 1920 - 1920 polski, francuski
22 701/1/34 Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki 1920 - 1921 rosyjski, polski, francuski
23 701/1/36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 pol.
24 701/1/42 Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry 1904 - 1904 pol.
25 701/1/43 Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi 1904 - 1904 polski, francuski
26 701/1/44 Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii 1904 - 1904 polski, angielski
27 701/1/45 Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
28 701/1/46 Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
29 701/1/47 Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
30 701/1/48 Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
31 701/1/50 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1904 - 1904 pol.
32 701/1/51 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
33 701/1/52 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1905 - 1905 pol.
34 701/1/53 Listy Akashiego z Paryża 1905 - 1905 pol.
35 701/1/54 Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu 1905 - 1905 pol.
36 701/1/55 Listy Wacława Studnickiego z Paryża 1904 - 1904 pol.
37 701/1/58 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty 1920 - 1927 polski, angielski, francuski
38 701/1/62 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1929 - 1929 pol.
39 701/1/63 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1930 - 1930 pol.
40 701/1/64 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego 1931 - 1931 pol.
41 701/1/65 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1932 - 1932 pol.
42 701/1/66 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego 1934 - 1934 pol.
43 701/1/67 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego 1935 - 1935 pol.
44 701/1/70 Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji 1925 - 1926 pol.
45 701/1/71 Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r. 1925 - 1926 pol.
46 701/1/72 Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców 1925 - 1925 pol.
47 701/1/73 Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym 1925 - 1928 pol.
48 701/1/74 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego 1925 - 1925 pol.
49 701/1/75 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego 1925 - 1925 pol.
50 701/1/77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 ang.
51 701/1/79 "Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe 1966 - 1975 pol.
52 701/1/80 Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego 1939 - 1980 pol.
53 701/1/82 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r. 1899 - 1972 pol.
54 701/1/83 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich 1934 - 1935 pol.
55 701/1/84 Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu 1974 - 1974 polski, niemiecki
56 701/1/85 Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego 1916 - 1972 pol.
57 701/1/87 Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich 1935 - 1935 pol.
58 701/1/88 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego 1935 - 1935 polski, angielski
59 701/1/89 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe 1935 - 1977 pol.
60 701/1/90 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1933 - 1934 pol.
61 701/1/91 Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 polski, angielski, francuski
62 701/1/92 Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 pol.
63 701/1/93 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1936 - 1936 pol.
64 701/1/94 Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa 1914 - 1953 pol.
65 701/1/95 Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki 1937 - 1937 pol.
66 701/1/96 Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie" 1960 - 1973 pol.
67 701/1/97 Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego 1945 - 1947 pol.
68 701/1/99 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909) 1978 - 1986 pol.
69 701/1/102 Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe 1921 - 1967 polski, francuski
70 701/1/103 Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego 1921 - 1975 polski, francuski
71 701/1/104 Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka 1920 - 1987 pol.
72 701/1/105 Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe 1919 - 1963 pol.
73 701/1/107 Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ 1936 - 1938 pol.
74 701/1/109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 niem.
75 701/1/110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 niem.
76 701/1/113 Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich 1921 - 1934 pol.
77 701/1/115 Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
78 701/1/117 Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach 1926 - 1935 pol.
79 701/1/118 Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach 1926 - 1934 pol.
80 701/1/119 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1926 - 1934 pol.
81 701/1/120 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1936 - 1938 pol.
82 701/1/121 Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych 1927 - 1937 pol.
83 701/1/123 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1985 - 1995 pol.
84 701/1/124 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1981 - 1996 pol.
85 701/1/125 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury 1989 - 1997 pol.
86 701/1/126 Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia 1985 - 1985 polski, angielski
87 701/1/127 Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja 1955 - 1960 polski, angielski
88 701/1/128 Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe 1965 - 1965 pol.
89 701/1/129 Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja 1995 - 1995 pol.
90 701/1/130 Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja 1963 - 1964 pol.
91 701/1/131 Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja 1967 - 1967 pol.
92 701/1/132 Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury 1998 - 1998 pol.
93 701/1/133 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły 1997 - 1997 pol.
94 701/1/134 Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie 1977 - 1997 pol.
95 701/1/135 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1923 - 1974 pol.
96 701/1/136 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów 1942 - 1949 pol.
97 701/1/137 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1950 - 1959 pol.
98 701/1/138 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1960 - 1961 pol.
99 701/1/139 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1962 - 1963 pol.
100 701/1/140 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1964 - 1966 pol.
101 701/1/141 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1967 - 1968 pol.
102 701/1/142 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1969 - 1970 pol.
103 701/1/143 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1971 - 1987 pol.
104 701/1/144 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1988 - 1992 pol.
105 701/1/145 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1993 - 1995 pol.
106 701/1/146 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1996 - 1999 pol.
107 701/1/147 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady" 1915 - 1997 pol.
108 701/1/148 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA 1926 - 1935 polski, angielski
109 701/1/149 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie 1947 - 1990 polski, angielski
110 701/1/150 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja 1939 - 1996 polski, angielski
111 701/1/151 Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły 1976 - 1987 polski, angielski
112 701/1/153 Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego 1916 - 1995 polski, niemiecki
113 701/1/155 "Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka 1942 - 1942 pol.
114 701/1/157 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1899 - 1899 pol.
115 701/1/158 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1900 - 1900 pol.
116 701/1/159 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1901 - 1901 pol.
117 701/1/160 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1902 - 1902 pol.
118 701/1/161 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1903 - 1903 pol.
119 701/1/164 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
120 701/1/165 Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców" 1907 - 1907 pol.
121 701/1/166 Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa 1908 - 1908 pol.
122 701/1/167 Listy Józefa Piłsudskiego 1909 - 1909 pol.
123 701/1/168 Listy Józefa Piłsudskiego 1912 - 1912 pol.
124 701/1/169 Listy Józefa Piłsudskiego 1913 - 1913 pol.
125 701/1/170 Listy Józefa Piłsudskiego 1914 - 1914 pol.
126 701/1/171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 pol.
127 701/1/172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 pol.
128 701/1/174 "Robotnik" 1894 - 1894 Polski
129 701/11/1 Raporty sytuacyjne posła Orłowskiego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w sprawie stosunków między Argentyną i Brazylią czy brazylijskich kredytów dla Polski 1920 - 1920 pol.
130 701/11/2 Kopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40 1921 - 1921 pol.
131 701/11/3 Akta personalne od roku 1920-1924 - trzech posłów RP w Rio i urzędników Poselstwa 1920 - 1924 polski, hiszpański
132 701/11/4 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie dot. wysyłki artykułów prasowych. Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo do prasy brazylijskiej 1928 - 1929 polski, hiszpański
133 701/11/5 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z redakcją "Kuriera Polskiego" w Sao Paulo 1929 - 1929 pol.
134 701/11/6 Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo RP w Rio de Janeiro do Polskiej Agencji Telegraficznej i do prasy polskiej 1929 - 1929 pol.
135 701/11/7 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy 1930 - 1931 polski, hiszpański
136 701/11/8 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro w sprawie utworzonego Towarzystwa Polsko- Brazylijskiego "Polonia".
Statut Towarzystwa
1930 - 1931 polski, hiszpański
137 701/11/9 Telegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio 1937 - 1938 pol.
138 701/111/1 Instrukcje organizacyjne 1942 - 1943 pol.
139 701/111/2 Raporty organizacyjne Ekspozytury 1941 - 1945 pol.
140 701/111/3 Raporty organizacyjne placówek 1942 - 1945 pol.
141 701/111/4 Różne /pisma i zarządzenia/ 1942 - 1945 pol.
142 701/111/5 Akta zlikwidowanych placówek i referatów 1942 - 1944 pol.
143 701/111/16 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski
144 701/111/17 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski, niemiecki, francuski
145 701/111/18 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I pol.
146 701/111/19 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I polski, niemiecki
147 701/111/20 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II polski, angielski
148 701/111/21 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III polski, angielski
149 701/111/22 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I polski, angielski
150 701/111/23 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II pol.
151 701/12/1 Materiały Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, m.in. List ambasadora RP Kazimierza Papee do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie, Sprawozdanie z pobytu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rzymie 1943 - 1969 pol.
152 701/12/2 Wycinki prasowe dotyczące Watykanu 1939 - 1955 polski, angielski
153 701/12/3 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1956 - 1956 polski, włoski
154 701/12/4 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1957 - 1957 polski, włoski
155 701/12/5 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1958 - 1958 polski, włoski
156 701/12/6 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1959 - 1959 polski, włoski
157 701/12/7 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1960 - 1960 polski, włoski
158 701/12/8 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1961 - 1961 polski, włoski
159 701/12/9 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1962 - 1962 polski, włoski
160 701/12/10 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1963 - 1963 polski, włoski
161 701/12/11 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1964 - 1964 polski, włoski
162 701/12/12 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1965 - 1965 polski, włoski
163 701/12/13 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1966 - 1966 polski, włoski
164 701/12/14 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1967 - 1967 pol.
165 701/12/15 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1968 - 1968 pol.
166 701/12/16 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1969 - 1969 pol.
167 701/151/5/2463
168 701/151/5/2464
169 701/151/5/2466
170 701/151/5/2467
171 701/151/5/2468
172 701/151/5/2470
173 701/151/5/2471
174 701/151/5/2472
175 701/151/5/2473
176 701/151/5/2476
177 701/151/5/2477
178 701/151/5/2478
179 701/151/5/2479
180 701/151/5/2480
181 701/151/5/2481
182 701/151/5/2482
183 701/151/5/2484
184 701/151/5/2486
185 701/151/5/2487
186 701/151/5/2488
187 701/151/5/2490
188 701/151/5/2491
189 701/151/5/2492
190 701/151/5/2493
191 701/151/5/2495
192 701/151/5/2496
193 701/151/5/2497
194 701/151/5/2502
195 701/151/5/2504
196 701/151/5/2505
197 701/151/5/2506
198 701/151/5/2507
199 701/151/5/2508
200 701/151/5/2509
201 701/151/5/2511
202 701/151/5/2512
203 701/151/5/2513
204 701/151/5/2514
205 701/151/5/2516
206 701/151/5/2517
207 701/151/5/2518
208 701/151/5/2519
209 701/151/5/2520
210 701/151/5/2521
211 701/151/5/2522
212 701/151/5/2524
213 701/151/5/2525
214 701/151/5/2526
215 701/151/5/2527
216 701/151/5/2528
217 701/151/5/2529
218 701/151/5/2532
219 701/151/5/2533
220 701/151/5/2534
221 701/151/5/2535
222 701/151/5/2536
223 701/151/5/2537
224 701/151/5/2539
225 701/151/5/2540
226 701/151/5/2541
227 701/151/5/2544
228 701/151/5/2554
229 701/151/5/2555
230 701/151/5/2556
231 701/151/5/2557
232 701/151/5/2558
233 701/151/5/2559
234 701/151/5/2560
235 701/151/5/2561
236 701/151/5/2562
237 701/151/5/2563
238 701/151/5/2564
239 701/151/5/2565
240 701/151/5/2566
241 701/151/5/2567
242 701/151/5/2568
243 701/151/5/2569
244 701/151/5/2570
245 701/151/5/2572
246 701/151/5/2573
247 701/151/5/2574
248 701/151/5/2577
249 701/151/5/2579
250 701/151/5/2596
251 701/151/5/2597
252 701/151/5/2612
253 701/151/5/2617
254 701/151/5/2618
255 701/151/5/2619
256 701/151/5/2621
257 701/151/5/2622
258 701/151/5/2623
259 701/151/5/2624
260 701/151/5/2632
261 701/151/5/2633
262 701/151/5/2634
263 701/151/5/2648
264 701/151/5/2651
265 701/151/5/2656
266 701/151/5/2660
267 701/151/5/2661
268 701/151/5/2665
269 701/151/5/2666
270 701/151/5/2667
271 701/151/5/2669
272 701/151/5/2673
273 701/151/5/2678
274 701/151/5/2681
275 701/151/5/2683
276 701/151/5/2687
277 701/151/5/2691
278 701/151/5/2693
279 701/151/5/2694
280 701/151/5/2695
281 701/151/5/2696
282 701/151/5/2700
283 701/151/5/2707
284 701/151/5/2708
285 701/151/5/2709
286 701/151/5/2710
287 701/151/5/2711
288 701/151/5/2712
289 701/151/5/2713
290 701/151/5/2714
291 701/151/5/2715
292 701/151/5/2716
293 701/151/5/2717
294 701/151/5/2718
295 701/151/5/2719
296 701/151/5/2720
297 701/151/5/2721
298 701/151/5/2722
299 701/151/5/2723
300 701/151/5/2724
301 701/151/5/2725
302 701/151/5/2726
303 701/151/5/2727
304 701/151/5/2728
305 701/151/5/2729
306 701/151/5/2730
307 701/151/5/2751
308 701/151/5/2753
309 701/151/5/2754
310 701/151/5/2755
311 701/151/5/2756
312 701/151/5/2757
313 701/151/5/2758
314 701/151/5/2759
315 701/151/5/2760
316 701/151/5/2761
317 701/151/5/2762
318 701/151/5/2764
319 701/151/5/2768
320 701/151/5/2769
321 701/151/5/2770
322 701/151/5/2775
323 701/151/5/2776
324 701/151/5/2778
325 701/151/5/2780
326 701/151/5/2789
327 701/151/5/2791
328 701/151/5/2814
329 701/151/5/2815
330 701/151/5/2823
331 701/151/5/2824
332 701/151/5/2825
333 701/151/5/2826
334 701/151/5/2827
335 701/151/5/2828
336 701/151/5/2829
337 701/151/5/2830
338 701/151/5/2831
339 701/151/5/2832
340 701/151/5/2834
341 701/151/5/2835
342 701/151/5/2836
343 701/151/5/2837
344 701/151/5/2840
345 701/151/5/2843
346 701/151/5/2844
347 701/151/5/2846
348 701/151/5/2847
349 701/151/5/2848
350 701/151/5/2849
351 701/151/5/2850
352 701/151/5/2851
353 701/151/5/2852
354 701/151/5/2855
355 701/151/5/2856
356 701/151/5/2857
357 701/151/5/2858
358 701/151/5/2859
359 701/151/5/2861
360 701/151/5/2865
361 701/151/5/2866
362 701/151/5/2867
363 701/151/5/2869
364 701/151/5/2870
365 701/151/5/2871
366 701/151/5/2872
367 701/151/5/2873
368 701/151/5/2875
369 701/151/5/2876
370 701/151/5/2877
371 701/151/5/2878
372 701/151/5/2879
373 701/151/5/2880
374 701/151/5/2881
375 701/151/5/2882
376 701/151/5/2883
377 701/151/5/2884
378 701/151/5/2885
379 701/151/5/2886
380 701/151/5/2887
381 701/151/5/2888
382 701/151/5/2889
383 701/151/5/2890
384 701/151/5/2897
385 701/151/5/2899
386 701/151/5/2900
387 701/151/5/2915
388 701/151/5/2916
389 701/151/5/2917
390 701/151/5/2918
391 701/151/5/2919
392 701/151/5/2920
393 701/151/5/2921
394 701/151/5/2922
395 701/151/5/2923
396 701/151/5/2924
397 701/151/5/2925
398 701/151/5/2926
399 701/151/5/2927
400 701/151/5/2928
401 701/151/5/2929
402 701/151/5/2930
403 701/151/5/2931
404 701/151/5/2932
405 701/151/5/2933
406 701/151/5/2934
407 701/151/5/2935
408 701/151/5/2936
409 701/151/5/2937
410 701/151/5/2938
411 701/151/5/2939
412 701/151/5/2940
413 701/151/5/2941
414 701/151/5/2942
415 701/151/5/2943
416 701/151/5/2944
417 701/151/5/2945
418 701/151/5/2946
419 701/151/5/2947
420 701/151/5/2948
421 701/151/5/2949
422 701/151/5/2950
423 701/151/5/2951
424 701/151/5/2952
425 701/151/5/2953
426 701/151/5/2954
427 701/151/5/2955
428 701/151/5/2956
429 701/151/5/2957
430 701/151/5/2959
431 701/151/5/2960
432 701/151/5/2961
433 701/151/5/2962
434 701/151/5/2963
435 701/151/5/2964
436 701/151/5/2967
437 701/151/5/2968
438 701/151/5/2969
439 701/151/5/2970
440 701/151/5/2971
441 701/151/5/2972
442 701/151/5/2973
443 701/151/5/3023
444 701/151/5/3024
445 701/151/5/3050
446 701/151/5/3051
447 701/151/5/3052
448 701/151/5/3053
449 701/151/5/3057
450 701/151/5/3058
451 701/151/5/3061
452 701/151/5/3062
453 701/151/5/3064
454 701/151/5/3068
455 701/151/5/3069
456 701/151/5/3070
457 701/151/5/3072
458 701/151/5/3074
459 701/151/5/3075
460 701/151/5/3077
461 701/151/5/3079
462 701/151/5/3082
463 701/151/5/3083
464 701/151/5/3084
465 701/151/5/3088
466 701/151/5/3090
467 701/151/5/3091
468 701/151/5/3094
469 701/151/5/3096
470 701/151/5/3097
471 701/151/5/3098
472 701/151/5/3099
473 701/151/5/3100
474 701/151/5/3101
475 701/151/5/3102
476 701/151/5/3103
477 701/151/5/3503
478 701/151/5/3504
479 701/151/5/3505
480 701/151/5/3506
481 701/151/5/3507
482 701/151/5/3508
483 701/151/5/3509
484 701/151/5/3510
485 701/151/5/3511
486 701/151/5/3512
487 701/151/5/3513
488 701/151/5/3514
489 701/151/5/3515
490 701/151/5/3516
491 701/151/5/3517
492 701/151/5/3518
493 701/151/5/3519
494 701/151/5/3520
495 701/151/5/3521
496 701/151/5/3522
497 701/151/5/3523
498 701/151/5/3524
499 701/151/5/3525
500 701/151/5/3531
501 701/151/5/3532
502 701/151/5/3533
503 701/151/5/3534
504 701/151/5/3535
505 701/151/5/3536
506 701/151/5/3537
507 701/151/5/3538
508 701/151/5/3539
509 701/151/5/3540
510 701/151/5/3541
511 701/151/5/3542
512 701/151/5/3543
513 701/151/5/3544
514 701/151/5/3547
515 701/151/5/3548
516 701/151/5/3574
517 701/151/5/3575
518 701/151/5/4873
519 701/151/5/4875
520 701/151/5/4883
521 701/151/5/4884
522 701/151/5/4886
523 701/151/5/4888
524 701/151/5/4889
525 701/151/5/4895
526 701/151/5/4901
527 701/151/5/4924
528 701/151/5/4925
529 701/151/5/4926
530 701/151/5/4928
531 701/151/5/4931
532 701/151/5/4932
533 701/151/5/4933
534 701/151/5/4935
535 701/151/5/4940
536 701/151/5/4941
537 701/151/5/4942
538 701/151/5/4943
539 701/151/5/4944
540 701/151/5/4945
541 701/151/5/4946
542 701/151/5/4947
543 701/151/5/4948
544 701/151/5/4949
545 701/151/5/4950
546 701/151/5/4951
547 701/151/5/4952
548 701/151/5/4953
549 701/151/5/4954
550 701/151/5/4955
551 701/151/5/4956
552 701/151/5/4957
553 701/151/5/4958
554 701/151/5/4960
555 701/151/5/4961
556 701/151/5/4962
557 701/151/5/4963
558 701/151/5/4964
559 701/151/5/4965
560 701/151/5/4966
561 701/151/5/4967
562 701/151/5/4968
563 701/151/5/4969
564 701/151/5/4970
565 701/151/5/4971
566 701/151/5/4972
567 701/151/5/4973
568 701/151/5/4974
569 701/151/5/4975
570 701/151/5/4976
571 701/151/5/4977
572 701/151/5/4979
573 701/151/5/4980
574 701/151/5/4981
575 701/151/5/4982
576 701/151/5/4983
577 701/151/5/4984
578 701/151/5/4985
579 701/151/5/4986
580 701/151/5/4987
581 701/151/5/4988
582 701/151/5/4989
583 701/151/5/4990
584 701/151/5/4991
585 701/151/5/4992
586 701/151/5/4993
587 701/151/5/4994
588 701/151/5/4995
589 701/151/5/4996
590 701/151/5/4997
591 701/151/5/4998
592 701/151/5/4999
593 701/151/5/5000
594 701/2/2 Grudzień 1918- styczeń 1919 1918 - 1919 pol.
595 701/2/3 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
596 701/2/4 Kwiecień- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
597 701/2/5 Lipiec- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
598 701/2/6 Listopad 1919- styczeń 1920 1919 - 1920 pol.
599 701/2/7 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
600 701/2/8 Kwiecień- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
601 701/2/9 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
602 701/2/10 Sierpień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
603 701/2/11 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
604 701/2/12 Listopad 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
605 701/2/13 Kwiecień- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
606 701/2/16 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
607 701/2/17 Czerwiec- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
608 701/2/18 Lipiec- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
609 701/2/19 Sierpień- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
610 701/2/20 Wrzesień- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
611 701/2/21 Styczeń- luty 1920 1920 - 1920 pol.
612 701/2/22 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
613 701/2/23 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
614 701/2/24 Kwiecień- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
615 701/2/25 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
616 701/2/26 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
617 701/2/28 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
618 701/2/29 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
619 701/2/30 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
620 701/2/31 Listopad 1920 1920 - 1920 pol.
621 701/2/32 Listopad- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
622 701/2/33 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
623 701/2/34 Styczeń 1921 1921 - 1921 pol.
624 701/2/35 Luty- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
625 701/2/36 Marzec- kwiecień 1921 1921 - 1921 pol.
626 701/2/37 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
627 701/2/38 Kwiecień- czerwiec 1921 1921 - 1921 pol.
628 701/2/39 Lipiec- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
629 701/2/40 Wrzesień- październik 1921 1921 - 1921 pol.
630 701/2/41 Październik- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
631 701/2/42 Grudzień 1921- luty 1922 1921 - 1922 pol.
632 701/2/43 Luty- kwiecień 1922 1922 - 1922 pol.
633 701/2/44 Kwiecień- sierpień 1922 1922 - 1922 pol.
634 701/2/45 Sierpień- październik 1922 1922 - 1922 pol.
635 701/2/47 Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
636 701/2/48 Grudzień 1919- marzec 1920 1919 - 1920 pol.
637 701/2/49 Marzec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
638 701/2/50 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
639 701/2/51 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
640 701/2/52 Kwiecień- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
641 701/2/53 Maj 1921- grudzień 1922 1921 - 1922 pol.
642 701/2/55 Marzec- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
643 701/2/56 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
644 701/2/57 Czerwiec- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
645 701/2/58 Styczeń- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
646 701/2/59 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
647 701/2/60 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
648 701/2/61 Październik 1920- grudzień 1922 1920 - 1922 pol.
649 701/2/63 Wrzesień- październik 1919 1919 - 1919 pol.
650 701/2/64 Październik- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
651 701/2/65 Listopad 1919- luty 1920 1919 - 1920 pol.
652 701/2/66 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
653 701/2/67 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
654 701/2/68 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
655 701/2/69 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
656 701/2/70 Lipiec- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
657 701/2/71 Wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
658 701/2/72 Wrzesień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
659 701/2/73 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
660 701/2/74 Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920 1919 - 1920 pol.
661 701/2/75 Luty- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
662 701/2/76 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
663 701/2/77 Styczeń- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
664 701/2/78 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
665 701/2/79 Marzec- maj 1921 1921 - 1921 pol.
666 701/2/80 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
667 701/2/81 Czerwiec- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
668 701/2/82 Sierpień- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
669 701/2/83 Styczeń- listopad 1922 1922 - 1922 pol.
670 701/2/85 Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
671 701/2/86 Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja. 1919 - 1920 pol.
672 701/2/87 Ordre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 1919 1918 - 1919 pol.
673 701/2/88 Ordre de Bataille. Kwiecień- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
674 701/2/89 Ordre de Bataille. 19 sierpień 1919- 25 kwietnia 1920 1919 - 1920 pol.
675 701/2/90 Dyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920 1919 - 1920 pol.
676 701/2/91 Stan liczebny armii od 1 stycznia do 15 marca 1921 1921 - 1921 pol.
677 701/2/92 Spis ludności terenów ziem wschodnich. Grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
678 701/2/93 Organizacja i mobilizacja armii (1921) 1921 - 1921 pol.
679 701/2/94 Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921) 1921 - 1921 pol.
680 701/2/95 Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie 1920 - 1920 pol.
681 701/2/96 Stosunki polsko- sowieckie 1919-1920 1919 - 1920 pol.
682 701/2/97 Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-1920 1919 - 1920 pol.
683 701/2/98 Odpisy aktów operacyjnych. 1918-1920 1918 - 1920 pol.
684 701/2/99 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
685 701/2/100 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
686 701/2/101 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
687 701/2/102 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
688 701/2/103 Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 1922 1919 - 1922 pol.
689 701/2/104 Sejm 1919-1920 1919 - 1920 pol.
690 701/2/105 Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r. 1919 - 1919 pol.
691 701/3/1 Korespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie 1920 - 1921 pol.
692 701/3/2 Raporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze 1920 - 1921 pol.
693 701/3/3 Rozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela 1920 - 1921 pol.
694 701/3/4 Rozkaz operacyjny numer 10 000 odnośnie bitwy warszawskiej z dnia 10 sierpnia 1920 pisany ręka generała Rozwadowskiego z podpisami wszystkich dowódców. 1920 - 1920
695 701/4/1 Okres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego 1925 - 1926 pol.
696 701/4/2 Powołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane). 1926 - 1926 pol.
697 701/4/3 Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne. 1926 - 1926 pol.
698 701/4/4 Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Sztabu Generalnego z okresu 12 - 16 maja. 1926 - 1926 pol.
699 701/4/5 Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w Belwederze. Akta Grupy Operacyjnej "Warszawa" Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddziału II Grupy Operacyjnej "Warszawa" 1926 - 1926 pol.
700 701/4/6 Akta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice. 1926 - 1926 pol.
701 701/7/1 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня 1919 - 1920 ukraiński, polski
702 701/7/2 Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції 1919 - 1920 ukraiński, polski
703 701/7/3 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення 1920 - 1921 ukraiński, polski
704 701/7/4 Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР 1927 - 1929 ukraiński, polski
705 701/7/5 Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ 1929 - 1932 pol.
706 701/74/1 Kopia maszynopisu biografii prezydenta Ignacego Mościckiego 1955 - 1955 pol.
707 701/74/2 Dziennik i notatki majora S. Hartmana 1939 - 1940 pol.
708 701/74/3 Artykuły Ignacego Mościckiego na tematy chemiczne 1922 - 1958 pol.
709 701/74/4 Artykuły i wycinki prasowe o Ignacym Mościckim 1933 - 1993 polski, angielski, francuski
710 701/74/5 Wspomnienie o prezydencie Ignacym Mościckim, Wojciecha Świętosławskiego- kopia 1979 - 1979 pol.
711 701/74/6 Kserokopia z nr 9/1988 Studia Claromontana- katalog archiwum i pamiątek Marii i Ignacego Mościckich na Jasnej Górze 1988 - 1988 pol.
712 701/9/1 Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego 1939 - 1939 polski, angielski
713 701/9/2 Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9 1940 - 1940 pol.
714 701/9/3 Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej 1941 - 1943 pol.
715 701/9/4 Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 1942 1942 - 1942 pol.
716 701/9/5 Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju 1943 - 1943 polski, angielski
717 701/9/6 Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944 1944 - 1944 polski, angielski
718 701/9/7 Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu" 1945 - 1945 polski, angielski
719 701/9/8 Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 1945 1946 - 1946 polski, angielski
720 701/9/9 Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction 1947 - 1947 polski, angielski
721 701/9/10 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe 1948 - 1952 polski, angielski
722 701/9/11 Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP 1953 - 1955 polski, angielski
723 701/9/12 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1956 - 1964 polski, angielski
724 701/9/13 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1968 - 1986 polski, angielski
725 701/9/14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945 1943 - 1948 polski, angielski
726 701/9/15 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR 1944 - 1945 polski, angielski
727 701/9/16 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy 1944 - 1944 polski, angielski
728 701/9/17 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce 1943 - 1943 polski, angielski
729 701/9/18 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland 1945 - 1945 ang.
730 701/9/19 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki 1944 - 1945 polski, angielski
731 701/9/20 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy 1944 - 1945 polski, angielski
732 701/PR3019/23 Nowy Świat tom 23, rok 1920
733 701/PR3019/24 Nowy Świat tom 24, rok 1921
734 701/PR3019/25 Nowy Świat tom 25, rok 1922
735 701/PR3019/23/1
736 701/PR3019/23/2
737 701/PR3019/23/3
738 701/PR3019/23/4
739 701/PR3019/23/6
740 701/PR3019/23/7
741 701/PR3019/23/9
742 701/PR3019/23/10
743 701/PR3019/23/11
744 701/PR3019/23/13
745 701/PR3019/23/14
746 701/PR3019/23/15
747 701/PR3019/23/16
748 701/PR3019/23/18
749 701/PR3019/23/20
750 701/PR3019/23/21
751 701/PR3019/23/22
752 701/PR3019/23/26
753 701/PR3019/23/28
754 701/PR3019/23/29
755 701/PR3019/23/30
756 701/PR3019/23/31
757 701/PR3019/23/32
758 701/PR3019/23/33
759 701/PR3019/23/35
760 701/PR3019/23/36
761 701/PR3019/23/37
762 701/PR3019/23/38
763 701/PR3019/23/41
764 701/PR3019/23/44
765 701/PR3019/23/47
766 701/PR3019/23/48
767 701/PR3019/23/50
768 701/PR3019/23/51
769 701/PR3019/23/53
770 701/PR3019/23/55
771 701/PR3019/23/57
772 701/PR3019/23/58
773 701/PR3019/23/61
774 701/PR3019/23/62
775 701/PR3019/23/63
776 701/PR3019/23/66
777 701/PR3019/23/68
778 701/PR3019/23/69
779 701/PR3019/23/71
780 701/PR3019/23/74
781 701/PR3019/23/75
782 701/PR3019/23/79
783 701/PR3019/23/80
784 701/PR3019/23/81
785 701/PR3019/23/82
786 701/PR3019/23/83
787 701/PR3019/23/85
788 701/PR3019/23/87
789 701/PR3019/23/88
790 701/PR3019/23/89
791 701/PR3019/23/90
792 701/PR3019/23/97
793 701/PR3019/23/100
794 701/PR3019/23/101
795 701/PR3019/23/102
796 701/PR3019/23/103
797 701/PR3019/23/104
798 701/PR3019/23/106
799 701/PR3019/23/109
800 701/PR3019/23/111
801 701/PR3019/23/113
802 701/PR3019/23/114
803 701/PR3019/23/115
804 701/PR3019/23/116
805 701/PR3019/23/117
806 701/PR3019/23/119
807 701/PR3019/23/123
808 701/PR3019/23/125
809 701/PR3019/23/127
810 701/PR3019/23/128
811 701/PR3019/23/129
812 701/PR3019/23/131
813 701/PR3019/23/132
814 701/PR3019/23/133
815 701/PR3019/23/134
816 701/PR3019/23/135
817 701/PR3019/23/136
818 701/PR3019/23/137
819 701/PR3019/23/138
820 701/PR3019/23/141
821 701/PR3019/23/143
822 701/PR3019/23/144
823 701/PR3019/23/145
824 701/PR3019/23/147
825 701/PR3019/23/148
826 701/PR3019/23/154
827 701/PR3019/23/156
828 701/PR3019/23/157
829 701/PR3019/23/158
830 701/PR3019/23/159
831 701/PR3019/23/161
832 701/PR3019/23/166
833 701/PR3019/23/167
834 701/PR3019/23/168
835 701/PR3019/23/169
836 701/PR3019/23/170
837 701/PR3019/23/171
838 701/PR3019/23/172
839 701/PR3019/23/173
840 701/PR3019/23/176
841 701/PR3019/23/177
842 701/PR3019/23/179
843 701/PR3019/23/180
844 701/PR3019/23/245
845 701/PR3019/23/246
846 701/PR3019/23/247
847 701/PR3019/23/248
848 701/PR3019/23/249
849 701/PR3019/23/250
850 701/PR3019/23/253
851 701/PR3019/23/255
852 701/PR3019/23/256
853 701/PR3019/23/257
854 701/PR3019/23/258
855 701/PR3019/23/259
856 701/PR3019/23/260
857 701/PR3019/23/262
858 701/PR3019/23/263
859 701/PR3019/23/264
860 701/PR3019/23/265
861 701/PR3019/23/266
862 701/PR3019/23/267
863 701/PR3019/23/269
864 701/PR3019/23/270
865 701/PR3019/23/271
866 701/PR3019/23/307
867 701/PR3019/23/315
868 701/PR3019/23/316
869 701/PR3019/23/318
870 701/PR3019/23/321
871 701/PR3019/23/336
872 701/PR3019/23/345
873 701/PR3019/23/347
874 701/PR3019/23/349
875 701/PR3019/23/350
876 701/PR3019/23/356
877 701/PR3019/23/358
878 701/PR3019/23/361
879 709/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich - drzewo genealogiczne oraz informacje dotyczące rodziny Piłsudskich i Butlerów spisane przez Aleksandrę Piłsudską; kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego; inwentarz majątku w Dowgiliszkach oraz kserok 1916 - 1935 pol.
880 709/1/4 Korespondencja Marszałka 1916 - 1920 pol.
881 709/1/5 Korespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki 1916 - 1926 pol.
882 709/1/6 Listy Marszałka do Władysława Jaworskiego - odpisy, fotokopie 1914 - 1916 pol.
883 709/1/7 Listy Marszałka oraz fotokopie i odpisy listów 1905 - 1931 pol.
884 709/1/15 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1935 - 1985 pol., ang.
885 709/1/16 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1990 - 1997 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
886 701/1/114 Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
887 709/1/1 Odpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa 1885 - 1974 pol., ros., niem.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Aleksandry Piłsudskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
888 701/1/3 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe 1932 - 1963 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Bronisława Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
889 701/1/12 Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim 1912 - 1984 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Jana Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
890 701/1/8 Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego 1928 - 1962 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
891 701/1/1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 pol.
892 701/1/81 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka 1914 - 1971 polski, niemiecki
893 701/1/152 Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1919 - 1939 polski, niemiecki
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
894 701/1/10 Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka 1961 - 1972 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej z d. Koplewskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
895 701/1/11 Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza 1974 - 1974 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Wandy i Jadwigi Piłsudskich'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
896 701/1/9 Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań 1943 - 1985 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Zygmunta Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
897 701/1/14 Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem 1969 - 1969 pol.
Nagłówek: 'Działalność publiczna i polityczna'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
898 709/1/10 Kopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego 1895 - 1935 pol., ros., franc., niem.
Nagłówek: 'Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
899 701/1/35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 polski, rosyjski
900 701/1/41 Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
901 701/1/56 Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe 1935 - 1944 polski, angielski
902 701/1/162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 pol.
Nagłówek: 'Działalność wydawnicza, przemówienia, odczyty'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
903 709/1/12 Prace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz 1916 - 1931 pol.
Nagłówek: 'Grupa I: Sprawy wojskowe'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
904 701/2/1 Listopad- grudzień 1918 1918 - 1918 pol.
Nagłówek: 'Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
905 701/2/27 Sierpień- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
Nagłówek: 'Grupa II.A: Czechosłowacja'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
906 701/2/14 Styczeń- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
907 701/2/15 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
908 701/2/46 Styczeń- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
909 701/2/54 Styczeń- marzec 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
910 701/2/62 Styczeń- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'I wojna światowa - Legiony Polskie'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
911 701/1/38 "Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego" 1917 - 1917 pol.
912 701/1/108 Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie 1913 - 1937 polski, niemiecki
913 701/1/175 Odezwy "Żonierze!" oraz "Legiony Polskie rozpoczęły werbunek" Polski
Nagłówek: 'Korespondencja wpływająca'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
914 709/1/8 Listy do Marszałka 1915 - 1921 pol.
Nagłówek: 'Korespondencja wychodząca'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
915 709/1/3 Korespondencja Marszałka 1916 - 1921 pol.
Nagłówek: 'Korespondencja z poszczególnymi osobami'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
916 701/1/15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 pol.
917 701/1/30 Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego 1919 - 1929 pol.
918 701/1/49 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
919 701/1/100 Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie) 1895 - 1917 pol.
920 701/1/112 Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego 1914 - 1916 pol.
921 701/1/156 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1898 - 1898 pol.
922 701/1/163 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 pol.
Nagłówek: 'Kult Marszałka'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
923 701/1/37 "Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r. 1975 - 1977 pol.
924 701/1/78 Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego 1925 - 1925 pol.
925 701/1/86 Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego 1937 - 1988 pol.
926 701/1/101 Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski" 1931 - 1967 pol.
927 701/1/122 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1987 - 1988 pol.
928 701/1/154 Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie 1995 - 1995 pol.
929 701/1/173 Józef Piłsudski i rodzina: materiały dotyczące Instytutu im. Marszałka Piłsudskiego, zgonu, uczczenia pamięci oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych. 1955 - 2007 pol.
930 701/1/176 Kult J. Piłsudskiego: korespondencja, karty pocztowe okolicznościowe, broszury, zaproszenia 1974 - 2004 Polski
Nagłówek: 'Niepodległa Polska - 1918-1926'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
931 701/1/40 10 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.) 1918 - 1918 pol.
932 701/1/57 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru 1920 - 1936 polski, angielski
933 701/1/60 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja 1923 - 1927 pol.
934 701/1/69 Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 1920 1925 - 1925 pol.
Nagłówek: 'Niepodległa Polska - 1926-1939'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
935 701/1/7 Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego 1928 - 1932 pol.
936 701/1/59 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty 1925 - 1932 polski, angielski, francuski
937 701/1/61 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja 1928 - 1928 pol.
938 701/1/106 Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów 1936 - 1938 pol.
939 701/1/111 Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach 1928 - 1929 pol.
940 701/1/116 Obsada personalna wielkich jednostek 1935 - 1939 pol.
Nagłówek: 'Notatki osobiste'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
941 709/1/9 Luźne notatki Józefa Piłsudskiego - dot. pracy nad dziejami 1863 r., spraw publicznych i rachunkowych 1912 - 1918 pol.
Nagłówek: 'Rozkazy, działalnośc wydawnicza'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
942 701/1/29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
943 701/1/39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 pol.
944 701/1/68 Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne" 1931 - 1931 pol.
945 701/1/76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 fr.
946 701/1/98 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902) 1978 - 1986 pol.
Nagłówek: 'Rozkazy, odezwy, biuletyny'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
947 709/1/11 Rozkazy; biuletyny i odezwy - Rząd Narodowy, obchody rocznic wymarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców, Centralnego Komitetu Narodowego, do mieszkanców Ukrainy oraz byłego Księstwa Litewskiego 1914 - 1935 pol.
Nagłówek: 'Różne'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
948 701/2/84 Sprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.