Powrót

Lista teczek

Nagłówek: ''
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 pol.
2 701/1/4 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem 1940 - 1953 pol.
3 701/1/5 Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze 1943 - 1987 pol.
4 701/1/6 Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego 1939 - 1956 pol.
5 701/1/13 Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r. 1918 - 1918 pol.
6 701/1/16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 pol.
7 701/1/17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 pol.
8 701/1/18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 pol.
9 701/1/19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 pol.
10 701/1/20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 pol.
11 701/1/21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 pol.
12 701/1/22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 pol.
13 701/1/23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 pol.
14 701/1/24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 pol.
15 701/1/25 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-1924 1919 - 1924 pol.
16 701/1/26 Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-1917 1914 - 1917 pol.
17 701/1/27 Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego 1914 - 1916 pol.
18 701/1/28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 pol.
19 701/1/31 Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego 1919 - 1920 rosyjski, polski, francuski
20 701/1/32 Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego 1918 - 1920 polski, francuski
21 701/1/33 Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego 1920 - 1920 polski, francuski
22 701/1/34 Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki 1920 - 1921 rosyjski, polski, francuski
23 701/1/36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 pol.
24 701/1/42 Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry 1904 - 1904 pol.
25 701/1/43 Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi 1904 - 1904 polski, francuski
26 701/1/44 Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii 1904 - 1904 polski, angielski
27 701/1/45 Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
28 701/1/46 Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
29 701/1/47 Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
30 701/1/48 Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
31 701/1/50 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1904 - 1904 pol.
32 701/1/51 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
33 701/1/52 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1905 - 1905 pol.
34 701/1/53 Listy Akashiego z Paryża 1905 - 1905 pol.
35 701/1/54 Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu 1905 - 1905 pol.
36 701/1/55 Listy Wacława Studnickiego z Paryża 1904 - 1904 pol.
37 701/1/58 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty 1920 - 1927 polski, angielski, francuski
38 701/1/62 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1929 - 1929 pol.
39 701/1/63 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1930 - 1930 pol.
40 701/1/64 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego 1931 - 1931 pol.
41 701/1/65 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1932 - 1932 pol.
42 701/1/66 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego 1934 - 1934 pol.
43 701/1/67 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego 1935 - 1935 pol.
44 701/1/70 Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji 1925 - 1926 pol.
45 701/1/71 Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r. 1925 - 1926 pol.
46 701/1/72 Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców 1925 - 1925 pol.
47 701/1/73 Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym 1925 - 1928 pol.
48 701/1/74 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego 1925 - 1925 pol.
49 701/1/75 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego 1925 - 1925 pol.
50 701/1/77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 ang.
51 701/1/79 "Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe 1966 - 1975 pol.
52 701/1/80 Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego 1939 - 1980 pol.
53 701/1/82 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r. 1899 - 1972 pol.
54 701/1/83 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich 1934 - 1935 pol.
55 701/1/84 Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu 1974 - 1974 polski, niemiecki
56 701/1/85 Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego 1916 - 1972 pol.
57 701/1/87 Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich 1935 - 1935 pol.
58 701/1/88 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego 1935 - 1935 polski, angielski
59 701/1/89 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe 1935 - 1977 pol.
60 701/1/90 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1933 - 1934 pol.
61 701/1/91 Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 polski, angielski, francuski
62 701/1/92 Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 pol.
63 701/1/93 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1936 - 1936 pol.
64 701/1/94 Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa 1914 - 1953 pol.
65 701/1/95 Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki 1937 - 1937 pol.
66 701/1/96 Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie" 1960 - 1973 pol.
67 701/1/97 Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego 1945 - 1947 pol.
68 701/1/99 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909) 1978 - 1986 pol.
69 701/1/102 Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe 1921 - 1967 polski, francuski
70 701/1/103 Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego 1921 - 1975 polski, francuski
71 701/1/104 Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka 1920 - 1987 pol.
72 701/1/105 Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe 1919 - 1963 pol.
73 701/1/107 Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ 1936 - 1938 pol.
74 701/1/109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 niem.
75 701/1/110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 niem.
76 701/1/113 Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich 1921 - 1934 pol.
77 701/1/115 Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
78 701/1/117 Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach 1926 - 1935 pol.
79 701/1/118 Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach 1926 - 1934 pol.
80 701/1/119 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1926 - 1934 pol.
81 701/1/120 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1936 - 1938 pol.
82 701/1/121 Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych 1927 - 1937 pol.
83 701/1/123 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1985 - 1995 pol.
84 701/1/124 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1981 - 1996 pol.
85 701/1/125 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury 1989 - 1997 pol.
86 701/1/126 Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia 1985 - 1985 polski, angielski
87 701/1/127 Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja 1955 - 1960 polski, angielski
88 701/1/128 Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe 1965 - 1965 pol.
89 701/1/129 Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja 1995 - 1995 pol.
90 701/1/130 Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja 1963 - 1964 pol.
91 701/1/131 Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja 1967 - 1967 pol.
92 701/1/132 Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury 1998 - 1998 pol.
93 701/1/133 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły 1997 - 1997 pol.
94 701/1/134 Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie 1977 - 1997 pol.
95 701/1/135 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1923 - 1974 pol.
96 701/1/136 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów 1942 - 1949 pol.
97 701/1/137 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1950 - 1959 pol.
98 701/1/138 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1960 - 1961 pol.
99 701/1/139 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1962 - 1963 pol.
100 701/1/140 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1964 - 1966 pol.
101 701/1/141 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1967 - 1968 pol.
102 701/1/142 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1969 - 1970 pol.
103 701/1/143 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1971 - 1987 pol.
104 701/1/144 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1988 - 1992 pol.
105 701/1/145 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1993 - 1995 pol.
106 701/1/146 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1996 - 1999 pol.
107 701/1/147 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady" 1915 - 1997 pol.
108 701/1/148 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA 1926 - 1935 polski, angielski
109 701/1/149 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie 1947 - 1990 polski, angielski
110 701/1/150 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja 1939 - 1996 polski, angielski
111 701/1/151 Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły 1976 - 1987 polski, angielski
112 701/1/153 Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego 1916 - 1995 polski, niemiecki
113 701/1/155 "Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka 1942 - 1942 pol.
114 701/1/157 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1899 - 1899 pol.
115 701/1/158 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1900 - 1900 pol.
116 701/1/159 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1901 - 1901 pol.
117 701/1/160 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1902 - 1902 pol.
118 701/1/161 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1903 - 1903 pol.
119 701/1/164 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
120 701/1/165 Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców" 1907 - 1907 pol.
121 701/1/166 Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa 1908 - 1908 pol.
122 701/1/167 Listy Józefa Piłsudskiego 1909 - 1909 pol.
123 701/1/168 Listy Józefa Piłsudskiego 1912 - 1912 pol.
124 701/1/169 Listy Józefa Piłsudskiego 1913 - 1913 pol.
125 701/1/170 Listy Józefa Piłsudskiego 1914 - 1914 pol.
126 701/1/171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 pol.
127 701/1/172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 pol.
128 701/1/174 "Robotnik" 1894 - 1894 Polski
129 701/2/2 Grudzień 1918- styczeń 1919 1918 - 1919 pol.
130 701/2/3 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
131 701/2/4 Kwiecień- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
132 701/2/5 Lipiec- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
133 701/2/6 Listopad 1919- styczeń 1920 1919 - 1920 pol.
134 701/2/7 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
135 701/2/8 Kwiecień- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
136 701/2/9 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
137 701/2/10 Sierpień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
138 701/2/11 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
139 701/2/12 Listopad 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
140 701/2/13 Kwiecień- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
141 701/2/16 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
142 701/2/17 Czerwiec- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
143 701/2/18 Lipiec- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
144 701/2/19 Sierpień- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
145 701/2/20 Wrzesień- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
146 701/2/21 Styczeń- luty 1920 1920 - 1920 pol.
147 701/2/22 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
148 701/2/23 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
149 701/2/24 Kwiecień- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
150 701/2/25 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
151 701/2/26 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
152 701/2/28 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
153 701/2/29 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
154 701/2/30 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
155 701/2/31 Listopad 1920 1920 - 1920 pol.
156 701/2/32 Listopad- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
157 701/2/33 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
158 701/2/34 Styczeń 1921 1921 - 1921 pol.
159 701/2/35 Luty- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
160 701/2/36 Marzec- kwiecień 1921 1921 - 1921 pol.
161 701/2/37 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
162 701/2/38 Kwiecień- czerwiec 1921 1921 - 1921 pol.
163 701/2/39 Lipiec- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
164 701/2/40 Wrzesień- październik 1921 1921 - 1921 pol.
165 701/2/41 Październik- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
166 701/2/42 Grudzień 1921- luty 1922 1921 - 1922 pol.
167 701/2/43 Luty- kwiecień 1922 1922 - 1922 pol.
168 701/2/44 Kwiecień- sierpień 1922 1922 - 1922 pol.
169 701/2/45 Sierpień- październik 1922 1922 - 1922 pol.
170 701/2/47 Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
171 701/2/48 Grudzień 1919- marzec 1920 1919 - 1920 pol.
172 701/2/49 Marzec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
173 701/2/50 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
174 701/2/51 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
175 701/2/52 Kwiecień- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
176 701/2/53 Maj 1921- grudzień 1922 1921 - 1922 pol.
177 701/2/55 Marzec- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
178 701/2/56 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
179 701/2/57 Czerwiec- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
180 701/2/58 Styczeń- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
181 701/2/59 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
182 701/2/60 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
183 701/2/61 Październik 1920- grudzień 1922 1920 - 1922 pol.
184 701/2/63 Wrzesień- październik 1919 1919 - 1919 pol.
185 701/2/64 Październik- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
186 701/2/65 Listopad 1919- luty 1920 1919 - 1920 pol.
187 701/2/66 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
188 701/2/67 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
189 701/2/68 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
190 701/2/69 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
191 701/2/70 Lipiec- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
192 701/2/71 Wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
193 701/2/72 Wrzesień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
194 701/2/73 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
195 701/2/74 Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920 1919 - 1920 pol.
196 701/2/75 Luty- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
197 701/2/76 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
198 701/2/77 Styczeń- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
199 701/2/78 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
200 701/2/79 Marzec- maj 1921 1921 - 1921 pol.
201 701/2/80 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
202 701/2/81 Czerwiec- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
203 701/2/82 Sierpień- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
204 701/2/83 Styczeń- listopad 1922 1922 - 1922 pol.
205 701/2/85 Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
206 701/2/86 Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja. 1919 - 1920 pol.
207 701/2/87 Ordre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 1919 1918 - 1919 pol.
208 701/2/88 Ordre de Bataille. Kwiecień- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
209 701/2/89 Ordre de Bataille. 19 sierpień 1919- 25 kwietnia 1920 1919 - 1920 pol.
210 701/2/90 Dyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920 1919 - 1920 pol.
211 701/2/91 Stan liczebny armii od 1 stycznia do 15 marca 1921 1921 - 1921 pol.
212 701/2/92 Spis ludności terenów ziem wschodnich. Grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
213 701/2/93 Organizacja i mobilizacja armii (1921) 1921 - 1921 pol.
214 701/2/94 Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921) 1921 - 1921 pol.
215 701/2/95 Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie 1920 - 1920 pol.
216 701/2/96 Stosunki polsko- sowieckie 1919-1920 1919 - 1920 pol.
217 701/2/97 Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-1920 1919 - 1920 pol.
218 701/2/98 Odpisy aktów operacyjnych. 1918-1920 1918 - 1920 pol.
219 701/2/99 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
220 701/2/100 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
221 701/2/101 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
222 701/2/102 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
223 701/2/103 Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 1922 1919 - 1922 pol.
224 701/2/104 Sejm 1919-1920 1919 - 1920 pol.
225 701/2/105 Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r. 1919 - 1919 pol.
226 701/3/1 Korespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie 1920 - 1921 pol.
227 701/3/2 Raporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze 1920 - 1921 pol.
228 701/3/3 Rozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela 1920 - 1921 pol.
229 701/3/4 Rozkaz operacyjny numer 10 000 odnośnie bitwy warszawskiej z dnia 10 sierpnia 1920 pisany ręka generała Rozwadowskiego z podpisami wszystkich dowódców. 1920 - 1920
230 701/4/1 Okres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego 1925 - 1926 pol.
231 701/4/2 Powołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane). 1926 - 1926 pol.
232 701/4/3 Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne. 1926 - 1926 pol.
233 701/4/4 Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Sztabu Generalnego z okresu 12 - 16 maja. 1926 - 1926 pol.
234 701/4/5 Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w Belwederze. Akta Grupy Operacyjnej "Warszawa" Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddziału II Grupy Operacyjnej "Warszawa" 1926 - 1926 pol.
235 701/4/6 Akta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice. 1926 - 1926 pol.
236 701/7/1 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня 1919 - 1920 ukraiński, polski
237 701/7/2 Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції 1919 - 1920 ukraiński, polski
238 701/7/3 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення 1920 - 1921 ukraiński, polski
239 701/7/4 Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР 1927 - 1929 ukraiński, polski
240 701/7/5 Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ 1929 - 1932 pol.
241 701/9/1 Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego 1939 - 1939 polski, angielski
242 701/9/2 Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9 1940 - 1940 pol.
243 701/9/3 Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej 1941 - 1943 pol.
244 701/9/4 Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 1942 1942 - 1942 pol.
245 701/9/5 Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju 1943 - 1943 polski, angielski
246 701/9/6 Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944 1944 - 1944 polski, angielski
247 701/9/7 Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu" 1945 - 1945 polski, angielski
248 701/9/8 Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 1945 1946 - 1946 polski, angielski
249 701/9/9 Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction 1947 - 1947 polski, angielski
250 701/9/10 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe 1948 - 1952 polski, angielski
251 701/9/11 Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP 1953 - 1955 polski, angielski
252 701/9/12 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1956 - 1964 polski, angielski
253 701/9/13 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1968 - 1986 polski, angielski
254 701/9/14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945 1943 - 1948 polski, angielski
255 701/9/15 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR 1944 - 1945 polski, angielski
256 701/9/16 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy 1944 - 1944 polski, angielski
257 701/9/17 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce 1943 - 1943 polski, angielski
258 701/9/18 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland 1945 - 1945 ang.
259 701/9/19 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki 1944 - 1945 polski, angielski
260 701/9/20 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy 1944 - 1945 polski, angielski
261 701/11/1 Raporty sytuacyjne posła Orłowskiego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w sprawie stosunków między Argentyną i Brazylią czy brazylijskich kredytów dla Polski 1920 - 1920 pol.
262 701/11/2 Kopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40 1921 - 1921 pol.
263 701/11/3 Akta personalne od roku 1920-1924 - trzech posłów RP w Rio i urzędników Poselstwa 1920 - 1924 polski, hiszpański
264 701/11/4 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie dot. wysyłki artykułów prasowych. Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo do prasy brazylijskiej 1928 - 1929 polski, hiszpański
265 701/11/5 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z redakcją "Kuriera Polskiego" w Sao Paulo 1929 - 1929 pol.
266 701/11/6 Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo RP w Rio de Janeiro do Polskiej Agencji Telegraficznej i do prasy polskiej 1929 - 1929 pol.
267 701/11/7 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy 1930 - 1931 polski, hiszpański
268 701/11/8 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro w sprawie utworzonego Towarzystwa Polsko- Brazylijskiego "Polonia".
Statut Towarzystwa
1930 - 1931 polski, hiszpański
269 701/11/9 Telegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio 1937 - 1938 pol.
270 701/12/1 Materiały Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, m.in. List ambasadora RP Kazimierza Papee do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie, Sprawozdanie z pobytu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rzymie 1943 - 1969 pol.
271 701/12/2 Wycinki prasowe dotyczące Watykanu 1939 - 1955 polski, angielski
272 701/12/3 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1956 - 1956 polski, włoski
273 701/12/4 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1957 - 1957 polski, włoski
274 701/12/5 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1958 - 1958 polski, włoski
275 701/12/6 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1959 - 1959 polski, włoski
276 701/12/7 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1960 - 1960 polski, włoski
277 701/12/8 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1961 - 1961 polski, włoski
278 701/12/9 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1962 - 1962 polski, włoski
279 701/12/10 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1963 - 1963 polski, włoski
280 701/12/11 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1964 - 1964 polski, włoski
281 701/12/12 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1965 - 1965 polski, włoski
282 701/12/13 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia" 1966 - 1966 polski, włoski
283 701/12/14 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1967 - 1967 pol.
284 701/12/15 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1968 - 1968 pol.
285 701/12/16 Komunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" 1969 - 1969 pol.
286 701/74/1 Kopia maszynopisu biografii prezydenta Ignacego Mościckiego 1955 - 1955 pol.
287 701/74/2 Dziennik i notatki majora S. Hartmana 1939 - 1940 pol.
288 701/74/3 Artykuły Ignacego Mościckiego na tematy chemiczne 1922 - 1958 pol.
289 701/74/4 Artykuły i wycinki prasowe o Ignacym Mościckim 1933 - 1993 polski, angielski, francuski
290 701/74/5 Wspomnienie o prezydencie Ignacym Mościckim, Wojciecha Świętosławskiego- kopia 1979 - 1979 pol.
291 701/74/6 Kserokopia z nr 9/1988 Studia Claromontana- katalog archiwum i pamiątek Marii i Ignacego Mościckich na Jasnej Górze 1988 - 1988 pol.
292 701/111/1 Instrukcje organizacyjne 1942 - 1943 pol.
293 701/111/2 Raporty organizacyjne Ekspozytury 1941 - 1945 pol.
294 701/111/3 Raporty organizacyjne placówek 1942 - 1945 pol.
295 701/111/4 Różne /pisma i zarządzenia/ 1942 - 1945 pol.
296 701/111/5 Akta zlikwidowanych placówek i referatów 1942 - 1944 pol.
297 701/111/16 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski
298 701/111/17 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski, niemiecki, francuski
299 701/111/18 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I pol.
300 701/111/19 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I polski, niemiecki
301 701/111/20 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II polski, angielski
302 701/111/21 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III polski, angielski
303 701/111/22 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I polski, angielski
304 701/111/23 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II pol.
305 701/151/5/2463
306 701/151/5/2464
307 701/151/5/2466
308 701/151/5/2467
309 701/151/5/2468
310 701/151/5/2470
311 701/151/5/2471
312 701/151/5/2472
313 701/151/5/2473
314 701/151/5/2476
315 701/151/5/2477
316 701/151/5/2478
317 701/151/5/2479
318 701/151/5/2480
319 701/151/5/2481
320 701/151/5/2482
321 701/151/5/2484
322 701/151/5/2486
323 701/151/5/2487
324 701/151/5/2488
325 701/151/5/2490
326 701/151/5/2491
327 701/151/5/2492
328 701/151/5/2493
329 701/151/5/2495
330 701/151/5/2496
331 701/151/5/2497
332 701/151/5/2502
333 701/151/5/2504
334 701/151/5/2505
335 701/151/5/2506
336 701/151/5/2507
337 701/151/5/2508
338 701/151/5/2509
339 701/151/5/2511
340 701/151/5/2512
341 701/151/5/2513
342 701/151/5/2514
343 701/151/5/2516
344 701/151/5/2517
345 701/151/5/2518
346 701/151/5/2519
347 701/151/5/2520
348 701/151/5/2521
349 701/151/5/2522
350 701/151/5/2524
351 701/151/5/2525
352 701/151/5/2526
353 701/151/5/2527
354 701/151/5/2528
355 701/151/5/2529
356 701/151/5/2532
357 701/151/5/2533
358 701/151/5/2534
359 701/151/5/2535
360 701/151/5/2536
361 701/151/5/2537
362 701/151/5/2539
363 701/151/5/2540
364 701/151/5/2541
365 701/151/5/2544
366 701/151/5/2554
367 701/151/5/2555
368 701/151/5/2556
369 701/151/5/2557
370 701/151/5/2558
371 701/151/5/2559
372 701/151/5/2560
373 701/151/5/2561
374 701/151/5/2562
375 701/151/5/2563
376 701/151/5/2564
377 701/151/5/2565
378 701/151/5/2566
379 701/151/5/2567
380 701/151/5/2568
381 701/151/5/2569
382 701/151/5/2570
383 701/151/5/2572
384 701/151/5/2573
385 701/151/5/2574
386 701/151/5/2577
387 701/151/5/2579
388 701/151/5/2596
389 701/151/5/2597
390 701/151/5/2612
391 701/151/5/2617
392 701/151/5/2618
393 701/151/5/2619
394 701/151/5/2621
395 701/151/5/2622
396 709/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich - drzewo genealogiczne oraz informacje dotyczące rodziny Piłsudskich i Butlerów spisane przez Aleksandrę Piłsudską; kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego; inwentarz majątku w Dowgiliszkach oraz kserok 1916 - 1935 pol.
397 709/1/4 Korespondencja Marszałka 1916 - 1920 pol.
398 709/1/5 Korespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki 1916 - 1926 pol.
399 709/1/6 Listy Marszałka do Władysława Jaworskiego - odpisy, fotokopie 1914 - 1916 pol.
400 709/1/7 Listy Marszałka oraz fotokopie i odpisy listów 1905 - 1931 pol.
401 709/1/15 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1935 - 1985 pol., ang.
402 709/1/16 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1990 - 1997 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
403 701/1/114 Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
404 709/1/1 Odpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa 1885 - 1974 pol., ros., niem.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Aleksandry Piłsudskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
405 701/1/3 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe 1932 - 1963 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Bronisława Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
406 701/1/12 Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim 1912 - 1984 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Jana Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
407 701/1/8 Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego 1928 - 1962 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
408 701/1/1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 pol.
409 701/1/81 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka 1914 - 1971 polski, niemiecki
410 701/1/152 Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1919 - 1939 polski, niemiecki
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
411 701/1/10 Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka 1961 - 1972 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej z d. Koplewskiej'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
412 701/1/11 Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza 1974 - 1974 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Wandy i Jadwigi Piłsudskich'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
413 701/1/9 Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań 1943 - 1985 pol.
Nagłówek: 'Dokumenty osobiste: Zygmunta Piłsudskiego'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
414 701/1/14 Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem 1969 - 1969 pol.
Nagłówek: 'Działalność publiczna i polityczna'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
415 709/1/10 Kopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego 1895 - 1935 pol., ros., franc., niem.
Nagłówek: 'Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
416 701/1/35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 polski, rosyjski
417 701/1/41 Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
418 701/1/56 Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe 1935 - 1944 polski, angielski
419 701/1/162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 pol.
Nagłówek: 'Działalność wydawnicza, przemówienia, odczyty'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
420 709/1/12 Prace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz 1916 - 1931 pol.
Nagłówek: 'Grupa I: Sprawy wojskowe'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
421 701/2/1 Listopad- grudzień 1918 1918 - 1918 pol.
Nagłówek: 'Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
422 701/2/27 Sierpień- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
Nagłówek: 'Grupa II.A: Czechosłowacja'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
423 701/2/14 Styczeń- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
424 701/2/15 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
425 701/2/46 Styczeń- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
426 701/2/54 Styczeń- marzec 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
427 701/2/62 Styczeń- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
Nagłówek: 'I wojna światowa - Legiony Polskie'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
428 701/1/38 "Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego" 1917 - 1917 pol.
429 701/1/108 Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie 1913 - 1937 polski, niemiecki
430 701/1/175 Odezwy "Żonierze!" oraz "Legiony Polskie rozpoczęły werbunek" Polski
Nagłówek: 'Korespondencja wpływająca'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
431 709/1/8 Listy do Marszałka 1915 - 1921 pol.
Nagłówek: 'Korespondencja wychodząca'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
432 709/1/3 Korespondencja Marszałka 1916 - 1921 pol.
Nagłówek: 'Korespondencja z poszczególnymi osobami'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
433 701/1/15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 pol.
434 701/1/30 Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego 1919 - 1929 pol.
435 701/1/49 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
436 701/1/100 Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie) 1895 - 1917 pol.
437 701/1/112 Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego 1914 - 1916 pol.
438 701/1/156 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1898 - 1898 pol.
439 701/1/163 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 pol.
Nagłówek: 'Kult Marszałka'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
440 701/1/37 "Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r. 1975 - 1977 pol.
441 701/1/78 Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego 1925 - 1925 pol.
442 701/1/86 Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego 1937 - 1988 pol.
443 701/1/101 Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski" 1931 - 1967 pol.
444 701/1/122 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1987 - 1988 pol.
445 701/1/154 Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie 1995 - 1995 pol.
446 701/1/173 Józef Piłsudski i rodzina: materiały dotyczące Instytutu im. Marszałka Piłsudskiego, zgonu, uczczenia pamięci oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych. 1955 - 2007 pol.
447 701/1/176 Kult J. Piłsudskiego: korespondencja, karty pocztowe okolicznościowe, broszury, zaproszenia 1974 - 2004 Polski
Nagłówek: 'Niepodległa Polska - 1918-1926'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
448 701/1/40 10 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.) 1918 - 1918 pol.
449 701/1/57 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru 1920 - 1936 polski, angielski
450 701/1/60 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja 1923 - 1927 pol.
451 701/1/69 Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 1920 1925 - 1925 pol.
Nagłówek: 'Niepodległa Polska - 1926-1939'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
452 701/1/7 Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego 1928 - 1932 pol.
453 701/1/59 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty 1925 - 1932 polski, angielski, francuski
454 701/1/61 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja 1928 - 1928 pol.
455 701/1/106 Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów 1936 - 1938 pol.
456 701/1/111 Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach 1928 - 1929 pol.
457 701/1/116 Obsada personalna wielkich jednostek 1935 - 1939 pol.
Nagłówek: 'Notatki osobiste'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
458 709/1/9 Luźne notatki Józefa Piłsudskiego - dot. pracy nad dziejami 1863 r., spraw publicznych i rachunkowych 1912 - 1918 pol.
Nagłówek: 'Rozkazy, działalnośc wydawnicza'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
459 701/1/29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
460 701/1/39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 pol.
461 701/1/68 Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne" 1931 - 1931 pol.
462 701/1/76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 fr.
463 701/1/98 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902) 1978 - 1986 pol.
Nagłówek: 'Rozkazy, odezwy, biuletyny'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
464 709/1/11 Rozkazy; biuletyny i odezwy - Rząd Narodowy, obchody rocznic wymarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców, Centralnego Komitetu Narodowego, do mieszkanców Ukrainy oraz byłego Księstwa Litewskiego 1914 - 1935 pol.
Nagłówek: 'Różne'
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
465 701/2/84 Sprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.