Back

Fonds: Archiwum Józefa Piłsudskiego

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionJózef Piłsudski, pseudonimy: Wiktor, Mieczysław (1867-1935), polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. W trakcie studiów uniwersyteckich nawiązał kontakt z rosyjskimi narodnikami, w 1887 aresztowany i zesłany na Syberię; po powrocie w 1892 r. rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, zajmując się redakcją i drukiem pisma "Robotnik". Od 1895 r. był członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego. W 1904 r. udał się do Tokio, gdzie usiłował nakłonić Japonię do poparcia ewentualnego powstania polskiego w zaborze rosyjskim. W 1906 r. opuścił szeregi PPS i powołał tzw. PPS-Frakcję Rewolucyjną. Z jego inspiracji założono w 1908 r. we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej. Organizował w Galicji Związki Strzeleckie. W 1914 r. zdecydowanie opowiedział się przeciw Rosji, objął zwierzchnictwo Legionów Polskich. W 1916 r. odszedł z Legionów, w 1917 r.aresztowany i osadzony w Magdeburgu stał się symbolem konsekwentnych starań niepodległościowych. Po uwolnieniu przejął władzę od Rady Regencyjnej 14 XI 1918 r. a po wyborach parlamentarnych w 1919 r. Sejm Ustawodawczy powierzył mu funkcję Naczelnika Państwa. Po wojnie polsko - bolszewickiej i wprowadzeniu konstytucji 1921 r. wycofał się z życia politycznego. W 1926 r. w maju dokonał przewrotu. W następnych latach (1926-1930) dążył do umocnienia obozu sanacyjnego, powołując m.in.. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Do końca życia zachował wpływ na skład personalny elity rządzącej. 
Fonds contentszespół zawiera m.in.: materiały genealogiczne rodziny Piłsudskich oraz poszczególnych jej członków. Najcenniejszą częścią kolekcji bez wątpienia pozostaje korespondencja Marszałka (głównie oryginalne listy), zarówno prywatna, jak i dotycząca spraw politycznych. Szczególną część stanowi korespondencja z japońskimi dyplomatami. Dużą część kolekcji stanowią materiały, które można określić jako propagujące kult Marszałka: artykuły prasowe, sprawozdania z organizowanych uroczystości rocznicowych ku czci Marszałka, fragment dokumentacji Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie; materiały filatelistyczne, wspomnienia poszczególnych osób. 
Other datanumber of folders 174; linear meters 2 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/1/1Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej1929 - 1989pol.
2T: 701/1/2Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem1974 - 1976pol.
3T: 701/1/3Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe1932 - 1963pol.
4T: 701/1/4Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem1940 - 1953pol.
5T: 701/1/5Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze1943 - 1987pol.
6T: 701/1/6Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego1939 - 1956pol.
7T: 701/1/7Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego1928 - 1932pol.
8T: 701/1/8Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego1928 - 1962pol.
9T: 701/1/9Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań1943 - 1985pol.
10T: 701/1/10Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka1961 - 1972pol.
11T: 701/1/11Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza1974 - 1974pol.
12T: 701/1/12Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim1912 - 1984pol.
13T: 701/1/13Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r.1918 - 1918pol.
14T: 701/1/14Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem1969 - 1969pol.
15T: 701/1/15Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej1889 - 1890pol.
16T: 701/1/16Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej1890 - 1890pol.
17T: 701/1/17Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej1890 - 1891pol.
18T: 701/1/18Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej1891 - 1893pol.
19T: 701/1/19Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji1935 - 1935pol.
20T: 701/1/20Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1893 - 1894pol.
21T: 701/1/21Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1895 - 1895pol.
22T: 701/1/22Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1896 - 1896pol.
23T: 701/1/23Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1897 - 1897pol.
24T: 701/1/24Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-19181913 - 1918pol.
25T: 701/1/25Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-19241919 - 1924pol.
26T: 701/1/26Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-19171914 - 1917pol.
27T: 701/1/27Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego1914 - 1916pol.
28T: 701/1/28Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r.1915 - 1915pol.
29T: 701/1/29Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r.1915 - 1915pol.
30T: 701/1/30Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego1919 - 1929pol.
31T: 701/1/31Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego1919 - 1920rosyjski, polski, francuski
32T: 701/1/32Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego1918 - 1920polski, francuski
33T: 701/1/33Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego1920 - 1920polski, francuski
34T: 701/1/34Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki1920 - 1921rosyjski, polski, francuski
35T: 701/1/35Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów1957 - 1976polski, rosyjski
36T: 701/1/36Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa1899 - 1899pol.
37T: 701/1/37"Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r.1975 - 1977pol.
38T: 701/1/38"Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego"1917 - 1917pol.
39T: 701/1/39Rozkazy i odezwy1914 - 1921pol.
40T: 701/1/4010 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.)1918 - 1918pol.
41T: 701/1/41Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie1904 - 1904polski, angielski, francuski
42T: 701/1/42Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry1904 - 1904pol.
43T: 701/1/43Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi1904 - 1904polski, francuski
44T: 701/1/44Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii1904 - 1904polski, angielski
45T: 701/1/45Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie1904 - 1904polski, angielski, francuski
46T: 701/1/46Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu1904 - 1904polski, angielski, francuski
47T: 701/1/47Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy1904 - 1904polski, angielski, francuski
48T: 701/1/48Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich1904 - 1904polski, angielski, francuski
49T: 701/1/49Listy Józefa Piłsudskiego1904 - 1904polski, angielski, francuski
50T: 701/1/50Listy Stanisława Wojciechowskiego1904 - 1904pol.
51T: 701/1/51Listy Józefa Piłsudskiego1905 - 1905pol.
52T: 701/1/52Listy Stanisława Wojciechowskiego1905 - 1905pol.
53T: 701/1/53Listy Akashiego z Paryża1905 - 1905pol.
54T: 701/1/54Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu1905 - 1905pol.
55T: 701/1/55Listy Wacława Studnickiego z Paryża1904 - 1904pol.
56T: 701/1/56Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe1935 - 1944polski, angielski
57T: 701/1/57Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru1920 - 1936polski, angielski
58T: 701/1/58Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty1920 - 1927polski, angielski, francuski
59T: 701/1/59Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty1925 - 1932polski, angielski, francuski
60T: 701/1/60Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja1923 - 1927pol.
61T: 701/1/61Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja1928 - 1928pol.
62T: 701/1/62Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego1929 - 1929pol.
63T: 701/1/63Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego1930 - 1930pol.
64T: 701/1/64Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego1931 - 1931pol.
65T: 701/1/65Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego1932 - 1932pol.
66T: 701/1/66Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego1934 - 1934pol.
67T: 701/1/67Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego1935 - 1935pol.
68T: 701/1/68Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne"1931 - 1931pol.
69T: 701/1/69Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 19201925 - 1925pol.
70T: 701/1/70Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji1925 - 1926pol.
71T: 701/1/71Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r.1925 - 1926pol.
72T: 701/1/72Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców1925 - 1925pol.
73T: 701/1/73Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym1925 - 1928pol.
74T: 701/1/74Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego1925 - 1925pol.
75T: 701/1/75Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego1925 - 1925pol.
76T: 701/1/76"Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski1925 - 1925fr.
77T: 701/1/77"Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski1925 - 1925ang.
78T: 701/1/78Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego1925 - 1925pol.
79T: 701/1/79"Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe1966 - 1975pol.
80T: 701/1/80Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego1939 - 1980pol.
81T: 701/1/81Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka1914 - 1971polski, niemiecki
82T: 701/1/82Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r.1899 - 1972pol.
83T: 701/1/83Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich1934 - 1935pol.
84T: 701/1/84Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu1974 - 1974polski, niemiecki
85T: 701/1/85Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego1916 - 1972pol.
86T: 701/1/86Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego1937 - 1988pol.
87T: 701/1/87Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich1935 - 1935pol.
88T: 701/1/88Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego1935 - 1935polski, angielski
89T: 701/1/89Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe1935 - 1977pol.
90T: 701/1/90Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka1933 - 1934pol.
91T: 701/1/91Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka1935 - 1935polski, angielski, francuski
92T: 701/1/92Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka1935 - 1935pol.
93T: 701/1/93Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka1936 - 1936pol.
94T: 701/1/94Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa1914 - 1953pol.
95T: 701/1/95Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki1937 - 1937pol.
96T: 701/1/96Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie"1960 - 1973pol.
97T: 701/1/97Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego1945 - 1947pol.
98T: 701/1/98Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902)1978 - 1986pol.
99T: 701/1/99Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909)1978 - 1986pol.
100T: 701/1/100Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie)1895 - 1917pol.
101T: 701/1/101Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski"1931 - 1967pol.
102T: 701/1/102Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe1921 - 1967polski, francuski
103T: 701/1/103Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego1921 - 1975polski, francuski
104T: 701/1/104Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka1920 - 1987pol.
105T: 701/1/105Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe1919 - 1963pol.
106T: 701/1/106Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów1936 - 1938pol.
107T: 701/1/107Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ1936 - 1938pol.
108T: 701/1/108Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie1913 - 1937polski, niemiecki
109T: 701/1/109Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej1915 - 1915niem.
110701/1/110Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich1914 - 1918niem.
111T: 701/1/111Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach1928 - 1929pol.
112701/1/112Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego1914 - 1916pol.
113T: 701/1/113Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich1921 - 1934pol.
114T: 701/1/114Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski1935 - 1935pol.
115T: 701/1/115Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski1935 - 1935pol.
116T: 701/1/116Obsada personalna wielkich jednostek1935 - 1939pol.
117T: 701/1/117Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach1926 - 1935pol.
118T: 701/1/118Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach1926 - 1934pol.
119T: 701/1/119Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach1926 - 1934pol.
120T: 701/1/120Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach1936 - 1938pol.
121T: 701/1/121Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych1927 - 1937pol.
122T: 701/1/122Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa1987 - 1988pol.
123T: 701/1/123Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie1985 - 1995pol.
124T: 701/1/124Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie1981 - 1996pol.
125T: 701/1/125Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury1989 - 1997pol.
126T: 701/1/126Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia1985 - 1985polski, angielski
127T: 701/1/127Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja1955 - 1960polski, angielski
128T: 701/1/128Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe1965 - 1965pol.
129T: 701/1/129Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja1995 - 1995pol.
130T: 701/1/130Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja1963 - 1964pol.
131T: 701/1/131Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja1967 - 1967pol.
132T: 701/1/132Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury1998 - 1998pol.
133T: 701/1/133Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły1997 - 1997pol.
134T: 701/1/134Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie1977 - 1997pol.
135T: 701/1/135Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów1923 - 1974pol.
136T: 701/1/136Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów1942 - 1949pol.
137T: 701/1/137Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1950 - 1959pol.
138T: 701/1/138Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1960 - 1961pol.
139T: 701/1/139Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1962 - 1963pol.
140T: 701/1/140Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów1964 - 1966pol.
141T: 701/1/141Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów1967 - 1968pol.
142T: 701/1/142Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1969 - 1970pol.
143T: 701/1/143Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1971 - 1987pol.
144T: 701/1/144Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1988 - 1992pol.
145T: 701/1/145Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1993 - 1995pol.
146T: 701/1/146Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego1996 - 1999pol.
147T: 701/1/147Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady"1915 - 1997pol.
148T: 701/1/148Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA1926 - 1935polski, angielski
149T: 701/1/149Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie1947 - 1990polski, angielski
150T: 701/1/150Szable J. Piłsudskiego - korespondencja1939 - 1996polski, angielski
151T: 701/1/151Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły1976 - 1987polski, angielski
152T: 701/1/152Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego1919 - 1939polski, niemiecki
153T: 701/1/153Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego1916 - 1995polski, niemiecki
154T: 701/1/154Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie1995 - 1995pol.
155T: 701/1/155"Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka1942 - 1942pol.
156T: 701/1/156Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1898 - 1898pol.
157T: 701/1/157Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1899 - 1899pol.
158T: 701/1/158Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1900 - 1900pol.
159T: 701/1/159Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1901 - 1901pol.
160T: 701/1/160Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1902 - 1902pol.
161T: 701/1/161Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS1903 - 1903pol.
162T: 701/1/162Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r.1903 - 1903pol.
163T: 701/1/163Listy Józefa Piłsudskiego1904 - 1904pol.
164T: 701/1/164Listy Józefa Piłsudskiego1905 - 1905pol.
165T: 701/1/165Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców"1907 - 1907pol.
166T: 701/1/166Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa1908 - 1908pol.
167T: 701/1/167Listy Józefa Piłsudskiego1909 - 1909pol.
168T: 701/1/168Listy Józefa Piłsudskiego1912 - 1912pol.
169T: 701/1/169Listy Józefa Piłsudskiego1913 - 1913pol.
170T: 701/1/170Listy Józefa Piłsudskiego1914 - 1914pol.
171T: 701/1/171Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego1913 - 1918pol.
172T: 701/1/172Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego1919 - 1924pol.
173T: 701/1/173Józef Piłsudski i rodzina: materiały dotyczące Instytutu im. Marszałka Piłsudskiego, zgonu, uczczenia pamięci oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych.1955 - 2007pol.
174T: 701/1/174"Robotnik"1894 - 1894Polski
175701/1/175Odezwy "Żonierze!" oraz "Legiony Polskie rozpoczęły werbunek"Polski
176701/1/176Kult J. Piłsudskiego: korespondencja, karty pocztowe okolicznościowe, broszury, zaproszenia1974 - 2004Polski