Back

Fonds: Archiwum Waleriana Płatonowa

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionWalerian Płatonow (1809-1893). Generał Walerian Płatonowicz Płatonow, syn Płatona Zubowa- faworyta carycy Katzryny II, był członkiem Rady Państwa w Petersburgu, a następnie ministrem i sekretarzem stanu do spraw Królestwa Polskiego (1859-1864). Otrzymał majorat w lubelskiem (majątek w Biłgoraju)i ożenił się z Polką Teodorą z Nowakowskich Drzewiecką. W latach 80- tych na skutek konfliktów z księciem Michałem Gorczakowem opuścił Rosję i osiadł na stałe w Paryżu, gdzie ozenił się ponownie, tym razem z Francuzką. 
Fonds contentsrękopisy i druki materiałów archiwalnych dotyczących różnych aspektów polityki rosyjskej w Królestwie Polskim wraz z korespondencją w języku rosyjskim, polskim i francuskim. Zespół zmikrofilmowany. Szczegółowy spis dokumentów znajdujących się w Archiwum Waleriana Płatonowa został ogłoszyn drukiem przez Jerzego Gołosa w j. polskim i angielskim: J. Gołos, Polonica w Archiwum Waleriana Płatonowa w: Archeion, t. LXI (1974), s. 199-216 oraz J. Gołos, The Platonov Papers In The Józef Piłsudski Institute Of America w: The Polish Review, vol. XXV (1980) No. 2, p. 56-70. 
Other datanumber of folders 20; linear meters 0.4 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/84/1Dossier 1; raporty, wykazy i rachunki dotyczące przychodów i rozchodów z gospodarki rolnej i przemysłowej (tartaku, cegielni, gorzelni i browaru) majątku Teodorowo w biłgorajskiem (lubelskie) sporządzone przez administratora Adama Borkowskiego1858 - 1865pol.
2T: 701/84/2Dossier 2; m.in: Posiedzenie Nadzwyczajne Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie oczynszowania włościan, Memoriał Siergieja Szipowa dla cara Aleksandra II O suszczestwiennych priczinach poslednich wołnienji w Carstwie Polskom1861 - 1861polski, rosyjski
3T: 701/84/3Dossier 3; m.in: intercyza przedślubna Seweryna Wężyka i Teodory Drzewieckiej (pasierbicy W. Płatonowa), wypis z Księgi Metryk Ślubnych kościoła parafialnego horodeckiego dla Waleriana Płatonowa i Teodory z Nowakowskich Drzewieckiej, zapiski Płatonowa1825 - 1879polski, rosyjski
4T: 701/84/4Dossier 4-5; m.in: "Obzor wyborow w Carstwie Polskom", nominacja W. Płatonowa na rzeczywistego radcę stanu, wypisy z księgi urodzeń dla Apolonii i Teodory Drzewieckiej, plenipotencja zarządu i administracji dóbr Biłgoraj wydana przez W. Płatonowa żonie1818 - 1861polski, rosyjski
5T: 701/84/5Dossier 6-8; m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibickiego do W. Płatonowa, raprot tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji1856 - 1862rosyjski, polski, francuski
6T: 701/84/6Dossier 9; m.in: uwagi do projektu prawa o powszechnym nauczaniu w j. polskim, rosyjskim i francuskim, przemówienie hr. Andrzeja Zamoyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego w tłumaczeniu na j. Rosyjski1861 - 1862rosyjski, polski, francuski
7T: 701/84/7Dossier 10-11; m.in: korespondencja A. Adlerberga, D. Błudowa, Gorczakowa, P. Muchanowa, Tymowskiego, P. Wałujewa do W. Płatonowa, raport do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w sprawie Tabeli prestacyjnej miasta Biłgoraja1860 - 1865rosyjski, polski, francuski
8T: 701/84/8Dokumenty wyłączone z dossier 6-8, 10-11m.in.: pismo Wielopolskiego do Gorczakowa, Odezwa Naczelnika Langiewicza wzywająca do Powstania, odezwa Rządu Narodowego w sprawie uwłaszczenia włościan, Odezwa Komitetu Centralnego Narodowego z 5 marca 1863 r.1856 - 1863rosyjski, polski, francuski
9T: 701/84/9Album dla Teodory Płatonow zawierający wiersze nieznanej autorki1866 - 1866pol.
10T: 701/84/10Pozycje nr 1-4: "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1873 r., "Położenije o Gławnom Uprawlenji i Sowietie Namiestnika Kawkazskogo z 1858 r., "Kratkij Obzor Uprawlenija Carstwa Polskogo z 1859 r., "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1859 r.1858 - 1873ros.
11T: 701/84/11Pozycje nr 5-8 m.in.: "Projekt Ustawy Górniczej dla Królestwa Polskiego, Przedstawienie Sekretarza Stanu (...) w przedmiocie projektu do ustawy górniczej, "Motiwy k projektu Gornogo Ustawa", Rys ogólny działań Władz Królestwa Polskiego za rok 18601859 - 1860polski, rosyjski
12T: 701/84/12Pozycje nr 9-10: " Wysoczajszyj Ukaz ob utwierżdienji obiazatielnogo oczinszewanija", "Objasnitielnaja zapiska k położeniju ob obiazatielnom oczinszewaniji w Carstwie Polskom"1861 - 1861ros.
13T: 701/84/13Pozycje nr 11-15 m.in.: Redakcja projektu do prawa względem oczynszowania z Urzędu, Powody do projektu o oczynszowaniu z Urzędu, Uwagi (...) nad redakcją projektu do prawa względem oczynszowania z Urzędu, Wypis z protokołu Komisji Rządowej (...)1861 - 1861pol.
14T: 701/84/14Pozycje nr 16-17: "Zapiska ob otnoszenijach krestian czastnych imienji w Carstwie Polskom k pomieszczikam", "Położenije ob obiazatielnom oczinszowaniji posielan w Carstwie Polskom"1862 - 1862ros.
15T: 701/84/15Pozycje nr 18: Protokół ogólny dotyczący projektu do budżetu dochodów i wydatków Królestwa za rok 18621862 - 1862pol.
16T: 701/84/16Pozycje nr 19: "Żurnał Sowieta Uprawlenija Cartwa Polskogo", "Zurnały zasiedanij Gosudarstwiennago Sowieta Carstwa Polskogo nr 23-291861 - 1862ros.
17T: 701/84/17Pozycje nr 20-21: Wykład powodów (...) projektu ukazu względem uprawnienia Żydów, Projekt do etatu zakładów naukowych i w związku z nimi będących instytucji1862 - 1862pol.
18T: 701/84/18Pozycje nr 23-24: "Izłożenije dieła o wolnych kaspijskich promysłach", "Priłożenije k Gosudarstwiennoj Rospisi dochodow i raschodow na 1865 god"1864 - 1865ros.
19T: 701/84/19Pozycje nr 25-32 m.in.: "Izłożenije dieła ob izmienieniji poszlin kiachtinskich i kantonskich czajew", "O mierach dla poddierżanija torgowli w Sibiri", "Wsiepoddanniejszaja zapiska politiczeskich priestupnikach (...)"1865 - 1865ros.
20T: 701/84/20Pozycje nr 33-34: "Priłożenije k gosudarstwiennoj rospisi dochodow i raschodow na 1866 god", "Wypiska iż Żurnałow Diepartamienta Gosudarstwiennoj Ekonomji o raznogłasjach pri razsmotrenji finansowych smiet na 1866 god"1866 - 1866ros.