Back

Fonds: Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionLegiony Polskie- polskie formacje wojskowe działające od 1914 do 1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej komendzie armii austro- węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo- niepodległościowych. W skład Legionów Polskich wchodziły 3 brygady oraz jednostki wspierające i pomocnicze. Polska Organizacja Wojskowa /POW/- tajna organizacja wojskowa powstała z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w październiku 1914 r. w Warszawie z połączenia Polskich Drużyn Strzeleckichi Związku Strzeleckiego. Naczelny Komitet Narodowy /NKN/- organ polityczny utworzony w sierpniu 1914 r. w Krakowie przez polityków galicyjskich o orientacji proaustriackiej. Był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji polskich sił zbrojnych. Dzielił sięna dwie autonomiczne sekcje: wschodnią z siedzibą we Lwowie i zachodnią z siedzibą w Krakowie. Największą rolę w NKN odegrał Departament Wojskowy. Po powołaniu w 1919 r. Rady Regencyjnej, NKN rozwiązał się. Związek Strzelecki /ZS/- polska organizacja paramilitarna założona w 1910 r.we Lwowie jako Związek Strzelecki i w Krakowie jako Towarzystwo "Strzelec"; konspiracyjne organizacje strzeleckie powstały również w Królestwie Polskim i zaborze pruskim. Głównym celem ZS było szkolenie kadry oficerskiej i żołnierzy do walki z Rosją. 
Fonds contentsodezwy, ulotki, wycinki prasowe dot. ruchu legionowego, korespondencja polowa i materiały dot. I Brygady, materiały dot. Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej i Naczelnegeo Komitetu Narodowego, dokumenty osobiste i korespondencja gen. Stefana Dąb- Biernackiego, ppor. Stefana Dudzieniec- Kraka, kpt. Tadeusza Terleckiego. Zespół w części zmikrofilmowany. 
Other datanumber of folders 14; linear meters 1 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list