Back

Folder: 701/1/58

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleGabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty
Folder description1920 1927; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; polski, angielski, francuski
Dates 1920 - 1927

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/58

No. Title Page from Page to
1 Dekret o złagodzeniu kar 1 1
2 Pismo do ks. A. Ludwiczaka Posła i Prezesa Komitetu Warmińskiego 2 3
3 List Ministerstwa Spraw Wojskowych do Pana Generała De Henning-Michaelisa 4 7
4 List Ministerstwa Spraw Wojskowych do Pana Generała De Henning-Michaelisa 4 7
5 O budżecie osobowym Siły Zbrojnej 8 11
6 Stan etatowy Okręgu Korpusu VI 12 18
7 Studium dotyczące przyszłej wojny 19 53
8 Propozycja zmian personalnych 54 55
9 Sprawozdanie o wojskowym położeniu Polski 56 78
10 Odręczne notatki 79 80
11 Polska Zbrojna nr. 36 81 88
12 Protokół z konferencji Szefów Oddziałów Sztabu i Departamentów Ministerstwa Spraw Wojskowych i Dowódców Okręgów Generalnych 89 174
13 List do Prezydenta Rady Ministrów 175 176
14 Sprawozdanie z przebiegu walk ulicznych w Krakowie w dniu 6 listopada 1923 177 185
15 Mapa ugrupowania załogi krakowskiej w dniu 6.XI.1923 o godz. 6.10 rano 186 186
16 List w sprawie akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku 187 189
17 Odpowiedź na zaproszenie objęcia teki ministra spraw wojskowych 190 195
18 Sprawozdanie z czynności Sekcji Zdobyczy Wojennej za czas od 24.VII do 20.XI.1920r. 196 213
19 W sprawie stawienia się posłów i senatorów ze Lwowa za gen. Rozwadowskim 214 215
20 Koperta 216 216
21 Decyzja o rozszerzeniu śledztwa przeciw gen. Rozwadowskiemu 217 218
22 Pismo do Ministerstwa Spraw Wojskowych 219 224
23 Odpowiedź na pismo w sprawie ułaskawienia gen. Michała Żymierskiego 225 228
24 Nota do Pana Prezesa Rady Ministrów 229 229
25 Telegram w sprawie wstawiennictwa za gen. Rozwadowskim 230 230
26 Pismo do Szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych 231 231
27 Pismo w sprawie przedterminowego zwolnienia byłego gen. Michała Żymierskiego 232 232
28 Informacja o uchwaleniu rezolucji w sprawie petycji stowarzyszeń lwowskich dotyczących uwięzienia gen. Rozwadowskiego 233 233
29 Prośba o uwolnienie gen. Rozwadowskiego 235 236
30 Prośba o audiencję u Pana Marszałka i Prezydenta Rady Ministrów 237 238
31 Odpowiedź na prośbę Tadeusza Dwernickiego o audiencję u Pana Marszałka i Prezesa Rady Ministrów 239 239
32 Pismo do Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych 240 240
33 Rozkaz w sprawie werbunku wojsk obcych walczących na terenie Rosji i Ukrainy 241 242
34 Pismo w sprawie werbunku wojsk obcych walczących na terenie Rosji i Ukrainy 243 244
35 Rozkaz zabraniający werbunku do wojsk obcych 245 246
36 Meldunek w sprawie rozkazu o zakazie werbunku 247 247
37 Pismo o umorzeniu kar dla obywateli Państwa Polskiego narodowości ukraińskiej 248 248
38 Rękopis rozkazu o zakazie werbunku do wojsk obcych 249 249
39 Pismo o zwolnieniu z Wojska Polskiego 250 251
40 Opinia projektu w przedmiocie zwolnienia z wojska Polaków nie pochodzących z ziem Rzeczypospolitej 252 253
41 List Juliusza Malczewskiego do Józefa Piłsudskiego 254 255
42 List Juliusza Malczewskiego do Józefa Becka 256 256
43 Sprawozdanie z działalności Muzeum Wojska Polskiego 257 259
44 Odpis umowy zawartej między gminą miasta Warszawy a Ministerstwem Spraw Wojskowych o powołaniu Muzeum Wojska Polskiego 260 262
45 Dekret o powołaniu do życia oraz Statut Muzeum Wojska 263 266
46 Pochwała dla działalności Muzeum Wojska 267 267
47 Wnioski Komisji zbadania zbiorów Muzeum Wojska 268 269
48 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych od Dowódcy Okręgu Korpusu nr. VII 270 272
49 Pismo do gen. Hausera 273 273
50 Odpis decyzji gen. Hausera na skutek jego rozmowy z gen. Ładosiem 274 274
51 Notatka dotycząca gen. Hausera 275 275
52 Pismo gen. Hausera do Ministra Spraw Wojskowych 276 276
53 Pismo gen. Hausera do Ministra Spraw Wojskowych dotyczące sytuacji w Wielkopolsce 277 278
54 Propozycje zreorganizowania dowództwa Wojska Polskiego 279 283
55 Pismo do Szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych 284 284
56 Pismo do Szefa Sztabu Generalnego w sprawie stowarzyszeń P.W 285 285
57 Zarządzenie o pomocy wojska dla P.W 286 286
58 Informacja o braku odpowiedzi na pismo w sprawie dodatków asystencyjnych 287 287
59 Pismo w sprawie dodatku asystencyjnego dla 14 Dyw. Piech 288 288
60 Odpis meldunku o niewypłaceniu dodatku asystencyjnego 289 289
61 Odpis informacji o rozkazie Inspektoratu Armii w sprawie dodatków 290 290
62 Odpis telegramów z dnia 04.VI.1926 ; 10.VI.1926 ; 22.VI.1926 291 291
63 Zestawienie wypłat dodatków asystencyjnych 292 292
64 Odpis decyzji o przyznaniu dodatków przez Inspektorat Armii III 293 293
65 Odpis pisma z prośbą o nadesłanie rozkazu o przydziale dodatków oraz prośba o ich przyznanie 294 294
66 Odpis pisma z prośbą o nadesłanie rozporządzenia M.S.Wojsk.L.1280/K.p.Tjn 295 295
67 Odpis rozkazu o odroczeniu potrącenia wypłaconych kwot w związku z zajściami majowymi 296 296
68 Odpis informacji o przedłożeniu załączonych odpisów 297 297
69 Pismo Edmunda Hausera do marszałka Józefa Piłsudskiego 298 301
70 Informacja o powołaniu Komitetu Wojewódzkiego Organizacji Obrony Państwa 302 302
71 Informacja o zniesieniu stanu wyjątkowego w Poznaniu 303 303
72 Odpis zarządzenia gen. Skierskiego o wykonywaniu rozkazów 304 304
73 Odpis rozkazu gen. Leonarda Skierskiego 305 305
74 Stanowisko Ziem Zachodnich wobec sytuacji krajowej 306 306
75 Represje gen. Skierskiego 307 307
76 Wiadomość o nieprzybyciu dywizji gen. Rydza do Poznania 308 308
77 Plotkarstwo "Dziennika Poznańskiego" 309 309
78 Zestawienia statystyczne dotyczące wojny polsko-bolszewickiej 310 326
79 Koperta przeznaczona do otwarcia dla gen. Józefa Leśniewskiego 327 328
80 Odpis pisma o przyjęciu motorów Renault dla lotnictwa 329 329
81 Odpis pisma do gen. Pomiankowskiego w sprawie motorów dla lotnictwa 330 330
82 Odpis raportu do Szefa Sekcji 2-ej Dep.III M.S.Wojskowych 331 332
83 Odpowiedź gen. Pomiankowskiego na pismo w sprawie zakupionych motorów Renault dla lotnictwa 333 336
84 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych gen. Leśniewskiego 341 342
85 Odpis zarządzenia wiceministra gen. Sosnkowskiego w sprawie zakupów zagranicznych 343 344
86 Fragment koperty z pieczęcią Wiceministra Spraw Wojskowych 345 345
87 Kopia poświadczenia zakupu nowych silników 346 346
88 Kopie poświadczenia o nowości zakupionych silników 347 347
89 Raport poufny w sprawie Wojskowej Misji zakupów w Paryżu 349 350
90 Pismo do oddziału VI-ego Ministerstwa Spraw Wojskowych 354 354
91 Pismo do Departamentu III-go M.S.Wojskowych w sprawie francuskich silników Renault 355 355
92 Pismo gen. Sosnkowskiego do gen. Henrysa, szefa francuskiej misji wojskowej w Polsce 356 357
93 Odpowiedź gen. Henrysa na pismo gen. Sosnkowskiego 358 359
94 Raport do Szefa Sekcji 2-ej Dep.III M.S.Wojskowych w sprawie kupionych we Francji silników lotniczych 364 365
95 Raport dotyczący niesprawnych silników z Francji 366 369
96 Raport por. Michałowskiego do Wiceministra Spraw Wo 370 370
97 Raport do Wiceministra Spraw Wojskowych 371 373
98 Korespondencja w sprawie silników Renault 374 421
99 Raport o przemytnictwie na granicy 422 426
100 Sprawa przemytnictwa i łapówkarstwa w Zagłębiu Dąbrowskim 427 434
101 Rozkaz o zmianie szwadronu na odcinku granicznym Zagłębia Dąbrowskiego 435 441
102 Akta inspekcji granicy w Zagłębiu Dąbrowskim 443 484