Back

Folder: 701/2/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleSierpień- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/10

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, Grupa I, Teka 10 - spis treści 1 5
2 Pełnomocnictwo 6 7
3 Rozmieszczenie wojsk bolszewickich 8 8
4 Kopia telegramu szyfrowego skierowanego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informujący o transporcie amunicji 9 9
5 Kopia telegramu szyfrowego - Telegram do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z upoważnieniem dla polskiego posła w Berlinie 10 10
6 Kopia telegramu szyfrowego - Zgoda rządu holenderskiego na wywóz karabinów maszynowych 11 11
7 List gen. Hallera do Ministerstwa Spraw Wojskowych 12 13
8 Notatka o sytuacji na froncie białorusko-litewskim 14 19
9 Komunikat informacyjny IV brygady litewsko-białoruskiej 20 29
10 Sprawozdanie kpt. Hałacińskiego o sytuacji w armii 4 30 40
11 Oświadczenie dr. Bondy 41 43
12 "List otwarty" skierowany do wszystkich redaktorów prasy polskiej 44 47
13 Depesze w związku z planem tworzenia ochotniczych oddziałów artylerii, karabinów maszynowych i eskadr lotniczych 48 50
14 Depesza informująca, kiedy ma nastąpić zamach stanu 51 51
15 Depesza w sprawie oddziałów ochotniczych 52 52
16 Sprawozdanie kapitana Dudzińskiego 53 65
17 Rozkaz oficerski nr.3 66 67
18 Raport gen.ppor.Kownackiego skierowany do Naczelnego Wodza 68 69
19 Raport majora Kościałkowskiego 70 72
20 Przytoczona krótka rozmowa telefoniczna pomiędzy proboszczem z Grodziska i Baranowa na temat sytucaji politycznej 73 74
21 Depesza - Przypomnienie o przesłaniu raportu o sytuacji w Dęblinie 76 76
22 Odpis pisma do Prezydenta Ministrów 77 79
23 Odpisy dokumentów przedstawiających sytuację w Grupie Poleskiej 80 115
24 Apel komunistów skierowany do polskich żołnierzy 116 118
25 Nota skierowana do gen. ppor. Dr. Krzemieńskiego 119 119
26 Odpis rozkazu w związku z formacją pułku Jazdy Rycerskiej im. J. Piłsudskiego 120 124
27 Zestawienia sił bolszewickich na froncie północnym 125 132
28 Rezygnacja gen. Hallera z bycia członkiem Rady Obrony Państwa 133 133
29 Odpis depeszy attaché wojskowego w sprawie wstrzymania tranzytu materiałów wojennych 134 135
30 Przypuszczalne rozmieszczenie wojsk bolszewickich 141 141
31 List w sprawie pułkownika Kopczyńskiego 142 143
32 List gen. T. Rozwadowskiego do J. Piłsudskiego 144 157
33 List do kpt. Nałęcza 158 160
34 Raport por. Włoskowicza na temat sytuacji panującej na froncie południowym 161 163
35 Referat przedstawiający sytuację na froncie północnym 164 175
36 Ustalenia w sprawie lini obronnej 176 187
37 Przypuszczalne ugrupowanie armii sowieckiej na linii Niemna i Szczary 188 188
38 Rozmieszczenie jednostek Uborewicza i Tatarskiej 189 189
39 Wyznaczanie przedstawicieli wojskowości do Rady Obrony Państwa 191 193
40 Instrukcje co do uproszczeń adresów telegraficznych 194 195
41 Legie robotnicze i chłopskie 196 203
42 Meldunek w związku z agitacją dezerterów 204 205
43 Raport w związku z dezerterami z armii czynnej i poborowych 206 206
44 Nota o zwolnieniu ze służby wojskowej por. dr. Zbigniewa Lubicz-Hrehorowicza 207 207
45 Raport porucznika Hrehorowicza w związku z dezerterami 208 209
46 List do Komendanta od anonimowego żołnierza 210 222
47 Raport podporucznika Mościckiego 223 224
48 List do Komendanta omawiający sprawę formowania ochotniczych oddziałów kresowych 225 227
49 Stan zapasów Etapowych Magazynów Ekwipunkowych 228 232
50 Sprawa ewakuacji Lublina 233 242
51 Dokument dotyczący przesunięcia granicy na wschód 243 245
52 Odpowiedź w sprawie niemożności wyznaczenia stałych terminów audiencji 246 249
53 W sprawie formowania artylerii pozycyjnej 250 254
54 Wykaz jeńców bolszewickich 255 259
55 Nota skierowana do Szefa Sztabu Generalnego w związku z dekretem podpisanym przez Naczelnego Wodza 258 258
56 Zażalenie płk. Steina 260 263
57 Nota do Ministra Spraw Wojskowych w sprawie kpt. Nałęcza-Korzeniowskiego 264 264
58 Raport gen. Mokrzeckiego dotyczący oficerów podległych Ministerstwu Spraw Wojskowych 265 279
59 Raport Karola [Wędzigolskiego] 280 287
60 Odpisy raportów ppor. Prybego oraz pchor. Ptaszyńskiego 288 296
61 Nota skierowana do MSW/Oficerskiego Trybunału Orzekającego 297 297
62 List Szymona Askenazego do Naczelnika Państwa 298 304
63 Sprawa karno-sądowego ścigania gen. por. Bolesława Roji 305 306
64 Do Adiutantury Generalnej w sprawie czynności organów Naczelnego Dowództwa 307 307
65 Wyciąg z depeszy VI Armii 308 309
66 List do Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie odwołanego Admirała Brynka 310 310
67 Sprawa użycia oficerów francuskich z zawieszonych centrów instrukcyjnych 311 326
68 Nota do Naczelnego Dowództwa w związku z prośbą gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego 327 327
69 Nota do Adiutantury Generalnej 328 328
70 Nota do Adiutantury Generalnej w sprawie ppłk. Ferdynanda Respaldize 329 330
71 Sprawa ppłk. Franciszka Kikali 331 336
72 Odpis meldunku Wydz. II Sztabu D. O. G. Kraków 337 338
73 Droga marszu dywizji nieprzyjacielskich 339 339
74 Odwrót armii sowieckich po bitwie warszawskiej 340 340
75 Radiotelegram w sprawie podpisanego rozejmu oraz o zaprzestaniu działań wojennych 341 341
76 Odpis raportu kpt. Władysława Sokołowskiego z podróży odbytej do Głównej Kwatery Naczelnego Wodza 342 345
77 Program konferencji poświęconej demobilizacji 346 350
78 Wstrzymanie zaciągu ochotniczego w związku z odezwą R. O. P. i Likwidacja Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej 351 353
79 Zmiany w Ordre de Bataille 354 355
80 Depesza w związku z przypadkami cholery azjatyckiej 356 356
81 List to Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie regulacji agend dyplomatyczno-wojskowych 357 357
82 Sprawa kpt. Aleksandra Kurmańskiego 358 360
83 Odwrót Dywizji IV, XV, III i XVI Armii Sowieckich 361 365
84 Dekret w związku z ustanowioną "Nadzwyczajną Komisją dla kontroli spraw personalnych oficerskich w Armii" 366 367
85 Raport ppłk. Laudańskiego - Spostrzeżenia o oficerach i formacjach ochotniczych Wojska Polskiego 368 380
86 Dyrektywy operacyjne dla kontrofensywy 382 387
87 Wytyczne w zakresie uzupełnień dla Armii 388 390
88 Raport bojowy - obejmowanie Pomorza 391 423
89 Fazy zajmowania Pomorza 394 397
90 Sprawa przydziału poszczególnych Armii 424 426
91 Wykaz formujących się na terenie O. Gen. oddziałów marszowych i uzupełnień polowych 427 429
92 Pismo w sprawie przedstawienia sytuacji w jakiej znajduje się 3 Armia 431 431
93 Odpis depeszy z informacją o przeniesieniu P. E. W. U. 439 440
94 Pismo porucznika Morstina w sprawie sytuacji na Śląsku oraz granic wschodnich 445 445
95 Uzupełnienie do telegramu w sprawie konferencji w Spa 446 448
96 Apel gen. Hallera skierowany do żołnierzy 449 449
97 Meldunek gen. broni Szeptyckiego 450 451
98 List gen. Galicy do Marszałka 452 455
99 List w sprawie zwłoki w przewozie transportów operacyjnych "Dreszer" i "Iza" 456 457
100 List do Komendanta w sprawie m. in. akcji wileńskiej 458 459
101 Powiadomienie na temat ppłk. Cumfta oraz por. Janowicza 460 460
102 Relacja z zajścia na dworcu w Kowlu 461 462
103 Meldunek w związku ze sprawą Rady Żołnierskiej 463 464
104 Nota w sprawie Rady Żołnierskiej 465 465
105 Raport gen. por. Żygadłowicza w sprawie gen. Mokrzeckiego 466 473
106 List gen. por. Sosnkowskiego w sprawie gen. ppor. Baranowskiego 474 475
107 Kopia telegramu szyfrowego od p. Michałowskiego w sprawie statku "Kawalla" 476 477
108 Kopia telegramu szyfrowego od p. Szebeko w sprawie zakupionych aparatów 478 478
109 Kopia telegramu szyfrowego od p. Rozwadowskigo do MSZ w sprawie zakupu broni 479 479
110 Kopia telegramu szyfrowego od p. Rozwadowskigo do MSZ w sprawie zakupu broni 480 480
111 Nota do Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie kpt. Aleksandra Kurmańskiego 481 481
112 Sprawa rtm. Zygmunta Manowarda 481 483
113 Raport por. Mieczysława Birnbauma, eksperta wojskowego przy delegacji pokojowej w Rydze 484 487
114 Pismo w sprawie wymiany jeńców litewskich 488 490
115 Depesza do gen. Kulińskiego z podziękowaniami od Naczelnego Wodza 491 491
116 Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych w związku z podpisaniem zawieszenia broni 492 492