Back

Folder: 701/2/105

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleOdpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r.
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/105

No. Title Page from Page to
1 Raport informacyjny z dn 14 marca 1919 10 10
2 Raport informacyjny 11 11
3 Raport informacyjny 12 20
4 Prośba o zwolnienie 21 22
5 Sytuacja na Litwie, w Łotwie i Estonii 23 25
6 Stosunki na Wołyniu 26 32
7 Komunikat informacyjny 33 42
8 Biuletyn polityczny 43 44
9 Komunikat informacyjny 45 48
10 Raport z królestwa S.H.S. 49 50
11 Pismo do wysokiego komisarza francuskiego na Syberii 51 54
12 List do Paderewskiego 55 60
13 Raport z Bukaresztu 61 61
14 List do Naczelnika Państwa 62 62
15 Pismo do generalnego delegata rządu we Lwowie 63 64
16 Protokoły w sprawach bieżących 65 67
17 Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim 68 69
18 Komunikat informacyjny 70 73
19 Pismo do komendanta od Polaków zamieszkałych na terenach władzy Taryby wraz z załącznikami 76 77
20 Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim 78 79
21 Sytuacja na Litwie i w Białorusi - komunikat informacyjny 80 82
22 Pisma mieszkańców Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich do naczelnika państwa 83 84
23 Sytuacja wojskowa na frontach rosyjskich - poufny komunikat informacyjny 85 87
24 Pertraktacje z Ukraińcami w sprawie zawieszenia broni 88 89
25 Informacje o sprawach bieżących 90 91
26 Informacja o agitacjach członków amerykańskiej misji żywienia dzieci i informacjach zbieranych przez oficerów francuskich z Armii Hallera 92 92
27 Bieżące informacje polityczne 93 95
28 Informacja o gotowości porozumienia z rządem polskim 96 96
29 List w sprawie obchodów w Krakowie rocznicy 6 Sierpnia 97 98
30 Sytuacja na Pokuciu - komunikat informacyjny 99 99
31 Depesza z Suwałk o gwałtach niemieckich 100 100
32 Informacje o ruchu komunistycznym a Polsce 101 102
33 Sytuacja na Ukrainie - komunikat informacyjny 103 105
34 Raporty polityczne z Berna i Londynu 106 109
35 Raport attache wojskowego w Bernie 110 113
36 Raport Dowództwa Frontu Północnego w Wilnie 114 116
37 Informacja o Armii Judenicza 117 117
38 Raport polityczny z Krakowa 118 119
39 Informacje o świadomości narodowej Białorusinów 120 121
40 Raport z frontu litewskiego 122 122
41 Sytuacja na Ukrainie w maju 1919 roku 123 123
42 Listy londyńskie Michała Sokolnickiego do komendata Piłsudskiego 124 125
43 Wyciągi z raportów prasowych Poselstwa Polskiego w Londynie 126 141
44 Pismo "Aftonblat" o Polskiej Misji Wojskowej 142 144
45 Ruch komunistyczny w Łodzi 145 146
46 Napięcia w stosunkach polsko-czeskich 147 148
47 Wiadomości polityczne ze Szwecji 149 149
48 Raport z Górnego Śląska i Niemiec w kontekście spraw polskich 150 156
49 Informacje z Litwy 157 158
50 Ekspedycja D' Annunzia do Fiume 159 161
51 Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim 162 162
52 Sprawy polskie na konferencji w Paryżu 163 163
53 Komunikat informacyjny z Łotwy 164 166
54 List przewodni do pism generała Henrysa z uzupełniającymi informacjami 167 167
55 Memoriał Komitetu Obrony Narodowej Lwowa 168 169
56 Informacje z frontu ukraińsko-bolszewickiego 170 172
57 Artykuł o sytuacji na Litwie w szwedzkim piśmie "Stockholm Dagblat" 173 174
58 Przygotowania Czechów do plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim 175 175
59 Zapis rozmowy porucznika Świtalskiego z podporucznikiem Szczęsnym-Szymańskim 176 176
60 Informacja o transporcie z amunicją i konferencji z bolszewikami. 177 177
61 Raport prasowy za czas od 15 do 30 IX 1919 roku 178 182
62 Informacje gospodarcze i przemysłowe 183 184
63 Memoriał Komitetu Obrony Narodowej we Lwowie 185 185
64 Sytuacja w Fiume 186 186
65 Dwa raporty o sytuacji na Ukrainie 187 194
66 Pertraktacje polsko-niemieckie 195 195
67 Informacje o armii litewsklej 196 197
68 Protokół ze spotkania delegacji polskiego i rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża wraz z listem informacyjnym do naczelnika państwa 198 201
69 Raport z odbytej drogi z Warszawy do Konstantynopola 202 204
70 Południowo-rosyjska armia ochotnicza generała Denikina i sytuacja polityczna w Rosji Sowieckiej 205 209
71 Polsko-niemieckie sprawy transportowe i przewozowe. 210 210
72 Pertraktacje polsko-niemieckie 211 214
73 Informacje z Finladii 215 215
74 Informacje z Łotwy 216 218
75 Raport w sprawie gen. Bałachowicza 219 219
76 Stanowisko Szwecji w sprawie blokady Rosji Sowieckiej i Niemiec 220 221
77 Sytuacja wojsk rosyjskich na froncie zachodnim 222 223
78 Działalność rosyjskich placówek 224 225
79 Sprawy Słowaków zamieszkujacych północne Węgry 224 224
80 Różne drobne doniesienia ze Sztokholmu 226 227
81 Misja gen. Karnickiego do gen. Denikina 228 228
82 Stosunki polsko-rosyjskie na podstawie rozmów z członkami delegacji Sowieckiego Czerwonego Krzyża 229 229
83 Sprawa niemieckiego tranzytu wojskowego przez Prusy Królewskie 230 230
84 Raport o sytuacji w Rosji i aspiracjach po zwycięstwach armii Denikina i Judenicza 231 232
85 Meldunek z frontu wołyńskiego 233 234
86 Przewóz zaopatrzenia dla wojska z Francji 235 235
87 Pertraktacje między gen. Tarnawskim a rosyjskim wojskiem ochotniczym 236 236
88 Sprawa utworzenia placówki wojskowej w Madrycie 237 237
89 Komunikat informacyjny Naczelnego Dowództwa 238 240
90 Sprawozdanie z misji politycznej w Rewlu 241 242
91 Wpływy niemieckie w Finlandii, Łotwie i Estonii 243 245
92 Obrady Komisji Zagranicznej 246 248
93 Sprawozdanie polskiego charge d'affaires na Łotwie 249 250
94 Informacje o organizacji wojskowej na terenach plebiscytowych i do nich przyległych 251 252
95 Informacja o szkołach w powiecie wołkowyskim 253 253
96 Informacje z Łotwy przeznaczone dla ministra spraw zagranicznych 254 255
97 Wiadomości polityczne w dwóch telegramach szyfrowych 256 256
98 Sytuacja w Galicji Wschodniej i zalecenia dla polskiego rządu 258 260
99 Oddziały rosyjsko-niemieckie na Liwie i Łotwie 261 262
100 Zbliżenie angielsko-niemieckie w kwestiach wschodnio-europejskich 263 264
101 Informacje z frontu ukraińsko-bolszewickiego 265 265
102 Wiadomości z Anglii 266 267
103 Meldunki o sytuacji w okręgu wołkowyskim 268 270
104 Sytuacja wewnętrzna i militarna w Niemczech 271 273
105 Stosunek rządu Denikina do państw obcych 274 276
106 Sprawa ciepłej odzieży dla wojska polskiego 277 277
107 Sytuacja we Włoszech 278 279
108 Antypolskie akcje Czechów na Śląsku Cieszyńskim 280 281
109 Meldunek sytuacyjny z Poznania 282 283
110 Sytuacja na Ukrainie 284 287
111 Komunikat o wizycie japońskiego generała u tureckiego ministra wojny i jego audiencji u sułtana 288 288
112 Rosyjska armia ochotnicza na froncie północnym 289 290
113 Wiadomości z Rygi 291 292
114 Sytuacja na Ukrainie 293 294
115 Prośba Georges Nypels o audiencję u naczelnika Państwa 295 296
116 Depesza z Bukaresztu 297 297
117 Aresztowanie żołnierza polskiego przez władze chińskie 298 301
118 List do generała francuskiego 302 303
119 Położenie wojsk polskich i czeskich na Syberii i stan armii Kołczaka 304 304
120 Podpisanie traktatu pokojowego z Austrią 305 305
121 List do komendanta 306 307
122 Straż Kresowa o wypadkach na Wołyniu 308 309
123 Komunikat informacyny o sytuacji w Szwecji 310 312
124 Wniosek o repatryjację wojsk polskich z Syberii 313 313
125 Instrukcja w sprawie przejazdu wojsk Petlury przez Szepietówkę 314 315
126 Komunikat informacyjny o sytuacji w Rumunii, na Węgrzech i Turcji 316 319
127 Raport informacyjny dotyczący Syberii 320 323
128 Sprawa jeńców wojennych 325 326
129 Polsko-niemiecko zagadnienia graniczne i transportowe 327 328
130 Sytuacja wojsk Judenicza 329 329
131 Relacje węgiersko-polskie 330 330
132 Problem Słowaczyzny w stosunkach węgiersko-polskich 331 331
133 Przebieg spraw polskich w Paryżu 333 333
134 Dwie strony pertraktacji wojskowych w Berlinie 334 336
135 Depesze z Helsingforsu 337 338
136 Depesza z Kamieńca Podolskiego 339 339
137 Raport z Bukaresztu 340 341
138 Sprawa internowanych Ukraińców, bolszewików i rosyjskich uciekinierów na Górnym Śląsku 342 345
139 Telegram z Helsingforsu 343 343
140 Depesza z Belgradu o misji Denikina w Warszawie 346 346
141 Referat informacyjny o Japonii 347 349
142 Stanowisko Anglii i Francji wobec Galicji Wschodniej 350 350
143 Referat informacyjny o sytuacji na Węgrzech, w Rumunii, S.H.S., Turcji, Włoszech i Bułgarii 350 357
144 Sprawa wytyczenia przez Ententę granicy polsko-rosyjskiej 358 359
145 Raport Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie zakładników i jeńców cywilnych 360 362
146 Sprawy polsko-gdańskie 363 363
147 Sprawa wymiany jeńców 364 364
148 Raport z Paryża 365 365
149 Opis spotkania z przedstawicielami Komitetu Rewolucyjnego w Królestwie 366 367
150 Informacje o oficjalnych wizytach składanych w Bukareszcie przez polskiego attache wojskowego 368 368
151 Sytuacja w Galicji Wschodniej 369 369
152 Informacje z Rumunii o działalności polityków z Galicji Wschodniej 370 370
153 Sprawy personalne związane z Ukrainą 371 371
154 Sytuacja wojskowa armii Denikina i Petlury 372 373
155 Położenie armii Denikina 374 374
156 Raport z Czechosłowacji o sprawach wojskowych, politycznych i plebiscytowych 375 378
157 Sytuacja w Niemczech 379 381
158 Sytuacja wojskowa na Litwie i Łotwie do dnia 27 listopada 1919 roku 382 384
159 Cztery tajne depesze z różnymi sprawami 385 388
160 Referat informacyjny o sytuacji w Bułgarii, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech 389 396
161 Sytucja w Rosji bolszewickiej 397 399
162 Informacja o zamiarach Denikina 400 400
163 Wiadomości o odtransportowaniu wojsk niemiecko-rosyjskich 401 402
164 Opinia o piśmie "Ku chwale ojczyzny" 403 403
165 Położenie Denikina 404 405
166 Informacja o sytuacji w Taganrogu i planach zastąpienia Denikina generałem Wraglem. 406 406
167 Informacja o antypolskiej agitacji w pismach angielskich i amerykańskich 407 407
168 Uebereinkommen Ueber die Militaerische Raeumung Des an Polen Abzunttretenden Gebietes 408 412
169 Wiadomości przesłane przez polskiego atttache wojskowego w Wiedniu 413 415
170 Wojska niemieckie na Litwie 416 417
171 Zagadnienia międzynarodowe w raporcie polskiego attache wojskowego w Bernie 418 422
172 Sytuacja na Litwie Kowieńskiej 423 424
173 Propaganda komunistyczna a stosunki wewnętrzne w armii polskiej 425 428
174 Wiadomości z Konstatynopola 429 430
175 Instrukcja dla delegata Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Łotwie i w Estonii 431 432
176 Tajna ugoda Niemiec z Czechami skierowana przeciwko Polsce 433 434
177 List Polskiego Komitetu Wojennego do Rządu Polskiego 435 439
178 Deklaracja Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego do Ludu Polskiego 440 443
179 Bolszewizm na Litwie i Białorusi 444 444