Back

Folder: 701/2/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleListopad 1920- kwiecień 1921
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/12

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna i spis zawartości teczki 1 5
2 W sprawie cofnięcia się wojsk polskich z linii rozejmowej 6 8
3 Sprawa pożaru 12 Eskadry Lotniczej 9 9
4 Protokół z 1-szej konferencji polsko-francuskiej w sprawach transportów 10 14
5 Referat w sprawie polityki Anglii i Francji 15 19
6 Referat wewnętrzny dotyczący polityki Anglii i Litwy 20 23
7 Polecenie Ministerstwa Wojny w Londynie do Misji Angielskiej w Warszawie 24 24
8 Meldunek gen. Szeptyckiego 25 25
9 Rozkazy operacyjne nr. 1, 2, 3, 4. 26 49
10 Szkic odcinków bojowych w rejonie trójkąta Modlin-Zegrze-Warszawa 32 32
11 Wykaz oficerów Sztabu D.O.G. Warszawa 50 57
12 Zestawienie Działalności Resortów M.S. Wojskowych 58 113
13 List do gen. Baranowskiego 114 114
14 Raport w sprawie wyżywienia armii 115 117
15 Polecenie tworzenia oddziałów jaglicowych 118 118
16 Wymiana jenców litewskich 119 120
17 Sprawa ppłk. Giżyckiego 121 142
18 W sprawie przyjęcia do wojska Mokiejewskiego. 143 144
19 Pismo gen. Niessel'a w sprawie formowania dywizji kawaleryjskich 145 146
20 Sprawozdanie z inspekcji oddziałów artyleryjskich D.O.G. Poznań 147 159
21 Memoriał w sprawie Związku Strzeleckiego 160 164
22 Raport o stanie moralnym 3. Armii 165 170
23 23. rezerwowa dywizja piechoty 171 177
24 Pismo przewodnie dotyczące akt odnośnie spraw honorowych 178 179
25 Raport w sprawie transportu amunicji 180 181
26 Sprawa spóźnionego wyjazdu gen. Żeligowskiego 182 183
27 Kwalifikacje płk. Żychlińskiego 184 185
28 Werbunek na terenie frontu wołyńskiego 186 194
29 Instrukcja ogólna dla attaches wojskowych 195 209
30 Pismo przewodnie do raportu sytuacyjnego z terenów przyfrontowych 210 210
31 List do Komendanta 211 212
32 Decyzja w sprawie spensjonowania generałów 213 214
33 Memoriał w sprawie zaprowiantowania wojska 215 216
34 Sprawa skreślania oficerów z kategorii oficerów Sztabu Generalnego 217 227
35 Raport w sprawie Związku Strzeleckiego 228 231
36 Raport o organizacji oddziałów artylerii 232 247
37 Sprawozdanie z przebiegu akcji bojowej 248 250
38 O konieczności współdziałania z Wojskową Misją Francuską 251 251
39 Zaopatrzenie wojska w zboże i chleb 252 263
40 Ankieta w sprawie rozbrojenia 264 265
41 Korespondencja w sprawie powozu rtm. Markiewicza 266 274
42 Komunikat informacyjny o sytuacji politycznej w kraju i zagranicą 275 284
43 Sprawa zdemobilizowanych Polaków pochodzenia amerykańskiego 285 286
44 Referat w sprawie niesprawnego działania D.O.G-nów 287 289
45 Spis placówek wojskowo-dyplomatycznych 290 291
46 Raport w sprawie działalności Straży Kresowej 292 293
47 Depesza do Belwederu 294 294
48 Raport sytuacyjny z terenów przyfrontowych 295 305
49 Pismo do mjra. Świtalskiego 306 307
50 Depesza do mjra. Świtalskiego 308 308
51 Organizacja Wojskowej Służby Komunikacyjnej 309 339
52 Propozycja rządu litewskiego wymiany sprzętu wojskowego francuskiego na niemiecki 340 340
53 Sprawa nagany udzielonej 17. Pułkowi Ułanów 341 346
54 Skarga na mjra. Ścieżyńskiego 347 348
55 Akta sprawy kpt.-pilota Biskupskiego 349 356
56 Akta sprawy Związku oficerów zapasowych 357 363
57 Sprawa por. Laskowskiego 364 366
58 Polecenie uzupełnienia akt 367 368
59 Odpis korespondencji z min. Skarbu 369 371
60 Zawiadomienie o zmianie funkcji ppłk. Ścieżyńskiego 372 372
61 Rozkaz w sprawie reorganizacji służby wojskowo-politycznej 373 374
62 Statystyczne opracowanie strat w ludziach na froncie 375 381
63 Sprawozdanie z inspekcji oddziałów piechoty 382 383
64 Arkusz obsady stanowisk w wojsku 384 386
65 Projekt dekretu ustanawiającego Najwyższą Radę Wojskową 387 390
66 Uwagi do projektu reorganizacji wyższych jednostek na system trójdzielny 391 392
67 Prośba o zwolnienie ze stanowiska Generalnego Inspektora Jazdy 393 393
68 Kontrola zarządzeń alarmowych i opracowania rozkazów koncentracji wojsk 394 394
69 Wnioski Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej 395 402
70 Prośba o wyznaczenie nowego członka Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej 403 403
71 Projekt dekretu o organizacji Najwyższych Władz Wojskowych 404 413
72 Szkic akcji na Swidę i Wydybór 414 414
73 Decyzja w sprawie gen. Wiktora Tadeusza 415 415
74 Wykaz najwybitniejszych kierowników ruchu zbrojnego w poznańskim 416 416
75 Sytuacja na wschodzie 417 424
76 Raport o stanie 6. Armii 425 427
77 Sprawa ppor.Kadenacego 428 432
78 Uchwała w sprawie gen. Szeptyckiego i gen. Romera 433 435
79 Zjazd Dowódców Okręgów Generalnych 436 440
80 Prośba o rozprawę sądową 441 443
81 Sprawa 1.p. szwoleżerów 444 445
82 Meldunek o zajściach między ludnością a 2-gą Dywizją Jazdy 446 447
83 Nominacja Bronisława Kuczewskiego 448 448
84 Meldunek o zastępstwach na czas nieobecności 449 449
85 Prośba o zasięgnięcie informacji o Tymczasowym Komitecie 450 450
86 Raport sytuacyjny z terenów przyfrontowych 451 461
87 Raporty bojowe 58. p.p. i 4. p. strzelców Wielkopolskich 462 485
88 Dekret Naczelnego Wodza w sprawie reorganizacji najwyższych władz wojskowych 486 491
89 Wykaz zapotrzebowania funduszy na potrzeby M.S.W. 492 539
90 Rozkaz likwidacji Ekspozytury M.S.W. do spraw demobilizacji 540 545
91 Uchwała Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej i decyzja Naczelnego Wodza 546 551
92 Decyzja Naczelnika Państwa w sprawie gen. Dowbór- Muśnickiego 552 555
93 Depesza w sprawie audiencji u Marszałka 556 558