Back

Folder: 701/2/13

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- wrzesień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/13

No. Title Page from Page to
1 Spis dokumentów - Teka 13 1 5
2 Depesze od Gen. Rozwadowskiego 6 7
3 Odpis opinii o Pułkowniku Antonim Heinrichu 8 8
4 Do ministra Spraw Wojskowych Warszawa-Zamek 9 9
5 Adjutantura Generalna Naczelnego Wodza . Grupa I. Sprawy Wojskowe. Teka 13. 10 10
6 Depesza z Paryża 11 11
7 Stan Sił Zbrojnych Rzeszy Niemieckiej III Okręg Wojskowy (Wehrkreis) 12 22
8 List do załącznika adresowany do kpt. Glabisza 12 12
9 III Okręg Wojskowy (Wehrkreis) 13 22
10 Rozlokowanie i siły Orgesch'u na Śląsku Środkowym 23 24
11 Organizacja Selbstschutz (Samoobrona) 25 29
12 Organizacja "Pommerscher Landbund" na tererenie Pomorza i Prus Zachodnich 30 34
13 Sytuacja w Prusach Wschodnich 35 37
14 Sytuacja na Pomorzu 39 41
15 Sytuacja na Pomorzu 39 41
16 Zestawienie strat 42 43
17 Raport w sprawie stosunków wojskowości w Poznaniu 44 47
18 Raport z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 48 52
19 Raport o stanie liczebnym i o jego zmianach 53 54
20 Do Najwyższej Komisji Opinjującej 55 66
21 Rozkaz dotyczący ustanowienia placówki Attache Morskiego przy Poselstwie RP w Rydze. 67 67
22 Rozkaz o likiwidacji Naczelnego Dowództwa 68 68
23 Do Naczelnego Wodza i Pierwszego Marszałka Polski 69 69
24 Prośba o wysłanie do szkóły Kawaleryjskiej 70 70
25 Zarządzenie dotyczące stopniowego przejścia do organizacji Najwyższych Władz Wojskowych 71 74
26 Komunikat Defensywy Nr 17 75 76
27 Delegacja na konferencję polsko-litewską do Brukseli 77 81
28 Pismo od gen. Sosnkowskiego do gen. Lucjana Żeligowskiego 82 84
29 Prośba o wysłanie informacji o płk. Skrzyńskim 85 85
30 Rozkaz w sprawie podniesienia karności i dyscypliny wojskowej 86 88
31 Zapotrzebowanie pieniędzy dla Ministerstwa Spraw Wojskowych. 89 131
32 Raport w sprawie stopni wojskowych 132 133
33 Postanowienie o oddaniu spraw jeńców i internowanych Ministerstwu Spraw Zagranicznych 134 135
34 Wyciąg z protokułu w sprawie zapomóg dla internowanych oddziałów rosyjskich i ukraińskich 136 136
35 Udzielenie urlopu lekarskiego 137 137
36 Raport tygodniowy z linii frontu 138 142
37 Potwierdzenie odbioru koni 143 143
38 Memorjał do MSW w sprawie rzekomo projektowanego przeniesienia 6 pułku artlerii po0lowej (pap) z Łobzowa do Dębicy 144 146
39 Dotyczy bezterminowego urlopowania roczników 1896 - 1898 147 148
40 Stan wyszkolenia oddziałów 6 dyw. piechoty (dp) 149 150
41 Zniesienie zakazu udzielania 6-miesięcznych urlopów podoficerom zawodowym 151 151
42 Rejestracja oficerów ochotniczych roczników poborowych 152 153
43 Dyrektywy Generalnego Dowództwa Szefa Sztabu Gen. W.P. dotyczące opracowania wojskowego podziału terytorialnego Polski 154 156
44 Stan zaprowiantowania armii 157 164
45 Likwidacja Oddziałów Białoruskich 165 165
46 Prośba o rehabilitację 166 167
47 Oficerowie francuscy o oficerstwie polskim 169 170
48 Zażalenie kpt. Adama Korwin Kuczyńskiego 171 178
49 Zmiany w w placówcw Attache Wojskowego w Rzymie 179 180
50 Dekret o organizacji najwyzszych władz wojskowych 181 198
51 Tymczasowa Instrukcja dla Inspektorów Armii 199 203
52 Postanowienia Ogólne w celu przygotowania w czasie pokoju Dowództw Armii na wypadek wojny 204 208
53 Uwagi Zastępcy Sztabu Generalnego dotyczące Instrukcji dla Inspektorów Armii 209 214
54 Tymczasowa Ogólna Instrukcja dla Inspektorów Armii 215 220
55 Notatka o organizacji Francuskiego Ministerstwa Wojny 221 227
56 Tymczasowa Ogólna Instrukcja dla Inspektorów Armii 228 230
57 Dziennik Rozkazów Tajnych 231 291
58 Meldunek o przenikaniu tajemnic służbowych 292 292
59 Informacje w sprawie Generała Dowbór Musnickiego. 293 294
60 Przesunięcie jednostek jazdy do stałych miejsc postoju 295 295
61 Przegrupowanie wojsk 296 296
62 Zwrot Krzyża Walecznych przez dr. Marjana Koczwary 297 301
63 Sprawy wojskowe z sądownictwa wojskowego 302 302
64 Meldunek w sprawie zajścia z por. Nakoniecznikofem z Adiutantury Generalnej 303 304
65 Rozkaz w sprawie wysyłania tajnej korespondencji do Poselstwa Polskiego w Moskwie 305 306
66 Telegram szyfrowy w sprawie składu amunicji w porcie w Salonikach w Grecji 307 307
67 Zestawienie wiadomości na czas od dnia 26 września 1920 r. w ciągu ostatnich 24 godzin. 308 311
68 Rozkaz dotyczący przyjęcia Rusinów do D.O.G. Poznań 312 312
69 Doszkolenie oficerów Sztabu Gen. Grupy "B" i "C" 313 314
70 Uregulowanie etatów i zależności Przedstawicielstwa Wojskowego w Gdańsku 315 315
71 Zapotrzebowanie pieniężne na maj 317 359
72 Powołanie do służby czynnej 318 318
73 Rozchody Działu II Sekcji Należytości Pieniężnych 324 335
74 Komentarz do uchwały dotyczącej wyłonienia "Komisji Sejmowej do spraw lokomocji w urzędach państwowych" 360 365
75 Relacja Dowództwa Garażu Ministra Spraw Wojskowych 366 368
76 Wojskowe względy i zastrzeżenia odnośnie francusko-polskiej umowy handlowej 369 376
77 Meldunek o pełnieniu służb 377 379
78 Stan liczebny 8 p. uł. i wykaz imienny oficerów 380 387
79 Prośba jeńców powracających z niewoli bolszewickiej i przebywających w obozie w Dęblinie o wizytę Naczelnego Wodza 388 391
80 Opinia o ppłk. Iwaniszynie 392 392
81 Raport w sprawie obozów jeńców 393 397
82 Zwolnienie do rezerwy Ppor. Bolesława Makarewicza 398 404
83 Uzupełnienia do Planu Mob. 399 399
84 Rozkaz "Demobilizacja oficerów i równorzędnych" 405 412
85 Raport Nakoniecznikofa 414 415
86 Niewłaściwy stosunek Gen. Raszewskiego do Inspektora Armii 419 420
87 Powierzenie dowództwa płk. Bożysławowi Wolskiemu 421 421
88 Wódz Naczelny 422 422
89 Zapotrzebowanie pieniężne Ministerstwa Spraw Wojskowych na miesiąc czerwiec 1921 r. 423 488
90 Mianowanie na inne stanowisko 489 489
91 Mianowanie na stanowisko 490 490
92 Przesunięcie na inne stanowisko 491 491
93 Dochodzenie przeciwko płk.Alznerowi i ppłk. Dembickiemu 492 492
94 Zwolnienie ppłk. Grabowskiego 493 493
95 Wyjaśnienie w związku ze zwolnieniem do rezerwy mjr.Zdzisława Trześniewskiego 494 497
96 Zamierzone odwołanie attache wojskowego 498 498
97 Wyznaczenie nowego stanowiska 499 499
98 Zmiany na stanowiskach dowództwa 500 500
99 Zmiany w dowodztwie Okręgu Generalnego Lwów na czas urlopu 501 501
100 Raport o stosunkach wojskowych za miesiąc czerwiec 1921 r. 502 507
101 Powołanie członków Rady Wojennej 508 508
102 Oddanie samochodu i połączone z tym trudności 509 511
103 Dyslokacja garnizonu piechoty w Tuholi 512 513
104 Opinia płk. Rommla o generale Sawickim 514 515
105 Dezyderaty w sprawie map 516 522
106 Raport w sprawie reorganizacji kulturalno-oświatowej 523 527
107 Organizacja uroczystości, świąt narodowych i parad w których biorą udział reprezentanci władz wojskowyche 528 529
108 Referat o uzbrojeniu A.P. w sprzęt artyleryjski 530 545
109 Wyciąg z raportu D.O.G. Pomorze 547 548
110 instrukcje w razie wybuchu strajku kolejowego 549 549
111 Ogólne założenia i wytyczne do gier wojennych w związku z planem ochrony państwa w chwili wybuchu wojny. 550 573
112 Ogólne założenia i wytyczne do gier wojennych w związku z planem ochrony państwa w chwili wybuchu wojny 554 554
113 Założenia do gier wojennych na wypadek wojny 557 557
114 Zalożenia do gier wojennych na wypadek wojny 559 559
115 Gra wojenna 3. Inspektoratu 562 562
116 Gra wojenna IV armii 565 565
117 Opinia o sprawozdaniu Sztabu Generalnego Armii Litewskiej w sprawie wypadków wojskowego konfliktu polsko-litewskiego 575 606
118 Utworzenie stanowiska Inspektorów Jazdy przy Inspektoratach Armii 607 609
119 Sprawozdanie ze zjazdu międzynarodowego związku strzeleckiego i raport o związkach i towarzystwach sportowych a Ministerstwo Wojny we Francji 610 615
120 Przedłużenie urlopu lekarskiego gen. Romanowi Kaweckiemu 616 616