Back

Folder: 701/2/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleCzerwiec- lipiec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/17

No. Title Page from Page to
1 Spis treści dokumentów Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa.- grupa II - B 1 4
2 Podanie do Naczelnika Państwa 9 14
3 Prośba do Ministerjum Spraw Zagranicznych o wydanie opinii 15 15
4 Raport dla Naczelnika Państwa 16 17
5 Telegraf do Komendanta 18 25
6 Depesza w sprawie sytuauacji w Wilnie 22 23
7 Wiadomośc o tajnej radzie ministrów w Pradze 26 26
8 Odpis protokołu o znecaniu się bolszewików 27 28
9 Prośba do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 29 30
10 Raport gen. Lamezana 31 37
11 Sprawozdania eksperta wojskowego przy rządzie litewskim w Kownie 38 52
12 telefonogram do Grajewa 53 56
13 Depesza do Komnedanta w sprawie sytuacji na suwalszczyźnie 57 62
14 Sprawozdanie z pertraktacji o zawieszenie broni między delegacją woskową polską a delegacją wojskową ukraińską 63 90
15 Dokończenie raportu gen. Lamezana przerwanego na str. 35 91 91
16 Instrucja dla rokowań o zawieszenie broni z delegatami Petlury we Lwowie 92 98
17 Zapytanie do gen. Pawlenki 99 99
18 Nota o pozycji wojsk polskich na Ukrainie 100 100
19 Dalszy ciąg punktów dla konfrerencji w sprawie zawieszenia broni między armia polską a ukraińską 101 102
20 Nota atamana Petlury do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 103 103
21 Instrukcja dla rokowań o warunkach przymierza wojskowego z delegatami atamana Petlury. 104 105
22 Powiadomienie o instrukcjach dla delegacji polskiej 106 107
23 Komunikat do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 111 113
24 Prośba metropolity Andrzeja Szeptyckiego 114 116
25 Zawiadomienie dla Naczelnika Państwa 117 118
26 Nota Naczelnej Komendy Halickiej Armii 119 120
27 Odpis programu pracy litewskiego gabinetu ministrów 122 124
28 Odpowiedź rządu litewskiego na pytania posła nadzwyczajnego 125 128
29 Dokończenie odpowiedzi rządu litewskiego 128 128
30 Struktura i statut Białoruskiej Organizacji Wojskowej 129 136
31 Sprawozdanie z rozmów Polskiej Misji na Litwie z litewskim ministrem spraw zagranicznych 137 149
32 Raporty komisarza generalnego ziem wschodnich 150 168
33 Obwieszczenie o stanie wojennym 169 170
34 Zarzadzenia i raport o wprowadzeniu stanu wyjątkowego 171 210
35 Prośba atamana Oskiłki o zwrócenie dokumentów 211 213
36 Polecenie wykonania prośby atamana Oskiłki 214 216
37 Okólniki dla kierowników starostw w Galicji Wschodniej 217 224
38 Odpis protokołu zeznań uciekinierów z Brodów. 225 227
39 Raport komisarza generalnego ziem wschodnich 228 245
40 Odpis protestu wysłanego do premiera Rumunii przez Jerzego Gassenkę - szefa Ukraińskiej Nadzwyczajnej Misji w Rumunii. 246 250
41 Telegram iskrowy w sprawie łączenia sie wojsk estońskich i litewskich przeciw bolszewikom. 251 251
42 Telegramy w sprawie postępowana z Janem Kujawskim oddelegowanym z Moskwy przez kom.spraw zagranicznych 252 259
43 Raport polityczny o sytuacji na Łotwie 260 260
44 Telegram powiadamiający o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim. 261 263
45 Bolszewicki projekt obrony Mińska Białoruskiego wraz z planem miasta. 264 266
46 Plan Mińska 266 266
47 Raport w sprawie sytuacji na Śląsku Cieszyńskim. 268 271
48 Pertraktacje z Ukraińcami o zawieszenie broni 272 274
49 Apele do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 275 282
50 Raport o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim. 283 288
51 Instrukcje w sprawie zasiewów zboża w opuszczonych gospodarstwach. 289 293
52 Depesza o poddaniu się gen. Grekowa i bolszewikach węgierskich. 294 294
53 Pismo polityków ukraińskich do Beli Kuhna 295 297
54 Raporty o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim. 298 302
55 Depesza o połączeniu się wojsk litewskich i łotewskich oraz o rozejmie między Estończykami a Niemcami. 303 303
56 Poufne pismo w sprawie porozumienia się z rządem polskim rządu sowieckiego. 304 308
57 Komunikat w sprawie linii demarkacyjnej w powiecie trockim. 309 311
58 Szkice dyslokacyjne wojsk czechosłowackich w pobliżu granicy z Polską. 312 315
59 Szkice dyslokacyjne wojsk czechosłowackich na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu 315 315
60 Szkic dyslokacji wojsk czeskich na Śląsku Cieszyńskim 316 316
61 List do prezydenta 318 318
62 Memoriał w sprawie Łotwy 319 333
63 Memoriał w sprawie urządzenia ziem wołyńskich 334 343
64 List opisujący relacje polsko-ukraińskie 344 354
65 Telegram w sprawie rozmieszczenia wojsk czeskich. 355 355
66 Telegram o cofaniu się Armii Judenicza 356 356
67 Telegram o poborze Polaków do wojska sowieckiego 357 357
68 Powiadomienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o decyzji nie wysyłania cywilnego delegata do rozmów z Ukraincami. 358 358