Back

Folder: 701/2/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleWrzesień- listopad 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/20

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa Grupa II-B Teka 20 Wrzesień-Listopad 1919 1 6
2 Meldunki do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 7 12
3 Fragmenty meldunków z terenu Wileńszczyzny do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 13 18
4 Rozmowa Por. Switalskiego z Rotm. Radziwiłem 19 19
5 Rozmowa rtm. potockiego z kpt. Sławkiem. 20 22
6 Telegram rtm. Potockiego do kpt. Sławka 23 29
7 Telegram do mjr. Kostrzyckiego w Wilnie. 30 32
8 Telegram do Por. Switalskiego w Wilnie. 33 33
9 Depesza ppor. Rutkowskiego do por. Switalskiego w Wilnie. 34 35
10 Depesza z dowództwa Frontu do Adjutantury Generalnej w Wilnie. 36 37
11 Komunikat Attache Wojskowego z Wiednia 38 38
12 O Niezwłoczną Interwencję Wojskową Na Litwie Etnograficznej. 39 40
13 Telegram gen. Iwaszkiewicza do Adjutantury Generalnej w Warszawie. 41 41
14 List Stefana Bogusławskiego do Naczelnika Państwa. 42 42
15 Telegram Delegacji PCK do Kancelarii Naczelnika Państwa. 43 43
16 Telegram do Naczelnika Państwa i Ministerstwa Spraw Wojskowych. 44 44
17 Telegram Delegacji PCK do Kancelarii Naczelnika Państwa. 45 45
18 List z Zarzadu Cywilnego Ziem Wschodnich do Adjutantury Naczelnika Państwa 46 46
19 List Dowództwa Żandarmeri we Lwowie do Dowództwa Żandarmeri Polowej. 47 49
20 Meldunek wachm. Tadeusza Średnickiego. 50 50
21 List z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Adjutantury Generalnej. 51 52
22 Raport w sprawie ukraińskiej. 53 54
23 Rozmowa por. Switalskiego z ppor. Michalewskim. 55 56
24 Depesza por. Switalskiego do mjr. Kasprzyckiego. 57 62
25 Zapis rozmowy z mjr. Kasprzyckimw wileńskim sztabie 63 63
26 Telegram ppor. Michalewskiego z Wilna. 64 65
27 Odpis depeszy ppor. Michalewskiego do por. Switalskiego. 66 66
28 Depesza por. Switalskiego do ppor. Michalewskiego. 67 70
29 Zapis rozmowy por. Świtalskiego z ppor. Michalewskim 71 71
30 Raport sekretarza legacyjnego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 72 74
31 Raport o sytuacji na Ukrainie por. Kobylańskiego 75 79
32 Telegram szyfrowy Michałowskiego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 80 81
33 Meldunek Szefa Sekcji Szyfrów do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 82 82
34 Telegram kpt. Sławka do Adjutantury Generalnej. 83 83
35 Projekt Konferencji. 84 84
36 Opinia Delegacji Polskiego Komitetu Wojennego na Syberi o połozeniu wojska i polskiej ludności cywilnej na Syberi 85 103
37 List z Dowództwa Wojsk Polskich w Rosji do Adjutantury Generalnej. 104 105
38 Instrukcja dla Delegata Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Łotwie i w Estoni. 108 110
39 List w sprawie referatu Misji Zagranicznej w Rzymie. 111 112
40 Referat Misji Zagranicznej w Rzymie w sprawie jeńców Rusinów we Włoszech. 113 117
41 Raport por. Ślączki z Misji Zagranicznej Państwowego Urzędu ds Jeńców, Uchodźców i Robotników Sekcj Włoska. 118 119
42 Raport por. Ślączki z Misji Zagranicznej Państwowego Urzędu ds. Jeńców, Uchodźcówi Robotników Sekcja Włoska. 120 121
43 Referat Misji Zagranicznej Państwowego Urzędu ds. Jeńców, Uchodzców i Robotników w sprawie jeńców narodowości obcych zamieszkujących ziemie polskie. 122 123
44 Pismo przewodnie do raportu attache wojskowego w Helsinkach. 124 124
45 Raport Attache Wojskowego Państwa Polskiego w Finlandii. 125 126
46 Sprawozdanie z Objazdu Obozów i Placówek Roboczych w Ostii. 127 128
47 List Atamana Oskitko do Naczelnika Państwa 129 130
48 Memoriał w sprawie polityki polskiej na Bałtyku. 131 136
49 Zestawienie typów i liczby okrętów koniecznych do racjonalnego zapoczatkowania Polskiej Marynarki Wojennej. 137 140
50 Konieczność i możliwości stworzenia Polskiej Floty Wojennej. 141 144
51 Raport na temat sytuacji na granicy polsko-litewskiej. 145 145
52 Preliminarz Budżetowy na potrzeby stworzenia floty wojennej. 146 146
53 List Józefa Jasińskiego do Naczelnika Państwa. 147 150
54 Memorandum w sprawie porozumienia się z Litwą. 151 152
55 Pismo przewodnie do raportów kpt. Myszkowskiego. 153 153
56 Prasa Estońska o Polsce-raport 154 155
57 Skład Rządu Estońskiego-raport. 156 158
58 Konstytuanta Estońska-raport 159 161
59 Podstawowe Założenia Polskiej Polityki Na Ziemiach Litewsko-Białoruskich i Program Działania. 162 171
60 List Polaków zamieszkujących Galicję Wschodnią do Naczelnika Państwa. 172 173
61 Memoriał ludności polskiej i żydowskiej zamieszkałej w powiatach kamienieckim, płoskirowskim, lityńskim i staro-konstantynowskim do Rządu Rzeczpospolitej polskiej. 174 176
62 Memorandum Polskiej Rady Narodowej Ziem Białoruskich do Naczelnego Wodza Wojsk Polskich. 177 178
63 Odpis listu Przedstawiciela Polskich Rad Narodowych Białej Rusi i Inflant w Paryżu hr. Leona Łubieńskiego do Prezesa tych Rad w Warszawie. 179 180
64 Sprawozdanie Szefa Sekcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Józefa Ziabickiego. 181 184
65 Szkic przebiegu lini frontu na Białorusi i w krajach bałtyckich-załącznik do listu Józefa Ziabeckiego. 185 185
66 Memorandum Oddziału Lwowsko-Krakowskiego Stronnictwa Pracy Konstytucyjnej w sprawie politycznej przyszłości obszarów Galicji Wschodniej. 186 197
67 Depesza z wileńskiego sztabu do Pana Perłowskiego Radcy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 198 200
68 Depesza ze sztabu gen. Śmigłego w Wilnie do naczelnego Dowództwa 201 201
69 List do Naczelnego Dowództwa w Sprawie Akcji Plebiscytowej na Spiszu i Orawie. 202 205
70 Raport w sprawie zagrożenia ze strony zbrojnego ruchu ukraińskiego. 206 207
71 Depesza mjr. Kasprzyckiego do Adjutantury Generalnej. 208 209
72 Obszerny opis tworzenia i działalności Wojska Polskiego w Rosji. 210 244
73 Memoriał w sprawie Inflant Polskich. 245 250
74 Notatka o wojskach działających przeciwko bolszewikom na frontach Libawskim, Estońskim i Petersburskim. 251 256
75 Meldunek por. Paczkowskiego z Działu Żandarmerii Polowej. 257 257
76 List od Ministra Pełnomocnika Rzadu Polskiego na Litwie do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 258 259
77 List do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 260 263
78 Pismo przewodnie do odpisu Postanowień Konferencji Przedstawicieli Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy. 264 264
79 Program Konferencji Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy w Dorpacie. 265 268
80 Raport Dowódcy Pociągu N 15. 270 272
81 Krótka notatka na temat współpracowników. 273 273
82 Plan pociągu N 15 na stacji Mikaszewicze. 274 275
83 List do Adjutantury Generalnej. 276 276
84 List do Delegatury PCK. 277 278
85 Rozkaz dowódcy pociągu N 15. 279 282
86 Raport por. Baczyńskiego. 283 286
87 List do Delegacji PCK. 287 287
88 Pismo do Gen. Majewskiego vice-ministra Spraw Wojskowych. 289 289
89 Protokuł ze spotkania delegacji Polskiego i Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. 290 295
90 Pismo do Dowództwa Zachodniego Frontu Armii Czerwonej. 296 296
91 Pismo do Komisji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. 297 297
92 Notatka Przewodniczącego Delegacji PCK. 298 300
93 Sprawozdanie z sytuacji w Rosji Sowieckiej na podstawie opowiadań członków delegacji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. 301 302
94 Notatka do oficera inspekcyjnego. 303 304
95 Depesza Przewodniczącego Delegacji PCK w Łunieńcu. 305 305
96 Depesza szyfrowana z Łunieńca. 306 306
97 Depesza do Oficera Inspekcyjnego Naczelnego Dowodztwa z prośbą o potwierdzenie odbioru poprzednich depesz z klauzulą tajności. 307 307
98 Depesza do Kpt. Sławka z Ekspozytury Oddziału II w Wilnie. 308 308
99 Raport oficera łącznikowego przy Naczelnym Dowództwie Wojsk Ukraińskich.. 309 316
100 Depesza ze Sztabu Wileńskiego do Adjutantury Generalnej 317 318
101 Depesza ze Sztabu Wileńskiego do Adjutantury Generalnej 319 320
102 Depesza ze Sztabu Wileńskiego do Adjutantury Generalnej. 321 321
103 Depesza ze Sztabu Wileńskiego do Adjutantury Generalnej. 322 322
104 Pismo przewodnie do Raportu Wydziału Informacyjnego Sekcji Politycznej o gen. Głobaczowie. 323 323
105 Raport Sekcji Politycznej Wydziału Informacjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych o gen. Głobaczowie. 324 325
106 Pismo przewodnie do listu Zygmunta Sadowskiego d o ministra Stanisława Wojciechowskiego. 326 326
107 List Zygmunta Sadowskiego wysłannika Polskiego Komitetu Wojennego na Syberii i Dalekim Wschodzie do ministra Stanisława Wojciechowskiego. 327 332
108 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej. 333 333
109 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej. 334 334
110 Depesza ze Sztabu Wileńskiego do Adjutantury Generalnej. 335 337
111 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej. 338 338
112 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej. 339 339
113 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej. 340 340
114 Pismo do Adjutantury Generalnej z informacją o podpisaniu przedłużenia zawieszenia broni pomiędzy wojskami polskimi a ukraińskimi do dnia 9 listopada 1919 roku. 341 341
115 Pismo przewodnie do umowy o przedłużeniu zawieszenia broni między wojskami polskimi a ukraińskimi. 342 342
116 Umowa w sprawie przedłużenia zawieszenia broni między armią polską a ukraińską zawartego w Warszawie dnia 1 IX 1919 roku a przedłużonego ostatnio dnia 20 X do dnia 9 XI 1919 roku. 343 347
117 Odpis listu Jana Hałasińskiego do matki. 348 348
118 Sprawozdanie sytuacyjne sporządzone na podstawie rozmów prywatnych z członkami Delegacji Sowieckiego Czerwonego Krzyża. 349 349
119 Depesza z Rygi do Adjutantury Generalnej. 350 350
120 List od Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojowa w Paryżu do Adjutantury Generalnej. 351 351
121 List z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Adjutantury Generalnej w sprawie powrotu Polaków z Rosji do kraju. 352 352
122 Depesza z Wilna do Naczelnego Dowództwa w Warszawie. 353 353
123 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Warszawie. 354 354
124 Depesza z Łunieńca do Adjutantury Generalnej. 355 357
125 Depesza do P.M. Kossakowskiego Przewodniczącego Czerwonego Krzyża w Łunieńcu ze zgodą na rozwiązania proponowane w depeszy z dnia 8 XI. 358 358
126 Depesza Prezesa Rady Komisarzy Ludowych i Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych Ukrainy do polskiego MSZ z protestem przeciwko postepowaniu strony polskiej wobec jeńców z Armii Czerwonej. 359 360
127 Pismo przewodnie do Raportu Attache Wojskowego w Helsingforsie. 361 361
128 Raport polityczny Attache Wojskowego w Helsingforsie. 362 362
129 List K. Switalskiego do Adjutantury Generalnej w sprawie współpracy militarnej z Łotwą. 363 364
130 Pismo przewodnie do Memoriału w sprawie Zarządu Cywilnego na Wołyniu. 365 365
131 Memoriał w sprawie Zarządu Cywilnego na Wołyniu. 366 370
132 Pismo przewodnie do protestu wystosowanego do Komendy Wojsk Ukraińskich. 371 371
133 List Protestacyjny do Komendy Głównej Wojsk Ukraińskich 372 373
134 Meldunek Dowództwa Frontu Wołyńskiego na temat ruchu powstańczego w powiecie Krzemienieckim i w powiecie Dubieńskim. 374 376
135 Sprawozdanie z podróży na Łotwę i do Estoni dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 377 379
136 Pismo przewodnie do odpisów depesz Majora Okulicza z Omska. 380 380
137 Depesza z Omska dotycząca stanu wojsk czeskich i armii Admirała Kołczaka, jego rządu oraz jego stosunku do Polaków. 381 382
138 List do Adjutantury Generalne na temat organizacji Armii Ukraińskiej w Munkaczu 383 384
139 Pismo przewodnie do instrukcji mińskiego Komitetu Białoruskiej Partii Socjal-Rewolucjonistów. 385 385
140 Instrukcja Nr 4 Mińskiego Komitetu Białoruskiej Partii Socjal-Rewolucjonistów. 386 388
141 Pismo przewodnie do raportu Mjr. Okulicza szefa Misji Wojskowej na Syberii. 389 389
142 Raport Majora Okulicza szefa Polskiej Misji Wojskowej na Syberii Do Głównodowodzącego Wojskami Koalicyjnymi na Syberii Gen. Janina 390 393
143 Pismo do Rosyjskiego Konsula w Charbinie. 394 394
144 Pismo do Komendanta Miasta Charbina. 395 396
145 Pismo do Komendanta Wojsk Polskich w Charbinie 397 397
146 Raport Szefa Polskiej Misji Wojskowej Przy Głównodowodzącym Siłą Zbrojną W Południowej Rosji. 398 403
147 Raport Mjr. Aloizego Przeździeckiego do Naczelnego Wodza Wojsk Polskich. 404 409
148 Raport Szefa Sekcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Naczelnika Państwa 410 412
149 Raport Mariana Świeczkowskiego do Naczelnika Państwa w sprawie sytuacji na Litwie etnograficznej. 413 416
150 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowdztwa Wojska Polskiego. 417 417
151 Pismo przewodnie do listu Szefa Sekcji Departamentu II Ministerstwa Spraw Wojskowych do Adjutantury Generalnej. 418 418
152 Odpis z listu Jana Harusewicza do redaktora Z. Wasilewskiego. 419 419
153 Tumaczenie artykuu prasowego z gazety "Ruskaja Żyźń" nr 186 z 14.X.1919 roku. 420 422
154 Depesza z Taganrogu do Naczelnego Dowdztwa Wojska Polskiego 423 423
155 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowdztwa Wojska Polskiego 424 424
156 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 425 425
157 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowdztwa Wojska Polskiego. 426 426
158 Pismo ze Sztabu Armii łotewskiej do Naczelnego Dowdztwa Wojsk Polskich. 427 428
159 Pismo przewodnie do raportw B. Bouffałła szefa Misji Polskiej na Łotwie i Estoni. 429 429
160 Raport Szefa Misji Polskiej na Łotwie i Estoni do Ministra Spraw Zagranicznych. 430 433
161 Raport Szefa Misji Polskiej na Łotwie do Ministra Spraw Zagranicznych 434 436
162 Raport Szefa Misji Polskiej na Łotwie do Ministra Spraw Zagranicznych 437 439
163 Raport Ekspozytury II Oddziłu przy Dowództwie frontu Płn.-Wsch. do Adjutantury Generalnej 440 440
164 Raport Komendanta Okregu do Adjutantury Generalnej. 441 441
165 Raport Komendanta Okręgu Kowieńskiego POW. 442 442
166 Raport wywiadowczy z Kowna. 443 443
167 Dodatek do Raportu z dnia 29.VIII.1919 roku komendanta Okregu Kowieńskiego. 444 444
168 Komunikat Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Adjutantury Generalnej. 445 445
169 Umowa o przedłużeniu zawieszenia broni miedzy armią polska i ukraińską, zawartego dnia 01.IX.1919 roku w Warszawie. 446 446
170 Pismo przewodnie do umowy o przedłużeniu zawieszenia broni między wojskami polskimi a ukraińskimi z dnia 18.XI.1919 roku. 447 447
171 Instrukcja w Sprawie Przejazdu Wojsk Petlury przez Szepietówke. 448 448
172 Umowa w sprawie oddania wojskom polskim obszaru między linia demarkacyjną wyznaczoną w umowie o zawieszeniu broni z dnia 01.IX.1919 roku. 449 450
173 Depesza z Szepietówki do Adjutantury Generalnej. 451 451
174 Depesza z Szepietówka do Adjutantury Generalnej na temat ukraińskich transportów wojskowych przechodzących przez to miasto. 452 452
175 Depesza z Taganrogu do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. 453 453
176 Depesza z Kamieńca Podolskiego do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. 457 457
177 Sprawozdanie z Konferencji Kolejowo-Pocztowo-Telegraficznej Polsko-Litewskiej dla Komendanta Józefa Piłsudskiego. 459 460
178 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 461 461
179 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 462 462
180 Notatka dla Romana Dmowskiego Pierwszego Delegata Polski na Kongres Pokoju. 463 471
181 Mapa Suwalszczyzny z zaznaczonym przebiegiem lini demarkacyjnej jako załącznik do notatki dla Romana Dmowskiego na temat sytuacji Polaków na Suwalszczyźnie 472 473
182 Suwalszczyzna z zaznaczoną linią demarkacyjną 472 472
183 Depesza z Belgradu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 474 474
184 Pismo przewodnie do Meldunku informacyjnego o Kresach do Adjutantury Generalnej. 475 475
185 Meldunki Informacyjne o Kresach do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 476 478
186 Komunikat w sprawie aresztowania Polaków w Kownie. 479 483
187 Deklaracja Delegacji Polskiej. 484 485
188 Pismo przewodnie do notatki informacyjnej Delegta Ministerstwa Spraw Zagranicznch w Rydze. 486 486
189 Notatka informacyjna Z Rygi Delegata Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Adjutantury Generalnej. 487 488
190 Komunikat do Adjutantury Generalnej. 489 489
191 Umowa pomiędzy przedstawicielami litewskiego rządu a dowództwem wojsk niemieckich. 490 492
192 Depesza z Paryża do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 493 493
193 Pismo przewodnie do Raportu Generała Rozwadowskiego. 494 494
194 Raport do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 495 496
195 Pismo przewodnie do raportu Attache Wojskowego w Helsingforsie. 497 497
196 Raport Attache Wojskowego w Helsingforsie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 498 498