Back

Folder: 701/2/27

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleSierpień- wrzesień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/27

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości 1 6
2 Tłumaczenie bolszewickiego radiogramu wysłanego Kamieniewowi przez Cziczerina 9.08.1920 r. dotyczącego rokowań w sprawie zawieszenia broni pomiędzy Polską a bolszewikami 7 8
3 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Rydze dotyczącej przebiegu konferencji Państw Bałtyckich 9 10
4 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca konferencji ryskiej 11 11
5 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca rokowań w Dorpacie 12 12
6 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca zawieszenia broni 13 13
7 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca ustępstw fińskich w negocjacjach rozejmowych oraz w sprawie przepuszczenia przez Polskę 400 żołnierzy do wojsk generała Wrangla 14 14
8 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca rosyjskich warunków pokoju z Polską 15 15
9 Zapis przekazu radiowego z Moskwy dotyczącego rokowań polsko-bolszewickich 16 16
10 Sprawozdania Kossakowskiego z rozmów z Firstenbergiem-Haneckim dotyczących pokoju Polski z bolszewikami 17 25
11 Odpis depszy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wysłanej do Cziczerina dotyczącej rokowań polsko-bolszewickich 26 27
12 Odpis depeszy attache wojskowego w Londynie dotyczącej rokowań rozejmowych polsko-bolszewickich oraz stanowiska Anglii wobec nich 28 29
13 Odpis depeszy Dowództwa 6 Armii Oddział II dotyczącej pertraktacji francusko-ukraińskich 30 31
14 Informacje o umowie bolszewicko-litewskiej dotyczącej opuszczenia przez bolszewików terytorium Litwy 32 32
15 Odpis depeszy Pożerskiego z dnia 6.08.1920 r. dotyczącej konferencji ryskiej 33 34
16 Tłumaczenie radiodepeszy Cziczerina z dnia 7.08.1920 r. z propozycją rozpoczęcia rokowań pokojowych z Rumunią 35 36
17 Odezwa Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski 37 40
18 Stanowisko Ministerstwa Spraw Wojskowych wobec werbunku ochotników do armii ukraińskiej w Galicji Wschodniej 41 42
19 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola z dnia 7.08.1920 w sprawie przysłania misji wojskowej z generałem na czele 43 44
20 Odpis depeszy majora Myszkowskiego z Rygi z dnia 8.08.1920 r. dotyczącej planów ofensywy bolszewickiej 45 46
21 Raport o sytuacji na Litwie 47 51
22 Raport majora Schaetzela o sytuacji na Kaukazie 52 53
23 Odpis depeszy kapitana Morstina z Paryża z dnia 10.08.1920r. w sprawie stanowiska Anglii i Francji wobec rokowań polsko-bolszewickich 54 55
24 Odpisy depesz attache wojskowych w Rydze i Helsinkach z dnia 4 i 5.08.1920 r. dotyczących wcielenia do armii łotewskiej byłych żołnierzy rosyjskich oraz sytuacji wojskowej w Karelii 56 57
25 Odpis przetłumaczonej depeszy Francuskiej Misji Wojskowej w Kownie dotyczącej działań podejmowanych przez wojska litewskie 58 58
26 Odpis depeszy attache wojskowego w Rewlu z dnia 7.08.1920 r. dotyczącej wysłania na front posiłków z Petersburga 59 60
27 Tłumaczenie radiotelegramu Cziczerina do rządu brytyjskiego dotyczącego rokowań polsko-bolszewickich 61 63
28 Pismo przewodnie dotyczące "Oceny sytuacji armii ukraińskiej" 64 64
29 Odpis meldunku sztabu bolszewickiej 4 Armii z dnia 8.08.1920 r. dotyczącego stosunku ludności polskiej do wojsk bolszewickich 65 66
30 Odpis depeszy attache wojskowego z Wiednia z dnia 10.08.1920 r. dotyczącej rozbrojenia oddziałów ukraińskich w Deutsch Gabel (Jabłonnie) 67 68
31 Odpis depeszy attache wojskowego z Helsinek z dnia 9.08.1920 r. dotyczącej rokowań fińsko-bolszewickich 69 70
32 Tłumaczenie depeszy Cziczerina do rządu niemieckiego z dnia 11.08.1920 r. dotyczącej wkroczenia wojsk polskich na tereny plebiscytowe 71 72
33 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 13.08.1920 r. dotyczącej sytuacji na froncie fińsko-bolszewickim 73 74
34 Odezwa do żołnierzy polskich nadana przez radio z Moskwy 75 76
35 Odezwa do żołnierzy polskich nadana przez radio z Moskwy dnia 16.08.1920 r. 77 78
36 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 14.08.1920 r. dotyczącej konferencji państw bałtyckich w Rydze 79 80
37 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 14.08.1920 r. dotyczącej zawarcia rozejmu fińsko-bolszewickiego 81 82
38 Odpis depeszy attache wojskowego w Belgradzie z dnia 19.08.1920 r. dotyczącej wizyty Benesa w Belgradzie oraz walk Królestwa SHS z Albańczykami 83 83
39 Tłumaczenie radiodepeszy Rewolucyjnej Rady Wojennej 3 Armii z dnia 13.08.1920 r. dotyczącej bolszewickich sukcesów na froncie i bliskiego zajęcia Warszawy 84 85
40 Odpis dokumentów z 8, 16 i 18.07.1920 r. przekazanych przez Fiński Sztab Generalny Oddział 5 polskiemu attache wojskowemu w Helsinkach dotyczących sytuacji w Rosji Sowieckiej 86 89
41 Raporty attache wojskowego w Helsinkach dotyczące sytuacji w Finlandii, emigracji rosyjskiej w Finlandii oraz werbunku Rosjan do armii Wrangla 90 95
42 Odpis depesz Michalskiego z Sewastopola z dnia 9 i 11.08.1920 r. dotyczących sytuacji armii generała Wrangla 96 97
43 Odpis noty Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej "Do Państw i Narodów Świata" z dnia 3.08.1920 r. 98 103
44 List Borysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego dotyczący rosyjskich oddziałów tworzonych na terytorium Polski 104 109
45 List B. Sawikowa do generała Wrangla dotyczący wojsk rosyjskich na terytorium Polski 110 112
46 Tłumaczenie odpisu raportu Plattena dotyczącego polityki międzynarodowej rządów bolszewickich z dnia 28.06.1920 r. rozsyłanego ugrupowaniom komunistycznym w Szwajcarii 113 117
47 Tłumaczenie radiogramu bolszewickiego z dnia 23.08.1920 r. dotyczącego odpowiedzi strony polskiej na bolszewickie propozycje pokojowe 118 119
48 Zapis rozmowy podpułkownika Sławka z majorem Świtalskim dotyczącej postępowania wobec Ukraińców 120 122
49 List B. Sawinkowa do J. Piłsudskiego w sprawie dymisji generała P. Głazenapa 123 123
50 Odpis "Instrukcji dla wojsk ukraińskich, które się bezwarunkowo poddają Rządowi Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej" wydanej przez Dyktatora Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej dnia 27.07.1920 r. 124 126
51 Odpis depeszy kapitana Morstina z Paryża z dnia 14.08.1920 r. dotyczącej współpracy Polski z generałem Wranglem 127 128
52 Raport oficera do poruczeń przy generale Pallenie wysłany Sawinkowowi dotyczący przysłania funduszy i środków transportu dla oddziałów generała Pallena 129 129
53 Informacja, że wysłannik generała Wrangla do Wiednia Kartaszow jest bolszewikiem 130 131
54 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 16.08.1920 r. dotyczącej zawarcia porozumienia fińsko-bolszewickiego 132 133
55 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 27.08.1920 r. dotyczącej uzupełnień w wojsku bolszewickim oraz sytuacji w Rosji po porażce w walkach z Polakami 134 135
56 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 17.08.1920 r. o sytuacji w Finlandii oraz odpis depeszy attache wojskowego w Rewlu z dnia 18.08.1920 r. dotyczącej mobilizacji w Pskowie 136 137
57 Odpis depeszy attache wojskowego w Rewlu z dnia 23.08.1920 r. o sytuacji w Rosji 138 139
58 Odpis depesz attache wojskowego w Helsinkach z dnia 21 i 22.08.1920 r. dotyczących przegrupowania wojsk bolszewickich oraz konferencji w Rydze i propozycji Litwy zwolnienia polskich żołnierzy 140 141
59 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 25.08.1920 r. o sytuacji w Rosji 142 143
60 Tłumaczenie bolszewickiego rozkazu z dnia 20.08.1920 r. do wojsk Frontu Zachodniego 144 146
61 Opracowanie p.t."Historia Azerbejdżanu" 147 150
62 Sprawozdanie delegacji wojskowej pułkownika Mackiewicza z Kowna dotyczące rozmów z Litwinami 151 152
63 Odpisy depesz Oficera Łącznikowego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich przy generale Omelianowiczu-Pawlence z dnia 27 i 28.08.1920 r. dotyczących działań podejmowanych przez wojsko ukraińskie 153 157
64 Informacje o działalność szpiegowskiej podejmowanej w Kopenhadze 158 159
65 Odpis depesz Alaksiuka z 2 i 4.07.1920 r. dotyczących sytuacji w Białoruskiej Komisji Wojskowej 160 160
66 Odezwa do Białorusinów 161 161
67 Depesza Dąbskiego z Mińska dotycząca negocjacji polsko-bolszewickich 162 162
68 Depesza Dąbskiego z Mińska z relacją z trzeciego dnia negocjacji polsko-bolszewickich 163 163
69 Radiotelegram Dąbskiego z Mińska dotyczący pełnomocnictw delegacji wysłanych na negocjacje polsko-bolszewickie oraz zasad rozmów 164 164
70 Depesza delegacji polskiej na negocjacje polsko-bolszewickie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca składu delegacji bolszewickiej oraz przedstawionych przez nią warunków 165 165
71 Depesza delegacji polskiej na negeocjacje polsko-bolszewickie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z treścią depeszy Cziczerina do Daniszewskiego w sprawie Ukrainy 166 166
72 Depesza delegacji polskiej na negocjacje polsko-bolszewickie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca warunków sowieckich przedstawionych w drugim dniu obrad 167 169
73 Depesza delegacji polskiej na negocjacje polsko-bolszewickie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze sprawozdaniem z drugiego dnia obrad 170 170
74 Depesza Cziczerina do Sapiehy dotycząca problemów polskich w komunikacji na linii Mińsk-Warszawa 171 171
75 Depesza delegacji polskiej na rokowania polsko-bolszewickie do ministra Sapiehy z tekstem deklaracji wygłoszonej przez Przewodniczącego Delegacji Polskiej 19.08.1920 r. podczas drugiego dnia obrad 172 175
76 Oświadczenie rządów Francji i Wielkiej Brytanii w związku z rokowaniami polsko-bolszewickimi w Mińsku 176 176
77 Depesza ze streszczeniem artykułu Burcewa p.t. "Victoire" dotyczącego granic Polski 177 179
78 Zapis rozmowy dotyczącej depeszy Dąbskiego z Mińska oraz wiadomości bieżących 180 183
79 Depesza Dąbskiego z Mińska dotycząca rokowań polsko-bolszewickich 184 184
80 Raporty attache wojskowego w Rewlu dotyczące Rosji Sowieckiej oraz sytuacji politycznej w Estonii 185 190
81 Raport rotmistrza Kniaziołuckiego o sytuacji politycznej w armii Petlury 191 192
82 Depesza Bouffałła z Rygi z treścią depeszy Cziczerina do Lorenca 193 193
83 Radiodepesza polskiej delegacji na rokowania polsko-bolszewickie do ministra Sapiehy z tekstem deklaracji wygłoszonej przez przewodniczącego Dąbskiego 25.08.1920 r. trzeciego dnia obrad 194 198
84 Odpis depesz attache wojskowego w Rydze z 28 i 29.08.1920 r. dotyczących sytuacji na Litwie 199 200
85 Odpis depeszy attache wojskowego w Sztokholmie z dnia 29.08.1920 r. dotyczącej sytuacji wojskowej w Rosji Sowieckiej 201 202
86 Odpis depesz attache wojskowego w Helsinkach z 28 i 29.08.1920 r. dotyczących rokowań fińsko-bolszewickich oraz planów wojskowych bolszewików względem Polski 203 204
87 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 29.08.1920 r. dotyczącej sytuacji wojskowej w Rosji oraz działań dywersyjnych 205 206
88 Odpis depeszy attache wojskowego w Kopnehadze z dnia 30.08.1920 r. dotyczącej wydalenia Litwinowa z Kopenhagi 207 208
89 Informacje przesłane przez Misję Francuską w Warszawie dotyczące działań podejmowanych przez wojska litewskie oraz odpisy depesz pułkownika Mackiewicza określających nastawienie Litwinów do bolszewików 209 212
90 Raport attache wojskowego w Wiedniu o poglądach generała Grekowa byłego Głównodowodzącego Wojsk Ukraińskiech w Galicji Wschodniej oraz pracowników kancelarii Dyktatora Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej na sprawy ukraińskie 213 223
91 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 30.08.1920 r. dotyczącej sytuacji w Rosji 224 225
92 Tłumaczenie listu M. Tuchaczewskiego do G. Gaja z dnia 3.08.1920 r. dotyczącego zachowania żołnierzy 3 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej 226 227
93 Odpis depeszy generała Porzeckiego z dnia 30.08.1920 r. dotyczącej przyjazdu do Polski generała Machrowa 228 229
94 Pismo Francuskiej Misji Wojskowej z dnia 30.08.1920 r. z informacjami o sytuacji na Litwie oraz o działaniach Armii Czerwonej 230 231
95 Odpis depesz attache wojskowego w Rydze z 1 i 2.09.1920 r. dotyczących konferencji ryskiej oraz dezercji w wojsku bolszewickim 232 233
96 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 3.09.1920 r. dotyczącej rokowań fińsko-bolszewickich 234 235
97 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 1.09.1920 r. dotyczącej konferencji ryskiej 236 237
98 Kopia depeszy Wasilewskiego z Rewla z dnia 27.07.1920 r. dotyczącej propozycji Czerepuka porozumienia Polski z Białorusią 238 238
99 Odpis depeszy generała Porzeckiego z Konstantynopola z dnia 30.08.1920 r. dotyczącej przyjazdu generała Machrowa do Polski 239 240
100 Odpis depeszy rotmistrza Bogusławskiego z Rewla z dnia 5.09.1920 r. dotyczącej sytuacji wojskowej w Rosji Sowieckiej 241 242
101 Pismo z informacją o ratyfikowaniu przez łotewską Konstytuantę traktatu pokojwego z Rosją Sowiecką 243 243
102 Pismo z informacjami o Estońskiej Misji Wojskowej 244 244
103 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze 5.09.1920 r. dotyczącej starć litewsko-łotewskich w Iłłuksztańszczyźnie oraz delegacji na konferencję bałtycką 245 246
104 Odpis depeszy Myszkowskiego z Rygi z dnia 8.09.1920 r. dotyczącej wysłania sowieckich posiłków na front polski 247 248
105 Odpis depeszy Myszkowskiego z Rygi z dnia 10.09.1920 r. dotyczącej Armii Czerownej 249 250
106 Sprawozdanie delegata Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich pułkownika Mackiewicza z rokowań prowadzonych w Kownie z Naczelnym Dowództwem Wojsk Litewskich 251 274
107 Raport konfidenta B.W. o stosunku Sawinkowa do sprawy ukraińskiej oraz o nieporozumieniach między obozem Sawinkowa a obozem Wrangla 275 276
108 Raport konfidenta B.W. o stosunku Anglii do sprawy ukraińskiej, o rosyjskich sprawach wojskowych oraz o działalności wywiadów: niemieckiego oraz bolszewickiego 277 278
109 Raport konfidenta B.W. o działalności Stankiewicza i organizacji "Pokój i Praca" 279 279
110 Raport konfedenta B.W. dotyczący działań hetmana Skoropadzkiego i generała Biskupskiego na rzecz utworzenia armii rosyjsko-ukraińskiej 280 280
111 Raport konfidenta B.W. dotyczący stosunku generała Wrangla do sprawy ukraińskiej oraz do Sawinkowa 281 281
112 Raport konfidenta B.W. dotyczący międzynarodowej działalności bolszewików oraz środowiska ukraińskiego w Wiedniu 282 283
113 Raport konfidenta B.W. o działalności angielskiego wywiadu w Polsce i Rosji 284 286
114 Raport konfidenta B.W. o pertraktacjach bolszewickich 287 287
115 Odpis raportu Dowództwa 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich z dnia 3.09.1920 r. o walkach polsko-litewskich stoczonych przy zajmowaniu Sejn 288 291
116 Odpis depesz attache wojskowego w Helsinkach z 7 i 8.09.1920 r. dotyczących rokowań fińsko-bolszewickich oraz wpływu publikacji w prasie polskiej na publikacje w prasie fińskiej i francuskiej 292 293
117 Odpis raportu inżyniera J. Juszyńskiego z dnia 9.09.1920 r. dotyczącego sytuacji w Rosji 294 299
118 Tlumaczenie raportu Dowództwa 1 Armii Konnej z dnia 18.08.1920 r. dotyczącego polskiego ataku lotniczego 300 301
119 Odpis depeszy Myszkowskiego z Rygi z dnia 11.09.1920 r. dotyczącej transportu wojsk bolszewickich przez terytorium Litwy 302 303
120 Odpis depeszy attache wojskowego w Rewlu z dnia 7.09.1920 r. dotyczącej sytuacji wewnętrznej w Rosji oraz przegrupowania wojsk 304 305
121 Pismo przewodnie dotyczące przesłania Adiutanturze Generalnej listu działacza ukraińskiego z Wiednia 306 306
122 Wyciąg z raporu konsula Białobrzeskiego z Tyflisu z dnia 21.08.1920 r. dotyczącego sytuacji w Rosji 307 307
123 Odpis raportu o armii ukraińskiej 308 312
124 List działacza ukraińskiego w Wiedniu dotyczący sytuacji na Ukrainie oraz rozmów ukraińsko-rosyjskich 313 315
125 Pismo z informacjami o sytuacji w Rosji 316 316
126 Tłumaczenie rozkazu Przewodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojennej Republiki do wojsk walczących przeciw białej Polsce z dnia 14.08.1920 r. 317 318
127 Odpis raportu Kniaziołuckiego z dnia 8.09.1920 r. o armii ukraińskiej 319 320
128 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 10.09.1920 r. dotyczącej konfliktu granicznego litewsko-łotewskiego 321 322
129 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 9.09.1920 r. dotyczącej planów i działań Armii Czerwonej 323 324
130 Referat specjalny p.t. "Sytuacja bolszewicka na froncie polskim w dniu 15.09.1920" 325 328
131 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 8.09.1920 r. dotyczącej konferencji bałtyckiej 329 329
132 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 9.09.1920 r. dotyczącej obrad Komisji Wojskowej 330 330
133 Tłumaczenie depeszy rządu łotewskiego z 10.09.1920 r. z propozycją zwołania w Rydze konferencji polsko-litewskiej w celu rozwiązania sporu 331 332
134 Sytuacja i rozmieszczenie wojsk bolszewickich na dzień 15.09.1920 r. 333 333
135 Zestawienie sił bolszewickich na froncie zachodnim z dnia 10.09.1920 r. oraz na froncie południowo-zachodnim 334 338
136 Pismo przewodnie z informacją o przesłaniu depeszy attache wojskowego w Rydze dotyczącej konferencji ryskiej 339 339
137 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 13.09.1920 r. dotyczącej przegrupowań wojsk bolszewickich oraz produkcji zbrojeniowej 340 341