Back

Folder: 701/2/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- kwiecień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/3

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 1 7
2 Spis zawartości teki 1 akt generała Rozwadowskiego 2 4
3 Meldunek o okolicznościach poddania oddziału pod Wygodą koło Odessy 8 9
4 Raport ze stanu aprowizacji i stanu zdrowotnego wojska w okolicach Lwowa 10 19
5 Mapa Lwowa i okolic z zaznaczoną linią frontu 15 15
6 Meldunki dowódców 5.p.p. 20 35
7 Sprawa gen. Madziara i rozkaz Sztabu Generalnego Nr. 39 36 42
8 Zażalenie w sprawie prowadzenia gospodarki państwowo-wojskowej i prośba o dymisję 43 44
9 Sytuacja polityczna w 1919 roku 45 47
10 Odpis depeszy kpt. Zwisłockiego w sprawie transportu broni i amunicji 48 48
11 Duszpasterstwo w wojsku polskim 49 50
12 Sprawa płk. Żymirskiego 51 51
13 Pismo do gen. Rozwadowskiego 52 56
14 Prośba o zwolnienie z pełnionej funkcji 57 59
15 Raport o sytuacji we Lwowie 60 63
16 Raport z Poznania 64 67
17 Zażalenie na gen. Rozwadowskiego 68 68
18 Oświadczenie Bolesława Dąbrowskiego 69 71
19 Pismo w sprawie por. Bębna 72 75
20 Zażalenie na kierownika M. S. W. 76 81
21 Sprawa por. Burdy 82 84
22 List do Ignacego Paderewskiego 85 85
23 Rozkaz L.6 podpisany przez Józefa Hallera 86 86
24 Zażalenie na księdza Pajkerta 87 88
25 List w sprawie nieprzyjmowania Żydów do audytoriatu W.P. 89 91
26 Sprawa rotm. Wojtekunasa 92 101
27 Pismo odwołujące gen. Romera 102 103
28 Pismo przewodnie do meldunków o zajściu w Tomaszowie Lubelskim 104 104
29 Pismo w sprawach gospodarczych i ekwipunkowych 105 106
30 Depesza szyfrowana w sprawie grupy Romera i posiłków z Poznania 107 109
31 Cofnięcie zażalenia na kierownika M.S.W. 110 110
32 Sprawy organizacyjne przy tworzeniu 2-go Pułku Ułanów 111 115
33 Stosunki panujące w dywizji litewsko-białoruskiej 116 116
34 Prośba o dymisję 117 118
35 Raport w sprawie gen. Ostapowicza 119 131
36 Pismo przewodnie do sprawozdania o stanie organizacji Wojska Polskiego 132 132
37 Depesze w sprawie poboru w okręgu wojskowym Będzin 133 133
38 Depesza iskrowa o sprawach wojskowych 134 134
39 Depesza w sprawie Beliny 135 135
40 Depesza z Budapesztu 136 136
41 Organizacja duszpasterstwa w wojsku 137 140
42 W sprawie przyjęcia do wojska gen. lek. Majewskiego 141 142
43 Pismo w sprawie zwolnienia kpt. Fromowicza 143 143
44 Projekt organizacji pierwszego pułku artylerii Legionów 144 146
45 Raport w sprawie sum pobranych przez gen. Muśnickiego 147 147
46 Zażalenie z powodu odebrania referatu politycznego przy D.O.G. Lublin 148 149
47 Depesza w sprawie poboru w Będzińskim 150 153
48 Pismo przewodnie w sprawie kpt. Żerańskiego 154 154
49 Sprawa niedostatecznych sum asygnowanych dla wojska przez Ministerstwo Skarbu 155 156
50 List do Marszałka w sprawie inspektoratu artylerii 157 160
51 Raport w sprawie komunikatów Sztabu Generalnego 161 162
52 Zażalenie na mjr. Kleberga 163 166
53 Depesza o zajęciu Brześcia 167 167
54 Podanie w sprawie utworzenia inspektoratu nauki strzelania 168 169
55 Sprawa gen. Majewskiego 170 176
56 Raport w sprawie kpt. Klingera 177 177
57 Raport w sprawie działalności stacji radiotelegraficznej 178 180
58 Depesza w sprawie poboru w Galicji 181 183
59 Depesza o organizacji demobilizacji 184 185
60 W sprawie podporządkowania Okręgu Przemyskiego Dowództwa Wschód 186 190
61 Raport w sprawie dr. Altena 191 195
62 Protokół z 1-go posiedzenia Rady Wojskowej 196 198
63 Raport w sprawie niewysłanych radiotelegramów 199 204
64 Depesza o odroczeniu raportu dowódcy okręgu Będzin 205 206
65 Sprawa płk. Żymirskiego 207 210
66 List w sprawie osobistej 211 211
67 Pismo w sprawie wysłania oficerów intendentury do gen. Hallera 212 213
68 Prośba o mianowanie referentem Spisza i Orawy 214 238
69 Raport o stosunkach lwowskich 237 238
70 Depesza iskrowa z zapytaniem o sytuację wojskową w Galicji Wschodniej 239 239
71 Raport w sprawie aresztowania płk. Kunickiego 240 244
72 Spis uczestników zamachu objętych amnestią 245 257
73 Zarzuty wobec dowództwa w Galicji wschodniej 258 258
74 Zażalenie na płk. Hallera 259 263
75 Raport w sprawie kontroli wyjazdów zagranicznych 264 267
76 Sytuacja na froncie południowo-wschodnim 268 270
77 Pismo przewodnie do raportu z Okręgu Będzin 271 271
78 O rozgraniczeniu kompetencji Dowództwa Wschód i D.O.G. Kraków 272 274
79 Prośba o odesłanie na front 275 275
80 Pismo przewodnie w sprawie aresztowanego oficera 276 276
81 Depesza w sprawie broni i amunicji 277 279
82 Odpis listu 280 280
83 Rozmowa o organizacji Straży Kresowej 281 283
84 Propozycje obsady oddziałów w Dywizjach Legionowych 284 285
85 Propozycje obsady oddziałów Dywizji Legionowych 286 287
86 Depesza w sprawie mjra. Hempla 288 289
87 Przekazanie Ministerstwu Spraw Wojskowych poszczególnych Oddziałów i Sekcji Sztabu Generalnego 290 292
88 Odpis pisma do Premiera 293 293
89 Odpis pisma do gen. Dowbór-Muśnickiego 294 295
90 Depesza w sprawie organizacji Straży Kresowej 296 296
91 Raport o sytuacji w Galicji Wschodniej 297 299
92 Prośba o awansowanie ppłk. Dzierżanowskiego 300 301
93 Prośba o mianowanie kapelanem wojskowym 302 304
94 Zażalenie na Inspektorat Jazdy 305 320
95 Rozkaz Nr. 5 321 324
96 Rozkaz Nr. 7 325 328
97 Tymczasowa instrukcja dla attaches wojskowych1919 329 351
98 Odpowiedź płka. Berbeckiego na propozycję kapitulacji Bełza 352 356
99 Zażalenie przeciw zawieszeniu w urzędowaniu 357 365
100 Raport o sytuacji w Galicji Wschodniej 366 368
101 O konieczności natychmiastowej pomocy dla Lwowa 369 369
102 Depesza o pomoc dla Lwowa 370 370
103 Rozporządzenie o zlikwidowaniu drużyny rosyjskiej 371 372
104 Raport z Poznania 373 380
105 Sprawy odkomenderowania oficerów do dywizji legionowych 381 385
106 Plan akcji wywiadowczej i partyzanckiej 386 389
107 Kopia listu do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu 390 399
108 List do arcybiskupa Teodorowicza 400 403
109 Pismo przewodnie - prośba o zwolnienie ze służby czynnej 404 404
110 Korespondencja pomiędzy gen. Gołogórskim a Józefem Piłsudskim 405 409
111 Opinia Szefa Sztabu Generalnego w sprawie użycia wojsk Hallera w kraju 410 411
112 Depesza o poborach gen. Gołógórskiego 412 413
113 Depesza w sprawie dr. Matczyńskiego 414 417
114 Depesze w sprawie wydania archiwum K. Stelle w Krakowie 416 419
115 List gen. Rozwadowskiego do Komendanta 420 420
116 List do Naczelnika Państwa 421 421
117 List do ppłk. Kukiela 422 424
118 O użyciu Armii Hallera 425 426
119 Raport specjalny o płk. Wroczyńskim 427 428
120 Pismo przewodnie do wyroku na por. Gronkowskiego 429 429
121 List do gen. Iwaszkiewicza po oswobodzeniu Lwowa 430 433
122 List do Naczelnika Państwa 434 435
123 Raport w sprawie organizacji dwizji legionowych 436 441
124 Wyrok Sądu Honorowego w sprawie między por. Lorią a ppor. Michałowskim 442 446
125 Wojsko Polskie na Syberii 447 456
126 Statut obowiązków i praw Wodza Naczelnego 457 457
127 List do Ministerstwa Spaw Wojskowych 458 458
128 Akta sprawy Adam Mróz - kpt. W. Zagórski 459 462
129 List do gen. Hallera 463 465
130 O tworzeniu Biura Detaszowanego O. VI. 466 467
131 List do gen. Iwaszkiewicza 468 468
132 List do gen. Listowskiego 469 469
133 List do kpt. Sławka 470 470
134 List do gen. Szeptyckiego 471 472
135 Żądanie dochodzenia w sprawie stawianych zarzutów 473 473
136 Odpowiedź na list Komendanta 474 477
137 Prośba o zwolnienie 478 484
138 Raporty o sprawach bieżących 485 488
139 Wiadomości z Lubelskiego i sytuacja w Galicji Wschodniej 489 492
140 Raporty do Kwatery Głównej 493 494
141 Rozmowa juzowa z mjr. Kasprzyckim 495 498
142 List o stosunkach w brygadzie Lwowskiej 499 502
143 Wymiana korespondencji w sprawie transportu wojsk Armii Hallera 503 512