Back

Folder: 701/2/30

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleWrzesień- listopad 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/30

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości 1 9
2 Tłumaczenie rozkazu sowieckiego Komisarza Wojennego 19 Brygady 7 Dywizji Strzelców z dnia 4.09.1920 r. 10 12
3 Referat rotmistrza Romera z II Oddziału Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich dotyczący Litwy 13 20
4 Notatka dotycząca Litwy napisana na podstawie sprawozdania podchorążego Mierzyńskiego 21 22
5 Raport podchorążego Mierzyńskiego dotyczący Litwy 23 29
6 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola z dnia 18.10.1920 r. o sytuacji armii generała Wrangla 30 30
7 Odpis meldunku nadzwyczajnego z dnia 13.10.1920 r. opisującego zajęcie Wilna przez generała Żeligowskiego 31 32
8 Odpis depesz attache wojskowego w Helsinkach z 6,7 i 8.10.1920 r. dotyczących sytuacji w Finladnii oraz Armii Czerwonej 33 35
9 Spis oficerów i żołnierzy mających się znajdować w więzieniu litewskim w Kownie 36 38
10 Odpis Raportu Polskiej Misji Wojskowej na Południu Rosji z dnia 21.08.1920 r. dotyczącego sytuacji na Południu Rosji 39 64
11 Odpis depeszy z dnia 22.10.1920 r. otrzymanej drogą poufną o sytuacji na Litwie 65 66
12 Tekst szyfrogramu przesłanego Borysowi Weinsteinowi przez Lwa Trockiego dotyczącego propagandy 67 69
13 Szkic doktora Witolda Kopcia Prezesa Rady Opiekuńczej Okręgu Wileńskiego z propozycją przebiegu granic 70 72
14 Propozycja przebiegu granic w Okręgu Wileńskim 70 70
15 Propozycja przebiegu granic w Okręgu Wileńskim 71 71
16 Depesza Klimasa do Sapiehy w sprawie wymiany jeńców 73 74
17 Depesza Klimasa do Sapiehy dotycząca zajęcia Wilna przez Żeligowskiego 75 77
18 List podpułkownika Sławka do majora Świtalskiego dotyczący propozycji sowieckich zawieszenia broni z Ukraińcami 78 79
19 Wypis z raprotu Niholma z Rygi z dnia 20.10.1920 r. 80 80
20 List Janikowskiego do majora Świtalskiego opisujący postępowanie delegatów polskich w trakcie rokowań z bolszewikami 81 86
21 Pro memoria dotyczące polityki Polski względem Litwy 87 89
22 Raport polityczny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze 90 93
23 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu odpisów "Projektu umowy o preliminariach pokoju i rozejmie", "Projektu umowy o rozejmie" oraz "Votum separatum" delegata wojskowego polskiej delegacji pokojowej w Rydze z dnia 6.10.1920 r. 94 95
24 Odpis projektu umowy z dnia 6.10.1920 r. o rozejmie obowiązującej Naczelne Dowództwa Sił Zbrojnych stron walczących w wojnie polsko-bolszewickiej 96 99
25 Depesza generała Kulińskiego z Rygi z dnia 11.10.1920 r. dotycząca przesunięcia terminu podpisania umów 100 100
26 Odpis depeszy generała Kulińskiego z Rygi z dnia 10.10.1920 r. dotyczącej negocjacji z bolszewikami 101 101
27 Odpis pisma Delegata Wojskowego Polskiej Delegacji Pokojowej w Rydze do Przewodniczącego Polskiej Delegacji Pokojowej w Rydze z dnia 6.10.1920 r. dotyczącego uwzględnienia w Preliminarzach pokojowych i w Umowie o rozejmie żądań Naczelnego Dowództwa Wojsk 102 103
28 Projekt umowy o preliminariach pokoju i rozejmie pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rosyjką Socjalistyczną Federacyjną Republiką Sowietów i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowietów 104 110
29 Umowa o preliminariach pokojowych między Rzecząpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad 111 118
30 Umowa o rozejmie z dnia 12.10.1920 r. stanowiąca część składową umowy o preliminariach pokojowych 119 121
31 Protokół nr 1 z obrad konferencji polsko-litewskiej w Suwałkach z dnia 30.09.1920 r. 122 127
32 List Jerzego Osmołowskiego do Józefa Piłsudskiego w sprawie likwidacji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 128 130
33 Depesza Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkówej do rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9.10.1920 r. dotyczącą uznania władz Litwy Środkowej oraz zwolnienia z armii polskiej żołnierzy z Wileńszczyzny 131 132
34 Odpis depesz attache wojskowego w Rydze z dnia 27.10.1920 r. dotyczących kryzysu rządowego na Łotwie oraz kuriera Falkowskiego 133 134
35 Odpis raportu placówki kowieńskiej z dnia 16.10.1920 r. o sytuacji na Litwie Kowieńskiej 135 137
36 Informacja o sytuacji w wojsku litewskim i o organizacjach paramilitarnych oraz o polityce Anglii i Francji względem Litwy 138 139
37 Odpis raportu attache wojskowego w Kopenhadze z dnia 15.10.1920 r. z informacjami o aktualnych wydarzeniach 140 149
38 Odpis depesz Szefa Delegacji Polskiej w Mieszanej Wojskowej Komisji Rozjemczej w Mińsku z dnia 30.10.1920 r. oraz Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z dnia 2.11.1920 r. dotyczących działania oddziałów wojskowych wrogich bolszewikom na terytorium Polski 150 152
39 Odpisy protokołów sporządzonych przez Starostwo Sejeńskie 18 i 19.10.1920 r. oraz odpis listu Wójta Gminy Krasnowo do Starosty Sejeńskiego z dnia 20.10.1920 r. opisujące postępowanie armii litewskiej wobec ludności polskiej 153 156
40 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 14.10.1920 r. dotyczącej obsadzenia wojskiem łotewskim granicy litewsko-łotewskiej 157 158
41 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola z dnia 12.08.1920 r. dotyczącej pobytu delegacji niemieckiej u generała Wrangla 159 159
42 Informacja o delegacji rozjemczej rosyjsko-ukraińskiej, która przybyła do Baranwoicz 160 160
43 Raport Łukasiewicza o Komisji Ligi Narodów i jej zamiarach względem sporu polsko-litewskiego 161 164
44 Raport attache wojskowego w Helsinkach z dnia 7.10.1920 r. dotyczący przekazywania informacji władzom fińskim 165 165
45 Deklaracja nr 3 wygłoszona przez stronę polską na konferencji polsko-litewskiej w Suwałkach 166 168
46 Dokmenty dotyczące rozmów polsko-litewskich w Suwałkach oraz stanowiska Ligi Narodów 169 172
47 Sprawozdanie z drugiego posiedzenia konferencji polsko-litewskiej w Suwałkach 173 173
48 Pismo przewodnie dotyczące przesłania raportu attache wojskowego w Helsinkach dotyczącego posła fińskiego w Warszawie 174 174
49 Informacja o siłach bolszewickich i ich zamierzeniach na linii frontu 3 Armii na dzień 9.09.1920 r. 175 178
50 Zestawienie frontowych sił bolszewickich i ich stan liczebny na dzień 24.09.1920 r. 179 184
51 Zestawienie frontowych sił bolszewickich i ich stan liczebny na dzień 29.09.1920 r. 185 190
52 Meldunek majora Boernera o przejściu na stronę polską 1 Uralskiego Pułku Kozackiego oraz o sytuacji w wojsku sowieckim 191 193
53 Raport podpułkownika Zamorskiego z podróży służbowej do Wilna oraz do 2 i 3 Armii 194 201
54 Dokumenty dotyczące rokowań Polsko-Rosyjsko-Ukraińskiej Komisji Porozumiewawczej dla Frontu Północnego 202 218
55 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu odpisu meldunku Kierownika Oddziału Informacyjnego Dowództwa Grupy generała Bułak-Bałachowicza o zachowaniu się komisji śledczej generała Sawickiego przybyłej w celu wykrycia nadużyć grupy 219 219
56 Odpis depeszy Dowództwa 6 Armii z dnia 24.10.1920 r. dotyczącej oficerów łącznikowych z armią sowiecką 220 221
57 Odpis depeszy Dowództwa 6 Armii dotyczącej składu delegacji rozejmowej sowieckiej 13 Armii pertraktującej z pułkownikiem Bołdeskułem 222 223
58 Depesza Targowskiego z Tokio dotycząca przekazania władzom ukraińskim prośby Ukraińców z Syberii i Mandżurii o ustanowienie ukraińskich konsulów dla Syberii i Chin 224 224
59 Depesza Dzieduszyckiego z Kopenhagi o posiedzeniu Centralnego Komitetu Wykonawczego Sowietów odbytego dnia 19.06.1920 r. 225 225
60 Odpis depesz Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych RFSRR do Ministra Spraw Zagranicznych Polski z dnia 30 i 31.10.1920 r. 226 228
61 Tłumaczenie raportu lidera Partii Socjalistów-Rewolucjonistów W.M. Czernowa o sytuacji w Rosji 229 237
62 Informacje o pułkowniku Hoffmanie kierowniku rosyjskiego wywiadu w Polsce 238 238
63 Sprawozdanie z podróży do Wilna 239 240
64 Wyciąg z depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 2.11.1920 r. dotyczącej liczby Niemców w armii litewskiej 241 241
65 Raport Niholma z Rygi zawierający informacje bieżące 242 246
66 Depesza Skirmunta z Rzymu dotycząca prośby Ukraińskiego Czerwonego Krzyża o przepuszczenie 500 Ukraińców przez terytorium Polski 247 247
67 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca rokowań fińsko-bolszewickich 248 248
68 Depesza Sokolnickiego z Helsinek o stosunku Finlandii do Polski 249 249
69 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca terminu wyjazdu Holstiego 250 250
70 Depesza Zaleskiego z Helsinek dotycząca wydania wiz Rosjanom udającym się do generała Wrangla 251 251
71 Depesza Baranowskiego z Rygi do Prezydium Rady Ministrów dotycząca przedłużenia pobytu 252 252
72 Depesza Kamienieckiego z Rygi dotycząca pomocy Amerykanom internowanym w Rosji 253 253
73 Depesza Wasilewskiego z Rygi dotycząca braku odpowiedzi radiostacji w Warszawie na wezwania radiostacji w Moskwie 254 254
74 Depesza Kamienieckiego z Rygi dotycząca noty Ligi Narodów w sprawie Wilna 255 255
75 Depesza Kamienieckiego z Rygi dotycząca zajmowania przez wojska łotewskie nowej linii granicznej z Litwą 256 256
76 Depesza Kamienieckiego z Rygi dotycząca obecności wojsk niemieckich w Szawlach 257 257
77 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca kryzysu rządowego na Litwie 258 258
78 Depesza Wasilewskiego z Rygi o opinii delegacji sowieckiej dotyczącej wysyłania do armii oficerów łącznikowych 259 259
79 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca spisu ludności w Latgalii 260 260
80 Depesza Ciechanowskiego z Londynu z dnia 16.10.1920 r. o telegramach rządu litewskiego dotyczących pogromu żydowskiego w Wilnie 261 261
81 Depesza Zamoyskiego z Paryża z dnia 8.10.1920 r. dotycząca francuskich przedstawicieli wojskowych w Warszawie 262 262
82 Depesza Paderewskiego z Paryża z dnia 23.10.1920 r. o stanowisku rządu polskiego wobec postępowania Ligii Narodów w sprawie buntu Żeligowskiego 263 264
83 Odpis protokołu 17 Dywizji Piechoty z dnia 29.10.1920 r.dotyczącego postępowania wojsk litewskich wobec ludności polskiej 265 266
84 Depesza Balińskiego z Rygi z dnia 28.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca wspólnego wystąpienia konsulów z protestem wobec reformy agrarnej na Łotwie 267 267
85 Depesza Kamienieckiego z Rygi z dnia 22.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca uznania de iure Łotwy 268 268
86 Depesza Wasilewskiego z Rygi z dnia 25.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca rozmowy z Oboleńskim i Lorencem w sprawie wymiany jeńców i zakładników 269 269
87 Depesza Wasilewskiego z Rygi z dnia 29.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o interwencję w sprawie pozostawienia w Rydze porucznika Srzednickiego 270 270
88 Depesza Wasilewskiego z Rygi z dnia 24.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca ustalenia przez bolszewików terminu ratyfikacji na 2 listopada 271 271
89 Depesza Wasilewskiego z Rygi z dnia 31.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wymiany jeńców i zakładników 272 272
90 Depesza Wasilewskiego z Rygi z dnia 23.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca uznania przez Polskę de iure Estonii i Łotwy 273 273
91 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu z dnia 13.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z opinią o Gulkiewiczu 274 274
92 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu z dnia 29.10.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji wewnętrznej w Rosji oraz planach bolszewików względem Polski 275 275
93 Depesza z dnia 10.09.1920 r. przesłana za pośrednictwem Misji Gruzińskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca zastępcy Tytusa Filipowicza przewodniczącego misji do krajów kaukaskich 276 276
94 Pismo przewodnie informujące o przekazaniu raportu attache wojskowego w Helsinkach dotyczącego Rosjan i organizacji prosowieckich w Finlandii 277 277
95 Nadzwyczajny raport polityczny nr 3 o sytuacji na Litwie 278 290
96 Depesza Srokowskiego z Królewca z dnia 7.09.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca koncentracji wojsk bolszewickich pod Grodnem 291 291
97 Depesza Srokowskiego z Królewca z dnia 9.09.1920 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca pobytu Bermonta Awałowa w Memlu 292 292
98 Depesza E. Sapiehy do J. Purickisa Ministra Spraw Zagranicznych Litwy z dnia 31.08.1920 r. 293 295
99 Depesza J. Purickisa do E. Sapiehy dotycząca polsko-litewskiej linii demarkacyjnej 296 298
100 Pismo Delegacji Republiki Ukraińskiej w Paryżu w sprawie uznania przez Francję generała Wrangla 299 300
101 Kopia depeszy Cziczerina do Daniszewskiego z dnia 18.08.1920 r. w sprawie braku pełnomocnictw u delegacji polskiej na rokowania z sowiecką Ukrainą 301 301
102 Informacja o relacjach Komitetu Ukraińskiego w Paryżu z generałem Wranglem 302 302
103 Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowana do Wydziału Prasowego dotycząca linii Focha oraz linii Curzona 303 304
104 Memoriał Towarzystwa Straży Kresowej w sprawie organizowania administracji na Kresach Wschodnich 305 310
105 List S. Janikowskiego do majora Świtalskiego o delegacji polskiej na rokowania polsko-bolszewickie w Mińsku 311 312
106 Pro memoria Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej w sprawie postępowania władz polskich na terenie Białorusi 313 314
107 Sprawozdanie polityczne Targowskiego z Tokio z dnia 19.08.1920 r. o nastawieniu Japonii wobec Polski 315 315
108 Meldunek specjalny Dowództwa 3 Armii Oddział II o sytuacji na Litwie 316 325
109 Raporty z Rygi dotyczące traktatu rozejmowego oraz z informacjami odnośnie Rosji Radzieckiej 326 335
110 List Sz. Askenazego do J. Piłsudskiego w sprawie Litwy 336 336
111 Radiogram szyfrowany z dnia 20.09.1920 r. wysłany przez Olbracha z Pragi do Cziczerina w Moskwie w sprawie polityki Czechosłowacji względem Rosji Radzieckiej 337 339
112 Depesza Nieratowa do przedstawiciela rosyjskiego w Warszawie z dnia 13.10.1920 r. dotycząca generała Bałachowicza i generała Millera 340 341
113 Pismo J. Kucharzewskiego do Szefa Propagandy Zagranicznej przy Prezydium Rady Ministrów o publikacjach w prasie szwajcarskiej dotyczących sporu granicznego pomiędzy Polską a Litwą 342 343
114 Z referatu sytuacyjnego o konferencji pokojowej w Rydze 344 345
115 Raport o publikacjach gazet wychodzących w Wilnie za okres 9.10-25.10.1920 r. 346 354
116 Raport polityczny nr 29 dotyczący działalności bolszewickiej w Norwegii 355 366
117 Raport delegata do spraw Ligi Narodów nr 6 367 372
118 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola z dnia 25.10.1920 r. o sytuacji generała Wrangla 373 374
119 Odpis depeszy pułkownika Rybaka Przewodniczącego Polskiej Delegacji na Komisję Rozjemczą w Mińsku o deklaracji polskiej dotyczącej wykonania przez stronę polską warunków preliminarii pokojowych oraz umowy o rozejmie oraz odpis odpowiedzi na depeszę Naczel 375 377
120 Odpis meldunku S. Błońskiego z dnia 16.10.1920 r. dotyczący dochodzenia w sprawie zbrodni dokonanych przez wojska generała Bałachowicza 378 380
121 Raport attache wojskowego w Helsinkach dotyczący ruchu separatystycznego w Karelii 381 385
122 Raport dotyczący ruchu separatystycznego w Karelii 385 385
123 Raport attache wojskowego w Helsinkach dotyczący Rosjan przebywających w Finlandii 386 388
124 Depesza Myszkowskiego z Rygi z dnia 7.11.1920 r. dotycząca rzekomego napadu generała Żeligowskiego na Łatgalię 389 389
125 Depesza Myszkowskiego z Rygi z dnia 7.11.1920 r. dotycząca kryzysu rządowego na Łotwie związanego z przejazdem Rosjan do Wrangla i Polski przez terytorium Łotwy 390 390
126 Odpis depeszy pułkownika Rybaka z Mińska z dnia 5.11.1920 r. dotyczącej posiedzenia Mieszanej Wojskowej Komisji Rozjemczej w Mińsku z 3-4.11.1920 r. 391 393
127 Odpowiedź rządu polskiego na protest Litwy z powodu zajęcia Suwałk i Augustowa 394 396
128 Odpis depeszy Dowództwa 6 Armii w sprawie wycofania wojsk polskich na linię Toki-Kupiel-rzeka Bużok-rzeka Boh 397 399
129 Odpis depeszy Morstina z Paryża z dnia 29.10.1920 r. o uzgodnieniu z S. Askenazym zasad postępowania w sprawie Litwy 400 401
130 Nota Cziczerina do litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie zajęcia przez wojsko litewskie linii kolejowej Lida-Mołodeczno oraz wypis z noty z dnia 24.08.1920 r. z litewską odpowiedzią na notę Cziczerina 402 402
131 Koperta na list wysłany przez Misję Handlowo-Przemysłową RP do południowej Rosji i Kaukazu do Aleksandra Pristora 403 404
132 Informacja o pułkowniku Hoffmanie kierowniku rosyjskiego wywiadu w Polsce 405 405
133 Pismo Misji Handlowo-Przemysłowej Reczypospolitej Polskiej do Południowej Rosji i Kaukazu z dnia 24.09.1919 r. do Ministra 406 407
134 Odpis raportu podporucznika Błońskiego z dnia 16.10.1920 r. dotyczący oddziałów generała Bułak-Bałachowicza rozlokowanych w okolicach Pińska 408 417
135 Odpis raportu instruktorów Straży Kresowej z dnia 5.09.1920 r. z pobytu na terenach przyfrontowych w powiatach tomaszowskim, rawskim i sokalskim 418 423
136 Umowa zawarta pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej w dniu 21.04.1920 r. 424 429
137 List B. Sawinkowa do J. Piłsudskiego z dnia 14.03.1920 r. 430 431
138 Zapis rozmowy majora Świtalskiego z kapitanem Prystorem o A. Jechalskim i Iwanowskim 432 432
139 Informacja o stosunkach wewnętrznych w Rosji Sowieckiej 433 434
140 Raport o zamiarach politycznych bolszewików po zawarciu pokoju z Polską 435 437
141 Raport o przedstawicielstwach Rosji Sowieckiej zagranicą 438 439
142 Pismo przewodnie do raportu porucznika Michalskiego nr 1214 440 440
143 Instrukcja dla "Warszawskiego Słowa" 441 445
144 Pismo z odpisami wiadomości przesłanych przez K. Wędziagolskiego 446 447
145 Odpis raportu Michalskiego z dnia 1.10.1920 r. o sytuacji generała Wrangla 448 454
146 List J. Iwanowskiego do A. Prystora ze sprawozdaniem z podróży na południe Rosji 455 475