Back

Folder: 701/2/31

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleListopad 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/31

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa - Grupa II - Teka 31 - Listopad 1920 - Spis dokumentów znajdujących się w teczce nr. 31 1 7
2 Depesza Wojskowej Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Dowództwa W. P. przy Armii Ukraińskiej o posuwaniu się bolszewików na Ukrainę 8 9
3 Depesza por. Michalskiego o sytuacji gen. Wrangla 11 12
4 Odpis zeznania por. Więckowskiego z przebytej cztero miesięcznej niewoli na Litwie 13 15
5 Raport ppłk. Sławka w sprawie organizowania ochotniczych oddziałów polsko-ukraińskich 16 18
6 Depesza gen. Bałachowicza i B. Sawinkowa do Naczelnika Państwa 19 21
7 Depesza por. Michalskiego o sytuacji gen. Wrangla 22 23
8 Depesza attaché wojskowego z Rygi w związku z przesileniem gabinetowym na Łotwie 24 25
9 Raport Oddziału Informacyjnego Dowództwa 17 Dywziji Piechoty o obchodzeniu się Litwinów z jeńcami polskimi 26 27
10 Pismo Naczelnego Dowództwa o gwałtach litewskich w pasie neutralnym 28 28
11 Tłumaczenie depesz korespondentów angielskich w sprawie Litwy Środkowej 29 30
12 Rozmowa telegraficzna pomiędzy ppłk. Bortnowskim a ppłk. Bobickim 31 37
13 Odpis depeszy wysłanej przez oficera francuskiego w sprawie polskiej służby wywiadowczej na Litwie 38 39
14 Protokół z konferencji delegatów Naczelnego Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej z przedstawicielami II-giej armii 40 42
15 Nadzwyczajny raport polityczny o sytuacji na Litwie Środkowej 43 56
16 Raport Naczelnego Dowództwa w sprawie Ignacego Dobrzyńskiego 57 60
17 Meldunek specjalny Dowództwa 3 Armii Oddziału II o nastrojach antypolskich na Litwie 63 67
18 Raport attaché wojskowego w Helsingforsie o reorganizacji Armii Finlandzkiej oraz wiadomości o Rosji Sowieckiej ze źródeł Poselstwa Francuskiego 68 83
19 Raport Dowództwa 17 Dywizji Piechoty w związku z rabunkami litewskimi 84 88
20 Depesza kapitana Maruszewskiego w związku z sytuacją armii ukraińskiej 89 89
21 Depesza p. Wasilewskiego o propozycji bolszewickiej w sprawie wymiany indywidualnej jeńców 90 90
22 Depesza p. Balińskiego w sprawie sytuacji panującej w Kownie 91 91
23 Depesza p. Wasilewskiego w związku z przyjazdem przedstawicieli gen. Żeligowskiego 92 92
24 Depesza ppłk. Matuszewskigo na temat przebiegu konferencji pokojowej w Rydze 93 94
25 Depesza przewodniczącego Polskiej Delegacji Rozjemczej w Mińsku 95 98
26 Rozkaz bolszewicki stwierdzający zorganizowanie Polskiej Armii Czerwonej w Mińsku 99 100
27 Depesza por. Michalskiego w związku z przybyciem nowych dywizji bolszewickich 101 102
28 Depesze p. Sokolnickiego 103 112
29 Depesze p. Bouffałła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 113 131
30 Depesza p. Sokolnickiego do p. Patka 132 132
31 Depesza p. Neumanna do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 133 133
32 Depesza p. Balińskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 134 134
33 Depesze p. Bouffałła skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 135 144
34 Depesza kpt. Myszkowskiego o akcji delegatów Litwy Kowieńskiej o uzyskanie pomocy przeciw gen. Żeligowskiemu 145 145
35 Depesza p. Pożerskiego w sprawie projektu fińskiego w kwestii ochrony granic wschodnich 146 146
36 Depesza ppłk. Matuszewskiego z pośbą o podawanie codziennej informacji o cofaniu się wojsk 147 147
37 Depesze ppłk. Matuszewskiego o przebiegu rokowań w Rydze 148 150
38 Raport podchorążego Mierzyńskiego z podróży odbytej w towarzystwie mjr. Mocketa do Wilna 151 156
39 Raport Dowództwa 17 Dywizji Piechoty w sprawie rabunków litewskich 157 161
40 Wyciag z formularza zeznań polskich jeńców zbiegłych z niewoli litewskiej 162 163
41 Zawiadomienie o przyjeździe do Kowna mjr. Emmermana, organizatora byłej armii gen. von der Goltza 164 165
42 Raport attaché wojskowego na temat zjazdu monarchów rosyjsko-niemieckich w Gdańsku 166 166
43 Wyciąg z formularza zeznań jeńców dezerterów z armii litewskiej 167 168
44 Raport attaché wojskowego o działalności monarchistów rosyjskich w Paryżu 169 171
45 Nota do raportu ppor. Błońskiego o sytuacji oddziałów gen. Bałachowicza 172 172
46 Wyciąg z meldunku w związku z rabunkami litewskimi w pasie neutralnym 173 173
47 Tłumaczenie listu gen. Balodisa w sprawie obsadzenia byłej granicy kurlandzkiej przez wojska łotewskie 174 176
48 Tłumaczenie z wywiadu litewskiego w związku z konferencją generałów litewskich na temat działań przeciwko Polsce 177 178
49 Depesza w sprawie podania wniesionego przez ludność miasta Kopyla 179 179
50 Raport wojskowej delegacji polskiej do P. R. U. W. K. R. w Mińsku 180 184
51 Prośba oraz podanie ludności polskiej skierowanej do Dowództwa Wojsk Polskich o pozostaniu pod zarządem władz polskich 185 186
52 Zarządzenie w sprawie likwidacji aparatu materialnego zaopatrzenia i etap. 187 190
53 Noty do raportu delegacji polskiej do P. R. U. W. K. R. w Mińsku oraz do depeszy Dowództwa 4 Armii 191 192
54 Depesze p. Bouffałła z Rygi 194 201
55 Informacje o zamiarach bolszewików w stosunku do Polski otrzymane od arcybiskupa de Ropp 202 202
56 Depesza p. Targowskiego skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 203 203
57 Depesza p. Skąpskiego skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 204 204
58 Wyciąg z raportu p. o. attaché wojskowego w Paryżu nr. 245/P z dnia 29 października 1920r.(brak załącznika) 205 205
59 Raporty Szefa Polskiej Delegacji Rozjemczej w związku z protestami delegacji sowieckiej w sprawie oddziałów przeciwbolszewickich 206 208
60 Zestawienie składu personalnego sztabów armii Wergolicza i armii Bałachowicza 209 209
61 Meldunek wywiadowczy na temat gen. Peremykina 210 212
62 Depesze Dowództwa 6 Armii w sprawie wycofania się oddziałów na nową linię 213 215
63 Depesza gen. Porzeckiego na temat sytuacji panującej na Krymie i Kaukazie 216 217
64 Depesze ppłk. Matuszewskiego z Rygi 218 220
65 Depesza p. Powroźnickiego informująca o przygotowaniach bolszewików do wojny z Polską 221 221
66 Depesze kpt. Myszkowskiego do Naczelnego Dowództwa W. P. 222 224
67 Depesza ppłk. Matuszewskigo o przebiegu rokowań pokojowych 225 225
68 Pismo Misnistra Spraw Wojskowych Sosnkowskiego skierowane do Oddziału IV-go Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 226 226
69 Informacje o intrygach niemieckich na Litwie, Alzacji i Watykanie oraz o pogłoskach w sprawie zamachu monarchistycznego 227 227
70 Kopia listu gen. Denikina do Naczlenika Państwa w sprawie stosunków polsko-rosyjskich 228 229
71 Informacje z Petersburga o sytuacji panującej w Rosji Sowieckiej 230 242
72 Raport Misji Rezczypospolitej Polskiej w Estonii w sprawie umowy dorpackiej 243 245
73 Raport Polskiej Misji w Estonii na temat łotewskiej dywizji płk. du Parquet w sprawie zajść granicznych między Łotwą i Estonią oraz umową dotyczącą gwarancji wojskowych 246 249
74 Raport Misji Rzeczypospolitej Polskiej o rozruchach w armii łotewskiej, projekcie samorządu w Edgalji i umowie dorpackiej 250 255
75 Raporty polityczne Misji Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie 256 263
76 Raporty Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie 264 271
77 Raporty Misji Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie 272 278
78 Raporty Misji Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii 279 282
79 Raporty Misji Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie i Estonii 283 284
80 Protokoły i meldunki w związku z rozbojami litewskimi skierowanymi przeciwko ludności polskiej 285 291
81 Raporty attaché wojskowego w Helsingforsie 292 299
82 Wyciąg z meldunku specjalnego Dowództwa Armii Oddziału II 300 302
83 Odpis raportu attaché wojskowego w Rydze mjr. Myszkowskiego 303 305
84 Raporty Poselstwa Polskiego w Kopenhadze 306 343
85 Wyciąg z meldunku wywiadowczego o ustąpieniu ministra wojny Żukasa i naczelnego wodza Żukowskiego 344 345
86 Raport polityczny przedstawicielstwa polskiego w Finlandii 346 347
87 Nota skierowana do Ministra Spraw Wojskowych w związku ze sprawozdaniem z sytuacji panującej w armii generała Bułak-Bałachowicza 348 349