Back

Folder: 701/2/32

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleListopad- grudzień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/32

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa - spis dokumentów znajdujących się w teczce nr. 32, grupa II, listopad-grudzień 1920 1 9
2 Odpis odprawy attaché na Łotwie i w Estonii 10 18
3 Raport Dowództwa 11 dywizji piechoty o akcji społeczeństwa powiatu słuckiego 19 21
4 List Naczelnika Państwa 22 23
5 Protokół pierwszego posiedzenia P. R. U. W. K. R. w Mińsku 24 36
6 Nota Ligii Narodów do Rządu Polskiego i Litewskiego 37 37
7 Referat gen. Rozwadowskiego w sprawie umowy o preliminarjach pokojowych 38 45
8 Raport Targowskiego, Wysokiego Komisarza RP na Syberię na temat sytuacji politycznej na Dalekim Wschodzie 46 53
9 Depesza Wojskowej Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Dowództwa W.P. przy Armii Ukraińskiej 54 55
10 Raport z Litwy o dyslokacji wojsk litewskich 56 59
11 Uchwały Zjazdu Rady Ludowej powiatu wileńskiego 60 66
12 Depesza p. Pożerskiego z Helsingforsu o sytuacji w Rosji 67 68
13 Depesza ppłk. Matuszewskiego z Rygi w sprawie przyjazdu przedstawicieli Sejmu 70 72
14 Rozkaz nr. 25 Politycznego Wydziału Rewolucyjnej Rady 3 Armii 73 74
15 Artykuł Dobrzyńskiego umieszczony w "Izwiestji" dotyczący spraw P.O.W. 75 78
16 Raport attaché wojskowego w Rewlu o zmianie gabinetu w Estonii 79 83
17 Referat wewnętrzny Naczelnego Dowództwa VI Wydziału Ewidencyjnego p.t. "Francja i Litwa" 84 89
18 Raport polityczny nr. 1 Oddziału II Dowództwa Grupy Obrony Krajowej w Wilnie o sytuacji na Litwie 90 94
19 Depesza attaché wojskowego w Helsingforsie i attaché wojskowego w Rydze o przegrupowaniach wojsk 95 97
20 Raport attaché wojskowego w Paryżu nr. 260 o planach przyszłej akcji przeciw bolszewikom 98 104
21 Pismo attaché wojskowego w Rydze z dnia 14 października 1920r. w sprawie "Wrangeljady" na podstawie materiałów z prasy łotewskiej 105 105
22 Raporty attaché wojskowego w Rydze i w Helsingforsie 106 110
23 Protokół w sprawie rabunków litewskich 111 112
24 Depesza attaché wojskowego w Helsingforsie 113 114
25 Raport attaché wojskowego w Rydze o komentowaniu akcji Żeligowskiego przez Łotyszów 115 119
26 Wyciąg z zestawienia sytuacji litewskiej od 18 listopada do 24 listopada 1920r. 120 121
27 Depesza Dowództwa Grupy Kresowej "Bieniakonie" w sprawie wojsk litewskich 122 124
28 Meldunek Dowódcy II-go Baonu 70 p.p. o nastrojach w armii litewskiej 125 127
29 Meldunek Oddziału Informacyjnego Dowództwa Dywizji Ochotniczej o nastrojach w armii litewskiej 128 129
30 Depesza p. Kłoczkowskiego z Londynu o pojawieniu się na Bałtyku bolszewickich łodzi podwodnych 130 130
31 Nota do meldunku Oddziału Informacyjnego Dowództwa Dywizji Ochotniczej 131 131
32 Rozkaz szefa gubernjalnego kijowskiego oddziału politycznego w sprawie mobilizacji komunistów polskich na terenach polskich zajętych przez Armię Czerwoną 132 135
33 Raport wojskowo-polityczny z Litwy 136 139
34 Formularz zeznań jeńców 140 152
35 Meldunek wywiadowczy nr. 59 153 153
36 Depesza w sprawie ustalenia linii rozejmowej 154 155
37 Raport wojskowy nr. 4 w sprawie frontu litewsko-bolszewickiego 156 158
38 Meldunek wywiadowczy Dowództwa III Brygady Jazdy 159 159
39 Depesza w sprawie generalnej ofensywy bolszewików na froncie Wrangla 160 161
40 Odezwa gen. Żeligowskiego skierowana do ludności Litwy Środkowej 162 163
41 "Wranglejada na Łotwie" 164 168
42 Protokół z Pierwszego Posiedzenia Południowej Delegacji Armii Polskiej i specjalnej Południowej Delegacji Wojskowej Ros. Soc. Fed. Republiki Rad. 169 210
43 Zestawienie liczbowe wszystkich sił bolszewickich 211 223
44 Odpis protokołów posiedzeń komisji porozumiewawczej w Berdyczowie 224 225
45 Meldunek p. Kossakowskiego w sprawie rozejmu na odcinku gen. Baranowskiego 226 226
46 Meldunek ppor. Mościckiego w sprawie gen. Peremykina 227 227
47 Depesza admirała Pożerskiego w sprawie bolszewickich łodzi podwodnych na Bałtyku 228 228
48 Depesza kpt. Myszkowskiego o delegacjach frontowych udających się na wizytę do Trockiego w sprawie zakończenia wojny 229 229
49 Depesza Attaché Wojskowego w Paryżu 230 230
50 Odpis depeszy Attaché Wojskowego w Paryżu oraz depeszy od por. Michalskiego 230 232
51 Depesza ppłk. Matuszewskiego o przebiegu rokowań pokojowych 233 233
52 Raport konfidenta o stosunkach w oddziałach rosyjskich na terenie Polski 234 235
53 Depesza ppłk. Matuszewskiego w sprawie gwarancji i z prośbą o odwołanie 236 236
54 Pismo w sprawie opinii Naczelnego Dowództwa co do opublikowania aktów i odezwy Rządu Białoruskiego 237 240
55 Wykaz zaopatrzenia armii ukraińskiej, Bałachowicza i Perymykina 241 246
56 Odpis raportów przedstawiciela Naczelnego Dowództwa na konferencji pokojowej w Rydze 247 274
57 Inforamcje placówki B. W. w Paryżu o akcji antypolskiej sfer rosyjskich w Paryżu 275 276
58 Depesza Dowództwa Grupy Bieniakonie o przebiciu się brygady ppłk. Butkiewicza 277 278
59 Depesze attachés wojskowych w Rydze i Helsingforsie w sprawie rokowań w Rydze i Dorpacie 279 281
60 Pismo ppłk. Matuszewskiego skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie importu towarów do Rosji Sowieckiej z Niemiec 282 284
61 Artykuł Stiekłowa pt. "Świstek papieru" dotyczący umowy polsko-bolszewickiej w Rydze 285 289
62 Meldunek p. Kossakowskiego skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji na Litwie Środkowej 290 291
63 List atamana Siemionowa skierowany do Naczelnika Państwa 292 292
64 List kpt. Myszkowskiego do ppłk. Matuszewskiego w sprawie podpisania preliminariów pokojowych 293 295
65 Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Politycznej w Grodnie 296 308
66 Depesza p. Dąbskiego w sprawie uzyskania prawa wjazdu polskich pociągów na terytorium sowieckie 309 309
67 Depesza p. Dzieduszyckiego o decyzji Rady Komisarzy w Moskwie o zaniechaniu zbrojnej ofensywy na Polskę 310 310
68 Opublikowany list Rady Miejskiej m. Grodna skierowany do Naczelnika Państwa 311 311
69 Raport placówki w Rewlu o głównych liniach polityki rządu komisarzy ludowych 312 321
70 Referat o tatarach krymskich 322 334
71 Raport attaché wojskowego w Bukareszcie 335 339
72 Sprawozdanie z 7 Wszechrosyjskiego Zjazdu Sowietów 340 499
73 Pismo Dowództwa 3-ej Armii Oddziału II. w sprawie tworzenia milicji obywatelskiej na terenie polsko-litewskiego pasa neutralnego 500 502
74 Meldunek wywiadowczy Oddziału II Dowództwa 4 Armii w sprawie zajęcia powiatu słuckiego przez wojska bolszewickie 503 503
75 Depesza Dowództwa Grupy "Bieniakonie" w związku z sytuacją polityczną na Litwie Kowieńskiej 504 507
76 Depesza Paderewskiego w związku z rozmową przeprowadzoną pomiędzy Wielowiejskim i Coursellesem w sprawie Grodna 508 508
77 Przebieg rozmowy Ministra Spraw Zagranicznych z p. Kossakowskim w sprawie litewskiej 509 514
78 Protokół z zebrania w sprawie intrukcji dla handlu pogranicznego z Rosją 515 525
79 Odezwa rozrzucona na froncie przez wojska bolszewickie o zawarciu rozejmu 526 528
80 Depesza w sprawie gróźb Rosji Sowieckiej 529 529
81 Depesza p. Targowskiego o zwróceniu uwagi na oficerów wiozących waluty i dokumenty. 530 530
82 Depesza Lubomirskiego o ogólniku mianującym Ichmanickiego na przedstawiciela Ukrainy 531 531
83 Depesza attaché wojskowego o zakupie towarów amerykańskich prze rząd bolszewicki 532 533
84 Wyciąg z zestawienia o sytuacji litewskiej 534 535
85 Raport por. Łubieńskiego z podróży do Kowna 537 558
86 Odpisy not do gen. Żeligowskiego i płk. Chardigny 559 561
87 Artykuł p.t. "Prace Głównego Biura Sekcji Żydowskich przy Centralnym Biurze Komunistycznej Partii Białorusi" 562 568
88 Raport z prasy bolszewickiej oraz tłumaczenie mowy Lenina p. t. "Polityka Wschodnia rządu Sowietów" 569 575
89 Sprawozdanie Wydziału Informacyjnego Centralnego Biura Komunistycznej Partii Białorusi 576 582
90 Raport attaché wojskowego w sprawie plebiscytu na Litwie 583 585
91 Zbiór dokumentów ze Sztabu Obrony Krajowej 586 600
92 Kopia telegramu skierowanego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie obstrukcji socjalistów w parlamencie 601 601
93 Kopia telegramu skierowanego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przebiegu rokowań pokojowych 602 602
94 Kopie telegramów od Paderewskiego skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 603 605
95 Kopia telegramu skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przebiegu konferencji pokojowej 606 606
96 Kopia telegramu skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie sojuszu z Rumunią 607 607
97 Telegram skierowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wystąpienia Waldemara przeciwko uchwałom brukselskim 608 609
98 Depesza skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji konwencji bałtyckiej 610 610
99 Kopia telegramu skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z przebiegiem konferencji pokojowej 611 611
100 Kopia telegramu skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie skargi [Dertrama] 612 612
101 Nota w sprawie fabryki sukna Stiglica 613 614
102 Telegram szyfrowy skierowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przebiegu konferencji pokojowej 615 615
103 Wyciąg z meldunku oficera łącznikowego przy rządzie U. R. L. o sytuacji Petlury 616 617
104 Sprawozdania dotyczące spraw litewskich i białoruskich 618 632
105 Odpisy raportów dotyczących konferencji pokojowej w Rydze 633 689
106 Depesza płk. Matuszewskiego o możliwych próbach zamachu bolszewickiego w Wilnie 690 690
107 Odpis depeszy grupy "Bieniakonie" w sprawie obecności Niemców w wojsku litewskim 691 691
108 Wywiad z Kriczewskim, szefem Biura Prasowego Poselstwa R. S. F. S. R. w Rydze 692 693
109 Oświadczenia Polskiej oraz Rosyjsko-Ukraińskiej Delegacji Pokojowej 694 704
110 Depesza Dowództwa Grupy Bieniakonie o obecności Niemców w wojsku litewskim 705 705
111 Raport polityczny delegata wojskowego w Rewlu o stosunkach w Estonii 706 709
112 Odpis raportu ppłk. Matuszewskiego na temat przebieguu rokowań w Rydze oraz instrukcje Naczelnego Dowództwa 710 722
113 Depesza skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o oświadczeniu Szulgina w sprawie rzekomego uznania Ukrainy przez Polskę 723 723
114 Telegram skierowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie mianowania komisarza włoskiego na czas plebiscytu wileńskiego 724 724
115 Telegram p. Michałowskiego skierowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 725 725
116 Memoriał w sprawie Litwy Środkowej i Północnej 726 733
117 Odpisy raportów attaché wojskowego w sprawie wewnętrznej sytuacji panującej w Finlandii oraz jej stosunku do problemu rosyjskiego 734 738
118 Pismo delegatów Rady Najwyższej Białoruskiej Republiki Ludowej do Naczelnika Państwa z prośbą o pomoc 739 739
119 Depesze w sprawie zatrzymania przez władze polskie rządu ukraińskiego w Husiatynie 740 747
120 Depesza majora Górki o sytuacji wojsk ukraińskich 753 753
121 Depesza por. Łubieńskiego i p. Gwiazdowskiego przydzielonych do Komisji Ligii Narodów 754 756
122 Raport Dowództwa Grupy Bieniakonie na temat sytuacji panującej na Litwie 757 760
123 Depesze Dąbskiego na temat przebiegu rokowań pokojowych 761 762
124 Depesze kpt. Myszkowskiego na temat stanowiska Łotwy w sprawie Litwy Środkowej 763 765
125 Depesze ppłk. Matuszewskiego na temat przebiegu rokowań pokojowych 766 770
126 Depesza gen. Porzeckiego dotycząca walk Ormian z kemalistami 771 771
127 Depesza p. Pożerskiego o koncentracji wojsk bolszewickich na froncie polskim 772 772
128 Depesza p. Bogusławskiego w sprawie wojskowych przygotowań Sowietów 773 773
129 Depesza kpt. Morstina o propozycjach Francji w sprawie terenów plebiscytowych 774 774
130 Pismo w sprawie reewakuacji Białoruskiej Komisji Wojskowej 775 775
131 Depesza gen. Kulińskiego o przebiegu rokowań pokojowych w Rydze 776 776
132 Raport przedstawiający wrogi stosunek Litwy Kowieńskiej do Litwy Środkowej 779 782
133 Informacje Konsulatu Polskiego w Królewcu o nowych aresztowaniach na Litwie 783 785