Back

Folder: 701/2/34

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/34

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości 1 5
2 Odpis informacji otrzymanej od posła Modzelewskiego z dnia 6.01.1921 r. dotyczącej koncentracji wojsk bolszewickich 6 7
3 Pismo przewodnie do raportu rotmistrza Romera charakteryzującego nastroje na Litwie Środkowej 8 8
4 Charakterystyka oficerów armii generała Bałachowicza 9 14
5 Raport rotmistrza Romera o sytuacji na Litwie Środkowej 15 23
6 Tłumaczenie depesz z dnia 22 i 24.12.1920 r. przesłanych Francuskiej Misji Wojskowej w Warszawie dotyczących oczekiwanego wystąpienia bolszewików przeciwko Łotwie i Estonii 24 26
7 Tłumaczenie przemówienia W.I. Lenina wygłoszonego na zebraniu sekretarzy jaczejek Orgnanizacji Moskiewskiej dotyczącego sytuacji międzynarodowej Rosji Radzieckiej 27 34
8 Odpis meldunku porucznika Tyszkiewicza z dnia 8.01.1921 r. dotyczącego poglądów pułkownika Chardigny na konflitk polsko-litewski o Wilno 35 38
9 Odpis depeszy z dnia 5.01.1921 r. przesłanej przez Departament Obrony Krajowej Litwy Środkowej dotyczącej naruszenia warunków rozejmu przez wojsko litewskie 39 40
10 Wyciąg z raportu z dnia 27.12.1920 r. attache wojskowego delegacji polskiej przy Lidze Narodów dotyczącego wysłania sił międzynarodowych na Litwę oraz stosunków polsko-czechosłowackich 41 42
11 Raport attache wojskowego z Rewla o sytuacji wojskowej w Rosji Bolszewickiej 43 45
12 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 4.01.1921 r. z informacjami prasowymi dotyczącymi stosunków Łotwy z Rosją Radziecką 46 48
13 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 7.01.1921 r. z informacjami prasowymi dotyczącymi propozycji niemieckiej zawarcia umowy handlowej z Łotwą oraz odnośnie stosunków łotewsko-bolszewickich 49 50
14 Tłumaczenie przemówienia L. Trockiego o sytuacji wojskowej Rosji Radzieckiej wygłoszonego na zebraniu sekretarzy jaczejek Organizacji Moskiewiskiej opublikowanego w "Prawdzie" 30.11.1920 r. 51 59
15 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu opisu sytuacji na Froncie Wschodnim z dnia 10.01.1921 r. 60 60
16 Tekst układu o wymianie jeńców ustalony przez Mieszaną Wojskową Komisję Rozjemczą w Rydze 61 78
17 Raport kapitana Morstina z Paryża z dnia 14.12.1920 r. o sprawach Litwy i Gdańska 79 82
18 Odpis depeszy generała Porzeckiego z Konstantynopola z dnia 6.01.1921 r. informującej o sytuacji wojskowej w Rosji Radzieckiej 83 84
19 Raport polityczny z dnia 13.12.1920 r. o sytuacji w Rosji Radzieckiej 85 93
20 Dokumenty dotyczące Kubania 94 100
21 Odpis projektu konwencji wojskowej Państw Bałtyckich i Polski oraz raport attache wojskowego w Rydze z dnia 11.12.1920 r. dotyczący zmian w konwencji 101 114
22 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 14.01.1921 r. dotyczącej Iłłukszty 115 117
23 Odpis raportu W. Neumana z dnia 5.01.1921 r. dotyczącego działalności rosyjskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów 118 120
24 Odpis raportu pułkownika Matuszewskiego eksperta wojskowego na konferencję pokojową w Rydze z dnia 1.01.1921 r. dotyczącego projektu polsko-sowieckiej konwencji o tranzycie 121 123
25 Odpis odpowiedzi z dnia 22.12.1920 r. delegacji polskiej na notę nr 140 z dnia 16.12.1920 r. Rosyjsko-Ukraińskiej Delegacji Pokojowej na konferencję w Rydze dotyczącej oddziałów generała Żeligowskiego 124 125
26 Tłumaczenie odpowiedzi z dnia 30.12.1920 r. delgacji sowieckiej na notę nr 333 z dnia 22.12.1920 r. delegacji polskiej dotyczącej przestrzegania umowy rozjemczej 126 128
27 Tłumaczenie pisma z dnia 31.12.1920 r. Lorenca do sekretarza polskiej delegacji informujące o przesłaniu odpisu pisma nr 1041 z dnia 29.12.1920 r. 129 129
28 Tłumaczenie pisma nr 1040 z dnia 29.12.1920 r. przewodniczącego Jordańskiego do Przewodniczącego Polskiej Delegacji na Wojskową Komisję Porozumiewawczą dotyczącego naruszenia warunków rozejmu 130 130
29 Wyciąg z depeszy eksperta wojskowego na konferencję pokojową w Rydze z dnia 14.01.1921 r. 131 132
30 Odpis depeszy Jędrzejewicza z Rygi z dnia 14.01.1921 r. dotyczącej tranzytu przez Polskę rosyjskich jeńców z Niemiec i Czechosłowacji oraz odpis odpowiedzi Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 133 135
31 Odpis raportu podporucznika Wielogłowskiego z dnia 14.12.1920 r. dotyczącego emigracyjnej działalności Ukraińców 136 139
32 Tłumaczenia artykułu "Częściowa demobilizacja Czerownej Armii" opublikowanego w gazecie "Zwiezda" 140 143
33 Tłumaczenie artykułu opublikowanego w "Russische Rundschau" dnia 15.12.1920 r. zawierającego sprawozdanie Pawłowicza z działalności Rady Czynu Ludów Wschodu 144 147
34 Odpis depeszy podpułkownika Matuszewskiego z Rygi z dnia 19.01.1921 r. dotyczącej odrzucenia przez delegację polską propozycji umieszczenia w traktacie klauzul zabezpieczających mniejszość żydowską 148 149
35 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach z dnia 15.01.1921 r. z informacjami o Rosji Radzieckiej 150 151
36 Odpis depeszy pułkownika Hempela z Mińska z dnia 19.01.1921 r. dotyczącej przewlekania rokowań pokojowych 152 153
37 Raporty attache wojskowego w Rewlu z 4 i 5.01.1921 r. dotyczące handlu prowadzonego przez Rosję Radziecką 154 156
38 Odpis raportu oficera łącznikowego przy Komisji Kontrolującej Ligi Narodów z dnia 10.01.1921 r. dotyczącego sytuacji wojskowej i politycznej na Litwie 157 165
39 Odpis raportu oficera łącznikowego przy Delegacie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie z dnia 11.01.1921 r. dotyczącego sytuacji wojskowej i politycznej na Litwie Środkowej 166 169
40 Odpis raportu o planach rosyjskiej emigracji 170 171
41 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze z dnia 17.01.1921 r. dotyczącej zaproszenia Łotwy na konferencję Ligi Narodów w Barcelonie 172 173
42 Odpis raportu z dnia 23.12.1920 r. o litewskich publikacjach prasowych dotyczących stosunków polsko-litewskich oraz plebiscytu 174 177
43 Dokument z dnia 9.01.1921 z informacją od Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla Rygi o przyjeździe do Rygi przedstawicieli polskiego związku cukrowników Hanickiego i Fudakowskiego 178 178
44 Zapis rozmowy M. Szumlakowskiego z A. Ładosiem z dnia 8.01.1921 r. dotyczącej negacjacji z bolszewikami w Rydze 179 182
45 Zapis rozmowy M. Szumlakowskiego z A. Ładosiem z dnia 7.01.1921 r. dotyczącej negocjacji z bolszewikami w Rydze 183 183
46 Zapis rozmowy A. Ładosia z Przesmyckim z dnia 6.01.1921 r. dotyczącej negocjacji z bolszewkiami w Rydze 184 186
47 Zapis rozmowy J. Łukasiewicza z R. Knollem i A. Ładosiem z dnia 5.01.1921 r. dotyczącej negocjacji z bolszewikami w Rydze 187 189
48 Zapis rozmowy J. Łukasiewicza z J. Dąbskim, L. Wasilewskim i A. Ładosiem z dnia 4.01.1921 r. dotyczącej negocjacji z bolszewikami w Rydze 190 191
49 Zapis rozmowy J. Łukasiewicza i E. Sapiehy z J. Dąbskim z dnia 3.01.1921 r. dotyczącej negocjacji z bolszewikami w Rydze 192 195
50 Tygodniowy raport polityczny Sztabu Obrony Krajowej w Wilnie 196 203
51 Raport tygodniowy za okres 1.01-8.01.1921 r. Sztabu Obrony Krajowej w Wilnie 204 208
52 Tygodniowy raport dotyczący cenzury za okres 1.01-6.01.1921 r. Sztabu Obrony Krajowej w Wilnie 210 212
53 Tygodniowy raport prasowy za okres 1.01-7.01.1921 r. Sztabu Obrony Krajowej w Wilnie 213 214
54 Tygodniowy raport z prasy żydowskiej za okres 22.12.1920-1.01.1921 r. Sztabu Obrony Karjowej 215 216
55 Tygodniowy raport prasowy za okres 17.12-24.12.1920 r. Sztabu Obrony Krajowej 217 218
56 Raport z prasy kowieńskiej Sztabu Obrony Krajowej 219 220
57 Raport tygodniowy z cenzury Sztabu Obrony Krajowej 221 226
58 Raport tygodniowy za okres 20.12-31.12.1920 r. Sztabu Obrony Krajowej 227 232
59 Raport o sytuacji wojskowej w Rosji Radzieckiej 233 236
60 Szkic dyslokacji wojsk litewskich z dnia 31.12.1920 r. 237 238
61 Raport placówki krymskiej z dnia 17.12.1920 r. dotyczącej sytuacji na Kubaniu 239 241
62 Odpis raportu placówki rewelskiej z dnia 17.12.1920 r. dotyczącego radzieckiego handlu oraz bolszewickich kurierów dyplomatycznych 242 244
63 Odpisy tłumaczeń załączników do referatu pułkownika Koca dotyczącego sytuacji na Litwie Środkowej 245 263
64 Pismo Wojskowej Komisji Kontrolującej Ligi Narodów do rządu litewskiego i rządu polskiego dotyczące incydentu w strefie neutralnej 264 264
65 Telegram nadany przez Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich do Pułkownika Koca dotyczący linii demarkacyjnej polsko-litewskiej 265 270
66 Protokół nadużyć wojsk litewskich w pasie neutralnym we wsi Wałakiszki 271 273
67 Protokół z zeznaniem Felicjany Szynkowskiej mieszkanki folwarku Nugary dotyczącym postępowania żołnierzy litewskich wobec żołnierzy polskich 274 275
68 Protokół z zeznaniem Mateusza Węcławskiego sołtysa wsi Buda dotyczącego przebywania wojsk litewskich w pasie neutralnym oraz odszukania ciał zabitych ułanów 276 276
69 Protokół nadużyć wojsk litewskich na pasie neutralnym we wsi Majdany 277 278
70 Portokół zeznania Jana Żynisa sołtysa wsi Kajminy(Kajmońce) dotyczące postępowania wojsk litewskich w pasie neutralnym 279 280
71 Protokół o nadużyciach popełnionych na linii demarkacyjnej przez wojska Litwy Kowieńskiej 281 281
72 Protokół z zeznaniem Romualda Czerniawskiego mieszkańca majątku Plekoszki dotyczącym przebywania w pasie neutralnym wojsk polskich oraz wojsk litewskich 282 283
73 Protokół o nadużyciach wojsk Litwy Kowieńskiej 284 284
74 Odpis protokołu oględzin zwłok ułanów polskich sporządzonego dnia 22.12.1920 r. 285 286
75 Miejsca postoju sztabów 287 287
76 Rozkaz operacyjny nr 275/op. wydany przez generała Rządkowskiego dotyczący postępowania wobec oddziałów przebywających w pasie neutralnym 288 288
77 Odpis pisma Sztabu Obrony Krajowej z dnia 11.12.1920 r. dotyczącego postępowania wojsk polskich wobec osób przebywających w pasie neutralnym 289 290
78 Pismo generała Rządkowskiego do Dyrektora D.O.K dotyczące przekraczania przez oddziały polskie linii demarkacyjnej 291 291
79 Odpis pisma majora Rybickiego z dnia 13.12.1920 r. do Dowództwa 1 Korpusu dotyczącego dochodzenia odnośnie wydarzeń w Wierszuliszkach, Bortkuszkach i Kajmińcach 292 292
80 Telegram od generała Branowskiego do Szefa Sztabu 1 Korpusu podpułkownika Lichtarowicza dotyczący działalnośći wojsk polskich w okolicach Giedrojć 293 294
81 Rozkaz Oficerski nr 9 295 295
82 Pismo Dowództwa 1 Korpusu do Dowództwa 2 Brygady Piechoty nr 279/op. nakazujące przeprowadzenie dochodzenia w sprawie obecności wojsk polskich w okolicy Jodeli 296 296
83 Pismo Dowództwa 1 Korpusu do Dowództwa 2 Brygady Piechoty nr 278/op. nakazujące bezwzględne przestrzeganie warunków zawieszenia broni 297 299
84 Wyciągi z meldunków: sytuacyjnego nr 51 z dnia 21.12.1920 r. dotyczącego agitacji litewskiej, wywiadowczego nr 52 z dnia 6.12.1920 r. dotyczącego obecności wojsk litewskich w okolicach Giedrojć oraz wywiadowczego nr 54 z dnia 8.12.1920 r. dotyczącego ofic 300 300
85 Odpis meldunku specjalnego nr 5 Sztabu Obrony Krajowej Oddziału II z dnia 7.12.1920 r. dotyczącego przekraczania linii demarkacyjnej polsko-litewskiej 301 301
86 Wyciąg z meldunku 18 Brygady Piechoty z dnia 14.12.1920 r. dotyczącego zdarzenia mającego miejsce w pasie neutralnym 302 302
87 Wyciąg z meldunku sytuacyjnego 1 Korpusu z dnia 19.12.1920 r. dotyczącego działalności wojsk litewskich w pasie neutralnym 303 303
88 Wyciąg z meldunku sytuacyjnego 1 Korpusu z dnia 13.12.1920 r. dotyczącego ostrzelania przez artylerię litewską oddziału ułanów 304 304
89 Raport podpułkownika Koca dotyczący obsady i przekracznia linii demarkacyjnej polsko-litewskiej przez wojsko Litwy Środkowej 305 309
90 Odpis protokołu z dnia 24.12.1920 r. o nadużyciach wojsk Litwy Kowieńskiej 310 310
91 Odpis protokołu o nadużyciach popełnionych na linii demarkacyjnej przez wojska Litwy Kowieńskiej 311 311
92 Odpis protokołu z dnia 22.12.1920 r. dotyczącego nadużyć wojsk litewskich w pasie neutralnym we wsi Wałakiszki 312 312
93 Odpis meldunku sytuacyjnego majora Rybickiego nr 82 z dnia 15.12.1920 r. dotyczącego zaginięcia dwóch ułanów w pasie neutralnym oraz wiadmości bieżących 313 313
94 Odpis protokołu z dnia 21.12.1920 r. z oględzin zwłok A. Raczyńskiego i Z. Iwońskiego 314 315
95 Odpis protokołu z dnia 21.12.1920 r. dotyczącego odnalezienia ciał polskich ułanów 316 316
96 Odpis protokołu z dnia 21.12.1920 r. dotyczącego rozbrojenia żołnierzy polskich przez żołnierzy litewskich 317 317
97 Odpis protokołu z dnia 18.12.1920 r. dotyczącego przebywania wojsk polskich oraz wojsk litewskich w pasie neutralnym 318 319
98 List do pułkownika Chardigny informujący o przesłaniu raportu dotyczącego sytuacji na linii demarkacyjnej i w pasie neutralnym oraz zeznań ludności zamieszkującej pas neutralny opisujących postępowanie wojsk litewskich 320 321
99 Odpis protokołu z dnia 22.12.1920 r. dotyczącego nadużyć wojsk litewskich na pasie neutralnym we wsi Majdany 322 322
100 Odpis meldunku porucznika Rzewuskiego z dnia 19.12.1920 r. dotyczącego stanu linii kolejowej Wilno-Grodno oraz przebywania wojsk litewskich w pasie neutralnym 323 325
101 Protokół z zeznaniami Ludwika Sperskiego dotyczącymi postępowania wojsk litewskich w rejonie Szyrwint 326 328
102 Odpis protokołu z dnia 18.12.1920 r. dotyczącego postępowania wojsk litewskich w pasie neturalnym 329 329
103 Referat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni dotyczący negocjacji polsko-bolsewickich 330 331
104 Informacja o terminie zawarcia pokoju Polski z Rosją Radziecką 332 332
105 Treść artykułu o gwarancjach prawno-politycznych 333 333
106 Pismo Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Oddział II z informacjami dotyczącymi Litwy 334 334
107 Depesza Jodko z Konstantynopola z dnia 7.01.1921 r. o buncie niemieckich oddziałów bolszewickich 335 335
108 Depesza Lubomirskiego z Waszyngtonu z dnia 31.12.1920 r. dotycząca zarządzenia rozbrojenia przez władze sowieckich w celu uniknięcia pogromów Żydów 336 336
109 Odpis sprawozdania z zebrania wyborczego Polskiej Rady Robotniczej Wiednia i okolic 337 337
110 Odpis sprawozdania z posiedzenia zagranicznej grupy K.P.B.U. w Wiedniu, na którym omawiano stosunki polsko-bolszewickie 338 339
111 Memoriał w sprawie białoruskiej 340 349
112 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu dokumentów dotyczących ukraińskich planów oderwania od Polski Galicji Wschodniej oraz działalności komunistów polskich w Wiedniu i Galicji Wschodniej 350 350
113 Odpis doniesienia z informacjami dotyczącymi działalności politycznej emigracji ukraińskiej 351 352
114 Odpis doniesienia z treścią listu S. Wytwyckiego do arcybiskupa A. Szeptyckiego 353 354
115 Odpis doniesienia informującego o działalności komunistów w Galicji i na Bukowinie 355 356
116 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu dokumentów dotyczących negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze 357 357
117 Odpis raportu podpułkownika Matuszewskiego z dnia 13.01.1921 r. dotyczącego negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze 358 360
118 Odpis projektu odpowiedzi z dnia 12.01.1921 r. na notę A. Joffego nr 165 z dnia 30.12.1920 r. dotyczącą naruszeń warunków rozejmu w pasie neutralnym 361 364
119 Odpis artykułu o gwarancjach przyjętego przez Komisję Redakcyjną na konferencji pokojowej w Rydze 365 365
120 Odpis protokołu rozmowy przeprowadzonej 31.12.1920 r. pomiędzy J. Dąbskim i A. Ładosiem a A. Joffem i J. Lorenzem dotycząca jeńców wojennych oraz przedłużenia rozejmu 366 367
121 Odpis noty J. Dąbskiego do A. Joffe dotyczącej repatryjacji osób do Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad 368 368
122 Odpis noty J. Dąbskiego do A. Joffe dotyczącej repatryjacji jeńców wojennych 369 369
123 Odpis protokołu rozmowy przeprowadzonej dnia 3.01.1921 r. pomiędzy J. Dąbskim i A. Ładosiem a A. Joffem i J. Lorenzem dotyczącej jeńców wojennych, przedłużenia rozejmu oraz kwestii finansowych 370 373
124 Odpis artykułu o amnestii ustalonego przez Komisję Redakcyjną na konferencji pokojowej w Rydze 374 374
125 Odpis artykułu o prawach mniejszości narodowych oraz kościołów i towarzystw religijnych ustalonego przez Komisję Redakcyjną dnia 13.01.1921 r. na konferencji pokojowej w Rydze 375 375
126 Odpis projektu noty polskiej z odpowiedzią na notę bolszewicką nr 91 z dnia 21.11.1920 r. dotyczącą wycofania wojsk polskich na granicę wyznaczoną rozejmem 376 376
127 Odpis wywiadu z dnia 21.11.1920 r. przeprowadzonego z Kriczewskim szefem Biura Prasowego Poselstwa Rosyjskej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckej w Rydze dotyczącego polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej 377 378
128 Odpis streszczenia wywiadu przeprowadzonego dnia 20.11.1920 r. z Jezowitowem szefem Białoruskiej Misji Wojskowo-Dyplomatycznej w Rydze dotyczącego stosunków polsko-białoruskich 379 380
129 Pogląd ogólny na Rosję Sowiecką 381 390
130 Odpis noty nr 287 J. Dąbskiego do A. Joffe z dnia 22.11.1920 r. dotyczącej wycofania wojsk polskich na linię rozejmową 391 393
131 Telegram Modzelewskiego z Berna z dnia 6.01.1921 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o planowanym ataku bolszewików na Gdańsk 394 394
132 Telegram Sokolnickiego z Helsinek z dnia 5.01.1921 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informujący o ewentualnym niewyrażeniu zgody przez rząd fiński na objęcie poselstwa przez Litwinowa 395 395
133 Telegram Modzelewskiego z Berna z dnia 8.01.1921 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący ataku bolszewickiego na Łotwę 396 396
134 Telegram Sokolnickiego z Helsinek z dnia 10.01.1921 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informująca o stosunkach fińsko-bolszewickich 397 397
135 Telegram Dąbskiego z Rygi z dnia 14.01.1921 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informujący o przebiegu rokowań pokojowych polsko-bolszewickich oraz o propozycji przeniesienia Wojskowej Komisji Rozjemczej z Mińska do innego miasta 398 398
136 Telegram Andrycza z Kłajpedy z dnia 19.01.1921 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informujący o planach komisarza Odry 399 399
137 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu odpisów raportów rotmistrza Romera i porucznika Łubieńskiego dotyczących sytuacji na Litwie Środkowej oraz stanowiska Komisji Kontrolującej Ligi Narodów wobec sporu polsko-litewskiego 400 400
138 Odpis raportu rotmistrza Romera z dnia 18.01.1921 r. dotyczącego sytuacji na Litwie Środkowej 401 404
139 Odpis raportu porucznika Łubieńskiego z dnia 18.01.1921 r. dotyczącego sytuacji na Litwie 405 408
140 Zapis rozmowy z dnia 20.01.1921 r. pomiędzy M. Szumlakowskim a R. Knollem i A. Ładosiem dotyczącej negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze oraz sytuacji na Litwie 409 412
141 Wnioski zaproponowane przez p. Kosmowską Komisji Spraw Zagranicznych dotyczące postępowania rządu polskiego wobec Litwy 413 415
142 Wnioski przedstawione przez ks. Lutosławskiego Komisji Spraw Zagranicznych dotyczące postępowania rządu polskiego wobec Litwy 416 418
143 Raport polityczny nr 9 za okre od 15 do 22 stycznia o sytuacji na Litwie 419 422
144 Raport z cenzury (artykułów skonfiskowanych) za okres od 14.01 do 20.01.1921 r. 423 425
145 Tygodniowy raport prasowy za okres od 13.01 do 20.01.1921 r. 426 428
146 Tygodniowy raport prasowy za okres 1.01-7.01.1921 r. 429 430
147 Tygodniowy raport polityczny nr 7 dotyczący sytuacji na Litwie 431 433
148 Życie polityczne społeczeństwa żydowskiego na Litwie 434 437
149 Raport tygodniowy za okres od 8.01 do 15.01.1921 r. o wojsku litewskim 438 442
150 Informacje o rozmieszczeniu wojsk bolszewickich 443 443
151 Raport tygodniowy za okres od 16.01 do 22.01.1921 r. o wojskach litewskich i wojskach bolszewickich 444 448
152 Ordre de Bataille Armii Litewskiej 449 449
153 Odpis raportu z dnia 3.01.1921 r. informującego o sytuacji w Rosji Radzieckiej 450 451
154 Radiodepesza podpułkownika Matuszewskiego z Rygi z dnia 30.01.1921 r. dotycząca negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze 452 453
155 Raport attache wojskowego w Helsinkach o sytuacji w Rosji Radzieckiej 454 459
156 Odpis pisma Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Oddział II Informacyjny do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II dotyczące memoriału Rosyjskiego Komitetu Ewakuacyjnego, w którym jest mowa o tworzeniu placówek nadgranicznych w celu popierania akcji pows 460 461
157 Raport tygodniowy za okres od 22.01 do 29.01.1921 r. dotyczący wojsk litewskich oraz wojsk bolszewickich oraz sytuacji na Litwie oraz w Rosji 462 467
158 Szkic dyslokacji wojsk litewskich 468 468
159 Tłumaczenie noty bolszewickiej nr 177 z dnia 9.01.1921 r. dotyczącej warunków panujących w obozach jenieckich w Polsce 469 472
160 Informacja o warunkach panujących w obozach dla jeńców radzieckich w Polsce 473 473
161 Protokół z dnia 5.12.1920 r. z zeznaniem Jana Kononowa dotyczącym warunków panujących w obozie jenieckim w Polsce 474 474
162 Protokół z dnia 10.12.1920 r. z zeznaniem Józefa Szpakowa dotyczącym warunków panujących w obozach jenieckich w Polsce 475 475
163 Protokół z zeznaniami żołnierzy radzieckich dotyczącymi warunków panujących w obozach jenieckich w Polsce 476 476
164 Protokół z zeznaniem Mikołaja Aleszyna dotyczącym warunków panujących w obozie jenieckim w Tucholi 477 477
165 Protokół z zeznaniem Bazylego Walujewa dotyczącym warunków panujących w obozie jenieckim w Tucholi 478 478
166 Streszczenie raportu delegata łączności 18 Polskiej Dywizji dotyczącego warunków panujących w obozach jenieckich w Polsce 479 479
167 Treść artykułu "45 trupów w przeciągu 1 dnia" opublikowanego 22.12.1920 r. w gazecie lwowskiej "Wpered" dotyczącego warunków panujących w obozie jenieckim w Tucholi 480 480
168 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu do Adiutantury Generalnej: raportu podpułkownika Matuszewskiego, zapisu rozmowy Joffego z Dąbskim, listy Polaków przeznaczonych do natychmiastowej wymiany oraz raportu Knolla 481 481
169 Pismo przewodnie informujące Adiutanturę Generalną o przesłaniu pisma Marszałka Sejum Ustawodawczego oraz odpowiedzi Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 482 482
170 Odpis pisma Marszałka Sejmu Ustawodawczego RP z 12.01.1921 r. dotyczącego wojsk polskich przebywających na Litwie Środkowej 483 483
171 Odpis pisma Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Sztab Generalny z dnia 5.02.1921 r. dotyczącego wojsk Litwy Środkowej 484 484
172 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu raportów attache wojskowego w Helsinkach nr 1420, 1441, 1444 485 485
173 Raport attache wojskowego w Helsinkach nr 1420 o sytuacji wewnętrznej w Rosji 486 487
174 Raport attache wojskowego w Helsinkach nr 1441 dotyczący Ingermanlandii 488 491
175 Raport wojskowo-polityczny nr 1444 attache wojskowego w Helsinkach 492 497
176 Odpis prośby z dnia 3.01.1921 r. mieszkańców gminy Woronecz powiatu Lepelskiego gubernii Witebskiej o przyłączenie miejscowości do Polski 498 503
177 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu raportów rotmistrza Romera z 28 i 31.01.1921 r. oraz porucznika Chołoda z 26.01.1921 r. omawiających sytuację na Litwie Środkowej oraz działalność Komisji Ligi Narodów 504 504
178 Odpis sprawozdania porucznika Chołoda z dnia 26.01.1921 r. dotyczącego wizytacji linii demarkacyjnej polsko-litewskiej oraz pasa neutralnego 505 507
179 Odpis raportu rotmistrza Romera z dnia 28.01.1921 r. o stanowisku Komisji Kontrolującej Ligi Narodów wobec konfliktu polsko-litewskiego 508 511
180 Odpis raportu rotmistrza Romera z dnia 31.01.1921 r. dotyczącego działalności Komisji Kontrolującej Ligi Narodów 512 514
181 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu odpisów not Joffego nr 189 i 196 z dnia 10 i 21.01.1921 r. oraz odpowiedzi Dąbskiego nr 410 z dnia 22.01 na notę 189 515 515
182 Tłumaczenie noty A. Joffe nr 189 z dnia 18.01.1921 r. dotyczącej repatryjacji jeńców 516 516
183 Odpis noty J. Dąbskiego nr 410 z dnia 22.01.1921 r. będącej odpowiedzią na radziecką notę nr 189 z dnia 18.01.1921 r. dotyczącą repatryjacji jeńców 517 517
184 Tłumaczenie noty A. Joffego nr 196 z dnia 23.01.1921 r. dotyczącej egzekucji radzieckich jeńców wojennych 518 519
185 Odpis listu generała Bułak-Bałachowicza do pułkownika Mikoszy z dnia 7.09.1920 r. dotyczącego wojsk rosyjskich walczących z bolszewikami 520 522
186 Sprawozdanie z przebiegu Konferencji Państw Bałtyckich w Rydze 523 525
187 Odpis raportu z dnia 25.09.1920 r. o szefie biura wywiadu generała Wrangla Orłowie 526 529
188 Sprawozdanie rotmistrza Romera z rokowań polsko-litewskich w Kalwarii 530 533
189 Odpis protokołu nr 1 z pierwszego posiedzenia polskiej i litewskiej delegacji w Kalwarii odbytego dnia 16.09.1920 r. 534 537
190 Odpis protokołu nr 2 z drugiego posiedzenia polskiej i litewskiej delegacji w Kalwarii odbytego dnia 17.09.1920 r. 538 546
191 Odpis protokołu nr 3 z trzeciego posiedzenia polskiej i litewskiej delegacji w Kalwarii odbytego dnia 18.09.1920 r. 547 551
192 Opinia rotmistrza Romera na temat rozmów polsko-litewskich w Kalwarii 552 557
193 Informacja o rzeczywistych celach misji Warszawskiego-Brońskiego w Wiedniu 558 560
194 Kopia traktatu pokojowego zawartego 12.07.1920 r. w Moskwie pomiędzy Rosją Sowiecką a Litwą 561 580
195 Telegram Sokolnickiego z Helsinek z dnia 15.01.1921 r. w sprawie uznania de iure Łotwy 581 581
196 Telegram Sokolnickiego z Helsinek z dnia 19.01.1921 w sprawie uznania de iure Łotwy przez Estonię 582 582
197 Telegram Sokolnickiego z Helsinek z dnia 19.01.1921 r. informujący o sytuacji politycznej w Rosji Radzieckiej 583 583
198 Telegram Kamienieckiego z Rygi z dnia 27.01.1921 r. informujący o uznaniu de iure Łotwy 584 584