Back

Folder: 701/2/35

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLuty- marzec 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/35

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 35. 1 5
2 Radio-depesza ppłk Matuszewskiego z Rygi o przebiegu rokowań pokojowych 6 7
3 Raport płk. Sołoguba do Szefa Sztabu Generalnego o rozłamie w obozie rosyjskim 8 9
4 Rapoty Attache wojskowego w Finlandii o sytuacji w Rosji sowieckiej 10 14
5 Raport ppłk. Matuszewskiego z Rygi o przebiegu rokowań pokojowych 15 18
6 Raporty tygodniowe i specjalne Dowództwa i Korpusu Wojsk Litwy Środkowej. 19 29
7 Radio-depesza ppłk. Matuszewskiego z Rygi o kurierze angielskim od Cziczerina do Krasina 30 31
8 Protokół nr 21 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ. 32 49
9 Referat Kiereńskiego do grupy eserowców z czerwonym na czele. 50 64
10 Depesza p. Raczkiewicza z Wilna do MSZ o syt. na Litwie środkowej 65 65
11 Depesza p. Raczkiewicz z Wilna 66 66
12 Depesze przedstawiciela polskiego w Konstantynopolu do MSZ o wypowiedzeniu wojny Gruzjii. 67 67
13 Depesza generała Rozwadowskiego do pułkownika Chardigny w sprawie redukcji wojsk Litwy Środkowej. 68 69
14 Depesza eksperta wojskowego w Rydze ppłk. Matuszewskiego w sprawie zwolnienia reszty misji Filipowicza z niewoli bolszewickiej. 70 71
15 Radio Rządu gruzińskiego o zaatakowaniu Gruzji przez wojska sowieckie. 72 73
16 Depesza Pełnomocnika Polski w Konstyntanopolu o działaniach wojennych Armenii przeciwko Gruzji. 74 75
17 Upoważnienie dla ppłk. Dembowskiego. 76 76
18 Meldunek kapitana Perkowicza o liczbie wojsk Litwy Środkowej. 77 78
19 Departament Obrony Krajowej. Raport o sytuacji na Litwie Środkowej. 79 91
20 Raport p. Janikowskiego o rokowaniach w Rydze. 92 97
21 Departament Obrony Kraju-raport o sytuacji na Litwie Srodkowej. 98 103
22 Raporty p. Chrzanowskiego do BPZ z Rygi. 104 123
23 Raporty J. Nawrockiego do p. Porębskiego 124 128
24 List Wł. Studnickiego do Naczelnika Państwa w sprawie zachowania się oficerów w Wilnie. 129 130
25 Instrukcja przy zawieraniu konwencji wojskowej polsko-łotewskiej. 131 137
26 Statut Związku Strzelców Litwy. 138 142
27 Prośba ppor. Zahorskiego do Naczelnika Pańśtwa o uwolnienie jego rodziny z niewoli bolszewickie oraz list "Inki" Zatorskiej do matk. 143 153
28 Rozkaz operacyjny Sztabu Obrony Kraju. 154 154
29 Przejęty szyfrogram w sprawie obrony wybrzeża Morza Czarnego. 155 155
30 Raport o sytuacji na Litwie Środkowej. 156 163
31 Raport agenta berlińskiego o organizacji sowieckiej w Berlinie-tłumaczenie. 164 170
32 Raport Attache wojskowego w Paryżu o działalności politycznej Rosjan i Ukraińców na gruncie paryskim. 171 179
33 Raport Szefa Służby Bezpieczeństwa przy Naczelnym Dowództwie Wojsk Litwy Środkowej o nastrojach w w oddziale żandarmerii. 180 185
34 Listy Ministra Spraw Zagranicznych Ukraińskiej Republiki Ludowej do Misji Dyplomatycznej w Bukareszcie i w Warszawie w sprawie prezydenta Stambulińskiego. 186 190
35 Odpis radiodepeszy Pełnomocnika Wojskowego z Konstantynopola. 191 192
36 Raporty wywiadowcze z Gruzji, Persji, Turkiestanu, Angory i południa Rosji. 193 213
37 Raport Oficera Łącznikowego przy Delegacji Rządu Polskiego w Wilnie oraz inne raporty dotyczące sytuacji na Litwie Środkowej. 214 241
38 Raport o sytuacji na Litwie Środkowej otrzymany z Departamentu Obrony Kraju. 242 243
39 Depesza przedstawiciela polskiego w Konstantynopolu o działaniach wojennych między Armenją, a Gruzją. 244 244
40 Depesza pełnomocnika wojsk w Konstantynopolu Nr. 197 o działaniach wojennych między Gruzją, a Armenią. 245 246
41 Raport ppłk. Matuszewskiego z Rygi o przebiegu rokowań pokojowych. 247 254
42 Depesza ppłk. Matuszewskiego z Rygi o depeszy Joffego do Cziczerina. 255 256
43 Raport o sytuacji politycznej i wojskowej na Litwie Środkowej. 257 265
44 Sprostowanie stanu liczebnego wojsk Litwy Środkowej w celu przedstawienia Naczelnemu Wodzowi. 266 268
45 Raport tygodniowy z Litwy. 269 272
46 Telegram szyfrowy Sokolnickiego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o załatwieniu kryzysu gabinetowego i wyjeździe Holstiego. 273 273
47 Telegram szyfrowy Raczkiewicza z Wilna do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 274 274
48 Informacje otrzymane przez Attache wojskowego w Rewalu o wznowieniu się rozruchów w Moskwie. 275 275
49 "Układ o repatriacji" podpisany na Konferencji Pokojowej w Rydze. 276 324
50 Raport Oficera Łącznikowego Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich przy Komisji Kontrolującej Ligii Narodów o syt. na Litwie. 325 326
51 Raport tygodniowy Dowództwa I Korpusu Wojsk Litwy Środkowej za okres od 22.02-26.02.1921 327 329
52 Raport Attache wojskowego w Bernie nr 2460 o działalności Wasyla Habsburga i innych polityków ukraińskich. 331 334
53 Depesza płk. Pożerskiego z Helsingforsu Nr 1542 o sytuacji w Rosji sowieckiej. 335 336
54 Depesza ppłk Matuszewskiego z Rygi Nr 54 o ruchach przeciwbolszewickich w Rosji sowieckiej. 337 339
55 Raporty Attache wojskowego w Helsingforsie nr 1468, nr 1455 o przyjeździe do Finlandii ppłk. Elwengrena przedstawiciela grupy Sawinkowa. 340 342
56 Sprawozdanie komisarza Eljawa na Kongresie w Berlinie o agitacji bolszewickiej w Azji. 343 351
57 Raport Romana Knolla o sytuacji w Rosji sowieckiej i inne dok. 352 383
58 Meldunek sytuacyjny o wykryciu przez defensywę 4-tej armii organizacji bolszewickiej w pow. pińskim, brzeskim i kowelskim. 384 387
59 Depesze eksperta wojskowego na konferencji pokojowej w Rydze nr 708 oraz nr 712. 388 391
60 Depesza Attache wojskowego w Rewalu o wypadkach w Rosji. 392 393
61 Depesza attache wojskowego w Rewalu i Helsingforsie o sytuacji wewnętrznej w Rosji sowieckiej. 394 395
62 Depesza Attache wojskowego w Helsingforsie nr 1550 o rozruchach w Rosji. 396 397
63 Informacja dotycząca losów rozbitków armii gen. Wrangla. 398 400
64 Raport placówki w Paryżu o polityce rosyjskiej we Francji. 401 407
65 Raport placówki rewelskiej o sytuacji wewnętrznej w Rosji. 408 411
66 Depesza Attache wojskowego w Helsingforsie nr 1552 o sytuacji w Rosji. 412 413
67 Raport ppłk Matuszewskiego z Rygi nr 22 o przebiegu rokowań pokojowych. 414 431
68 Uwagi kpt. Glabisza o przesunięciu się wojsk bolszewickich oraz demobilizacji wojsk bolszewickich. 432 433
69 Stan liczebny wojsk Litwy Środkowej. 434 435
70 Stan liczebny wojsk Litwy Środkowej. 436 438
71 Depesza ppłk. Matuszewskiego z Rygi o przebiegu rokowań pokojowych. 439 440
72 List pułkownika Kupczyńskiego do gen. Palen. 441 443
73 Sytuacja wojsk Litwy kowieńskiej w kwietniu 1919 roku. 444 448
74 Memoriał dla Naczelnika Państwa od generała Żeligowskiego. 449 476
75 Wileńska Rada Miejska do Ligi Narodów w sprawie konsultacji na Litwie. 477 477
76 Stan liczebny Wojsk Litwy Środkowej. 478 479
77 Listy Sawinowa do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 480 498
78 Departament Obrony Kraju wyjaśnienie w sprawie niewykonywania żądań Komisji Kontrolującej Ligi Narodów. 499 506
79 Pismo przesyłające raport ppor. Torwida w sprawie uregulowania służby łączności w Wilnie. 507 507
80 Deklaracja złożona przez delegację litewską na posiedzeniu dn. 20.12.1920 r. 508 509
81 Raport ppor. Torwida w sprawie uregulowania służby łączności w Wilnie. 510 513
82 Pismo generała Sosnkowskiego do generała Żeligowskiego w sprawie nienormalnych stosunków na Litwie Środkowej. 514 524
83 Depesza Delegata w Kłajpedzie o przygotowaniach Rządu Litewskiego do zbrojnego wystąpienia przeciwko Wilnu. 525 525
84 Pismo przesyłające depeszę eksperta wojskowego na konferencji pokojowej w Rydze nr 826. 526 526
85 Pismo przesyłające depeszę o rozwoju wypadków w Rosji sowieckiej w związku z zaburzeniami w Kronsztadzie. 527 527
86 Depesza Eksperta wojskowego pułkownika Matuszewskiego na Konferencji pokojowej w Rydze nr 826. 528 528
87 Depesze o rozwoju wypadków w Rosji sowieckiej w związku z zaburzeniami w Kronsztadzie. 529 530
88 Raport o sytuacji na Kaukazie Północnym. 531 539