Back

Folder: 701/2/36

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMarzec- kwiecień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/36

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 36 grupa II 1 5
2 Raport tygodniowy Dowództwa I Korpusu Wojsk Litwy Środkowej 6 13
3 Mapa fragmentu Litwy i Białorusi 14 14
4 Szkic dyslokacji wojsk litewskich 15 15
5 Depesza Pożerskiego z Helsingforsu o sytuacji w Rosji 16 17
6 Raport attache wojskowego w Paryżu z dnia 01.03.1920 r. 18 22
7 Raport polityczny tygodniowy numer 13 za czas 18.02.1921 do 26.02.1921 r. 23 28
8 Raport z prasy tygodniowej za okres od 26 lutego do 5 marca 1921 r. 29 30
9 Tygodniowy raport prasowy za okres od 24 lutego do 3 marca 1921 r. 31 32
10 Meldunek o zaburzeniach antybolszewickich w Zwiahlu 33 33
11 Depesza p. Abłamowicza z Rewla o nastrojach w Kronsztadzie. 34 34
12 Korespondencja szefa Biura Wywiadowczego do Adiutantury Generalnej z dnia 15 marca 1921 r. dotycząca przedłożenia numeru czasopisma "Trybuna Komunistyczna" 35 35
13 Korespondencja z dnia 14 marca 1921 r. dotycząca przedłożenia tłumaczenia radio depeszy bolszewickiej. 36 36
14 Odpis depeszy z Rewla o sytuacji w Rosji. 38 39
15 Odpisy depeszy płk. Pożerskiego z Helsingforsu. 40 42
16 Odpis depeszy płk. Pożerskiego z Helsingforsu. 43 44
17 Dwa komunikaty prasowe z Hengsingforsu w sprawie białoruskiej z dnia 1 i 15 marca br. 45 51
18 Depesza eksperta wojskowego w Rydze w sprawie podpisania pokoju. 52 52
19 Depesza p. Steczkowskiego z Rygi do prezydenta Witosa. 53 54
20 Odpisy raportów Attache wojskowego w Rydze i Attache wojskowego w Rewlu. 55 64
21 Raport oficera łącznikowego w Wilnie o sytuacji na Litwie Środkowej. 65 68
22 Raport oficera łącznikowego przy Komisji Cywilnej Ligii Narodów. 70 75
23 Rozkaz organizacyjny Nr 1 Dowództwa Grupy Wojsk Litwy Środkowej. 76 78
24 Raport tygodniowy od 12 marca do 19 marca 1921 r. 79 86
25 Tygodniowy raport prasowy. 89 96
26 Konwencja wojskowa państw Finlandii, Estonii, Łotwy, Ukrainy, Polski. 97 99
27 Wnioski w sprawie szans wojny z Bolszewikami na wiosnę. 100 102
28 Rozmowa z ppłk. Matuszewskim dotycząca wypadków w Kronsztadzie. 103 105
29 Odpis depeszy eksperta wojskowego w Rydze Nr. 843 z dnia 14.03.1921 r. 106 107
30 Odpis depeszy eksperta wojskowego w Rydze z dnia 17.03.1921 r. 108 109
31 Odpis depeszy z Rewla Nr. 22 z dnia 18.03.1921 r. 110 111
32 Odpis depeszy z Helsingforsu o upadku Kronsztadu. 112 113
33 Informacje o sytuacji w Rosji. 114 118
34 Artykuły 4, 5, 6, 7, 8, 9, traktatu pokojowego. 119 138
35 Raport oficera łącznikowego w Wilnie rtm. Romera z dnia 1.03.1921 r. o sytuacji na Litwie Środkowej. 139 142
36 Depesza p. Jodki z Konstantynopola z dn. 17.03.1921 r. za Nr. 15. 143 144
37 Depesza p. Szembeka z Budapesztu z dn. 19.03.1921 r. za Nr. 21. 145 145
38 Artykuł "Woli Rosji" o Sawnikowie. 146 147
39 Raport polski o akcji Ukraińców na gruncie czeskim. 148 149
40 Raport o przebiegu przyjęcia w poselstwie łotewskim. 150 150
41 Depesza p. Puławskiego z Waszyngtonu z dn. 1.03.1920 r. 151 151
42 Depesza p. Andrycza z Memela z dn. 02.03.1921 r. w sprawie formacji niemieckich w Kownie. 152 152
43 Depesza p. Askenazego z Paryża z dn. 01.03.1921 r. w sprawie projektu konsultacji. 153 153
44 Depesza poselstwa w Kopenhadze z dn. 02.03.1921 r. o rozruchach w Rosji. 154 154
45 Depesza p. Jodki z Kontantynopola o zajęciu Tyflisu. 155 155
46 Depesza p. Pruszyńskiego z Chrystianii z dn. 09.03.1921 r. 156 156
47 Memoriał w sprawie polityki naszej w krajach nadbałtyckich. 157 160
48 Raport delegata łącznikowego przy Dowództwie 6 Armii Wojska Polskiego do Rady Wojennej XII Armii. 161 161
49 Raport delegata łącznikowego przy dowództwie 6 Armii Wojska Polskiego do Rew. Rady Wojskowej w Kijowie. 162 162
50 Komunikat prasowy polskiego Delegata Wojskowego w Mińsku. 163 166
51 Raport konfidenta o rozmowie z Petlurą. 167 168
52 Raport Nr. 25 eksperta wojskowego na konferencji pokojowej w Rydze. 169 180
53 Odpis depeszy z Konstantynopola o zajęciu przez Bolszewików Batum. 181 182
54 Raport ekspeta wojskowego w Rydze Nr. 26 z 19.03.1921 r. 183 187
55 Raport oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa przy Komisji Kontrolującej Ligii Narodów z dn. 21.03.1921 r. 188 191
56 Raport tygodniowy z dn. 19.03-25.03.1921 r. 192 198
57 Raport Attache Wojskowego w Wiedniu za Nr. 4 z dn. 20.03.1921 r. dotyczący Ukrainy i Niemiec. 199 215
58 Raport Attache Wojskowego w Paryżu z dn. 08.03.1921 r. 216 221
59 Raport delegata Naczelnego Dowództwa w Estonii Nr. 214 z dn. 15.03.1921 r. 222 227
60 Raport tygdoniowy od 25.03 do 01.04.1921 r. 228 232
61 Raport Attache Wojskowego w Bernie z dn. 20.02.1921 r. o zamiarach Rosji sowieckiej wobec Polski. 233 236
62 Depesza pełnomocnika wojskowego w Konstantynopolu za Nr. 279 z dn. 19.03.1921 r. 234 234
63 Przejęty raport pełnomocnika U. R. L. w Niemczech p. Stockiego. 237 242
64 Raport oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa w Wilnie o sytuacji na Litwie Środkowej. 243 245
65 Zawiadomienie Szefa Delegacji Polskiej w Mińsku płk Hempla w sprawie ratyfikacji traktatu pokojowego. 246 246
66 Raport Attache Wojskowego w Paryżu z dn. 12.03.1921 L. 47/A.W.T. 247 251
67 Raport eksperta wojskowego na konferencji pokojowej w Rydze Nr. 23 z dn. 03.03.1921 r. 252 267
68 Raport z prasy kowieńskiej od 03-14.03.1921 r. 268 270
69 Komunikat zagraniczny Nr. 4 z dn. 12.03.1921 r. 271 274
70 Uchwała Rady Ministrów z dnia 16.03.1921 r. w sprawie litewskiej. 275 275
71 Depesza z oświadczeniami w związku z decyzją Ligii Narodów. 276 279
72 Protesty mieszkańców Wileńszczyzny przeciwko decyzji Ligii Narodów. 280 285
73 Protesty mieszkańców Wileńszczyzny przeciwko decyzji Ligii Narodów. 286 296
74 Depesza p. Perłowskiego do ministra Sapiehy w sprawie Litwy Środkowej. 297 297
75 Raport oficera łącznikowego przy Komisji Kontrolującej Ligii Narodów w Wilnie. 298 302
76 Raport Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu z dn. 26.03.1921 r. w sprawie stosunków Burcewa z Bermondtem. 303 304
77 Raport Polskiej Misji Wojskowej we Francji z 30.03.1921 r. L. 57/A.W.T. 305 314
78 Wyciąg z depeszy płk. Hempla w Mińsku za Nr.1440. 315 316
79 Raport z prasy za czas od 20-27.03.1921 r. 317 318
80 Depesza p. Pruszyńskiego z Chrystjanji z dn. 05.04.1921 r. 319 319
81 Raporty Attache Wojskowego w Bernie Nr. 2521, 2523. 320 326
82 Odpis raportu Attache Wojskowego w Paryżu Nr. 61/A.W.T. z dn. 21.03.1921 r. 327 330
83 Zestawienie prasowe z pism bolszewickich za czas od 1-15.03.1921 r. 331 337
84 Raport delegata Naczelnego Dowództwa w Estonii w sprawie organizowania punktów kontrolnych na granicy polsko-rosyjskiej. 338 340
85 Raport o sytuacji ekonomicznej w Rosji Sowieckiej. 341 348
86 Depesza rtm. Romera z Wilna w sprawie stosunku Polski do Żeligowskiego. 349 350
87 Sytuacja wojskowa między Dnieprem, a Dniestrem w połowie stycznia 1921 r. 351 352
88 Depesze z Mińska w sprawie grabieży bolszewickiej przy opuszczaniu terenów przypadających Polsce. 353 355
89 Raport oficera łącznikowego przy Delegacie Rządu Rzeczypospolitej w Wilnie rtm. Romera z dn. 3.04.1921 r. o sytuacji na Litwie Środkowej. 356 360
90 Raport oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa przy Komitecie Kontrolującym Ligii Narodów. 361 363
91 Odpis pełnomoctnictwa Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej dla gen. Delwoga. 364 367
92 Raport gen. Żeligowskiego w sprawie dalszej działalności Komisji Ligii Narodów. 368 376
93 Artykuł Bor. Szteina pt." Umowa handlowa z Niemcami". 377 379
94 Artykuł pt. "Obchód niezawisłości Afganistanu". 380 382
95 Rezolucje powzięte przez X Zjazd Rosyjskiej Partii Komunistycznej. 383 390
96 Mowa Lenina wygłoszona na posiedzeniu plenum moskiewskiego sowietu 28.02.1921 r. 391 402
97 Raporty Attache Wojskowego na Łotwie Nr. 110 i 111. 403 414
98 Artykuł o reewakuacji mienia przyjęty w dn. 15.01.1921 r. prez Komisję Redakcyjną Delegacji Pokojowych w Rydze. 415 418
99 Raport kpt. Morstina Nr. 409/A o poglądach płk. Chardigny. 419 422
100 Depesza p. Zamoyskiego z Paryża w sprawie posiedzenia komisji w Brukseli. 423 423
101 Depesza p. Balińskiego z Rygi z dn. 15.04.1921 r. o odwołanie Koeninsza. 424 424
102 Depesza p. Andrycza z Kłajpedy z 15.04.1921 r. o przygotowaniu oficerów do wysłania na front. 425 425
103 Depesza Cziczerina do Ministra Spraw Zagranicznych p. Sapiehy w sprawie działań Polaków przeciwko ludności rosyjskiej w Polsce. 426 426
104 Zawiadomienie o przesunięciu godziny przez Sowietów. 427 427
105 Pismo 3 Dywizji Legionów w sprawie agitacji prowadzonej przez Zarząd "Odrodzenie". 428 435
106 Depesza p. Sokolnickiego z Helsingforsu z dn. 3.03.1921 r. 436 436
107 Raport eksperta wojskowego przy Delegacie Pokojowym w Rydze Nr. 17. 437 446
108 Memoriał starosty bracławskiego w sprawie stosunków polsko-łotewskich w Łatgalii. 447 452