Back

Folder: 701/2/38

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- czerwiec 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/38

No. Title Page from Page to
1 Naklejka z dawnym adresem Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku i z informacjami o zawartości teki 38 0 0
2 Wizerunek teki 38 wraz z naklejką 0 0
3 Strona pierwsza zapowiadająca zawartość teki 38 z grupy II 1 1
4 Spis dokumentów znajdujących się w tece 38 2 5
5 Komunikat prasowy z Mińska z 28 marca 1921 roku dotyczący wypadków kronsztackich 6 8
6 Raport attache wojskowego na Łotwie z 5 maja 1921 roku wraz z załącznikiem 9 16
7 Informacja o komunistach polskich 17 19
8 Przesłanki, na których powinno opierać się stanowisko Polski w sprawie Wileńszczyzny i reakcje kół prawicowych na odroczenie wyborów do Sejmu Wileńskiego 20 21
9 List w sprawie kozaków dońskich 22 23
10 Reakcje na możliwość upadku rządu sowietów 24 24
11 Raport o sprawach rosyjskich, o które pytani są w Warszawie delegaci bolszewiccy 25 31
12 Raport tygodniowy dotyczący dyslokacji litewskiej straży pogranicznej za czas od 15 do 21 maja 1921 roku wraz z rozkazami dla armii, schematem i mapami 32 45
13 Szkic dyslokacji wojsk litewskich 44 44
14 Tygodniowe raporty z prasy Litwy Wileńskiej i Kowieńskiej za czas od 13 do 26 maja 1921 roku 46 60
15 Raport attache wojskowego w Estonii w sprawie związku państw bałtyckich i antypolskiej akcji litewskiego ministtra spraw zagranicznych 61 67
16 Informacja o reorganizacji armii sowieckiej i o prawdopodobnych koncesjach eksploatacyjnych dla Niemiec i ewentualnie Anglii 68 69
17 Komunikat prasowy z 15 maja 1921 roku p.t. "Białoruś w oświeceniu prasy sowieckiej" 70 74
18 Powiadomienie Adiutantury Generalnej o możliwości uznania Sowietów w Galicji 75 75
19 Powiadomienie o Rosjanach, którzy w Warszawie prowadzą działalność monarchistyczno-germanofilską 76 76
20 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 77 81
21 Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do Ignacego Jana Paderewskiego 82 82
22 Dwa telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 83 84
23 Raport w sprawie roli Żydów w odzyskaniu przez Litwę niepodległości 85 87
24 Raport attache wojskowego w Tokio o sytuacji na Dalekim Wschodzie 88 105
25 Informacje o sytuacji w Rosji Sowieckiej uzyskane od Rosyjskiego Nacjonalnego Komitetu w Japonii 106 110
26 Raporty pt. "Przyczynek do działalności bolszewickiej" i "Zielony internacjonał" 111 117
27 Sprawozdanie z Konferencji Brukselskiej 118 121
28 Raport o sytuacji na Litwie Środkowej 122 124
29 List Juliusza Łukasiewicza do majora Kazimierza Świtalskiego wraz z odpisem jego raportu o konferencji w Brukseli 125 130
30 List oficera łącznikowego przy sztabie marszałka Focha do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 131 133
31 Raporty z Łotwy, Estonii i Finlandii sporządzone pod kątem przygotowań do związku państw bałtyckich i ich stosunku do Polski 134 151
32 Poufne informacje dla ministra spraw zagranicznych przesłane przez Misję Polską w Estonii 152 153
33 Rozkazy i meldunki stwierdzające kontakt wojsk bolszewickich z litewskimi 154 156
34 Depesza attache wojskowego z Rygi z informacją o warunkach pokoju stawianych przez bolszewików 157 158
35 Przejęta depesza do Cziczerina wysłana z Rygi 159 161
36 Wyciąg z radio-depesz bolszewickich o uchwałach Komitetu Wykonawczego Sowietów w sprawie pokojowych rokowań z Polską 162 163
37 Wiadomość o przesłaniu materiału informacyjnego o rosyjskich eserowcach 164 164
38 Raport tygodniowy za czas 29 maja do 4 czerwca 1921 oraz raporty z prasy wileńskiej za czas od 19 do 25 maja oraz od 28 maja do 2 czerwca 1921 roku 165 176
39 Sprawy Łotwy w oświetleniu pism ukazujących się w tym kraju 177 181
40 Sprawa litewska w oświetleniu Ambasady Francuskiej 182 183
41 Raport attache wojskowego w Estonii w sprawie Związku Państw Bałtyckich 184 186
42 Niedokończony raport o dyslokacji oddziałów litewskich 187 188
43 Wyciąg z raportu attache wojskowego w Finlandii o stosunkach Rosji Sowieckiej z Litwą Kowieńską 189 190
44 Tłumaczenie artykułu z "Gołosu Rossii" - "Piłsudski" 191 195
45 Komunikaty prasowe z Polski umieszczone w gazecie "Gołos Rossii" 196 197
46 Tłumaczenie artykułu "Galicja Wschodnia" opublikowanego w "Gołosie Rossii" 25 maja 1921 roku 198 200
47 Raport attache wojskowego na Łotwie wraz z załącznikiem w języku niemieckim 201 208
48 Komunikat Informacyjny z 15 czerwca 1921 roku dotyczący sytuacji we Wschodniej Małopolsce 209 210
49 Raport wywiadowczy z Litwy Kowieńskiej z 4 czerwca 1921 roku 211 213
50 Raport o akcji szpiegowskiej misji bolszewickiej 214 214
51 List do wiceministra Stanisława Dąbrowskiego z wiadomościami z Moskwy 215 221
52 Trzy raporty tygodniowe z Wilna za czas od 27 maja do 12 czerwca 1921 roku 222 234
53 Raport w sprawie konferencji z powstańcami rosyjskimi i ukraińskimi 235 236
54 Raport o ukraińskich oddziałach wojskowych w Czechosłowacji 237 238
55 Raport o sytuacji Ukraińców i Rosjan internowanych w obozach w Tarnowie, Łańcucie i Pikulińcach 239 242
56 Raport w sprawie stosunku Anglików do akcji Sawinowa 243 244
57 Raport w sprawie wywiadu angielskiego na terenie Polski 245 245
58 Raport w sprawie likwidacji obozów internowanych Rosjan i Ukraińców 246 247
59 Komunikat o powstaniu pięciu mieszanych komisji rozjemczych, których zadaniem będzie rozwiązywanie konfliktów granicznych 248 252
60 Opis sytuacji na Białorusi i wraz z informacjami o sytuacji na Kresach Wschodnich 253 277
61 Raporty informacyjne z Finlandii sporządzone przez pracowników polskiej placówki wojskowej 278 317
62 Tłumaczenie noty Cziczerina do ministrów spraw zagranicznych Anglii, Francji i Włoch z dnia 1 czerwca 1921 roku 318 321
63 Fragmenty z tajnego dokumentu bolszewickiego umieszczonego w "Woli Rossii" z 11 czerwca 1921 roku 322 325
64 Raport informacyjny attache wojskowego w Finlandii z dnia 10 czerwca 1921 roku 326 334
65 Wiadomości wojskowe na podstawie raportów z 15 i 18 czerwca 1921 roku nadesłane przez Komitet Wykonawczy Towarzystwa Straży Kresowej 335 336
66 Raport naczelnika Biura do spraw Litwy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 337 338
67 Informacje o życiu w bolszewickiej Rosji zaczerpnięte z prasy sowieckiej w okresie od 15 maja do 6 czerwca 1921 roku 339 379
68 Raport attache wojskowego na Łotwie wraz z dwoma załącznikami 380 385
69 Raport attache wojskowego w Estonii w sprawie Związku Państw Bałtyckich 386 387
70 Wiadomość o planowaniej wizycie w Kownie generała Cartona de Wiarta 388 388
71 Tygodniowy raport prasowy z Wilna za czas od 10 do 16 czerwca 1921 roku 389 391
72 Informacja o zwróceniu listów M. Kryweckiego 392 392
73 Dokończenie Tygodniowego Raportu Prasowego z Wilna za czas od 10 do 16 czerwca 1921 roku 393 393
74 Oryginały i tłumaczenia listów M. Kryweckiego do naczelnika Piłsudskiego 394 405
75 Przedruk tajnego raportu przedstawicielstwa bolszewickiego w Berlinie 406 409
76 Raport z obozu Sawinkowa o działalności Orłowa 410 412
77 Raport informacyjny attache wojskowego w Finlandii 413 415
78 Oryginał listu M. Kryweckiego do naczelnika Piłsudskiego 416 422
79 Depesza z wiadomością o aresztowaniu Trockiego 423 423
80 Raport o sytuacji wojskowo-politycznej na Dalekim Wschodzie za miesiąc kwiecień 1921 roku 424 436
81 Zeznania Popowa, agenta Sawinkowa 437 443
82 Sprawozdania z prasy litewskiej w Wilnie za okres od 12 do 23 czerwca 1921 roku 444 453
83 Wiadomości o losie oddziałów partyzanckich na południu Rosji Sowieckiej 454 454
84 Informacja o wizycie w Warszawie socjalistów gruzińskich szukających wsparcia dla Gruzji 455 455
85 Nota Biura Prac Politycznych w Wilnie skierowana do naczelnika państwa polskiego 456 461
86 Protokół z zebrania ekspertów wojskowych w sprawie współdziałania wojskowego i strategicznego Polski i Litwy 462 466
87 Charakterystyka prasy rosyjskiej wydawanej poza granicami Rosji Sowieckiej w roku 1920 467 480
88 Raport Polskiej Misji Wojskowej we Francji z 1 lipca 1921 roku o rosyjskich monarchistach w Paryżu i Berlinie 481 485
89 Wiadomości prasowe z pism bolszewickich z okresu między 1 a 12 czerwca 1921 roku 486 514
90 Raport attache wojskowego w Estonii z dnia 7 czerwca 1921 roku 515 517
91 Raport informacyjny attache wojskowego w Finlandii z 21 czerwca 1921 roku wraz z załącznikami i uzupełnieniami 518 538