Back

Folder: 701/2/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- lipiec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/4

No. Title Page from Page to
1 Strona opisująca zakres teczki 1 1
2 Raport do Kwatery Głównej 2 7
3 Sprawa ppor. Bogdana Szydłowskiego 8 11
4 Depesza do mjr. Kasprzyckiego 12 13
5 Depesza o przybyciu gen. Hallera do Warszawy 14 14
6 List do Komendanta 15 18
7 List do Naczelnika 19 20
8 Produkcja amunicji w Szwajcarii 21 22
9 Dwie depesze do Kasprzyckiego 23 25
10 Raport por. Nałęcz-Korzeniowskiego 26 27
11 Zestawienie ilości żołnierzy we Francji, Włoszech i w Armii Angielskiej 28 28
12 Depesza iskrowa ppor. Rutkowskiego do ppłk. Stachiewicza 29 32
13 Depesza do por. Sznajdera 33 35
14 Sprawozdanie do Kwatery Głównej 36 36
15 Depesza ppor. Rutkowskiego do por. Świtalskiego 38 39
16 Depesza do Naczelnika Państwa 40 40
17 List do Naczelnika Państwa 41 43
18 List do ppłk. Stachiewicza 44 44
19 Raport o tworzeniu wojsk polskich za granicą 45 47
20 List do Naczelnika Państwa 48 51
21 Raport do Naczelnego Wodza 52 54
22 O obsadzie funkcji oficerskich 55 57
23 Zażalenie majora Jerzego Dobrodzickiego 58 68
24 Raport kpt. Merwina 69 71
25 Krytyka poselstwa polskiego w Wiedniu 72 73
26 Raport o sytuacji w Wilnie 74 79
27 Raport płk. Hallera 80 87
28 Raport płk. Hallera 88 90
29 Raport Topór-Wąsowskiego 91 93
30 Prośba kpt. Klingera o audiencję u Naczelnego Wodza 94 97
31 Sprawa gen. Iwaszkiewicza 98 111
32 Sprawozdanie dla Naczelnego Wodza W.P. o Armii gen. Hallera 112 143
33 Organizacja wojsk polskich na Syberii 144 152
34 Organizacja wojsk polskich na Syberii 153 156
35 Sprawa nadużyć w Wydziale Żywnościowym Magistratu w Kielcach 157 168
36 Podporządkowanie sił zbrojnych w Poznaniu Naczelnemu Dowództwu 169 169
37 List do Komendanta 170 172
38 List z wrażeniami o podróży ze sztabem gen. Hallera do Polski 173 178
39 Sprawa por. Stefana Śledziowskiego 179 191
40 Dwa niezależne listy przewodnie skierowane do Ministerstwa Spraw Wojskowych 192 193
41 Raport w sprawie zajścia ulicznego z udziałem oficera 194 195
42 Sprawozdanie z wydarzeń w kraju 196 196
43 Raport do Naczelnego Wodza 197 197
44 List przewodni do mjr. Kleeberga 198 198
45 List do Naczelnika 199 200
46 Wykaz wydanych porcji żołnierskich 201 202
47 Aprowizacja Wojska Polskiego 203 207
48 List-raport do Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 208 211
49 Aprowizacja dla frontu litewsko-białoruskiego 212 213
50 Aprowizacja dla frontu litewsko-Białoruskiego 213 213
51 Sprawa por. Mariana Machalskiego 214 215
52 Sprawa mjr.Bolesława Zaleskiego 216 228
53 Pismo przewodnie do Sądu Wojskowego w Warszawie 229 229
54 Juzogram z konwersacji między Jozefem Piłsudskim a płk. Hallerem 230 234
55 Prośba o potwierdzenie treści pisma do Dowództwa Głównego w Poznaniu 235 236
56 Sprawa rotmistrza Potockiego 237 237
57 Demonstracje antyżydowskie w Częstochowie 238 244
58 List w sprawie Tadeusza Kościuszki 245 248
59 Odezwa do obywateli Polesia 249 249
60 Korespondencja w sprawie braku umundurowania 250 253
61 Raport w sprawie wykroczeń wojskowych 254 259
62 Braki w umundurowaniu Wojska Polskiego 260 266
63 Telefonogram między Kasprzyckim i Świtalskim 267 273
64 Telefonogram w sprawie płk. Sławikowskiego i sytuacji na froncie 274 277
65 Sprawa oficerów podanych do usunięcia 278 281
66 Dekret Naczelnego Wodza o awansach i przeniesieniach oficerów 282 287
67 Pisma przewodnie w sprawach usuniętych oficerów z Dowództw na Froncie Galicyjsko-Wołyńskim 288 301
68 Pismo przewodnie do dokumentów przesłanych na ręce por. Świtalskiego 302 302
69 Wniosek o mianowania oficerskie 303 304
70 Depesza iskrowa o sytuacji w Galicji i na Śląsku 305 308
71 Depesza do Naczelnego Wodza 309 311
72 Depesze w sprawie korespondencji dyplomatycznej 312 316
73 Dyskusje w Sejmie na temat sytuacji w Galicji 317 319
74 Raport z obrad Sejmu 320 321
75 Raporty do Kwatery Głównej 322 331
76 Spis zawartości teczki 332 334
77 Treść rozmowy gen. Dowbór-Muśnickiego z komisarzem Poszwińskim 335 336
78 Raport do Naczelnika Państwa 337 341
79 O podleganiu P.O.W. na Górnym Śląsku Naczelnemu Dowództwu w Warszawie 342 346
80 Prośba do gen. Sosnkowskiego 347 347
81 Depesze o przemieszczaniu batalionów legionowych 348 350
82 Raport z działalności politycznej i wojskowej J. Piłsudskiego dla Prezydium c.k. Namiestnictwa 351 356
83 Polecenia dla c.k. Radcy Dworu i Dyrektora Policji we Lwowie 357 361
84 Sprawa gen. Bondy 362 362
85 Sprawa nominacji legionowych w Sejmie 363 365
86 Zażalenie na gen. Iwaszkiewicza 366 367
87 Zażalenie na gen. Listowskiego 368 370
88 Rozmowy telegraficzne z mjr. Kasprzyckim w sprawach wojskowych na Litwie 371 416
89 Dyspozycje w sprawie przekroczenia Zbrucza 417 420
90 Rozmowy telefoniczne z mjr. Kasprzyckim w sprawach wojskowych na Litwie 421 423
91 Mianowanie dowódcy 8 pp. Leg. Pol. 424 426
92 Odpis pisma do Rządu Polskiego w sprawie tworzenia oddziałów polskich na Syberii 427 431
93 Raport do Naczelnego Wodza o stanie frontu Litewsko-Białoruskiego 432 434
94 Sprawa ppor. Konrada Landsberga 435 438
95 Raport o stanie kolejnictwa w poznańskim 439 446
96 Sytuacja na froncie litewsko-białoruskim 447 457
97 Sprawa por. Lucjana Batorskiego 458 462
98 Odpis z posiedzenia Sądu Polowego we Lwowie 463 476
99 Sprawa por. Szołkowskiego 477 486
100 Odpis depeszy do gen. Szeptyckiego 487 488
101 Zatarg gen. Dowbór-Muśnickiego z Komisariatem N.R.L. 489 491
102 Feliks Koszutski o stosunkach w wojsku poznańskim 492 496
103 Sprawa rzekomego napadu hallerczyków na prof. Kasprowicza 497 500
104 Stosunki i nastroje w 1 pułku czołgów armii gen. Hallera 501 506
105 Raport w sprawie zajścia z kpt. Golikowem 507 508