Back

Folder: 701/2/47

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleSierpień- grudzień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/47

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa Grupa III Teka 47 1 1
2 Spis treści 2 4
3 Dokument przesyłający odpis wyciągu z raportu attache wojskowego w Wiedniu 5 5
4 Odpis wyciągu z raportu attache wojskowego w Wiedniu z dnia 1 sierpnia 1919 r. 6 8
5 Raport Delegacji Polskiej z Berlina. 9 10
6 Telegram do Naczelnika Państwa 13 13
7 List w sprawie sytuacji na Górnym Śląsku. 14 14
8 Telegram Becka do Wojciechowskiego 15 15
9 Dokument przesyłający raport z Ekspozytury Naczelnego Dowództwa w Sosnowcu w sprawie sytuacji na Górnym Śląsku. 16 16
10 Raport Ekspozytury Naczelnego Dowództwa w Sosnowcu w sprawie sytuacji na Górnym Śląsku. 17 20
11 Pismo do Naczelnego Dowództwa W.P. w sprawie sytuacji w Suwalskiem. 21 21
12 Telegram od attache wojskowego w Wiedniu w sprawie Rumunii i Węgier. 22 22
13 List kpt. Łapińskiego z Berlina 23 26
14 List kpt. Łapińskiego z Berlina 27 27
15 Telegramy dot. rozmowy Władysława Seydy z Naczelnikiem Państwa. 28 32
16 Pismo przesyłające: odpis raportu attache wojskowego w Wiedniu oraz odpis warunków zawieszenia broni pomiędzy Węgrami i Rumunią. 34 34
17 Odpis raportu attache wojskowego w Wiedniu dot. warunków zawieszenia broni postawionych Węgrom i Rumunom. 35 41
18 Pismo przesyłające odpis raportu o stanie wojsk polskich. 42 42
19 Odpis raportu o stanie wojsk polskich zestawiony przez niemiecki wywiad. 43 51
20 Pismo przewodnie wraz z raportem w sprawie powstania na Górnym Śląsku. 52 56
21 Pismo wraz z odpisem raportu gen. Michała Borowskiego. 58 64
22 Telegram z Paryża od gen. Tadeusza Rozwadowskiego. 65 65
23 Meldunek sytuacyjny z Sosnowca. 66 69
24 Meldunek z Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z Sosnowca. 70 70
25 Meldunek do Ministerstwa Spraw Wojskowych wraz z korespondencją dot. kluczy cyfrowych i szyfrowych. 71 73
26 Pismo pułk. Hallera w sprawie niemieckiej organizacji Grenzschutz. 74 75
27 Telegram szyfrowy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 76 76
28 List do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bernarda Diamanda wraz z pismem przesyłającym do Naczelnika Państwa. 77 79
29 Odpis pisma niemieckiego MSZ w spawie przygotowań do wojny z Polską. 80 80
30 Meldunki Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Sosnowcu. 81 81
31 Odpis raportu attache wojskowego w Wiedniu wraz z pismem przesyłającym do Generalnej Adiutantury Naczelnego Wodza. 82 86
32 Raport w sprawie polityki niemieckiej na obszarze plebiscytowym wraz z załącznikami. 87 95
33 Referat wojskowo-informacyjny Sekcji Zachodu wraz z załącznikami. 96 103
34 Rozmieszczenie Brygad Reichswehry 111 111
35 Pismo w sprawie zamordowanego w Wiedniu sierż. Wróbla oraz odpis komunistycznej odezwy "Do Polskiego Żołnierza". 112 115
36 Pismo Sekcji Zachodniej w sprawie maszyn fortecznych. 116 117
37 Pismo do Naczelnika Państwa w sprawie Prus Zachodnich. 118 119
38 Sprawozdanie z obrad polsko-niemieckiej komisji mieszanej w Gdańsku. 120 129
39 Odpis raportu attache wojskowego w Wiedniu wraz z pismem przesyłającym. 131 135
40 Pismo ze Sztabu Generalnego w sprawie Górnego Śląska. 136 137
41 Odpisy rozkazów niemieckich wraz z pismem przesyłającym. 138 144
42 Meldunek sytuacyjny w sprawie Górnego Śląska. 145 145
43 Meldunek sytuacyjny w sprawie Górnego Śląska. 146 147
44 Memoriał kpt. Pieczonki w sprawie konferencji polsko-niemieckiej wraz z pismem przewodnim. 148 154
45 Pismo płka Hallera w sprawie Prus Zachodnich. 155 155
46 Pismo szefa Sekcji dot. planów niemieckich co do krajów bałtyckich i Prus Królewskich. 156 158
47 Odpis pisma Sekcji Zachodu dot. niemieckich umocnień na granicy z Polską. 159 160
48 Raport kapitana Zadory wraz z pismem przewodnim. 161 171
49 Wyciąg z niemieckiej "Instrukcji na wypadek ruchów ulicznych" wraz z pismem przewodnim. 172 178
50 Referat wojskowo-informacyjny dot. Węgier. 179 192
51 Sytuacja na Węgrzech 192 192
52 Telegram ministra Aleksandra Skrzyńskiego dot. polskiej delegacji w Berlinie. 193 195
53 Odpis raportu attache wojskowego w Wiedniu wraz z pismem przewodnim płka Hallera. 196 198
54 Pismo wraz z załączonymi sprawozdaniami przedstawiciela RP na Węgrzech Tadeusza Stamirowskiego. 199 226
55 Telegram szyfrowy Delegacji Polskiej z Berlina. 227 227
56 Telegram Delegacji Polskiej z Berlina. 228 228
57 Raport Delegacji Polskiej z Berlina. 229 230
58 Odpisy raportów attache wojskowego w Wiedniu wraz z pismem przewodnim płka Hallera. 231 243
59 Pisma w sprawie dr Maksymiliana Sostarica wraz z pismem przewodnim płka Hallera. 244 247
60 Odpis pisma Legacji Polskiej w Brnie wraz z pismem przewodnim płka Hallera. 248 249
61 Sprawozdanie Delegacji Polskiej w Berlinie. 250 271
62 Sprawozdanie Delegacji Polskiej w Berlinie. 272 275
63 Sprawozdanie Delegacji Polskiej w Berlinie. 276 277
64 Pismo Misji Polskiej w Berlinie. 278 279
65 Pismo Misji Polskiej w Berlinie. 280 281
66 Telegram z Misji Polskiej w Berlinie. 282 282
67 Odpisy depesz rządu niemieckiego do gen. Ferdinanda Focha wraz z pismem przewodnim płka Hallera. 283 285
68 Raport Misji Polskiej w Berlinie w sprawie granicy polsko-niemieckiej. 286 287
69 Raport Misji Polskiej w Berlinie dot. posiedzenia Komisji Wojskowej. 288 290
70 Pismo Misji Polskiej w Berlinie w sprawie przejazdu wojsk niemieckich przez kraje nadbałtyckie. 291 293
71 Pismo Misji Polskiej w Berlinie w sprawie wyjazdu Misji Niemieckiej do Warszawy. 294 294
72 Pismo Misji Polskiej w Berlinie z dn. 8.11.1919 r. w sprawie transportu oddziału polskiego. 295 295
73 Pismo Misji Polskiej w Berlinie z dn. 8.11.1919 r. w sprawie wojsk bałtyckich. 296 297
74 Pismo Misji Polskiej w Berlinie z dn. 12.11.1919 r. w sprawie wysłania oficerów łącznikowych. 298 300
75 Pismo płka Hallera w sprawie tranzytu wojsk niemieckich. 301 311
76 Pismo Misji Polskiej w Berlinie w sprawie negocjacji polsko-niemieckich. 312 316
77 Telegram z Berlina dot. spraw wojskowych. 317 317
78 Referat wojskowo-informacyjny dotyczący Niemiec. 318 329
79 Diagram 29. brygady Obrony Rzeszy 324 325
80 Sytuacja na Górnym Śląsku z dn. 26.X.1919r 327 327
81 Rozmieszczenie wojsk niemieckich wzdłuż zachodniej granicy Polski - sytuacja z dn. 26.X.1919 329 329
82 Telegram z Berlina w sprawie wojny z bolszewikami. 330 330
83 Rozkaz ministra spraw wojskowych w sprawie transportu jeńców. 331 331
84 Referat wojskowo-informacyjny dot. Austrii. 332 335
85 Pisma Stanisława Zielińskiego w sprawie plebiscytów na Warmii i Mazurach. 336 349
86 Referat wojskowo-informacyjny dot. niemieckich wzmocnień granicznych. 350 350
87 Depesza wraz z pismem przewodnim w sprawie majątku wywożonego przez Niemców. 351 352
88 Raport z Poselstwa Polskiego w Wiedniu dot. sytuacji w Austrii. 353 354
89 Raport z Poselstwa Polskiego w Wiedniu dot. sytuacji w Austrii. 355 356
90 Wyciąg z raportów Naczelnego Dowództwa WP w sprawie ewakuacji wojsk niemiecko-rosyjskich. 357 360
91 Planowana droga ewakuacji wojsk Żeligowskiego z Litwy 360 360
92 Memoriał do Rady Ministrów. 361 365
93 Raport z posiedzenia Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. 366 367
94 Raport z meldunku z Berlina. 368 368