Back

Folder: 701/2/48

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1919- marzec 1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/48

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Maczelnego Dowództwa, Grupa III, Teka 48 1 1
2 Spis treści 2 6
3 Notatka o Niemcach w Kurlandii. 7 8
4 Depesza z Wiednia do MSZ o tymczasowym układzie z Austrią w sprawie Polonii 9 9
5 Depesza w sprawie otrzymania wskazówek dotyczących postępowania Delegacji 11 11
6 Przesłanie wskazówek dotyczących dalszego postępowania przez Delegację Polską. 12 12
7 Instrukcje dotyczące rokowań w Paryżu i Berlinie 13 13
8 Notatka o zerwaniu rokowań berlińskich 14 14
9 Opis formacji wojskowych i sytuacja sił zbrojnych Niemiec w 1919 r. 16 21
10 Sytuacja polityczna na terenie Niemiec w 1919 r. 22 26
11 Raport w sprawie stosunków polsko-niemieckich w 1919 r. 28 40
12 Pismo przesyłające sprawozdanie attache wojskowego w Bernie 41 41
13 Sprawozdanie attache wojskowego w Bernie z dn. 22.12.1919 42 43
14 Stosunek Aliantów do Niemiec w początkach 1920 r. 44 44
15 Ustalenia między stroną polską a niemiecką w czasie berlińskiej konferencji dot. spraw ekonomicznych. 45 45
16 Raport w sprawie federacji naddunajskiej 46 47
17 Raport w sprawie federacji naddunajskiej 48 49
18 Pismo przekazujące opinie Richarda Delbrucka Komisarza Rzeszy Niemieckiej dla Spraw Czerwonego Krzyża 50 50
19 Opinie Richarda Delbrucka w sprawie europejskiej polityki zagranicznej 51 53
20 W załączeniu dodatkowa dokumentacja, odpisy umów przesłanych przez generała Rozwadowskiego 63 63
21 Odpisy umów przesłanych przez generała Rozwadowskiego (dot. realizacji traktatu wersalskiego) 64 66
22 Dodatkowy protokół dotyczący wykonania artykułu X układu z dnia 25 XI 1919 między Polską a Niemcami 67 68
23 Umowa między rządem polskim a niemieckim dotycząca wykonania postanowień traktatu wersalskiego. 69 70
24 Układ dotyczący tymczasowego ruchu wojskowego na kolejach między Prusami Wschodnimi a Niemcami. 71 73
25 Dodatek do układu dotyczącego tymczasowego ruchu wojskowego na kolejach między Prusami Wschodnimi a Niemcami. 74 77
26 Oświadczenie dotyczące anulowania części postanowień umowy między Polską a Niemcami z dnia 22-10-1919 78 78
27 Informacja na temat podpisania tymczasowego układu w sprawie prowizorycznego obsadzenia granicy. 79 79
28 Układ odnośny do ewakuacji i okupacji tymczasowej strefy granicznej między Niemcami a Polską. 80 81
29 Dokument z posiedzenia dnia 5 stycznia 1920 r. dotyczący okupacji przez Niemców części prowincji bydgowskiej. 82 82
30 Polsko-niemieckie układy w Paryżu 83 93
31 Aneksy do raportu "Polsko-niemieckie układy w Paryżu". 94 96
32 List z informacjami o ustaleniach dotyczących negocjacji polsko-niemieckich w 1919 r. 97 98
33 Porządek obrad negocjacji z niemieckimi delegatami 99 99
34 Protokół do porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 listopada 1919 r. 100 152
35 Telegram o ostatecznej ratyfikacji części umów polsko-niemieckich 153 153
36 Raport dotyczący polityki austro-czeskiej 154 155
37 Sytuacja polityczna w Austrii w styczniu 1920 r. 156 158
38 Depesza w sprawie stosunków austro-niemieckich. 159 160
39 Depesza w sprawie stosunków austro-jugosłowiańskich 161 161
40 Depesza w sprawie stosunków austro-rumuńskich 162 163
41 Pismo przesyłające list Auswartiges Amt Abtlg. A 792/87 19 z dnia 25 grudnia 1919 r. 164 164
42 List Auswartiges Amt Abtlg A 792/89 19 165 166
43 Prowizoryczny układ z Niemcami 167 174
44 Przyjęcie dyplomatyczne u Rennera 175 177
45 Podróż Rennera do Jugosłwawii 178 179
46 Rozmowa o sytuacji politycznej z zastępcą posła angielskiego Bridgemana 180 181
47 Przyjazd Komisji Plebiscytowej do Cieszyna 182 182
48 Pismo przewodnie. Raport attache wojskowego w sprawie polskiej komisji robotniczej w Wiedniu 183 183
49 Polska Komisja Robotnicza w Wiedniu 184 187
50 Pismo przewodnie.Skład konferencji berlińskiej 29 stycznia 1920 188 188
51 Sytuacja wewnętrzna w Austrii, w styczniu 1920 r. 190 193
52 Pismo przewodnie. Referat o propagandzie na Górnym Śląsku 194 194
53 Niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku. 195 200
54 Odwołanie posła niemieckiego ze Sztokholmu. 201 201
55 Pismo przewodnie. Raport attache wojskowego przy poselstwie polskim w Bernie 202 202
56 Siły zbrojne Niemiec, sytuacja polityczna w Niemczech i Szwajcarii 203 212
57 Umowy i uzupełnienia do umów zawieranych między stroną polską a niemiecką w Paryżu w styczniu 1920 r. 213 214
58 Ustalenie terminu ratyfikacji traktatu między stroną polską a niemiecką 215 215
59 Sytuacja polityczna w Austrii 216 217
60 Francja a sprawa Austriackiej unii z Rzeszą 218 219
61 Wykaz otrzymanych głównie z Berlina wiadomości o charakterze dyplomatycznym 220 221
62 Pismo przewodnie. Polityka zagraniczna Czech 222 222
63 Polityka słowiańsko-czeska 223 228
64 Delegacja polska w Cieszynie 229 229
65 Plebiscyty na Śląsku - pismo przesyłające prośbę o przesłuchanie Gabrylewicza 230 230
66 Komisja koalicyjna w Królewcu 231 231
67 Działalność komisji granicznych w czasie plebiscytów 232 232
68 Pismo do wiadomości. W załączeniu raporty dotyczące polityki zagranicznej Niemiec 233 233
69 Aspiracje polityczne Niemiec w lutym 1920 r. na podstawie raportów attache wojskowego w Bernie. 234 237
70 Pismo do wiadomości. Atak band czeskich na polskie domy 238 239
71 Pismo do wiadomości. Utworzenie państwa Prusy Wschodnie 240 241
72 Pismo przewodnie, meldunek dot. sytuacji politycznej w Niemczech w lutym 1920 r. 242 242
73 Rozruchy wywołane przez bandy czeskie. Sytuacja na 9 marca 1920 r. 243 245
74 Notatka dotycząca telefonu w sprawie cieszyńskiej 246 246
75 Pismo przewdonie do raportów attache wojskowego w Sztokholmie w sprawie polityki niemieckiej 247 247
76 Raporty attache wojskowego w Sztokholmie w sprawie prowadzonej przez Niemcy polityki zagranicznej w połowie lutego 1920 r. 248 251
77 Sytuacja polityczna w Niemczech w lutym 1920 r. 252 257
78 Zarządzenie polskich władz wojskowych w związku z planowanym przewrotem w Niemczech 258 258
79 Plan zamachu stanu 17 marca 1920 w Niemczech 259 259
80 Raport o stosunkach politycznych w Gdańsku 260 261
81 Wolne Miasto Gdańsk a sprawa Polska 262 268
82 Pismo przewodnie. W załączeniu raport "W sprawie Rzeczpospolitej" 269 269
83 Raport "W sprawie Rzeczypospolitej" 270 272
84 W sprawie listy zbrodniarzy wojennych 275 275
85 Ingerencja Tovera w sprawy relacji Polski i Wolnego Miasta Gdańska 276 276
86 Charakterystyka Alfreda von Oberndorffa 277 277
87 Pismo przewodnie. W załączeniu raporty o sytuacji w Cieszynie 278 278
88 Sytuacja w Cieszynie w marcu 1920 r. 279 283
89 Pucz Kappa-Luttvitza 284 288
90 Ustalanie granic polsko-niemieckich 289 291
91 Sytuacja polityczna w Niemczech na dzień 25 marca 1920 r. 292 294
92 Pismo przewodnie. W zaczeniu memoriał dotyczący Wolnego Miasta Gdańska 295 296
93 Wolne Miasto Gdańsk. memoriał przyjęty przez Radę Ligi Narodów 297 299
94 Sytuacja w Niemczech na dzień 18 marca 1920 r. - raport z Rygi 300 300
95 Przydzielenie attache wojskowych-raport z Gdańska 301 301
96 Przydzielanie attache wojskowych-raport z Gdańska 302 302