Back

Folder: 701/2/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- listopad 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/5

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa - Grupa I 1 6
2 Telegraf Państwowy do Naczelnego Wodza 10 10
3 Rozporządzenia dotyczące operacji na Wołyniu 11 17
4 Instrukcja dla oddziałów informacyjnych przy D.O.G. 18 28
5 Raporty oraz zeznania dotyczące złego traktowania żołnierzy batalionu zapasowego 1-go pułku Leg.Pol. 29 40
6 Protokoły oraz referaty Komisji Przygotowawczej dla Zjednoczenia W.P. sformowanych we Francji z Armią sformowaną w kraju. 41 93
7 Protokół z posiedzenia Komisji Przygotowawczej dla Zjednoczenia W.P. sformowanych we Francji z armią sformowaną w kraju. 94 107
8 Plan rozkładu armii 108 111
9 Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w związku z brakiem mąki 112 113
10 Prośba o przeniesienie w stan czynny 114 114
11 Telegram od generała piechoty Dowbora Musnickiego do Naczelnego Wodza 115 115
12 Pisma przedstawiające stan sytuacji żywnościowej 116 125
13 Prośba o wzięcie udziału w posiedzeniu 126 126
14 Do Adiutantury Generalnej w związku z rozkazem nr. 1894/III dotyczącym opracowania planów okupacji 127 127
15 Radio-telegram szyfrowy w związku z ewakuacją Skokowskiego oraz wojsk 128 128
16 List w związku z wezwaniem włoskich instruktorów 129 130
17 List Listowskiego do Naczelnika 131 132
18 Pro Memoria w sprawie Oddziału Wojsk Polskich w Północnej Rosji 133 139
19 List do Ministra Spraw Wojskowych w związku z Komisjami Granicznymi 140 141
20 List do Generalnej Adiutantury w związku z niedostatecznymi dostawami żywności dla wojska 142 145
21 List do Ministerstwa Spraw Wojskowych w związku z projektem ustawy sejmowej dotyczącej wojsk polskich sformowanych poza granicami kraju 146 148
22 List do Generalnej Adiutantury w sprawie przewiezienia z Archangielska do Kraju oddziału majora Skokowskiego 149 149
23 Nota do Ministerstwa Spraw Wojskowych 150 150
24 Raport dotyczący drugiej dywizji litewsko-białoruskiej 151 153
25 Telegram z prośbą o reorganizację frontu 154 155
26 Prośba o jak najszybsze ściągniecie z frontu oddziałów należących do 8 dywizji piechoty oraz wstępny plan do obrony kraju na odcinku północnym 156 167
27 Szkic obrony granic pólnocno-zachodnich, odcinek Rajgród - Inowrocław. 167 167
28 Rozporządzenie w związku z sytuacja polityczną i groźbą ataku ze strony Niemiec 168 176
29 Szkic linii obronnych na wypadek ataku niemieckiego 175 175
30 Raporty związane ze zmianami przeprowadzonymi w II Batalionie 29 p.p. 177 196
31 Dokumenty dotyczące Grupy Podlaskiej 197 209
32 List Szeptyckiego skierowany do Komendanta 210 213
33 Do Naczelnego Wodza o uznaniu listy Komisji Weryfikacyjnej legionów polskich 214 214
34 List od płk. Hallera do Generalnej Adiutantury o utworzeniu kursów dla oficerów Sztabu Generalnego 215 217
35 List płk. Norwid-Neugebauera w sprawie przyjazdu Komendanta do Poznania 218 222
36 Sprawa przeciwko pułkownikowi Opatowiczowi i majorowi Wance za uchybienia w nadzorowaniu obozów jenieckich w Brześciu. 223 225
37 Raport dotyczący ppłk.Marczewskiego 226 226
38 Komunikat Pełnomocnika Wojskowego z Londynu 227 227
39 Telegram w związku z obawami dotyczącymi frontu północno-zachodniego 228 231
40 Telegram w związku z kradzieżą dokumentów dotyczących organizacji Strzelców Nadniemeńskich 232 232
41 Zeznania por. Ziemiańskiego-Starza na temat por. Wiktora Chomiakowa 233 234
42 Meldunek płk. Leona Berbeckiego 235 237
43 Sprawa oddziału żandarmerii polowej przy froncie litewsko-białoruskim dowodzonym przez majora Emila von Engela. 239 244
44 Raport na temat 5-tej (syberyjskiej) Dywizji Armii gen. Hallera 245 257
45 Wykaz braków 3-ciej Dywizji Leg. 258 265
46 Uwagi w sprawie obrony frontu litewsko-białoruskiego 266 267
47 Raport o wojsku poznańskim 268 274
48 Notatka w sprawie organizacji Pułku Jazdy Tatarskiej 275 276
49 Telegram w sprawie płk. Nowickiego 277 279
50 Uwagi generała Roja dotyczące reorganizacji programu zimowego 280 283
51 List Skrzyńskiego do Naczelnika Państwa w sprawie ciepłych mundurów 284 287
52 List Naczelnego Dowództwa w sprawie braku odzieży zimowej i zapasów żywności 288 289
53 Raport w związku z przekazaniem kierownictwa D.O.G. Pomorze 290 293
54 Raport w sprawie D.O.G. Poznań 294 297
55 Telegram w związku z odwołaniem obchodów Święta Żołnierza 298 301
56 Telegram 302 305
57 Pokwitowanie odbioru pieniędzy 306 306
58 Raporty o stanach umundurowania, wykazy zapotrzebowań, raporty sanitarne. 307 347
59 Zarzuty wobec por. Jerzego Zasieckiego 348 354
60 Prośby o usunięcie płk. Żymirskiego ze stanowiska w Milicji Śląskiej 355 363
61 Wnioski Naczelnego Dowództwa w sprawie polepszenia sytuacji materialnej na froncie 364 373
62 Prośba mjr. Scieżyńskiego o pozwolenie na zorganizowanie personelu oficerskiego 374 374
63 Zestawienie ogólnych braków technicznych Kolei Wojskowych Frontu Litewsko-Białoruskiego 376 381
64 Rozkaz wraz z raportem w związku z propagandą komunistyczną a stosunkami wewnętrznymi w armii polskiej 382 391
65 Memoriał w sprawie zjednoczenia Wojsk Wielkopolskich z Armią Kongresówki 392 398
66 Dokument podróży 399 400
67 Pisma w sprawie zastrzeżeń kwalifikacji majora Scewoli-Wieczorkiewicza 401 412
68 Dekret w sprawie podporządkowania sił zbrojnych w byłym zaborze pruskim 413 414
69 Raport z zajścia w lokalu "Promenada" 415 415
70 Dokumenty związane z Wojskiem Polskim na Syberii 416 433
71 Nota od Szefa Sztabu D-wa frontu Poł.-Zachodniego w sprawie żołnierzy 7 Dyw. p. 434 434
72 Telegram w związku z zakupem odzieży oraz żywności 435 435
73 List od Śmigłego do Komendanta 436 437
74 List Szeptyckiego do Komendanta w związku z propozycją objęcia stanowiska Szefa Sztabu W.P. 438 439
75 List w sprawie rzekomo przesłanych tajnych raportów przez gen. Iwaszkiewicza do misji francuskiej 440 441
76 Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w związku z przezbrojeniem frontu Litewsko-Białoruskiego 442 446
77 Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w związku z sytuacją na froncie Litewsko-Białoruskim 447 447
78 Zawiadomienie o zwolnieniu por. Skrzyneckiego 448 450
79 Podanie b. chor. Stanisława Stróżyńskiego o reaktywacji jego osoby jako oficera 451 457
80 Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w związku ze sprawą mjr. Putkowskiego 458 459
81 Wyciąg z rozkazu 3-go Pułku Strzelców Polskich na Syberii wraz z depeszą 460 462
82 Raport pułk. Czumy, Dowódcy Wojsk Polskich na Syberii 463 470
83 Nota do gen. Hausera informująca o przychyleniu się do prośby ppor. Jana Szeronosa 471 472
84 Nota do Naczelnego Dowództwa-Sekcja Szyfrowa o zmianach w szyfrze 473 476
85 Nota do ppłk. Krzemińskiego 474 474
86 Depesza szyfrowana gen. Szeptyckiego 477 479
87 Telegramy w związku z sytuacją zaprowiantowania frontu litewsko-białoruskiego; braki żywnościowe, odzieżowe, problemy z transportem kolejowym 480 493
88 Wniosek nominacyjny na majora sztabu generalnego 494 495
89 Telegram gen. Szeptyckiego w sprawie gen. Babiańskiego 496 497
90 Schemat organizacji podziału pracy w Oddziale II Informacyjnym Naczelnego Dowództwa 498 499
91 Sprawa Antoniego Karpika 500 502
92 Pisma w sprawie Szkoły Sztabu Generalnego 503 526
93 Zażalenie na Naczelne Dowództwo 527 534
94 Pisma związane z Misją Wojskową na Syberii 535 542
95 Depesza 543 544