Back

Folder: 701/2/51

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1920- marzec 1921
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/51

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa. Grupa III. Teka 51. Grudzień 1920-marzec 1921. No 6001-6978 1 1
2 Spis dokumentów zgromadzonych w tece 51 2 4
3 Stosunki handlowe niemiecko-rosyjskie 5 9
4 Plany spekulacji polską walutą 10 10
5 Handel węglem z Włochami 11 11
6 Rokowania polsko-niemieckie w Berlinie w 1919 r. 12 20
7 Problem otwarcia linii kolejowej pod Ząbiszynem 25 26
8 Problemy z transportami żywności 27 28
9 Polsko-niemiecka umowa w sprawie wypuszczenia na wolność osób przytrzymanych i przyznania wolności od kar. 37 40
10 Pismo przewodnie. W załączeniu tekst konwencji polsko-niemieckiej podpisanej w Berlinie 1 października 1919 r. 41 41
11 Sprawozdanie z rokowań polsko-niemieckich w Berlinie w październiku 1919 r. 42 45
12 Rokowania w Berlinie-stan na dzień 20 października 1919 r. 52 56
13 Ustalenia Delegacji Polskiej w Berlinie w sprawie możliwych ustępstw na korzyść strony niemieckiej 57 59
14 Porozumienie polsko-niemieckiej komisji gospodarczej z dnia 22 października 1919 r. 60 84
15 Posiedzenie Rady Ministrów w sprawie rokowań berlińskich. 85 88
16 Rokowania w Paryżu i Berlinie, ustalenia na dzień 30 października 1919 r. 89 94
17 Zatwierdzenie układów wojskowego i prowizorycznego gospodarczego między Polską a Niemcami 95 100
18 Polsko-niemiecki układ co do tymczasowego unormowania spraw urzędniczych 101 107
19 Porozumienie w kwestii likwidacji dóbr majątkowych, sprawy praw i interesów obywateli niemieckich 108 108
20 Sprawy przejęcia władzy na terytoriach odstępowanych Polsce przez Niemcy 116 116
21 Pertraktacje polsko-niemieckie w Berlinie i Paryżu 117 117
22 Narady w Paryżu i Berlinie-sytuacja w dniach 17-19 listopada 1919 r. 120 125
23 Umowa polsko-niemiecka o wycofaniu wojsk z odstąpionych obszarów i oddaniu zarządu cywilnego 126 137
24 Podpisanie układu o przejęciu Prus Zachodnich 138 138
25 Wniesienie pod obrady Sejmu układu urzędniczego 139 139
26 Sytuacja polityczna w Austrii-stan na dzień 4 grudnia 1920 r. 140 141
27 Pogłoski o tym, że Polska zwracała się o pomoc do Niemców przeciwko bolszewikom 142 142
28 Telegram w sprawie mianowania komisarza w Gdańsku. 143 143
29 Wyznaczenie członka do Komisji rozdziału majątkowego gdańskiego. 144 144
30 Stanowisko Anglii w sprawie plebiscytu na Górnym Śląsku 145 145
31 Stanowisko Watykanu w sprawie afery Bertrama 146 146
32 Charakterystyka Giovanniego Battisty Ogno-Serry 147 147
33 Stanowisko Rzymu w sprawie afery Bertrama 148 148
34 Mianowanie administratora apostolskiego dla Górnego Śląska 149 149
35 Sprawa kandydata Anglii na komisarza w Gdańsku 150 150
36 Stanowisko Anglii w sprawie gosowania na Górnym Śląsku. 151 151
37 Sprawa przyjazdu Bertrama. 152 152
38 Fortyfikacje w Gdańsku 153 153
39 Informacje na temat Bernardo Attolico 154 155
40 Zamiary Watykanu w sprawie Górnego Śląska, sprawa Bertrama 156 156
41 Uchwały Powiatowych Rad Ludowych Ziemi Nadwiślańskiej na byłych terenach plebiscytowych z dnia 18 listopada 1920 r. 157 163
42 Projekt tranzytu wojskowego, rokowania korytarzowe, sytuacja w Gdańsku na dzień 16 grudnia 1920 r. 164 164
43 Głosowanie emigrantów z Górnego Śląska 165 165
44 Depesza Kęszyckiego z Opola 166 166
45 Głosowanie emigrantów z terenów Górnego Śląska 167 167
46 Prośba o przesłanie nazwisk ekspertów związanych z tematyką kopalń i bankowości w związku z podjęciem pertraktacji 168 168
47 Konflikt prowadzonej przez Polskę polityki wschodniej z interesami na Górnym Śląsku 169 169
48 Uznania prawa do głosowania emigrantów z terenu Górnego Śląska 170 170
49 Depesze z Berlina 171 175
50 Sprawa udzielenia wizy tranzytowej misji niemieckiej do Kowna 176 176
51 Depesze z Wiednia 177 178
52 Układ niemiecko-bolszewicki 179 180
53 Depesza z Opola o sugestiach Anglii w sprawie odwołania Korfantego 181 181
54 Rezolucja Górnoślązaków w Nowym Jorku 182 183
55 Depesza z Genewy 184 184
56 Afera kardynała Bertrama 185 185
57 Depesza o wyznaczeniu komisarza Gdańska 186 186
58 Depesze w sprawie plebiscytu na Górnym Śląsku 187 188
59 Charakterystyka p. Attolico 189 189
60 Raport placówki berlińskiej 190 191
61 Mandat obrony wojskowej Gdańska 192 194
62 Sytuacja polityczna i wojskowa w Austrii 195 204
63 Referat o potrzebie przygotowań zbrojnych na Górnym Śląsku 205 210
64 Raporty polityczno-wojskowe z Wiednia 211 228
65 Czy Górny Śląsk chce zostać pod panowaniem rosyjskim 229 231
66 Depesze z Niemiec 232 233
67 Depesze z Opola 234 235
68 Raport z audiencji u króla włoskiego 236 237
69 Raport poselstwa Rzeczypospolitej w Bernie 238 247
70 Raport z Berna 248 251
71 Raporty z Berna 252 259
72 Depesze w sprawie Gdańska i Górnego Śląska 260 262
73 Organizacja przejazdu Józefa Piłsudskiego przez Niemcy 263 263
74 Granica polsko-niemiecka w Prusach Wschodnich 264 271
75 Uzupełnienie do memoriału o ustalaniu granicy polsko-niemieckiej w Prusach Wschodnich 272 273
76 Zarys polskiej propagandy politycznej w Gdańsku 274 316
77 Postanowienie Najwyższej Rady Międzysojuszniczej co do głosowania na Dolnym Śląsku 317 317
78 Sprawa mandatu obrony Wolnego Miasta Gdańska 318 322
79 Depesza z Opola 323 323
80 Stosunki polsko-niemieckie na Warmii i Mazurach 324 338
81 Sytuacja w Austrii i Czechosłowacji 339 354
82 Raport sytuacyjny z terenu plebiscytowego Górnego Śląska 355 356
83 Referat o niemieckiej organizacji cywilno-wojskowej "Orgesch" 357 424
84 Artykuły z prasy niemieckiej o podróży Józefa Piłsudskiego do Paryża 425 427
85 Sytuacja polityczno-wojskowa w związku z Konferencją Londyńską i plebiscytem na Górnym Śląsku 428 434
86 Propaganda niemiecka 435 437
87 Ustalanie zachodniej granicy Górnego Śląska 438 443
88 Depesza z Genewy w sprawie konstytucji gdańskiej 444 444
89 Depesza z Królewca 445 445
90 Depesza z Rzymu dotycząca Górnego Śląska 446 446
91 Depesza z Paryża w sprawach Śląskich 447 447
92 Tajny raport o Gdańsku 448 448
93 Ustalanie daty plebiscytu na Górnym Śląsku 449 449
94 Pismo przewodnie do memoriału dotyczącego rozgraniczenia terenu plebiscytowego z uwzględnieniem sytuacji polityczno-wojskowej 450 450
95 Socialistyczna konferencja w Wiedniu 451 453
96 Depesze z Opola 454 455
97 Depesza z Pragi 456 457
98 Sytuacja w Austrii i Czechach 459 459