Back

Folder: 701/2/56

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- czerwiec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/56

No. Title Page from Page to
1 Okładka z nalepką informującą o zawartości jednostki 56 0 0
2 Nalepka na okładce teczki 56 z informacją o jej zawartości 0 0
3 Spis dokumentów z teczki 56 z grupy IV Komitetu Narodowego Polski 2 4
4 Poufny raport dzienny z informacjami z zagranicy 5 5
5 Projekt Konwencji Wojskowej Francusko-Polskiej wraz z aneksami w języku francuskim 6 37
6 Uchwała Komitetu Narodowego Polskiego z dnia 15 kwietnia 1919 roku 38 39
7 Informacje doktora Dłuskiego dla naczelnika państwa dotyczące Gdańska, Śląska Cieszyńskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku 40 40
8 Raport dzienny z różnymi wiadomościami bieżącymi 41 41
9 Telegraf do naczelnika Piłsudskiego w sprawie wydelegowania generała Rozwadowskiego na Konferencję Pokojową w Paryżu 42 43
10 Rękopis i maszynopis listu nierozpoznanego Tadeusza do nierozpoznanego Kazia. Prawdopodobnie chodzi o Tadeusza Rozwadowskiego i Kazimierza Świtalskiego. 44 46
11 Sprawozdania Misji Polskiej Zakupów i Misji Wojskowej we Francji 47 55
12 Rękopis raportu z wizyty w Polsce generała Paula Henrysa, sporządzonego dla Adiutantury Generalnej 56 60
13 List premiera Jana Ignacego Paderewskiego do naczelnika państwa 61 61
14 Maszynopis raportu Janusza Olszamowskiego o wizycie w Polsce generała Paula Henrysa sporzadzonego dla Adiutantury Generalnej 62 63
15 Raport dzienny z bieżącymi wiadomościami 64 64
16 Umowa pomiędzy rządem polskim i francuskim dotycząca naczelnego dowództwa przy Armii Polskiej 65 72
17 Sprawozdanie "Kwatery Attaches" we Francji 73 75
18 Depesza szyfrowana premiera Paderewskiego i admirała Świrskiego do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 76 87
19 List z różnymi wiadomościami dla komendanta Piłsudskiego wraz w wycinkami prasowymi 88 94
20 Rękopis i maszynopis listu Adama Romera do naczelnika Piłsudskiego w sprawie wysyłki z Francji i Włoch broni i odzieży dla wojska polskiego 95 105
21 Sekretne uwagi o wywiadzie dyplomatyczno-politycznym, raporty państwa Hubickich oraz list Andrzeja Świtka do komendanta Piłsudskiego 106 120
22 "Notaty Stanisława Patka" 121 138
23 Rękopis notatek przywiezionych z Paryża przez Kazimierza Dłuskiego 139 140
24 Informacja o przesłaniu części raportu Stanisława Patka wraz z trzema załącznikami 142 142
25 Dwie maszynowe kopie przywiezionych z Paryża notatek Kazimierza Dłuskiego 143 146
26 Informacja o przesłaniu fragmentu raportu Stanisława Patka do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 147 147
27 Szyfrowana depesza premiera Paderewskiego do komendanta Piłsudskiego 148 158
28 Informacja Ukraińskiego Biura Prasowego o przyjeździe delegacji Republiki Ukraińskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu 159 162
29 Szyfrowana depesza premiera Paderewskiego z gratulacjami dla naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 163 167
30 List Michała Sokolnickiego w sprawie kapitana Stanisława Poniatowskiego 168 168
31 Listy i notatki przeznaczone dla komendanta Piłsudskiego 169 183
32 Zarys ogólny zasad ustalonych przez Conseil de Quarte w sprawie odszkodowań płaconych przez Niemców 184 189
33 Szyfrowana depesza premiera Paderewskiego do naczelnego wodza wraz z jego odpowiedzią 190 197
34 List Kazimierza Świtalskiego do Bolesława Wieniawy - Długoszewskiego 198 200
35 Raport dzienny nr 26 201 202
36 Depesza generała Rozwadowskiego do Naczelnego Dowództwa otrzymana 5 maja 1919 roku 203 204
37 Depesza szyfrowana do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Warszawie, otrzymana 8 maja 1919 roku o godzinie 10 wieczorem 205 205
38 Pismo generała Hallera do Naczelnego Wodza Wojsk Polskich 206 207
39 Promemoria w sprawie Litwy przekazane przez Jana Ignacego Paderewskiego 208 208
40 List Kazimierza Świtalskiego do komendanta Piłsudskiego 209 211
41 Projekt polsko-francuskiej konwencji wojskowej wraz z protokołami i aneksami. Projekt umowy dotyczącej Naczelnego Dowództwa Francuskiego przy Armii Polskiej. Tekst umowy w sprawie wysłania do Polski Francuskiej Misji Wojskowej 212 265
42 Rękopis listu Kazimierza Świtalskiego do komendanta Piłsudskiego. Maszynopis jest na stronach 209-211 266 271
43 List Heleny Paderewskiej do naczelnika Piłsudskiego 272 277
44 List Michała Sokolnickiego do komendanta Józefa Piłsudskiego oraz list do ministra spraw "zewnętrznych" nieznanego autora 278 285
45 Telegram generała Rozwadowskiego do Naczelnego Dowództwa 286 287
46 List podporucznika Michała Mościckiego do rotmistrza Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego 288 292
47 Raport z 9 maja 1919 roku 293 294
48 Nota P. Dutasta do Romana Dmowskiego 295 296
49 Deklaracja Towarzystw Robotniczych złożona 27 kwietnia 1919 roku na ręce przedstawicieli władz polskich w Paryżu wraz z trzema listami przewodnimi 297 301
50 Odpisy dokumentów odnoszących się do francusko-polskiej konwencji wojskowej 302 331
51 Uwagi Stanisława Patka 332 336
52 Notatki polityczne 337 338
53 Notatki Patka 339 341
54 Informacja o przesłaniu przez Delegację Polską w Paryżu mapy zachodnich granic Polski 342 342
55 Wyciąg z preliminariów pokojowych ustalonych podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu wraz z częścią przetłumaczoną na język polski 343 392
56 Odpisy telegramów z 11 i 12 maja 1919 roku szefa misji wojskowo-dyplomatycznej w Paryżu, generała Rozwadowskiego 393 396
57 Raport dzienny nr 34 397 399
58 Raport Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu skierowany do Naczelnego Dowództwa w Warszawie 400 403
59 Listy Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego do Komendanta Piłsudskiego i Kazimierza Świtalskiego. 404 418
60 List Jana Romera do Komendanta Piłsudskiego 419 423
61 Raport Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu sporządzony dla Naczelnego Dowództwa 424 425
62 List do komendanta Piłsudskiego podpisany imieniem Leszek 426 426
63 List Michała Sokolnickiego do komendanta Piłsudskiego 427 427
64 List Leona Wasilewskiego z Paryża wraz wycinkiem jego artykułu z gazety "Temps" oraz załącznikiem dotyczącym granicy z Niemcami 428 433
65 Telegramy generała Rozwadowskiego do naczelnego wodza 434 435
66 Raporty generała Rozwadowskiego do Naczelnego Dowództwa wraz z kopiami depesz i załącznikami 436 445
67 Depesza telegraficzna do naczelnego komendanta w sprawie polskiej ofensywy w Galicji Wschodniej 446 447
68 Noty francuskie w sprawie udziału armii generała Hallera w walkach z Ukraińcami 448 450
69 List Michała Sokolnickiego do komendanta Piłsudskiego 451 452
70 List kapitana Zwisłockiego 453 456
71 Odpis telegramu generała Rozwadowskiego dotyczącego noty do Paryża w sprawie ofensywy w Galicji Wschodniej 457 458
72 Telegram generała Rozwadowskiego do naczelnego komendanta 459 459
73 Rękopis listu Wieniawy - Długoszowskiego do komendanta Piłsudskiego 460 465
74 Telegram w sprawie pociągu szwajcarskiego z towarami m.in.dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz materiałami "paskarskimi" 466 466
75 List Michała Sokolnickiego do komendanta Piłsudskiego 467 469
76 Depesza szyfrowana premiera Paderewskiego do naczelnika państwa odebrana 2 czerwca 1919 roku 470 477
77 List Kazimierza Dłuskiego do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego wraz z załącznikiem 478 481
78 Projet de Traitte Entre Los Etate-Unis D'Amerique. L'Empire Britannique, La France, L'Italie, Le Japon et La Pologne 482 491
79 Kopie telegramów szyfrowych wysłanych w języku francuskim przez generała Henrysa do generała Spire 492 494
80 Raport generała Rozwadowskiego, szefa Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu 495 498
81 Notatki polityczne z Paryża 499 500
82 Informacja o kolonii polskiej w Brazylii i prośba o przysłanie polskiego konsula 501 504
83 Pismo do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza w sprawie pełnomocnictw dla generała Rozwadowskiego wraz z jego raportem z Paryża 505 508
84 Pismo generała Spire do wodza naczelnego armii polskiej 509 510
85 Raport attache wojskowego w Bernie wraz z załącznikami 511 520
86 Raporty Eugeniusza Mielnika 521 525
87 Szyfrowane depesze attache wojskowego w Bernie oraz tajnego cyrkularza Scheidemana do niemieckich przedstawicielstw 526 540
88 Depesza attache wojskowego w Bernie wraz z opinią Naczelnego Dowództwa o pomocy koalicji w razie napadu Niemców na Polskę. 541 542
89 "Najściślej poufny" załącznik H z raportu attache wojskowego w Bernie nr 180 z dnia 23 maja 1919 roku 543 547
90 Nota generała Henrysa do naczelnego wodza 548 548
91 List Leona Wasilewskiego do Józefa Piłsudskiego 549 551
92 Memorandum w sprawie zarządu Litwy i jego reperezntacji na Kongresie Pokojowym w Paryżu 552 553