Back

Folder: 701/2/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- lipiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/8

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa - Grupa I, Teczka nr.8 - streszczenie 2 5
2 Depesza w związku z repatryacją Wojsk Polskich z Syberii 6 6
3 Depesza w sprawie wojsk 5 Dywizji Syberyjskiej 7 8
4 Projekt instrukcji ogólnej dla attachés wojskowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP 9 22
5 Depesza w sprawie odsunięcia od dowództwa okręgu w Mińsku. 23 23
6 Raport gen. Dowbor-Muśnickiego 24 26
7 Zażalenie gen. Sobolewskiego z powodu zarzutu poczynionego mu w sprawie zaprzepaszczenia artylerii grupy gen. Pruszyńskiego 27 30
8 Sprawozdanie z czynności Oficerskiego Trybunału Orzekającego 31 37
9 Raport w sprawie ks. Plewczyńskiego i p. Golskiej 38 40
10 Raport Poselstwa Polskiego w Paryżu w sprawie wojsk polskich na Syberii 41 43
11 Raport z ćwiczeń w Rembertowie 44 45
12 Raport w sprawie poddania się 5 dywizji Wojsk Polskich do niewoli 46 54
13 Depesza w związku z osłoną odwrotu Wojsk Sprzymierzonych 55 55
14 Rozkazy dla Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji 56 57
15 Depesza Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu w sprawie repatryacji oddziałów polskich z Syberii 58 59
16 Odpis radiodepeszy w sprawie przewozu materiałów wojennych na statkach francuskich do Gdańska 60 61
17 Odpis raportu pełnomocnika wojskowego w Konstantynopolu 62 64
18 List do ks. Sapiechy w sprawie repatryacji Wojsk Polskich na Syberii 65 66
19 Odpis radiodepeszy w związku ze statkiem przeznaczonym do przewozu amunicji 67 68
20 Spis dziennikarzy zagranicznych chętnych do wyjazdu na front 69 70
21 Ogólna charakterystyka sytuacji nieprzyjacielskiej na froncie wschodnim 71 76
22 Szkic rozmieszczenia wojsk na froncie wschodnim 77 77
23 Decyzje i opinie o oficerach 78 88
24 Prośba płk. Jarosza 89 99
25 Odpis radiodepeszy w sprawie pozwolenia na przejazd do Salonik przez Rumunię eskorty wojskowej 100 101
26 Nota do Adiutantury Generalnej 102 102
27 Zażalenie inż. gen. por. Emila Gołogórskiego 103 104
28 Odpis depeszy w związku ze zgodą rządu angielskiego na przyjęcie 5 oficerów polskich 105 106
29 Telegram w związku z problemem wysłania broni 107 107
30 Telegram w związku z przesyłką broni 108 108
31 Telegram w związku z przesyłką broni 109 109
32 Telegram w związku z zakupem koni 110 110
33 Raport o wykroczeniach żołnierskich na terenie D. O. Gen. Pomorze 111 120
34 Rozporządzenie 121 121
35 Raport o sytuacji wewnętrznej na terenie podległym M. S. Wojsk. 122 130
36 List do Komendanta od Sosnkowskiego 131 135
37 Nota do Ministerstwa Spraw Wojskowych 136 136
38 Sprawa nominacji generała-porucznika Romiszewskiego 137 140
39 Sprawozdanie z sytuacji politycznej na Dalekim Wschodzie 141 153
40 List Sosnkowskiego do Komendanta 154 160
41 Lisat do Wiceministra Spraw Wojskowych 161 162
42 List do Komendanta 163 170
43 Sprawozdanie z działalności za okres kwietnia i maja 1920 oraz projekt przeorganizowania II i IV Dywizjonu lotniczego 171 181
44 Projekt statutu orderu "Virtuti Militari" 182 217
45 Do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza 219 225
46 List Listowskiego do Naczelnika 228 229
47 Piłsudski i Lenin 230 232
48 Propozycje dla Legii Honorowej 233 233
49 Do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza 234 237
50 Artykuł z "Kuriera Polskiego" o sytuacji wojennej 238 240
51 Raport z inspekcji w oddziałach piechoty w kraju i na froncie 241 250
52 Raport o stanach pułków 252 255
53 Raport z inspekcji oddziałów artylerii i składów amunicji w Armiach I, IV, VII oraz Rezerwy Naczelnego Dowództwa 256 268
54 Karta ewidencyjna - Józef Adwent 269 272
55 Karta ewidencyjna - Jerzy Kaczanowski 273 276
56 Zastrzeżenia co do kwalifikacji dowódcy 17 p.a.p. 277 277
57 Prośba o przeniesienie mjr. Müllera oraz kpt. Dąbroskiego 278 278
58 Meldunek gen. por. Romiszewskiego 279 279
59 List w sprawie wydelegowania Komisarzy Cywilnych 280 280
60 Sprawa związana z dostarczeniem materiałów wojennych władzom ukraińskim 281 284
61 W sprawie charge d'affairs w Sztokholmie 285 286
62 Raport tygodniowy 287 289
63 Raport tygodniowy 290 294
64 Odpis wiadomości Hughes'a 295 295
65 Odpis wiadomości Hughes'a 296 296
66 Telegram 297 297
67 Telegram informujący o wątpliwościach co do upoważnień kapitana Prot-Kadzidłowskiego do robienia zakupów dla wojska polskiego 298 298
68 Raport podchorążego Aleksandra Mohla 299 303
69 Wycinki prasowe 304 304
70 Front południowy 305 310
71 Odpis raportu gen. Baranowskiego 311 323
72 Kopia telegramu z informacją o możliwości zakupu nowych karabinów 324 325
73 Nota do Adiutantury Generalnej 326 327
74 Noty, listy w związku z dochodzeniami w sprawie poszczególnych dowódców 328 342
75 Zawiadomienie do Generalnej Adiutantury na temat mjr. Jerzego Bardzinskiego 343 343
76 Protokół konferencji 344 348
77 Nota w sprawie kpt. Stanisława Zmigrodzkiego 349 350
78 Sprawa gen.ppor. J. Gąsieckiego 351 355
79 Sprawa związana z ppłk. Rylskim 357 369
80 Listy kpt. Biernackiego 370 389
81 List do adiutanta ppor. Tramecourt 390 393
82 Rachunek 394 394
83 Skarga Stefana Denczuka 395 397
84 Protokół Beniamina Kałba 398 399
85 Protokoły dotyczące zachowania por. Szydłowskiego 400 404
86 Protokoły w związku z zabieraniem mięsa 405 406
87 Sprawa szeregowego Zdzisława Wędrychowskiego 407 413
88 Wykaz słuchaczy II Kursu 414 418
89 Wizytówka 419 419
90 Pisma dotyczące transportu hallerczyków 420 433
91 Wycinki prasowe 434 436
92 Projekt organizacji oddziałów konnych 437 439
93 Depesza m. in. z informacją o wysyłce karabinów 440 440
94 Raport z przeglądu Dywizji Jazdy na froncie ukraińskim 441 453
95 Raport tygodniowy 454 456
96 Raport dotyczący ewakuacji 5tej Dywizji 457 464
97 Nota do Adiutantury Generalnej 465 465
98 Lista z propozycjami obsad personalnych 466 467
99 Wyniki inspekcji przeprowadzonej na terenach D.O.G. Kielce i Kraków 468 471
100 Zalecenia w związku z sytuacją na froncie 472 475
101 Kopia telegramu szyfrowego 476 476
102 Kopia telegramu szyfrowego 477 477
103 Kopia telegramu szyfrowego 478 478
104 Raport dotyczący wyjazdu Wojska Polskiego z Dairenu na "Jarosławiu" 479 484
105 Memorandum w sprawie organizacji prasy wojskowej i żołnierskiej 485 525
106 Nota do Adiutantury Generalnej 526 526
107 Raport z sytuacji panującej w Wilnie 527 530
108 Depesza dotycząca przyjazdu komendanta do Wilna 534 535
109 Odpis meldunków w sprawie nieporozumienia pomiędzy gen. broni Stanisławem Szeptyckim a płk. Platowskim 536 538
110 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie mianowania przedstawicieli dyplomatycznych 539 540
111 Depesza do Adiutantury Generalnej 541 544
112 Referat "Sytuacja na froncie" 545 550
113 Listy w sprawie Armii Ochotniczej 551 555
114 Listy w sprawie decyzji co do wyjazdu delegacji ukraińskich do Warszawy 556 558
115 Listy związne m.in. z internownaym Maksymiljanem Horwitzem wraz z jego podaniem 559 562
116 Raport bojowy - operacja "Wilno II", 1-wsza faza 563 607
117 Pismo w związku z wyborem członków komisji śledczej 608 609