Back

Folder: 701/4/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
Folder titleAkta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne.
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1926 - 1926

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/4/3

No. Title Page from Page to
1 Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 1 4
2 Meldunek sytuacyjny o postawie wojska w różnych rejonach kraju 5 18
3 Reakcje państw ościennych wobec przewrotu majowego 19 27
4 Meldunki informacyjne o sytuacji w kraju dla Oddziału II 28 50
5 Rozmowa juzowa pułk. Zamorskiego z Wilna z oddziałem operacyjnym dowództwa 51 52
6 Zarządzenia w związku z przerwaniem działań 53 60
7 Odpowiedź Dowództwa Korpusu na prośbę ściągnięcia artyleruii z Brześcia 61 62
8 Koncepty zarządzeń w sprawie powrotu oddziałów DOK VII i VIII do swych garnizonów 63 79
9 Rozmowa juzowa w sprawie osłony granicy na odcinku 3. Pułku Ułanów 80 83
10 Streszczenie rozmowy telefonicznej płk. Kasprzyckiego z płk. Przedżymirskim 84 85
11 Rozmowa juzowa w sprawie powrotu 21.p.a.p. 86 86
12 Rozmowy juzowe w sprawie zabezpieczenia granic 87 91
13 Rozmowy juzowe, meldunki o sytuacji w kraju 92 102
14 Plan odtransportowania wojsk gen. Ładosia i gen. Kędzierskiego 103 105
15 Dyslokacja grupy gen. Żeligowskiego 106 108
16 Artyleria 109 109
17 Meldunki w sprawie ruchu transportów 110 120
18 Meldunki sytuacyjne 121 125
19 Meldunki sytuacyjne 126 135
20 Sytuacja transportowa 136 155
21 Meldunek dotyczący 75 pułku piechoty 156 156
22 Sposób rozkazodawstwa dla D.O.K. III, VII, VIII, i IX oraz Ordre de Bataille 157 185
23 Dochodzenie w sprawie usiłowania odtransportowania oddziałów 74. pp. z Lublińca oraz sprzeciw w sprawie mianowania gen. Wróblewskiego dowódcą O.K. 186 200
24 Odezwy Prezydenta R.P. i ministra spraw wojskowych do wojska z dn. 13.V.1926 roku 201 202
25 Rozkazy, komunikaty i rozporządzenia w obozie wiernym prezydentowi R.P. 206 217
26 Meldunki sytuacyjne, depesze i komunikaty informacyjne o sytuacji w kraju 218 261
27 Pismo do marszałka Sejmu Macieja Rataja 262 263
28 Wiadomości o zamierzonych represjach w stosunku do dowódców i oficerów 264 329
29 Odezwa Rządu R.P. do wszystkich Obywateli Państwa i odezwa do ludności województwa śląskiego 330 331
30 Sprawozdanie z działalności 6. pułku artylerii polowej 332 334
31 Polecenia w sprawach rozwiązywania konfliktów na tle wypadków majowych 335 339
32 Sprawozdania z działalności oddziałów w dniach 13-16 maja 1926 roku 340 371
33 Nominacja gen. Wróblewskiego na dowódcę Okręgu Korpusu Nr. V. 372 376
34 Sprawozdanie z działalności między 10 a 20 maja 1926 roku 377 382
35 Wytyczne do sposobu przedstawienia raportów z działalności jednostek w dniach 10-20 maja 1926 roku 383 385
36 Sprawy karne i honorowe na tle wypadków majowych 386 399
37 Organizacja służby łączności 400 410
38 Meldunek o decyzjach przejścia na stronę wojsk wiernych Piłsudskiemu 411 415
39 Rozkazy zaopatrzenia 416 433
40 Rozkaz przegrupowania 434 438
41 Dokumenty Ministerstwa Spraw Wojskowych dotycące wypadków majowych przekazane do Biura Historycznego 439 515
42 Komunikaty sytuacyjne 516 530
43 Komunikaty sytuacyjne 531 553
44 Meldunki sytuacyjne i stenogramy podsłuchanych rozmów telefonicznych 554 577
45 Meldunki sytuacyjne 578 616
46 Meldunek sytuacyjny 49 i 50 617 636
47 Meldunek sytuacyjny Nr. 51 i 52 637 663
48 Meldunek sytuacyjny 53 i 55 664 711
49 Tajny meldunek sytuacyjny Nr. 56 712 747
50 Tajny meldunek sytuacyjny Nr.57 748 754
51 Tajny meldunek sytuacyjny Nr.58 755 765
52 Tajny meldunek sytuacyjny Nr.59 766 779
53 Tajne meldunki sytuacyjne Nr. 61 i 62 780 788
54 Tajne meldunki sytuacyjne Nr.63 i 64 789 809
55 Meldunek sytuacyjny Nr. 65 810 826
56 Meldunek sytuacyjny Nr. 67 i 66 827 835
57 Meldunek sytuacyjny Nr. 89 836 846
58 Sprawy personalne w DOK. X 847 851
59 Amnestia dla więźniów politycznych 852 857