Back

Folder: 701/1/121

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleReferat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych
Folder description1927 1937; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1927 - 1937

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/121

No. Title Page from Page to
1 Obsada wybranych dowództw 1 17
2 Opinie o oficerach pracujących w Wyższej Szkole Wojennej 18 35
3 Wykaz oficerów, którzy dowodzili brygadami i dywizjami 36 43
4 Materiały do zestawienia propozycji awansowych poruczników piechoty na kapitanów 44 143
5 Awanse 1932-1933 144 263
6 Opinie o starszych oficerach łączności 264 281
7 Awanse 1935r. 282 332
8 Wykazy imienne kapitanów - dowódców kompanii i baonów na froncie - 1926/1927 - część I 333 357
9 Wykazy imienne kapitanów - dowódców kompanii i baonów na froncie - 1926/1927 - część II 358 358
10 Wykazy imienne poruczników 1926/1927 - Część I. 359 367
11 Wykazy imienne poruczników 1926/1927 - Część II. 368 375
12 Wykaz oficerów, którzy dowodzili bateriami względnie dywizjonami. 376 384
13 Wykazy imienne poruczników, rotmistrzów i oficerów wojsk taborowych 385 396
14 Opinie dotyczące poszczególnych dowódców - sprawy dyscyplinarne 397 401
15 Wniosek dotyczący zmian personalnych w korpusie oficerskim 12. dp. 402 406
16 Zestawienie przebiegu służby i kwalifikacji oficerów 407 413
17 Zestawienie przebiegu służby i kwalifikacji oficerów 414 429
18 Opinia dotycząca ppłk. Edwarda Robakiewicza 430 433
19 Raport dotyczący stanu korpusu oficerów 434 435
20 Sprawa płk. Wir-Konasa 436 469
21 Wykaz oficerów sztabowych broni i służb w stopniach pułkowników i podpułkowników ze starszeństwem 1919r., 1923r., 1924r. 470 484
22 Zbiór dokumentów związanych ze sprawą pomiędzy płk. Rybickim a ppłk. Krzysikiem 485 511
23 Sprawa dotycząca przeniesienia mjr. Piwakowskiego 512 518
24 Lista ewidencyjna oficerów 519 522
25 Wyrok w sprawie mjr Bohdanowskiego, mjr Kozakiewicza i por. Zboromirskiego 523 564
26 Raport z inspekcji 11 pułku ułanów 565 567
27 Raport z inspekcji 54 pułku piechoty 569 570
28 Opinie gen. Kutrzeby o oficerach WSW 571 585
29 Lista ewidencyjna oficerów 586 589
30 Lista ewidencyjna oficerów 590 594
31 Zawiadomienie o akcie oskarżenia przeciwko gen.bryg. Sergjuszowi Zahorskiemu 595 596
32 Opinia o kpt. Sakowskim Franciszku 597 599
33 Opinie o ppłk. Czaplińskim Władysławie 600 602
34 Sprawa ppłk. Matuszka Rudolfa Józefa 603 604
35 Sprawa ppłk. Gabrysia 605 610
36 Opinia dotycząca ppłk. Tadeusza Bogdanowicza 611 612
37 Korespondencja Ministerstwa Spraw Wojskowych 613 613
38 List Marji Zajączkowskiej do Marszałka 614 623
39 Spostrzeżenia po przeglądzie poruczników 624 627
40 Sprawa dotycząca ppłk. Podwysockiego Tadeusza w związku z odebraniem mu dowództwa 65 p.p. 628 637
41 Korespondencja związana z niewykonaniem rozkazu 638 642
42 Sprawa nieprzekazania koni dla kompanii telegraficznej dywizji Nr. 3 643 652
43 Sprawa zażaleń wnoszonych przez dowódcę 23 pp. ppłk. Włodarskiego 653 661
44 Sprawa zażalenia gen. Władysława Bończa-Uzdowskiego 662 724
45 Korespondencja dowódcy II Sam. Bryg. Kawalerii pułkownika Andersa do Szefa Departamentu Kawalerii M.S. Wojsk. 725 726
46 Sprawa zwolnienia ppłk. Kwiatkowskiego 728 730
47 Prośba o przeniesienie 731 734
48 Wniosek o zmianę stanowiska dowódcy pułku 735 771
49 Raport na gen. Thommée 772 778
50 Raport w związku z samobójstwem por. Wiesiołowskiego Jana 779 783
51 Prośba o zmianę dowódców brygad K.O.P. 784 785
52 Sprawa dowództwa Broni Pancernych 786 789
53 Prośba o zabranie z D-wa 9 ppL. płk. Machowicza 790 790
54 Lista ujemnych opini 791 792
55 Oceny kwalifikacyjne frekwentantów kursu dla oficerów sztabowych łączności przy Ministrze Poczt i Telegrafów 793 798
56 Prośba o uniewzględnienie podania 799 799
57 Pismo płk. Werobeja do Ministra Spraw Wojskowych w związku z podaniem fałszywego wykształcenia 800 801
58 Akta sprawy gen. Thomée i ppłk. dypl. Polniaszka 802 839
59 Kandydaci na brygadierów i dowódców pułków 840 848
60 Segregacja pułkowników dyplomowanych - zestawienie 849 853
61 Wykaz pułkowników dyplomowanych 855 863
62 Segregacja pułkowników dyplomowanych - opracowanie gen. dyw. Sosnkowskiego 864 873
63 Segregacja pułkowników dyplomowanych - opracowanie gen. dyw. Śmigłego-Rydza 874 894
64 Segregacja pułkowników dyplomowanych - opracowanie gen. dyw. Norwida-Neugebauera 895 898
65 Segregacja pułkowników dyplomowanych - opracowanie gen. dyw. Fabrycego 899 908
66 Segregacja pułkowników dyplomowanych - opracowanie gen. dyw.Kasprzyckiego 909 920
67 Segregacja pułkowników dyplomowanych - opracowanie gen. bryg.Gąsiorowskiego 921 931
68 Segregacja pułkowników dyplomowanych - zestawienia 932 937
69 Druga segregacja pułkowników dyplomowanych 938 977