Back

Folder: 701/2/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePaździernik- listopad 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/11

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, Grupa I, Teka 11 - spis treści 1 4
2 Wyjaśnienie związane z przeniesieniem 3 armii na północ 5 7
3 Pismo w związku z zawieszeniem w obowiązkach płk. Konstantego Oświęcimskiego 8 10
4 W sprawie ustalenia nazwy na "Główny Instruktor Jazdy" 11 11
5 Inforamcja dotycząca powiatów dostępnych dla powracającej ludności cywilnej 12 13
6 Pismo do Generalnej Adiutantury w sprawie przydziału ewidencyjnego baonów etapow. grodzieńskich 14 14
7 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych w związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi przez Marchlewskiego 15 15
8 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych w sprawie wojny bolszewickiej 16 16
9 Pismo w sprawie prasy negatywnie opisującej stronę polską 17 17
10 Podanie Katarzyny Królikowskiej skierowane do Naczelnika Państwa w sprawie syna Franciszka 18 27
11 Meldunek w sprawie możliwości pozostania wojsk VI Armii przez dłuższy okres czasu na linii rozejmowej 28 29
12 Meldunek wywiadowczy Dowództwa VIII Dywizji Piechoty 30 33
13 Instrukcja - "Ordre de batalille" 4 plutonu szwadronu liniowego 34 35
14 Prośba porucznika Józefa L. Nowickiego o poddaniu jego dywizjonu pod rozkazy gen. Żeligowskiego 36 36
15 Prośba do Adiutantury Generalnej o przyśpieszenie nagradzania "Krzyżem Walecznym" 37 37
16 Prośba o wyjaśnienie o rzekomo posiadanym odręcznym piśmie Komendanta skierowannym do Joffego 38 38
17 Raport z konferencji pokojowej w Rydze 39 46
18 Prośba Naczelnego Dowództwa skierowana do Dowódcy Okręgu Gen. Poznań w celu przygotowania zapasów dla armiii oraz zabezpieczenia paszy dla koni 47 49
19 Krtótka biografia Józefa Piłsudskiego 50 58
20 Rozkaz Naczelnego Wodza 59 59
21 Wykaz osób wojskowych skazanych z Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku 60 64
22 List dr. Michała Łozińskiego do redakcji "Wperedu" w sprawie prawno-państwowego stosunku Polski do Galicji Wschodniej 65 66
23 Nota do Adiutantury Generalnej w sprawie informowania opinii publicznej o ewentualnym przewrocie 67 67
24 Do Adiutantury Generalnej w związku z inspekcją oddziałów piechoty 68 71
25 Nota do Naczelnego Dowództwa w sprawie prośby mjr. Zawiślaka 72 72
26 Centra Instrukcyjne - zmiana rozporządzenia 73 76
27 Sprawa Franciszka Królikowskiego 77 82
28 Sprawa odwołania gen. Kątkowskiego 83 84
29 Sprawozdanie z podróży do Paryża odbytej w kwietniu i maju 1920 roku 85 129
30 Odpis anonimowego listu podoficerów i żołnierzy ilustrującego nastroje, jakie panują wśród żołnierzy w krakowskim garnizonie 130 132
31 Wykaz stanu ludzi, koni i uzbrojenia artylerii konnej oraz ordre de bataille artylerii konnej 133 135
32 Sprawa pułkownika Stanisława Józefa Kowalskiego 136 138
33 Do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza w sprawie powołania Komisji złożonej z najwyżyszych oficerów 139 139
34 Zawiadomienie w związku z wyznaczeniem nowej osoby na stonowisko dowódcy 115 pułku ułanów 140 140
35 W sprawie zwolnienia pułkownika Leona Silickiego z Dowództwa 7 Brygady ze względu na stan zdrowia 141 142
36 Do Generalnej Adiutantury z prośbą o zwrot przesłanych podań i wyroków Sądu Wojskowego 143 143
37 Rozkaz operacyjny nr. 137 144 145
38 List do majora Świtalskiego 147 152
39 Nota do Naczelnego Dowództwa w sprawie meldunku ppor. Małochleba 153 153
40 Nota do majora Iwona-Giżyckiego 154 154
41 Raport z przeprowadzonej inspekcji w 11, 14, 16 dywizji p. i w Dowództwie 4 Armii 155 167
42 Odpis telegramu dotyczącego zmian meldunków sytuacyjnych 168 169
43 Odpis meldunku informacyjno-politycznego przysłany z Wydz. II Sztabu D. O. Gen. Kraków do Szefa Oddziału II Szefa M.S. Wojskowych 170 170
44 Zarządzenie w związku z Kordonem M. S. Wojskowych - Rejony Bezpieczeństwa 171 182
45 Organizacja kordonu granicznego 183 188
46 Komunikat dyslokacyjny Nr. 12 - miejsca postoju formacji zapasowych z uwzględnieniem rozkazów wydanych do dnia 27 października 1920r. 189 196
47 Służba meldunkowa dla formacji marszówek i uzupełnień taktycznych 197 203
48 Reorganizacja sposobu zaopatrzenia sanitarnego 204 214
49 Zarządzenie w związku z bezterminowymi urlopami 215 221
50 Zarządzenie w związku z pomocą dla rolnictwa 222 223
51 Zarządzenie w sprawie postępowania z powracającymi z niewoli 224 226
52 Zarządzenie w sprawie rekonstrukcji Naczelnego Dowództwa i Ministerstwa Spraw Wojskowych 227 251
53 Zarządzenie w sprawie organizacji działu informacyjnego 252 261
54 Schemat organizacji oddziałów informacyjnych 261 261
55 Zmiana wzoru raportu stanu liczbowego, wprowadzenie stanu ogniowego 262 264
56 Reorganizacja wojsk wartowniczych 265 267
57 Rozporządzenie w związku ze zniesieniem zakazu urlopów 268 268
58 Tymczasowa instrukcja sporządzania i przedkładania raportów stanu liczebnego i zmian w nim zachodzących 269 282
59 Schemat reorganizacji strzelców konnych 283 285
60 Pociągi materialnego zaopatrzenia armii, rozkład jazdy 286 287
61 Zarządzenia i dyspozycje wojskowo-kolejowe w związku z nowym ugrupowaniem Armii 288 293
62 Do Adiutantury Generalnej w sprawie odbudowy koleji na obszarze operacyjnym 294 295
63 Zarządzenie zmian co do "Tabeli reorg. art. W. P." i "Tabeli org. art. po dokonaniu reorg." 296 298
64 Zarządzenie do sformowania bat. zap. art. zenit. 299 300
65 Zarządzenie w sprawie urlopów rocznika 1901 oraz 1902 301 301
66 Do Adiutantury Generalnej w sprawie czasowego wstrzymania bezterminowych urlopów majstrów, popdkuwaczy koni oraz sanitariuszy weterynaryjnych 302 303
67 Stały przydział wagonów dla formacji i zakładów frontowych, etapowych oraz instytucji humanitarnych 304 307
68 Stabilizowanie zakładów armii na czas zimy 308 309
69 Sformowanie 1 lit. biał. dac. i I/20 dac., oraz oddziałów zapasowych 310 310
70 Do Adiutantury Generalnej w sprawie przemianowania I dywizjonu 216 p. a. p. 311 311
71 Zawiadomienie do Adiutantury Generalnej w związku ze zmianami po zawieszeniu w obowiązkach ppłk. Juljana Padlewskiego 312 312
72 Sprawa ppłk. Jarosława Powroźnickiego 313 316
73 Demobilizacja - uzupełniające wskazówki pod względem materialnym i etapowym 317 324
74 Utworzenie Ekspozytury M. S. Wojskowych do spraw demobilizacji 325 331
75 Organizacja Obozu Warownego 332 341
76 Obóz warowny Brześć 341 341
77 Do Adiutantury Generalnej w sprawie wymiany jeńców litewskich 342 342
78 Przegrupowanie Wojsk Lotniczych na froncie 343 344
79 List Józefa Piłsudskiego do gen. Rozwadowskiego w sprawie planów obrony polskich granic zachodnich naszkicowanych przez francuską misję wojskową 345 345
80 List Józefa Piłsudskiego do gen. Rozwadowskiego w sprawie płk. Krupowicza i mjr. Weckiego 346 351
81 Meldunek gen. por. Romiszewskiego w sprawie inspekcji 352 352
82 Do Szefa Sztabu Generalnego W. P. w sprawie zawieszenia w obowiązkach generała-podporucznika Herfortha 353 357
83 Reorganizacja wyższych jednostek taktycznych jazdy 358 359
84 Wytyczne Naczelnego Dowództwa w sprawie książek, broszur i wydawnictw o treści politycznej, polityczno-wojskowej, statystycznej 360 361
85 Zarządzenie w sprawie uzupełnienia i demobilizacji frontu 362 363
86 Informacja w sprawie wyznaczenia ppłk. Stanisława Wierońskiego na stanowisko szefa sztabu dywizji 364 365
87 Do Adiutantury Generalnej w związku z proponowanymi zmianami dotyczącymi Dowództwa Grupy Południowej 366 366
88 Nota w sprawie Dywizjonu Pociągów Pancernych "Wilk" i "Bartosz Głowacki" 367 367
89 Instrukcja sanitarna w związku z przygotowaniem armii do demobilizacji i okresu na leżach zimowych 368 394
90 Zarządzenie w sprawie przesunięcia południowej części kordonu M. S. W. na Zachód i wzmocnienie obsady tegoż odcinka 395 396
91 Depesza skierowana do Naczelnego Dowództwa Sanitarnego 397 397