Back

Folder: 701/2/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleSierpień- wrzesień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/19

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa - grupa II-B - Teka 19 - sieprpień-wrzesień 1919 - spis dokumentów 1 5
2 Protest przeciwko pozostawienia Petlurze Szepetówki 6 8
3 Sprawy litewskie 9 22
4 Czynniki zagrażające sprawom litewskim 23 29
5 Projekt reform w Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich 30 39
6 Przekład listu oraz przepustki przechwycony przez polskich wywiadowców 40 41
7 Memoriał Ksawerego Orłowskiego w sprawie Ukrainy 42 52
8 Telegram mówiący o sytuacji na froncie 53 55
9 List do gen. Stanisława Szeptyckiego w związku ze sprawami litewskimi 56 59
10 Meldunek sytuacyjny mówiący o froncie czeskim i niemieckim 60 61
11 Meldunek Wąsowicza 62 62
12 Meldunek sytuacyjny rotmistrza Czaczki 63 66
13 Raport sytuacyjny oraz wywiadowczy z Kowna 67 68
14 Raport A. Jóźwika z Kowna 69 71
15 Zbiór dokumentów dotyczących wprowadzenia administracji wojskowej w powiecie Słonimskim 72 112
16 Telegramy w sprawie zajęcia Kijowa oraz aktów procesu Złoczkowskiego 113 117
17 List kpt. Sławka w związku z polityką wobec Litwy 119 120
18 Sprawa prawosławnego prałata Jana Korczyńskiego osadzonego w klasztorze na Bielanach 121 128
19 Telegram w związku z sytuacją bojową Litwinów 129 130
20 Odpis telegramu-raportu kpt. Sławka 131 132
21 List Głównego Atamana Simona Petlury skierowany do Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego 133 138
22 Odpis wyciągu z deklaracji złożonej przez pełnomocników ukraińskich rządowi rumuńskiemu i tłumaczenie odpisu listu prof. Maciejewicza, szefa misji ukraińskiej w Bukareszcie do p. Kurdyłowskiego, delegata ukraińskiego w Warszawie 139 142
23 Memorandum "W sprawie wschodnich granic Rzeczypospolitej" 143 148
24 Raport Komisarza Okręgu Wileńskiego K. Niedziałkowskiego z sytuacji panującej na Łotwie przedstawionej przez biskupa O'Rourke 149 149
25 Telegram z Paryża w sprawie petycji ludności ze Spisza Wschodniego i Południowego żądającej plebiscytu 151 151
26 Odpis depeszy ukraińskiej 152 155
27 Sprawozdanie z pobytu we Lwowie misji gen. Berthelemy 156 179
28 Sprawy POW strzelców nadniemeńskich i wojsk litewskich 180 206
29 Przebieg obrad polsko-czeskich w Krakowie 207 215
30 Raport Dowództwa Armii gen. Hallera w sprawie sytuacji na Syberii 216 240
31 Odpis memoriału I. Ziabickiego w sprawach państw bałtyckich 241 241
32 Komunikat w sprawie konferencji z udziałem gen. Marsh 242 242
33 Sprawozdanie kuriera dyplomatycznego Iwanowa zatrzymanego przez 6 pułk. 243 246
34 Prośba skierowana do Naczelnika Państwa w związku z brutalnym traktowaniem Polaków zamieszkałych na Litwie 247 249
35 List przedstawiający sytuację w Kownie. 250 252
36 Prośba o interwencję w sprawach zarządzania ziem wschodnich 253 254
37 List Leona Wasilewskiego na temat sytuacji panującej na Litwie 255 259
38 Kopia dokumentu, oryginał zniszczony (widoczny podpis) 260 260
39 Telegram w związku z decyzją o cofnięciu wojsk litewskich z Suwalszczyzny poza linię demarkacyjną 261 262
40 Pismo w związku z gromadzeniem jeńców ukraińskich na terytorium Czech 263 267
41 Raport dla dyplomatów Ententy o strajku politycznym na Śląsku Cieszyńskim 268 272
42 Komunikat Naczelnego Dowództwa Amrii Petlury 273 276
43 Raport attaché wojskowego P.P. w Helsingforsie (Helsinki) 277 278
44 Pismo skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie rozmów polsko-czeskich co do kwestii dyslokacji wojsk na Śląsku Cieszyńskim 279 281
45 Prośba o audiencję w kwestii Cieszyna 282 284
46 Raport kpt. Biernackiego z Charkowa 285 299
47 List skierowany do Józefa Piłsudskiego zawierający informacje o Izdebskim, byłym komisarzu bolszewickim 300 301
48 Notatka w sprawie wschodniej dla rządu Rzeczypospolitej i Delegacji Polskiej na Kongresie Pokojowym 302 308
49 Raport polityczny 309 310
50 Telegram w sprawie czeskich pułków przebierających się w mundury koalicyjne 311 311
51 Memoriał w sprawie wschodnich granic 312 319
52 Propozycja przyszłej Ligi Narodów państw sprzymierzonych z Polską 318 318
53 Memoriał w sprawie państw bałtyckich 320 350
54 Raport delegata Rzeczypospolitej Polskiej z Pragi 351 357
55 Pismo dotyczące pertraktacji Komitetu Czerwonego Krzyża z bolszewikami w sprawie zakładników 358 358
56 Odpis raportu attaché wojskowego w Bukareszcie w sprawie zajęcia Kijowa 359 360
57 Instrukcja dla rokowań o przedłużenie umowy o zawieszenie broni z armią ukraińską 361 364
58 Telegram informujący zgodę gen. Baranowskiego na wyjazd na Syberię 365 365
59 Raporty z okręgu kowieńskiego 366 376
60 Sprawozdanie Br. Krzyżanowskiego z pobytu działaczy litewskich w Paryżu 377 385
61 Przemówienie Naczelnika Państwa z dnia 13 września 1919 roku w Suwałkach 386 387
62 Informacje dotyczące polityki mjr. Mocketta 388 391
63 Raport rtm. Radziwiłła na temat polityki Anglików na Litwie 392 392
64 Telegram rtm. Radziwiłła w sprawie kłopotów mjr. Mocketta 393 395
65 Telegram rtm. Radziwiłła w sprawie sytuacji panującej na kowieńszczyźnie 396 401
66 Telegram w sprawie wyjazdu do Wiednia adwokata dr. Fedaka, byłego członka ukraińskiej rady nacjonalnej 402 403
67 Depesza hr. Zamoyskiego w sprawie delegacji słowackiej 404 404
68 List Leona Wasilewskiego w sprawie rozmowy z Litwinami 406 414
69 Telegram w związku z planami Bermonta o przemarszu przez Litwę 415 416
70 Nota do Adiutantury Generalnej w związku z czeskimi pułkami przebranymi w mundury koalicyjne 417 417
71 Depesza w sprawie zniszczenia mostów na Dźwinie 418 420
72 Sprawa pozostawienia płk. Latinika wraz jego dywizją w Cieszynie 421 426
73 Opinia Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego w sprawie stworzenia "Wojskowego Urzędu Litewsko-Białoruskiego 427 430
74 List Wasilewskiego o stosunkach estońsko-litewskich 433 438
75 Komunikat attaché wojskowego w sprawie agitacji litewskiej przeciwko Polakom w państwach bałtyckich 439 439
76 Komunikat attaché wojskowego w związku z przylotem do Kamieńca Podolskiego aeroplanu niemieckiego 440 440
77 Odpis Memoriału Komitetu Obrony Narodowej ze Lwowa 441 444
78 Skargi na wojsko skierowane do Naczelnika Państwa przez Gminę Żydowską w Mińsku 445 514
79 Prośba o uznanie niepodległości Łotwy (kopia bez załączników) 515 516
80 Potwierdzenie wcześniejszych raportów w związku z siłami księcia Lievena na Litwie 517 517
81 Zażalenie na Polski Zarząd Cywilny 518 523
82 Telegram ppor. Szymańskiego w związku z uznaniem rządu litewskiego przez rząd angielski 524 525
83 Telegram w związku z sytuacją panującą na Litwie 526 527
84 Prośba o zmianę pełnomocnictw dla p. Lutze-Birka 528 529
85 Postulaty polityczne 530 532