Back

Folder: 701/2/44

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- sierpień 1922
Folder description1922 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1922 - 1922

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/44

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa grupy II, teki 44 Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 1
2 Spis dokumentów zawartych w jednostce 44 2 5
3 Komunikat prasowy z Rygi 6 8
4 Zawiadomienie o raporcie attache wojskowego w Helsinkach za czas od 11 do 18 marca 1922 roku 9 9
5 Powiadomienie o komunikacie prasowym z Rygi 10 10
6 Raporty pt. "Sytuacja polityczna Finlandii" w okresie 11- 18 marca 1922 wraz z raportem pt. "Dyslokacja wojskowa w Karelii Wschodniej i na pograniczu fińsko-rosyjskim" w okresie 1-17 marca. 11 23
7 Komunikat prasowy z Rygi oraz raport Attache Wojskowego w Rydze z dnia 31 marca 1922 roku 24 36
8 Raporty attache wojskowego w Estonii z 24 marca i 6 kwietnia 1922 roku 37 75
9 Tłumaczenie artykułu "Propaganda wojenna", który ukazał sie w "Izwiestiach" 4 kwietnia 1922 roku. 76 84
10 Tłumaczenie artykułu "Specjaliści wojskowi o Genui", opublikowanego w "Izwiestiach" 9 kwietnia 1922 roku 85 90
11 Raport attache wojskowego w Paryżu 91 94
12 Komunikaty prasowe z Rygi z 20 i 21 kwietnia 1922 roku 95 97
13 Telegram szyfrowy z wiadomością o rozkazie terrorystycznej organizacji monarchistycznej w Bułgarii. 98 98
14 Informacje o działalności kół wranglowskich napisane przez attache wojskowego w Paryżu 99 105
15 Komunikaty prasowe z Rygi 106 114
16 Raport attache wojskowego w Helsinkach o sytuacji politycznej w Finlandii w czasie od 19 marca do 7 kwietnia 1922 115 135
17 Depesza szyfrowana z Helsinek w sprawie układu warszawskiego 136 136
18 Trzy telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 137 139
19 Tajny list majora Józefa Becka do majora Kazimierza Świtalskiego w sprawie rozbrojenia lądowego dyskutowanego na konferencji w Genui 140 141
20 Telegram szyfrowy z informacją o możliwości zamachu terrorystycznego w Warszawie 142 142
21 Raport attache wojskowego w Rydze za czas od 1 do 16 kwietnia 1922 roku 143 145
22 Raport attache wojskowego w Helsinkach z dnia 28 kwietnia 1922 roku 146 151
23 Raport attache wojskowego w Rewlu / Tallinie z 24 kwietnia 1922 roku 152 155
24 Komunikaty prasowe z Rygi z 2, 3, 4 i 5 maja 1922 roku 156 163
25 Tłumaczenie artykułu "Konferencja dowództwa wojsk Ukrainy, Krymu i floty czarnormorskiej", który ukazał się w "Komuniście" 7 marca 1922 roku 164 169
26 Komunikaty prasowe z Rygi 170 175
27 Depesza z Londynu o przygotowaniach "żywiołów antybolszewickich" na Bałkanach i poufnym porozumieniu między Wraglem, Sawinkowem a Petlurą 176 176
28 Fotokopia memoriału od armii ukraińskiej do rządów państw reprezentowanych w Genui 177 182
29 Depesza Poselstwa Polskiego w Moskwie 183 183
30 Informacje attache wojskowego w Paryżu o akcji prowadzonej przez ugrupowania rosyjskie na emigracji 184 189
31 Raport attache wojskowego w Bukareszcie w sprawie rzekomych porozumień generała Wrangla z rządami Rumunii i Bułgarii 190 195
32 Komunikat prasowy z Rygi 196 198
33 Sprawozdanie z wszechrosyjskiej konferencji chemików, która odbyła się w Moskwie w dniach 24 do 26 kwietnia, przetłumaczone z "Prawdy" z 29 kwietnia 1922 roku 199 203
34 Trzy telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 204 206
35 Tłumaczenie artykułu "W sprawie mającej się odbyć konferencji Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego" zamieszczonego w "Izwiestiach". 207 210
36 Raporty attache wojskowego w Helsinkach 211 216
37 Tłumaczenie artykułu "Przed zjazdem W.C.K.W." umieszczonego w "Izwiestiach" 217 224
38 Komunikat prasowy z Rygi 225 229
39 Tłumaczenie artykułu "Rok nowej polityki ekonomicznej" opublikowanego w "Prawdzie" 12 maja 1922 roku 230 235
40 Artykuł "Otwarcie sesji W.C.K.W. opublikowany w "Prawdzie" 12 maja 1922 roku 236 239
41 Telefonogram z Genewy od profesora Askenazego w sprawie uznania Litwy de jure, które ma przeprowadzić Francja 240 242
42 Depesze do Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych 243 247
43 Raport zastępcy attache wojskowego w Paryżu dotyczący spraw rosyjskich 248 252
44 Informacja o byłych żołnierzach rosyjskich w Niemczech sporządzona przez Poselstwo Polskie w Berlinie dla Ministerswa Spraw Zagranicznych 253 255
45 Komunikaty prasowe z Rygi z 31 maja i 1 czerwca 1922 roku 256 258
46 Referat o sytuacji wojskowej w Rosji 259 264
47 Depesze prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej Meysztowicza 265 269
48 Raport attache wojskowego w Helsinkach o sytuacji politycznej w Finlandii i dyslokacji wojsk w Karelii oraz na pograniczu fińsko-sowieckim. 270 282
49 Komunikaty prasowe z Rygi z 2 i 4 czerwca 1922 roku 283 285
50 Artykuły: "Czterolecie powszechnego nauczania" i "Likwidacja analfabetyzmu w Armii Czerwonej" zamieszczonych w "Izwiestiach" 21 maja 1922 roku . 286 291
51 Informacje o popieraniu przez amerykańskie czynniki rządowe rosyjskiej akcji antybolszewickiej oraz tworzeniu przez organizację Hoovera aparatu wywiadowczo-bojowego z antybolszewickich Rosjan 292 295
52 Artykuł "Wewnętrzne życie Polski" opublikowany w "Lodzer Freie Presse" 2 czerwca 1922 roku 296 299
53 Komunikaty prasowe z Rygi z 9 i 10 czerwca 1922 roku 300 303
54 Artykuł "Sowieckie prawo cywilne" umieszczony w "Izwiestiach" 25 maja 1922 304 307
55 Komunikat prasowy z Rygi z 8 czerwca 1922 roku 308 310
56 Tłumaczenie artykułu "Król szpiegów - Anspach i polityczne znaczenie jego afery", opublikowanego w "Izwiestiach" 24 maja 1922 roku 311 314
57 Raport attache wojskowego w Estonii informujący o stanowisku tego kraju wobec kryzysu fińskiego i układu warszawskiego. 315 318
58 Depesza z Moskwy informująca o zmniejszeniu kontyngentu Armii Czerwonej 319 319
59 Komunikaty prasowe z Rygi z 12 i 15 czerwca 1922 roku 320 324
60 Memoriał do rządu polskiego w sprawie praw mniejszości narodowościowych na Litwie Kowieńskiej i memoriał w sprawie podziału pasa neutralnego 325 335
61 Informacje o planie interwencji bolszewickiej nadesłane przez Poselstwo Polskie w Berlinie 336 337
62 Komunikaty prasowe z Rygi z 17, 18, 19, 20, 22, 23 i 24 maja 1922 roku 338 345
63 Postanowienie W.C.K.W. o redukcji Armii Czerwonej wydrukowane w "Izwiestiach" 346 347
64 Tłumaczenie artykułu "W Rosji Sowieckiej" opublikowanego 28 maja 1922 roku w Berlinie, w emigracyjnym piśmie rosyjskim "Rul" 348 350
65 Komunikaty prasowe z Rygi z 27, 29 i 30 maja 1922 roku 351 356
66 Raport attache wojskowego w Finlandii o sytuacji politycznej w tym kraju w okresie od 5 do 13 maja 1922 roku 357 363
67 Raport z Konstantynopola w sprawie stosunków religijnych na Wschodzie 364 365
68 Raporty attache wojskowego w Estonii z 16 i 22 maja 1922 roku wraz z załącznikami w języku rosyjskim 366 379
69 Raport attache wojskowego w Finlandii z 5 czerwca 1922 roku o zakończeniu przesilenia rządowego w tym kraju 380 388
70 Sprawozdanie tow. Joffego z Konferencji Genueńskiej, umieszczone w "Izwiestiach" z 18 maja 1922 roku 389 394
71 Komunikaty prasowe z Rygi z 26 maja oraz 17, 20 czerwca 1922 roku 395 399
72 Tłumaczenie artykułu "Rzymsko-katoliccy agenci kontr-rewolucji" umieszczonego w "Izwiestiach" z 9 czerwca 1922 roku 400 402
73 Tłumaczenie artykułu "Czechosłowacja i Sowiecka Rosja" umieszczonego w "Prawdzie" 403 406
74 Tłumaczenie artykułu Karola Radka "Rosja sowiecka a rozbrojenie" opublikowanego w "Prawdzie" 407 410
75 List ministra spraw wojskowych Kazimierza Sosnkowskiego wraz z telegramami o wtargnięciu band bolszewickich 411 418
76 Tłumaczenie artykułu "Radio-połączenie w Rosji Sowieckiej" wydrukowanego w "Izwiestiach" 419 421
77 Komunikat prasowy z Rygi z 24 czerwca 1922 roku 422 424
78 Oświadczenie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Brukseli w sprawie działalności tow. "Ara" 425 425
79 Raport attache wojskowego w Rzymie z 27 maja 1922 roku 426 427
80 Nota Poselstwa Polskiego w Pradze w sprawie stosunków ukraińskich w Czechosłowacji 428 431
81 Raport attache wojskowego w Konstantynopolu z 4 maja 1922 roku 432 448
82 Tłumaczenie artykułu "Czerwona armia i partie polityczne" opublikowanego w "Prawdzie" 17 czerwca 1922 roku 449 452
83 Tłumaczenie referatu Karola Radka o sytuacji w Polsce wygłoszonego na posiedzeniu Komitetu III Międzynarodówki Komunistycznej 453 456
84 Raport attache wojskowego w Estonii z 28 czerwca 1922 roku 457 461
85 Raport attache wojskowego w Finlandii o Niemcach i ich działalności w Finlandii 462 464
86 Informacja o stłumieniu przez bolszewików powstania we wschodniej i południowej części Turkiestanu 465 465
87 Raport attache wojskowego w Estonii z 28 czerwca 1922 roku wraz z dwoma załącznikami 466 471
88 Informacje o zapasach żywności przekazanych Sowietom przez American Relief Administration 472 474
89 Raport attache wojskowego w Finlandii z 29 czerwca 1922 roku 475 488
90 Raport oficera łącznikowego w Tarnowie dotyczący francuskiego spojrzenia na sprawy ukraińskie i polską politykę zagraniczną 489 494
91 Sprawozdanie z lektur ukraińskiej prasy bolszewickiej za maj 1922 roku 495 498
92 Tłumaczenie artykułu "Konferencja w Hadze" opublikowanego w "Prawdzie" 17 czerwca 1922 roku 499 503
93 Tłumaczenie artykułu "Sąd nad Dąbalem" opublikowanego w "Izwiestiach" 11 lipca 1922 504 507
94 Raport attache wojskowego w Belgradzie w sprawie sytuacji armii generała Wrangla w Bułgarii i Serbii 508 514
95 Tłumaczenie artykułu "Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę", umieszczonego w "Izwiestiach" 7 lipca 1922 roku 515 518
96 Tłumaczenie artykułu "Z nad brzegów Wisły" z "Izwiestii z 11 lipca 1922 roku 519 523
97 Telegram szyfrowy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie konferencji Polski, Estonii, Finlandii i Łotwy. 524 524
98 Dwa telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie miejsca konferencji państw bałtyckich 525 526
99 Raport attache wojskowego w Finlandii z dnia 14 lipca 1922 527 531
100 Komunikat prasowy z Rygi z 20 lipca 1922 roku 532 533
101 Komunikat specjalny o sytuacji politycznej na Litwie Kowieńskiej w okresie od 25 czerwca do 10 lipca. 534 549
102 Komunikat powiadamiajacy o przejściu przedstawicieli polskich w Mieszanych Komisjach Rozjemczych do Polskiej Delegacji Mieszanej Komisji Granicznej na Wschodzie 550 551
103 Raport attache wojskowego w Estonii z dnia 18 lipca 1922 roku dotyczący odpowiedzi na propozycję sowiecką w sprawie rozbrojenia 552 554
104 Raport informacyjny attache wojskowego w Rydze z 15 lipca 1922 roku 555 560
105 Raport attache wojskowego w Estonii z 18 lipca 1922 roku 561 564
106 Raport attache wojskowego w Rydze z 1 sierpnia 1922 roku 565 569
107 Lista odznaczeń estońskim Krzyżem Wolności przyznanej polskim generałom i oficerom 570 571
108 Wiadomość o przybyciu do Rewla/Tallina rozbrojonego krążownika sowieckiego "Admirał Makarow" 572 572