Back

Folder: 701/2/45

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleSierpień- październik 1922
Folder description1922 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1922 - 1922

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/45

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa - Grupa II - Teka 45 - Sierpień-Październik 1922 (oraz wcześniejsze) - Spis treści 1 4
2 Uwagi do protokołu konferencji przedstawicieli wojskowych Polski i państw bałtyckich w Rewlu 5 12
3 Odezwy Komitetów Narodowych Chiwy, Buchary i Turkiestanu otrzymane przez attaché wojskowego P. P. w Paryżu 13 15
4 Komunikat attaché wojskowego w sprawie nieratyfikacji umowy warszawskiej 16 16
5 Komunikat Poselstwa Ukraińskiego w Warszawie o stosunkach wewnętrznych w Polsce 17 19
6 Nota do Adiutantury Generalnej w sprawie rokowań bolszewicko -japońskich 20 20
7 Raport informacyjny attaché wojskowego w Rydze z dnia 15 sierpnia 1922r. 21 24
8 Doniesienie przez attaché wojskowego P.P. o mającym być zawartym traktacie handlowym polsko-sowieckim 25 25
9 Artykuł p.t. "Przygotowania do układu handlowego rosyjsko-niemieckiego", umieszczony w "Izwiestja" 26 28
10 Artykuł p.t. "Ogólne perspektywy szefostwa" umieszczony w "Izwestia" 29 33
11 Fakty współpracy rosyjsko-niemieckiej otrzymane ze źródeł francuskich 34 35
12 Raporty attaché wojskowego w Helsingforsie 36 42
13 Artykuł p.t. "Armia Czerwona" z "Izwiestia" 43 46
14 Artykuł p.t. "W Czerwonej Armii-Wszechrosyjska konferencja agitacyjno-oświatowa" 47 49
15 Raport informacyjny attaché wojskowego w Rydze dotyczący Łotwy 50 60
16 Rusini galicyjscy w Czechosłowacji 61 68
17 Informacje agenta z Wiednia o nastrojach ukraińskiej kolonii 69 73
18 List do Naczelnika Państwa od Bronisława Kułakowskiego 74 77
19 Raport dotyczący problemów współczesnej polityki zagranicznej 78 85
20 Polityka japońska na Bliskim Wschodzie 86 87
21 Streszczenie artykułu dotyczącego wojskowej konwencji rosyjsko-niemieckiej 88 92
22 Raport z sytuacji na Inflantach Polskich 93 107
23 Przyspieszenie nominacji komisji dla zony neutralnej 108 108
24 Trudnosci w zorganizowaniu konferencji ekspertów 109 109
25 Odpis artykułu p.t. "Pan Piłsudski i bojarzy rumuńscy", który ukazał się w "Prawdzie" 110 113
26 Dymisja Komisarza Spraw Zagranicznych Agory 114 114
27 Wizyty polskich kanonierek w Rewlu oraz kryzys w rządzie estońskim. 115 121
28 Stosunek rządu sowieckiego do zagadnienia Bliskiego Wschodu 122 125
29 Antypolski artykuł b. majora misji francuskiej Etchegoen'a w prasie francuskiej. 126 126
30 Dyslokacja wojsk sowieckich 127 141
31 Odpisy depesz szyfrowanych z Helsingforsu 142 145
32 Nota w sprawie depesz w związku z ewentualnym zjazdem Ministrów Wojskowych 146 146
33 Artykuł Radka p. t. "Pan Piłsudski i rumuńscy bojarowie" 147 150
34 Pismo Poselstwa Polskiego w Moskwie w sprawie stosunku lewicy do prawicy partii komunistycznej w Rosji 151 156
35 Artykuł Dańskiego p. t. "O współzawodnictwie i zgodnej pracy" 157 161
36 Raport z Konstanyopola o sytuacji na Bliskim Wschodzie 162 167
37 Sprawozdanie z manewrów czerwonej floty bałtyckiej w Zatoce Fińskiej 168 172
38 "U morskich granic Rosji Sowieckiej" 173 175
39 Raport z konferencji w sprawie Kłajpedy 176 180
40 Raport z powiatu święciańskiego za miesiąc wrzesień i październik 1921 r. 181 185
41 Sprawozdanie z obrad rozszerzonego plenum Komitetu Wykonawczego Trzeciej Międzynarodówki 186 254
42 "Armia Czerwona w stanie pokoju" 255 258
43 Komunikaty prasowe z Rygi 259 265
44 Wszechrosyjska sesja wydziałów agitacyjno-oświatowych 266 268
45 Telegramy szyfrowe w związku z planowaną konferencją ekspertów wojskowych państw bałtyckich 269 275
46 Komunikat prasowy 276 276
47 Raporty z działaności Podkomisji Wołyńskiej 277 290
48 Pisma w sprawie kierunku polskiej polityki wobec krajów nadbałtyckich 291 295
49 Komunikat prasowy z Rygi 296 297
50 "Konieczną jest dobra wola dla zawarcia pokoju" 298 302
51 "Zadania delegatów wojskowych" 303 305
52 Komunikaty prasowe z Rygi 306 309
53 "Czerwona Armia" 310 312
54 Komunikat prasowy z Rygi 313 315
55 "Z nad brzegów Wisły. Polsko-rumuńsko-węgierski front" 316 320
56 "Młoda Rosja szefem Floty Czerwonej" 321 325
57 Raport informacyjny attaché wojskowego w Rydze na temat Łotwy 326 334
58 Depesza w sprawie dymisji gabinetu Porta i utraty statusu stolicy przez Konstantynopol 335 335
59 Pismo MSZ w sprawie odmowy Rumunii w uczestniczeniu w konferencji rozbrojeniowej 336 337
60 Wyniki wyborów litewskich 338 340
61 Arkusz zmian zaszłych w czasie od 1 listopada do 1 grudnia 1922 r. w dyslokacji jednostek wojsk polowych Czerwonej Armii 341 344
62 Dyslokacja jednostek wojsk polowych armii czerwonej 345 345
63 Uwagi atttaché wojskowego odnośnie zjazdu R.K.P. 346 347
64 Informacje o nastrojach w "centrum" petlurowskim w Tarnowie 348 354
65 Telegram szyfrowy w sprawie okręgu Kłajpedy 355 355
66 Telegramy szyfrowe p. Sokolnickiego do MSZ w sprawie zjazdu ministrów 356 357
67 Telegram szyfrowy w sprawie wstępnych rokowań celem zawarcia układu handlowego pomiedzy Szwecją a Rosją Sowiecką 358 358
68 Telegramy szyfrowe w sprawie forsowanych przez Lenina zmian kursu politycznego i ekonomicznego Rosji 359 361
69 Raport attaché wojskowego dotyczący wizyty eks hetmana Skoropadskiego 362 365
70 Depesza z Polskiej Delegacji Wojskowej w Mińsku o zaburzeniach na Białejrusi Sowieckiej 366 367
71 Odpis korespondencji z Dowództwem Frontu Podolskiego w sprawie internowania denikinowców 368 377
72 Memoriał w sprawie ukraińskiej 378 384
73 Meldunek o ukraińskich oddziałach roboczych na rusi Przykarpackiej 385 387
74 Raport attaché wojskowego w sprawie pogłosek na temt ewentualnego ataku bolszewików na Rumunię 388 388