Back

Folder: 701/2/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleListopad 1919- styczeń 1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/6

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa Grupa I Teka 6 1 1
2 Do komendy miasta w Warszawie 2 4
3 Do komendanta m.st. Warszawy 5 12
4 Komisja zjednoczenia armii gen. Hallera z armią krajową 13 36
5 Propozycja przeniesienia ppor. Inlandera do Warszawy 37 38
6 Sprawa nadużyć na kolejach Litewsko-Białoruskich 39 52
7 Niewłaściwości w urzędowaniu oficerów Dep. Spraw Personalnych 53 53
8 Prośba o pozwolenie złożenia szarży oficerskiej 54 66
9 Rewizja od wyroku Sądu W.O.G. 67 78
10 Potrzeba stworzenia gabinetu wojennego 79 80
11 Raport do Naczelnego Wodza w sprawie rangi 81 95
12 List przedstawicieli Wojskowych Polaków Kolonii Polskiej w Odessie i Uchodźców z Królestwa. 94 95
13 Raport do Naczelnego Wodza w sprawie sytuacji w Prusach Zachodnich 96 131
14 Skarga z powodu nieprzyjęcia do W.P. 132 140
15 Meldunek sytuacyjny wieczorny do Naczelnego Wodza 141 142
16 Oficerowie W.P. wobec konsorcjum Połozowski & ska 143 149
17 Wnioski i decyzje w sprawie uzbrojenia W.P. 150 172
18 Prośba o uchylenie aresztu śledczego 173 183
19 Lista kwalifikacyjna słuchaczy I kursu 184 192
20 Porównawcze zestawienie wyposażenia w Misji Francuskiej i Wojsku Polskim 193 205
21 Propozycja użycia 6 Dywizji Strzelców gen. Hallera na froncie lwowskim 206 207
22 Pro Memoria 208 210
23 Zażalenie mjr.Sikorskiego na gen. Dowbór-Muśnickiego 211 252
24 Prośba mjra Domańskiego 253 259
25 Prośba o audiencję u Naczelnika 260 263
26 Raport w sprawie por. Nechaja 264 281
27 Zażalenie na D.O.G. Kraków 282 301
28 Raport z inspekcji kompanii telegraficznej 302 305
29 Wniosek o rewizję wyroku w sprawie plutonowego Radomskiego 306 306
30 Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności gen. Rydza-Śmigłego 307 310
31 Projekt umowy z Francją w sprawie wojsk polskich na Syberii 311 315
32 Ujednolicenie zakupów dla wojska 316 322
33 Park samochodowy Naczelnego Dowództwa 323 326
34 Wyjaśnienie w sprawie rzekomego hr. Gromnickiego 327 328
35 Skarga na rotm. Roznatowskiego 329 341
36 Pro memoria sprawie osobistej 342 345
37 Obięcie służby bezpieczeństwa przy D.O.G. Lwów 346 362
38 Prośba o przyjęcie do armii 363 369
39 Pismo do min. Kolei Żelaznych w Warszawie 370 371
40 List do Komendanta o sytuacji na froncie wschodnim 372 379
41 Raport o stanie korpusu oficerskiego w Przemyślu 380 383
42 Prośba o powołanie do służby czynnej 384 386
43 Stan wyekwipowania wojska na froncie 387 389
44 List Józefa Hallera do Komendanta 390 394
45 Akta w sprawie zażalenia gen. Iwaszkiewicza na por. Drapellę 395 401
46 Prośba o zaopiniowanie podania pchor. Radelickiego 402 402
47 Sprawa przydziału rtm. Okołowicza 403 403
48 Sytuacja sanitarna D.O.G Kielce 404 450
49 Depesze w sprawie repatriacji wojsk na Syberii. 451 457
50 Sprawa jeńców wojennych 458 461
51 Zażalenie pani Krautwaldowej 462 462
52 Prośba o zobowiązanie męża do wypłacania dodatku żonie 463 477
53 Daty mianowań por. Henryka Bębna-Huragana 478 482
54 Pytanie w sprawie przejazdu bolszewickiego agitatora przez terytorium Polski 483 484
55 Transport ciepłej odzieży i obuwia dla wojska polskiego 485 489
56 Raport o sprawach sądowych kpt. Bocheńskiego 490 491
57 Depesza w sprawie "Radka" 492 492
58 Raport w sprawie konieczności tworzenia polskiej marynarki wojennej i handlowej 493 498
59 Memoriał w sprawie granic wschodnich 499 513
60 Pismo przewodnie w sprawie repatriacji zdemobilizowanych żołnierzy gen. Hallera 514 514
61 Komunikat o sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej kraju 515 523
62 Dwie fotografie z armii Bermondta 524 526
63 Skarga na ppor. Putałę 527 531
64 Raport Inspektora Wojsk Lotniczych 532 533
65 Sprawa przeciw płk. Zulauf 534 535
66 Odpowiedź na zażalenie por. Jaworskiego 536 537
67 Wniosek nominacyjny dla ppor. Radomyskiego Adama 538 538
68 Raporty w sprawie repatriacji wojsk polskich z Syberii 539 578
69 Wyjaśnienie wstrzymania wypłaty odszkodowania gen. Kublickiemu 579 583
70 Prośba o interwencję w sprawie zarzutów 584 604
71 Zażalenie na zwolnienie z posady 605 607
72 Prośba o rozpatrzenie zarzutów przeciwko synowi 608 624
73 Odpisy listów w sprawie transportów z zagranicznych 625 630