Back

Folder: 701/2/61

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePaździernik 1920- grudzień 1922
Folder description1920 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1922

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/61

No. Title Page from Page to
1 Informacja o zawartości teki 61 grupy IV Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 1
2 Spis dokumentów znajdujących się w tece 61 2 7
3 Depesza i raport o rozmowie z generałem Weygandem o sytuacji w Wilnie 8 12
4 Dwa telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiadomościami z Paryża 13 14
5 Informacja o wizycie premiera Bułgarii w Paryżu 15 16
6 Stanowisko Focha i Weyganda w kwestii polskiej 17 19
7 Telegramy szyfrowe z bieżącymi informacjami dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 20 49
8 Sprawy polskie omawiane w sztabie marszałka Focha 50 52
9 List do ministra spraw zagranicznych w sprawach reprezentacji Polski na Zachodzie 53 58
10 Raport z przebiegu polskich spraw z Paryżu 59 62
11 Protest przeciwko praktykom agencji prasowej przy Poselstwie Polskim w Paryżu 63 64
12 Depesze dotyczące odwołania generała Henrysa 65 70
13 Informacja o zmianach po dymisji ministra Lefevre'a 71 72
14 Sprawa konwencji obronnej Polski z Francją i Rumunią 73 74
15 Wyciągi z raportu o organizacji armii francuskiej i ustawie poborowej we Francji 75 81
16 Sprawy polskie rozpatrywane w sztabie marszałka Focha 82 88
17 Polityka francuska w Europie Środkowej 89 100
18 Telegramy z bieżącymi informacjami dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 101 104
19 Telegram w sprawie wizyty naczelnika państwa we Francji 105 105
20 Polska jako czynnik niezbędny w polityce Francji 106 108
21 Raporty kapitana Morstina z bieżącymi informacjami ze sztabu marszałka Focha 109 116
22 Informacja o wyjeździe do Paryża Władysława Baranowskiego 117 117
23 Krzyż Walecznych jako dekoracja dla Verdun lub Reims 118 118
24 Telegram w sprawie generała Rozwadowskiego, który powinien towarzyszyć naczelnikowi państwa podczas wizyty we Francji 119 119
25 Telegramy przychodzące i odchodzące z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 120 125
26 Depesza z najnowszymi wiadomościami z Paryża 126 128
27 Informacja o posiedzeniu Ligi Narodów w sprawie Galicji Wschodniej i o wyborach przewodniczącego komisji portowej 129 129
28 Depesze w sprawie przyjazdu naczelnika Piłsudskiego do Francji 130 137
29 Telegramy z najnowszymi wiadomościami politycznymi z Paryża 138 141
30 Listy do Kazimierza Świtalskiego z informacjami z Paryża dotyczącymi spraw polskich 142 147
31 Listy Stanisława Gutowskiego z analizami sytuacji politycznej Francji i Europy Zachodniej wraz z radami dla Polski 148 167
32 Sytuacja polityczna we Francji przed wizytą naczelnika Piłsudskiego 168 170
33 Depesza z zapytaniem do naczelnika Piłsudskiego dotyczącym jego podróży do Francji 171 171
34 Informacja o żądaniu sankcji wobec Niemiec 172 172
35 Informacja o wyjeździe Focha, Weyganda i Destiguera na konferencję londyńską 173 173
36 Sprawa polskiego materaiału wojennego z Austrii niemieckiej 174 174
37 List gen.Weyganda do gen. Sosnkowskiego w sprawie polskich materiałów w wojennych z Austrii 175 175
38 Raport o wewnętrznej sytuacji politycznej Francji przed przesileniem gabinetowym 176 185
39 Informacja o planowym przebiegu niezidentyfikowanych akcji 186 186
40 Informacja o przygotowaniach tekstu tajnej umowy wojskowej i zapowiedź umów ekonomicznych 187 187
41 Wiadomość o projekcie francusko-polskiej umowy politycznej i wojskowej 188 188
42 Informacja o sprawach, które poruszy marszałek Foch w rozmowie z naczelnikiem Piłsudskim 189 189
43 Wiadomości dotyczące relacji francusko-polskich 190 191
44 Dwa raporty o sytuacji wojskowej we Francji 192 201
45 Referat "W sprawie układu handlowego polsko-francuskiego" 202 204
46 Wiadomość o przygotowaniach wojskowych demonstracji na prawym brzegu Renu 205 205
47 Dwa telegramy w sprawie przyjazdu naczelnika Piłsudskiego do Francji 206 207
48 Sprawozdanie z działalności Biura Attache Wojskowego przy Poselstwie Polskim w Paryżu od 2 lipca 1919 do 31 maja 1920 roku 208 273
49 Meldunek o zajęciu Nadrenii przez wojska francuskie i belgijskie oraz wiadomości o antypolskich knowaniach w Niemczech 274 276
50 Telegram w sprawie wyjazdu generała Le Ronda do Paryża 277 277
51 Informacja o decyzji umiędzynarodowienia Górnego Śląska 278 278
52 Informacja o postanowieniu zajęcia przez Francję Zagłębia Ruhry i części Westfalii 279 280
53 Depesza o odwlekającym się układzie handlowym z Francją 281 281
54 Mianowanie marszałków we Francji 282 290
55 Informacja o zarządzeniu mobilizacji we Francji 291 291
56 Depesza o wojskach, które Belgia wyśle w celu zajęcia Zagłębia Ruhry 292 292
57 Wiadomość o reakcji aliantów na wybuch powstania na Górnym Śląsku 293 293
58 Stosunek Francji, Anglii i Włoch do Traktatu Sevrskiego 294 302
59 Nowe prawo dotyczące wojska we Francji 303 305
60 Raporty opisujące sytuację w Belgii 306 312
61 Pięć spraw, które marszałek Foch chce poruszyć w rozmowie z naczelnikiem Piłsudskim 313 313
62 Najnowsze informacje z Paryża 314 314
63 Zalecenia w sprawach tyczących wykonania traktatów i antywłoskich manifestacji 315 315
64 Informacja o czeskich komentarzach po wizycie naczelnika Piłsudskiego we Francji 316 316
65 Depesza z Paryża zapytaniem o ruchy wojsk czeskich 317 317
66 Polityka zagraniczna Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych 318 324
67 Wypowiedź Maurycego Zamoyskiego o wizycie naczelnika Piłsudskiego we Francji 325 325
68 Polityka zagraniczna Francji i Anglii 326 336
69 Rozkaz Sztabu Francuskiej Misji Wojskowej 337 337
70 Raport w sprawie stosunku ambasady francuskiej w Warszawie do Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce 338 339
71 Raport o stosunku Francji do sprawy Górnego Śląska i okupacji Zagłębia Ruhry 340 341
72 Raport w sprawie przesilenia gabinetowego 342 342
73 Depesza w sprawie francusko-angielskich mandatatów morskich i lądowych. 343 343
74 Nota w sprawie przyjazdu do Polski pułkownika Reboul-Deceurtray 344 345
75 Artykuły o Polsce w "L'Europe Nouvelle" 346 349
76 Zapowiedź noty o konferencji ambasadorów 350 350
77 Raport Polskiej Misji Wojskowej we Francji o sprawach rosyjskich 351 358
78 Przydzielenie polskiego oficera do misji generała Nolleta. 359 359
79 Raport o układzie sił międzynarodowych 360 366
80 Zapowiedź wiadomości z kół endeckich z Poznania 367 367
81 Meldunek o reprezentacji Polski w komisjach międzynarodowych 368 369
82 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z pilnymi wiadomościami politycznymi. 370 374
83 Pismo w sprawie organizacji pracy Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce 375 376
84 Depesza w sprawie przyjazdu marszałka Focha do Polski 377 378
85 Informacja dotycząca warunków przyjazdu do Warszawy marszałka Focha 379 379
86 Raport attache wojskowego w Paryżu o projekcie ustawy zwalczającej wykroczenia przeciwko dyscyplinie wojskowej 380 384
87 Wiadomość o zebraniu Ligi Narodów 385 385
88 Francuski projekt rządowy przeciw łamaniu dyscypliny wojskowej 386 389
89 Raporty opisujące politykę międzynarodową w sierpniu i wrześniu 1921 roku 390 429
90 Raport w sprawie przyjazdu marszałka Focha do Polski 430 431
91 Raport w sprawie stanowiska Francji i Belgii na rozbrojeniowej konferencji w Waszyngtonie 432 435
92 Raport attache wojskowego w Brukseli o sytuacji politycznej w Belgii 436 440
93 Raport w sprawie stanowiska Francji na konferencji w Waszyngtonie i w kwestii majora Becka 441 443
94 Informacja o zgodzie rządu francuskiego na propozycję rządu amerykańskiego zwołania konferencji rozbrojeniowej 444 445
95 Tłumaczenie artykułu o generale Mittelhauserze i artykułu o generale Niesselu 446 449
96 Raport w sprawie traktatu Francji z Angorą 450 457
97 Tekst układu w Spa 458 460
98 Informacja o konferencji w Genui 461 462
99 Traktat z Sevres spisany po francusku, angielsku i włosku 463 488
100 Mapa Rumunii 486 486
101 Traktat w Sevres; mapa Czechosłowacji 487 487
102 Traktat w Sèvres; mapa Jugosławii 488 488
103 Powiadomienie o raporcie o zmianach rządowych i wojskowych we Francji 489 490
104 Powiadomienie o raporcie o konferencji w Genui 491 491
105 Zmiana rządu we Francji. Wojskowe stosunki polsko-francuskie 492 494
106 Dwa raporty o stosunkach francusko-czeskich 495 498
107 Raport o konferencji w Genui 499 502
108 Relacja z rozmowy Maurycego Zamoyskiego z Raymondem Poincare 503 508
109 List Becka wraz ze sprawozdaniem z rozmów z generałami francuskimi 509 513
110 Raport o przygotowaniach do konferencji w Genui i o sprawie fińskiej 514 516
111 Instrukcje dla kapitana Ludwika Hieronima Morstina 517 517
112 Ewolucja francuskiej doktryny wojskowej 518 520
113 Raporty o sytuacji militarnej Francji 521 532
114 Raport o stosunkach polsko-francuskich i raport o stosunkach francusko-angielskich wraz z listami przewodnimi 533 548
115 Meldunek w sprawie fałszywej wiadomości, że Polska nie może wypełnić swych zadań wojskowych 549 550
116 Prośba o instrukcję w sprawie wiadomości o stosunkach w armii polskiej 551 551
117 Tłumaczenie artykułu "Francja i Polska" opublikowanego w "Action Francaise" 552 554
118 List Sikorskiego do Buata w sprawie polsko-francuskiej współpracy na najwyższym szczeblu wojskowym 555 556
119 Raport z Paryża o kredycie przyznanym Rumunii 557 558
120 Raport o przebiegu 5 sesji Tymczasowej Komisji Mieszanej dla Spraw Rozbrojenia 559 564
121 Komunikat o powierzeniu funkcji attache morskiego panu d'Ythurbide 565 565
122 Depesza dotycząca stanowiska Rumunii i przyjazdu Becka do Warszawy 566 566
123 Odpis artykułu z "Frankfurter Zeitung" 567 567
124 Depesze Władysława Sikorskiego do naczelnego wodza z pilnymi wiadomościami z Paryża i Belgii 568 569
125 Depesze w sprawie francuskiej misji wojskowej na Litwie wraz z ze raportem Sikorskiego i informacją Dowbora 570 575
126 Nota generała Sikorskiego do generała Dupont'a w sprawie Francuskiej Misji Wojskowej w Kownie 576 578
127 Sprawozdanie z przebiegu 4. Sesji Tymczasowej Komisji Mieszanej Ligi Narodów 579 591
128 Pismo w sprawie konferencji w Rewlu 592 593