Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
Folder titleAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ukraiński, polski
Dates 1927 - 1929

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/7/4

No. Title Page from Page to
1 Wykaz akt Sztabu Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej. 3 5
2 Rozkazy Głównej Komendy Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej. 6 8
3 Rozkaz nr 7 Głównego Zarządu Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej 9 11
4 Projekt schematu organizacji Sztabu Ministra Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. 12 13
5 Uwagi generała Juliana Stachiewicza do projektu schematu Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. 14 16
6 Protokół Konferencji z 10 marca 1927 roku. 17 24
7 Uwagi do dyrektyw dla pracy Sztabu Ukraińskiej Republiki Ludowej. 25 28
8 Przedmiot i środki pracy III Sekcji i jej organizacja. 41 42
9 Kosztorys Sekcji III-Propagandy. 43 43
10 Ustawa o organizacji i składzie wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej 44 69
11 Skład Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 70 70
12 Informacja o dobytku Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 71 73
13 Organizacja Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 74 75
14 Etaty Sztabu i Zarządu Dywizji Konnej 79 81
15 Obsada stanowiskowa Sztabu Brygady Konnej 82 82
16 Etaty plutonu kawalerii Sztabu Dywizji Konnej 83 83
17 Stan posiadania plutonu żandarmerii polowej Dywizji Konnej 84 84
18 Stan posiadania obozu Sztabu Konnej Dywizji 85 85
19 Etaty Zarządu Zaopatrzenia Dywizji Konnej 86 87
20 Skład Obozu Dywizji Konnej 88 91
21 Etaty Szpitalu Dywizyjnego 92 93
22 Etaty dywizyjnego transportu sanitarnego (Dywizja Konna) 94 94
23 Etaty Dywizyjnego Szpitala Weterynaryjnego 95 95
24 Etaty dywizyjnej piekarni polowej 96 97
25 Etaty Dywizyjnej Piekarni Polowej (Dywizja Konna) 96 96
26 Etaty dywizyjnej piekarni polowej (Dywizja Konna) 96 96
27 Etaty Sotni Technicznej Sztabu Dywizji Konnej 98 100
28 Etaty Konnego Batalionu Artyleryjskiego 101 103
29 Etaty Baterii Konnej 104 105
30 Etaty Pułku Konnego 106 108
31 Etaty sotni konnej 109 110
32 Etaty konnej kulomiotnej sotni "Maksyma" 111 113
33 Etaty sotni konnej 114 115
34 Etaty plutonu technicznego pułku konnego 116 117
35 Etaty chóru surmowego Pułku Konnego 118 118
36 Etaty obozu Pułku Konnego 119 120
37 Schemat Dywizji Konnej 121 121
38 Etaty Zarządu Grupy 122 123
39 Etaty plutonu konnych ordynacji Sztabu Grupy 124 124
40 Skład liczebny Dywizji Strzeleckiej 125 125
41 Informacja o ilościowym składzie Dywizji Strzeleckiej 126 126
42 Schemat Dywizji Strzeleckiej 127 127
43 Etaty i mienie w Sztabie i Zarządzie Dywizji Strzeleckiej 129 131
44 Etaty plutonu kawalerii Sztabu Dywizji Strzeleckiej 132 132
45 Etaty półsotni polowej żandarmerii Sztabu Dywizji 133 134
46 Etaty orkiestry dywizyjnej 135 135
47 Etaty obozu Sztabu Dywizji Strzeleckiej 136 137
48 Informacje o mieniu artyleryjskim, technicznym, intendenckim, sanitarnym, koniach Sztabu i Dowództwa Dywizji Strzeleckiej 138 139
49 Etaty w Samodzielnej Sotni Łącznościowej 140 142
50 Obsada stanowiskowa i mienie Brygady Strzeleckiej 143 143
51 Informacja o posiadanym mieniu artyleryjskim, technicznym, intendenckim, sanitarnym i koniach Brygady Strzeleckiej 144 145
52 Etaty Sztabu Brygady i Samodzielnej Sotni Kawaleryjskiej 146 146
53 Etaty Sztabu Dywizji Strzeleckiej 147 148
54 Etaty Odddziału Żandarmerii Sztabu Brygady Strzeleckiej 149 149
55 Etaty plutonu łącznościowego sztabu Brygady Strzeleckiej 150 150
56 Etaty obozu Sztabu Brygady Strzeleckiej 151 152
57 Wiadomość o mieniu Sztabu Brygady Strzeleckiej 153 154
58 Etaty w Samodzielnej Konnej Sotni 155 157
59 Podział Batalionu Strzeleckiego 158 158
60 Etaty Batalionu Strzeleckiego 159 161
61 Etaty sotni strzeleckiej 162 164
62 Etaty plutonu strzeleckiego 165 165
63 Etaty i mienie Drużyny Strzeleckiej 166 166
64 Etaty sotni kulomiotnej "Maksyma" 167 169
65 Etat sotni batalionowych wywiadowców 170 172
66 Etaty plutonu armat piechotnych 173 173
67 Etaty w plutonie łącznościowym Batalionu Strzeleckiego 174 174
68 Obsada stanowiskowa Oddziału Saperskiego 175 175
69 Obsada stanowiskowa w Batalionowej Stacji Technicznej 176 176
70 Etaty obozu Batalionu Strzeleckiego 177 178
71 Informacja o mieniu i koniach posiadanych przez Batalion Strzelecki 179 180
72 Stan posiadania Pułku Konnego 181 185
73 Etaty sotni konnej 186 187
74 Etaty i mienie konnej kulomiotnej sotni "Maksyma" 188 190
75 Etaty plutonu dowódcy konnej sotni kulomiotnej 191 192
76 Etaty plutonu konno-saperskiego pułku konnego 193 194
77 Etaty plutonu łącznościowego pułku konnego 195 196
78 Etaty chóru surmaczów pułku konnego 197 197
79 Etaty obozu pułku konnego 198 200
80 Informacja o artyleryjskim, technicznym, intendenckim i sanitarnym mieniu pułku konnego 201 202
81 Brygada Artyleryjska 203 203
82 Etaty Sztabu Brygady Artyleryjskiej 205 206
83 Stan posiadania lekkiego batalionu artyleryjskiego 207 209
84 Etaty polowej lekkiej baterii 210 212
85 Etaty dywizyjnego parku artyleryjskiego 213 214
86 Informacje o mieniu artyleryjskim, technicznym, intendenckim, sanitarnym i koniach Brygady Artyleryjskiej 215 216
87 Skład i mienie Batalionu Saperskiego 217 222
88 Etaty i mienie sotni saperskiej 223 224
89 Informacja o artyleryjskim, technicznym, intendenckim i sanitarnym mieniu Batalionu Saperskiego 225 226
90 Etaty szpitala dywizyjnego 227 228
91 Etaty dywizyjnego transportu sanitarnego 229 229
92 Obsada stanowiskowa w dywizyjnym szpitalu weterynaryjnym 230 231
93 Stan posiadania dywizyjnej intendentury 232 232
94 Etaty Zarządu Intendentury Dywizji Strzeleckiej 233 235
95 Etaty obozu Dywizji Strzeleckiej 236 237
96 Etaty warsztatów dywizyjnych 238 239
97 Etaty dywizyjnej piekarni polowej 240 240
98 Personel zajmujący się dywizyjną trzodą 241 241
99 Informacja o: artyleryjskim, technicznym, sanitarnym mieniu intendentury dywizyjnej. 242 243
100 Notatka generała Juliana Stachiewicza. 244 245
101 Pismo przewodnie generała Juliana Stachiewicza do Oddziału II Sztabu Głównego. 246 246
102 Rozliczenie z sumy 1500 złotych. 247 247
103 Kwit tymczasowy. 248 248
104 Pismo przewodnie generała Juliana Stachiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego. 249 249
105 Pismo generała Juliana Stachiewicza do kapitana Srichenko. 250 250
106 Nota informacyjna o pośle Bogomołowie. 253 253
107 Odpis raportu w sprawie Hulenki. 254 257
108 Notatka informacyjna o emigracji ukraińskiej na Bałkanach-tłumaczenie. 258 259
109 Organizacja życia politycznego ukraińskiej emigracji na Bałkanach 260 261
110 Ustawa o działalności organów wojskowych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji emigracji, na którą składali się żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 263 273
111 Ustawa o działaniu organów mobilizacyjnych Ministerstwa Wojskowości dotycząca przygotowania i przeprowadzenia mobilizacji wśród emigracji 274 278
112 Spis rejonów mobilizacyjnych 279 282
113 Formularz pokwitowania 283 283
114 Formularz mobilizacyjny 284 285
115 Spis organów i osób upoważnionych przez Ukraiński Komitet Centralny do egzekwowania podatku narodowego 287 290
116 Informacja o ilości emigracji ukraińskiej w poszczególnych miejscach 291 291
117 Rejestr ukraińskich emigrantów politycznych w Polsce 292 293
118 Rozkaz Głównego Zarządu Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej 294 295
119 Ustawa o wstąpieniu do wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej w okresie emigracji żołnierzy byłych rosyjskich dobrowolnych formacji generalskich: Denikina, Judenicza, Wrangela, Siemionowa, Peremykina, admirała Kołczaka i Armii Astrachańskiej, Północnej i in 296 298
120 Dodatek do rozkazu Głównego Dowództwa Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej w formie ankiety dla dowódców 299 302
121 Wniosek o przyjęcie do Armii Ukraińskiej 303 304
122 Protokół z posiedzenia Tymczasowej Komisji Rejestracyjnej 305 306
123 Ustawa o przebiegu służby zastępców dowódców wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 343 348
124 Ustawa o organizacji i zadaniach oddziałów dywersyjnych 349 354
125 Ustawa o zarządzaniu wojskiem i flotą Ukraińskiej Republiki Ludowej 355 370
126 Schemat podziału obszaru wojennego. 379 379
127 Schemat graficzny podziału obszaru wojennego 380 380
128 Przebieg prac w marcu i kwietniu 1928 roku 382 383
129 Przebieg prac w listopadzie i grudniu 1927 roku w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 384 384
130 Schemat walk Armii Ukraińskiej w dawnych granicach Rzeczpospolitej Polskiej 385 386
131 Sprawozdanie z kursów oświaty zaocznej za listopad 1927 roku 387 388
132 Praca poszczególnych referatów w październiku 1927 roku 389 390
133 Sprawozdanie z prac wykonanych we wrześniu 1927 w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 391 392
134 Sprawozdanie z prac referatów Armii Ukraińskiej za miesiąc sierpień 393 394
135 Sprawozdanie miesięczne z przebiegu prac referatów Armii Ukraińskiej 396 396
136 Sprawozdanie z prac referatów w Armii Ukraińskiej od 1 kwietnia 1929 roku 397 399
137 Sprawozdanie z pracy Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. 400 402