Back

Folder: 701/2/21

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- luty 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/21

No. Title Page from Page to
1 Spis treści teki 21 Adiutantura Generalnego Naczelnego Dowództwa Grupa II-B 1 5
2 Raport Poselstwa Polskiego w Kopenhadze odnośnie publikacji w "Social-Demokraten" dotyczącej sprawy białoruskiej 6 7
3 Raport Poselstwa Polskiego w Kopenhadze dotyczący przedstawicieli Litwy w Danii 8 11
4 Raporty Poselstwa Polskiego w Kopenhadze dotyczące konferencji angielsko-bolszewickiej oraz relacji o niej w prasie 12 16
5 Raport Poselstwa Polskiego w Kopenhadze dotyczący przedstawicieli Litwy w Paryżu dotyczący przedstawicielstwa litewskiego w Paryżu 17 19
6 Raport Misji Rzeczypospolitej w Estonii dotyczący łotewskiej dywizji pułkownika du Parqueta 20 20
7 Raport Misji Rzeczypospolitej w Estonii dotyczący bolszewickiej propagandy 21 22
8 Depesze Bronisława Bouffałła z Rewala i Rygi dotyczące działalności Bałachowicza, otwarcia banku emisyjnego, przybycia niemieckiego przedsdtawiciela Henkla i aresztowania Nikołaja Judenicza 23 28
9 Raport Kalinowskiego o sytuacji na Ukrainie po wkroczeniu bolszewików 29 35
10 Instrukcja dla generała Karnickiego w sprawie zlikwidowania placówki w Ekaterynodarze 36 37
11 Wykaz wzmocnienia frontu bolszewickiego od 1.02.1920 r. 38 39
12 Umocnienia bolszewickie na polskim froncie wschodnim 39 39
13 Wykaz wzmocnień bolsszewickich na froncie polsko-bolszewickim w okresie 22.12.1919-13.02.1920 40 45
14 Rozmieszczenie wojsk bolszewickich na wschodnim froncie polskim 45 45
15 Depesza kapitana M. Kościałkowskiego opisująca sytuację polityczną na Litwie oraz stanowisko rządu angielskiego na stosunki polsko-litewskie 47 47
16 Referat majora Matuszewskiego o kolonii rosyjskiej w Paryżu 48 65
17 Tygodniowy meldunek polityczny Sekcji II Oddziału II Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego z dnia 11.02 1920 r. dotyczący stosunków na Kowieńszczyźnie oraz konferencji w Helsinkach 66 78
18 Pismo przewodnie do depeszy kapitana M. Kościałkowskiego 79 79
19 Depesza attache wojskowego w Helsinkach o stosunku rządu fińskiego do rokowań z Rosją Bolszewicką 80 81
20 List Michała Sokolnickiego do Naczelnika Państwa dotyczący polityki Anglii względem Rosji oraz jej nastawienia do polityki Polski 82 83
21 Raporty o sytuacji społecznej i politycznej na LItwie i w pasie nadgranicznym 84 97
22 Memoriał Lutze-Birka odnośnie projektu neutralizacji Morza Bałtyckiego 98 101
23 Deklaracja Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego do ludu polskiego 102 109
24 Raport Dzieduszyckiego z Kopenhagi o przebiegu konferencji angielsko-bolszewickiej 110 113
25 Depesze Bouffałła z Rygi dotyczące wydalenia przez rząd łotewski 58 kolejarzy polskich i utrzymywania kontaktów z Berlinem przez Jeżowe i Wywiduszewskiego 114 115
26 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca powrotu delegacji łotewskiej z Moskwy 116 116
27 Depesza Bouffałła z Rewala dotycząca wyjazdu Salczewicza i Ulmanisa 117 117
28 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca nastawienia rządu fińskiego do misji Lansburego 118 118
29 Depesza Grabowskiego z Sofii dotycząca ewentualnego porozumienia Tyszkiewicza i Sazanowa w sprawie Ukrainy 119 119
30 Depesze attache wojskowego w Helsinkach dotycząca przejazdu oficerów niemieckich do Rosji i granicy fińsko-rosyjskiej 120 121
31 Raport Poselstwa Polskiego w Rzymie dotyczący wizyty Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej 122 123
32 Raport Modzelewskiego dotyczący opinii Jefremowa o położeniu i planach Rosji Sowieckiej 124 126
33 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca propozycji Włoch względem Anglii i Francji uznania Litwy, Łotwy i Estonii oraz o aresztowaniu przez Czechów Koproczaka 127 127
34 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca stanowiska Finlandii względem rozpoczęcia rokowań przez Łotwę i Bolszewików 128 128
35 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca zamknięcia granicy łotewsko-estońskiej 129 129
36 Depesza Piltza z Belgradu dotycząca likwidacji działalności organizacji ukraińskich w Belgradzie 130 130
37 Raport Poselstwa Polskiego w Paryżu dotyczący organizacji antybolszewickich w Rosj oraz informacja o przekazanym Francji stanowisku Polski odnośnie noty pokojwej bolszewików 131 135
38 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca wydania wizy Loskiemu nowemu przedstawicielowi Petlury w Warszawie 136 136
39 List Harusiewucza do Naczelnika Państwa w sprawie przejazdu oficerów niemieckich przez Finlandię do Rosji 137 139
40 Umowa zawarta przez kapitana Myszkowskiego z Naczelnym Dowództwem Wojsk Łotewskich w sprawie wspólnych operacji przeciwko bolszewikom 140 142
41 List Borysa Sawinkowa do Józefa PIłsudskiego w sprawie propozycji pokojowych Rosji Sowieckiej uczynionych Polsce 143 147
42 Depesza Sokolnickiego z Helsinek z prośbą rządu Finlandii o zakomunikowanie odpowiedzi Polski dla bolszewików przed jej wysłaniem 148 149
43 Dopełnienie do memoriału Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich o pertraktacjach z Rosyjskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża 150 150
44 Odpis not Naczelnych Dowódców Wojsk Łotewskich i Bolszewickich w sprawie zawieszenia broni 151 152
45 Sprawozdanie z konferencji w Helsinkach i o pracach przygotowawczych do przyszłej konferencji warszawskiej 153 162
46 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca kampani antypolskiej w prasie estońskiej 163 163
47 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca sytuacji na Łotwie i w Estoni po zawarciu pokoju z bolszewikami oraz polityki handlowej Danii i Szwecji 164 164
48 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca ewentualnego rozpoczęcia rokowań Estonii z bolszewikami 165 165
49 Telegram Naczelnika Okręgu Mińskiego Raczkiewicza w sprawie uchodźców przechodzących przez linię demarkacyjną oraz odpowiedź na niego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 166 167
50 Depesza Bouffałła z Rygi w sprawie rekwizycji mieszkania sekretarza konsulatu polskiego w Rewlu 168 168
51 Depesza w sprawie wizy do Polski dla kuriera przedstawiciela rosyjskiego w Estonii Dzirasnowa 169 169
52 Odpis pisma Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w sprawie repatryjacji wojska polskiego z Syberii przez Rumunię 170 172
53 c.d. planu przygotowania materiałów na konferencję warszawską oraz podjęcia działań na rzecz sojuszu z łotwą 173 173
54 List Borysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego dotyczący stanowiska Anglii wobec wojny polsko-bolszewickiej oraz nastawienia emigracji rosyjskiej do układów z Polską 174 185
55 Depesza kapitana Myszkowskiego w sprawie oddziału Bałachowicza 186 187
56 Sprawa zarekwirowania przez Wojsko Polskie majątku profesora Szweca 188 200
57 Wyciąg z ostatnich wiadomości nr 12 201 202
58 Kopia listów Wasilki do Bagrynowskiego i Petlury 203 206
59 Odpis depeszy Lubomirskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie 5 Dywizji Syberyjskiej 207 208
60 Odpis depeszy attache wojskowego w Kopenhadze dotyczącej umowy pomiędzy Anglią i Rosją Sowiecką 209 210
61 Odpis depeszy Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu informującej o tajnym układzie litewsko-bolszewickim 211 212
62 Odpis depeszy attache wosjkowego w Helsinkach dotyczącej przyjazdu delegacji Finlandii na konferencję w Warszawie 213 214
63 Odpis depeszy bolszewickiej z propozycją podjęcia rokowań pokojowych skierowanej do rządu czechosłowackiego 215 217
64 Dokumentacja dotycząca negocjacji z generałem Bredowem w sprawie internowania wojsk rosyjskich 218 338
65 Odpis listu Szefa Polskiej Delegacji Wojskowej w Komisji Porozumiewawczej i Rozjemczej do Przewodniczącego delegacji ukraińsko-rosyjskiej w sprawie działalność wojsk ukraińskich w armii polskiej oraz na polskim terytorium 339 340
66 List Ignacego Porębskiego do Józefa Piłsudskiego o przyjeździe do Mińska Mereżowskiego, Filosofowa i Żlobina oraz o działalność bolszewickiej armii 341 346
67 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca stosunków polsko-białoruskich 347 347
68 Depesza Bouffała z Rygi dotycząca podpisania pokoju pomiędzy Estonią a bolszewikami 348 348
69 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca powrotu delegacji łotewskiej z rozmów w Moskwie oraz o sytuacji wewnętrznej w Rosji 349 351
70 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca stosunków estońsko-polskich 352 355
71 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca minowania przedstawiciela Estonii w Rydze 356 356
72 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca stanowiska Anglii, Ameryki, Francji i Włoch wobec ewentualnych pertraktacji pokojowych 357 357
73 Depesza Bouffałła z Rygi o propozycji Anglii wyboru pomiędzy jej pomocą ekonomiczną a sojuszem francusko-polskim 358 358
74 Depesza Bouffałła z Rygi o liście pasterskim Biskupa Mińskiego Łozińskiego potępiającym postępowanie żołnierzy polskich na Białorusi 359 359
75 Dyrektywa Naczelnego Wodza co do podziału materiałów wojennych po armii generała Bredowa 360 361
76 Odpis depeszy Pełnomocnika Wojskowego Państwa Polskiego w Londynie w sprawie decyzji konferencji pokojowej odnośnie stosunku Ententy do Rosji sowieckiej 362 363
77 Depesze dotyczące postępowania z armią rosyjską dowodzoną przez generała Bredowa i negocjacji z nim umowy 364 380
78 Raport Pełnomocnika Wojskowego i Morskiego przy Poselstwie Polskim w Londynie o Armii Ochotniczej i Flocie Czarnomorskiej oraz o sytuacji na froncie 381 389
79 Sprawozdania z rozmów J. Wielowieyskiego z Arago, Nolde i Wyrubowem oraz raport Romera z rozmowy z Nitzesco dotyczących stosunku Aliantów i Rosjan antybolszewickich do rządów sowietów 390 402
80 Depesza generała Bredowa do Naczelnika Państwa 403 403
81 Sprawa buntu wojskowego w Kownie 404 413
82 Tekst odezwy radiowej rządu sowieckiej Ukrainy 414 415
83 Przyczynek do historii ruchu tatarskiego na Krymie 416 417
84 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca traktowania miejscowych Polaków przez władze łotewskie 418 418
85 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca podania się do dymisji estońskich wojskowych Głównodowodzącego Laidonkara i Szefa Sztabu Sootsa 419 419
86 Depesza Sokolnickiego z Helsinek w sprawie odpowiedzi rządu fińskiego na zaproszenia Polski oraz Łotwy 420 420
87 Depesze Sokolnickiego z Helsinek w sprawie zmiany rządu w Estonii 421 422
88 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu o wskazówkach dla przedstawicielstwa bolszewików w Szwecji w związku z podjęciem rozmów pokojowych polsko-bolszewickich 423 423
89 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu o kontaktach Litwinowa z przemysłowcem rosyjskim Rotdyimem 424 424
90 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca negocjacji Litwinów z Bolszewikami 425 425
91 Depesza Dzieduszyckiego z Kopenhagi w sprawie gotowości rządu sowieckiego wypuszczenia z Rosji obywateli innych państw 426 426
92 Depsza Misji Polskiej na Południu Rosji dotycząca negocjacji pomiędzy Denikinem a Radą Kozaków dońskich, kubańskich i terskich 427 427
93 Raport oraz komunikat Białoruskiego Biura Prasowego o sytuacji na ziemiach litewsko-białoruskich 428 434
94 Memoriał Teofila Szopy o przyszłości Litwy etnograficznej i o jej stosunku do państwa polskiego 435 441
95 Depesza Małachowskiego z Kopenhagi dotycząca aresztowania w Polsce Łuckiewicza oraz przygotowania na Białorusi powstania antypolskiego 442 443
96 Wyjątek z komunikatu "Rosta" w sprawie zawarcia pokoju z Polską 444 445
97 Ordynacja wyborcza do Litewskiego Sejmu Ustawodawczego wraz z załącznikiem określającym okręgi wyborcze 446 458
98 Depesza Zamoyskiego z Paryża w sprawie zawarcia układu pomiędzy Tyszkiewiczem a Sazonowem oraz wizyty Sawinkowa i Czajkowskiego w Warszawie 459 459
99 Instrukcja dla Komisji Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie przejęcia sprzętu wojskowego armii generała Bredowa 460 463
100 Odpis rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Dowództwa Frontu Podolskiego w sprawie rozbrojenia armii gen. Bredowa 464 467
101 Depsza Radziwiłła w sprawie stanu bojowego armii generała Bredowa 468 468
102 Depesza Radziwiłła dotycząca trudności we współpracy z Komisją Ministerstwa Spraw Wojskowych 469 471
103 Rozmowa majora Piskora z rotmistrzem Radziwiłłem o rozbrojeniu armii Bredowa 472 474
104 Odpis depeszy Radziwiłła w sprawie stanu bojowego armii generała Bredowa 475 476
105 Sprawa ponoszenia kosztów utrzymania armii generała Bredowa 477 480
106 Raport attache wojskowego w Paryżu odnośnie reakcji emigracji rosyjskiej na pokój polsko-bolszewicki 481 483
107 Odpis pisma dotyczącego zmian w ewakuacji rozbrojonej armii generała Bredowa 484 484
108 Zapis rozmowy pomiędzy kapitanem Świtalskim a podporucznikiem Szaszkiewiczem dotyczącej generała Bredowa 485 485