Back

Folder: 701/2/33

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1920- styczeń 1921
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/33

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa Grupa II, Teka 33 grudzień 1920 - styczeń 1921 1 1
2 Spis dokumentów 2 8
3 Telegram szyfrowy z prośbą o decyzję w sprawie rewakuacji złota. 9 9
4 Kopia telegramu szyfrowego w sprawie sytuacji w armii litewskiej. 11 11
5 Kopia telegramu szyfrowego o knowaniu Litwinów przeciw Polakom. 12 12
6 Pięć depesz w sprawie sytuacji w Dorpacie 13 17
7 Depesze w sprawie rokowań z bolszewikami i informacjami o sytuacji na froncie wschodnim. 18 39
8 Raporty o stosunku Litwinów do żołnierzy polskich po akcji gen. Żeligowskiego 40 51
9 Instrukcja o sposobach propagandy i agitacji w Rosji sowieckiej 52 57
10 Antypolskie pisma propagandowe Rosji sowieckiej 58 66
11 Informacja o odezwie bolszewckiej pt. "Petlura, papież i frank-masoni". Tekst samej odezwy jest w dokumencie poprzednim na stronach - 65 i 66. 67 67
12 Nota w języku francuskim w sprawie plebiscytu na Litwie. 68 70
13 Telegram z prośbą o przysłanie ekspertów kolejowych. 71 71
14 Depesza w sprawie podpisania rozejmu między Litwą Kowieńską a Litwą Środkową. 72 72
15 Depesza w sprawie przepuszczania bolszewików przez terytorium Litwy 73 74
16 Depesza w sprawie przygotowań do konferencji pokojowej w Rydze. 75 76
17 Depesza Brytyjskiej Misji Wojskowej o położeniu wojsk bolszewickich na Krymie. 77 81
18 Odpis raportu eksperta wojskowego na konferencji pokojowej w Rydze wraz z dodatkowym protokołem. 82 104
19 Depesza o układzie Litwinów z Niemcami i bolszewikami 105 106
20 Informacja o poufnym raporcie o przebiegu operacji armii gen. Bułak - Bałachowicza i jej likwidacji 107 107
21 Wiadomość o depeszy attache wojskowego w Paryżu. Tekst samej depeszy jest na stronie 110. 108 108
22 Pierwsza strona raportu o przebiegu operacji i likwidacji armii gen. Bułak-Bałachowicza 109 109
23 Depesza z Paryża w sprawie zakupu amunicji przeznaczonej dla Wrangla 110 110
24 Dalszy ciąg poufnego raportu o przebiegu operacji i likwidacji armii gen. Bułak-Bałachowicza 111 113
25 Sprawozdanie z obchodów ku czci Tadeusza Kościuszki w Pińsku 114 115
26 Raport attache wojskowego w Finlandii z wiadomościami z fińskiej prasy 116 118
27 Depesza w sprawie opieki nad Polakami w Rosji 119 120
28 Odpis depeszy pułkownika Matuszewskiego o odpowiedzi na notę Joffego 121 122
29 Odpis pisma do dowództwa 6 armii w sprawie likwidacji ochotniczych oddziałów polsko-ukraińskich 123 124
30 Raport Rajmunda Niholna o jego działalności w Rydze 125 159
31 Depesza o przebiegu rokowań pokojowych w Rydze 160 160
32 Depesza o nieratyfikowaniu przez rząd fiński protokołu konferencji w Rydze 162 162
33 Trzy podania o przyłączenie do Polski powiatu sejneńskiego i suwalskiego 163 174
34 Powiadomienie o przesłaniu odpisu pisma do dowództwa 6 Armii 175 175
35 Protest przeciwko przyłączeniu grodzieńszczyzny do wileńskiego terytorium wyborczego 176 178
36 Telegram do księcia Sapiehy z informacją o załatwieniu sprawy m.in. funduszy kościelnych. 179 179
37 Trzy raporty tygodniowe o stosunkach panujących na Litwie Kowieńskiej i Środkowej wraz ze szkicami sytuacyjnymi 180 210
38 Szkic dyslokacji Wojsk litewskich 199 199
39 Telegram do MSZ o rozpoczęciu pracy komisji redakcyjnej i z prośbą o instrukcję w sprawie ewakuacji złota 211 211
40 Telegram ostrzegający przed kurlandczykiem Schucem i jego powiązaniami ze Związkiem Prus Wschodnich, Litwy i Łotwy 212 212
41 Raport placówki polskiej w Kownie 213 217
42 Raport kpt Michalskiego o ofensywie bolszewickiej na Krymie i ewakuacji armii gen. Wrangla 218 221
43 Trzy raporty attache wojskowego w Helsinkach o sytuacji politycznej w Finlandii 222 228
44 List ppłk. Ignacego Matuszewskiego do mjr. Kazimierza Świtalskiego w sprawie kandydatów na wyjazd do Rygi 229 232
45 Raport konfidenta o rzekomym projekcie utworzenia koalicji antybolszewickiej 233 234
46 Raport placówki rewelskiej /tallińskiej o transakcjach Wanderlipa z Rosją sowiecką 235 236
47 Meldunek placówki w Rewlu/Tallinie o transporcie rosyjskim i sowieckich eszelonach na Wileńszczyznę 237 238
48 Informacje o ugrupowaniu wojsk sowieckich 239 241
49 Podania Polaków prześladowanych w pasie neutralnym przez bolszewików z prośbą o interwencję. 242 249
50 Fragment raportu z rokowań granicznych z bolszewikami 250 251
51 Zbiorowa prośba o ratunek mieszkanców gminy Wilszynskiej skierowana do naczelnika państwa 252 255
52 Skargi na rabunki i gwałty bolszewikow 256 260
53 Odpisy sześciu raportów delegata wojskowego w Rewlu 261 271
54 Depesza ppłk. Matuszewskiego o sytuacji na Litwie Środkowej i depesza gen. Kulińskiego z odpowiedzią na nią. 272 274
55 Dwie depesze w sprawie fałszywego paszportu wydanego przez poselstwo polskie w Rewlu 275 276
56 Odpis mowy programowej Lenina 277 280
57 Deklaracja przedstawicieli Rosyjskiej Siły Zbrojnej walczącej z bolszewikami 281 289
58 Artykuł Juliana Marchlewskiego "Wschodnie granice Polski na zasadzie Pokoju Ryskiego" 290 292
59 Sprawozdania z przebiegu rozmów między Polską Delegacją Pokojową a Rosyjsko-Ukraińską Delegacją Pokojową 293 301
60 Projekt rokowań pokojowych między Polską a bolszewicką Rosją i Ukrainą 302 318
61 Zdradziecka odezwa komunistycznej grupy członków P.O.W. w Rosji Sowieckiej postulująca utworzenie Polskiej Republiki Rad 319 325
62 Depesza delegata wojskowego na konferencji państw bałtyckich w Rydze 326 327
63 Informacja o skasowaniu Rosyjskiego Komitetu Politycznego i utworzeniu Rosyjskiego Komitetu Ewakuacyjnego 328 328
64 Dwa sprawozdania attache wojskowego przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze wraz z odpowiedzią gen. Rozwadowskiego 329 342
65 Artykuł (fragment?) Juliana Marchlewskiego krytykujący Piłsudskiego 343 343
66 Informacje o odezwie oficerow rosyjskich wydanej w Berlinie i o artykule Juliana Marchlewskiego wymierzonym w sojusz Piłsudskiego z Petlurą. 344 345
67 Odezwa zachodniego Związku Oficerów Rosyjskich w Berlinie skierowana przeciw Borysowowi Sawinkowi i Włodzimierzowi Lebiediewowi 346 347
68 Depesza ze Sztokholmu z wiadomością o zakupie broni przez bolszewików i możliwych akcjach bolszewickich. 348 348
69 Depesza grupy dowódczej Bieniakonie o braku elementarnej żywności dla wojska 349 350
70 Nota bolszewicka do Polaków w sprawie Wileńszczyzny i gen. Żeligowskiego wraz z opisem zachowań Litwinów i Żydów 351 354
71 Meldunek specjalny z Litwy Środkowej w sprawie cen żywności i antypolskiej agitacji 355 356
72 Depesza attache wojskowego z Helsinek o nieratyfikowaniu przez rząd fiński protokołu konferencji pokojowej w Rydze 357 358
73 Komunikat Komisji Wojskowej Ligi Narodów w sprawie wysyłki wojsk międzynarodowych na Litwę. 359 362
74 Notatka Michaiła Koczubeja w sprawie ukraińskiej napisana w języku rosyjskim 363 366
75 Odezwa do oficerów rosyjskich 367 368
76 Powiadomienie o odezwie do oficerów rosyjskich 369 369
77 Zestawienie wiadomości o sytuacji politycznej na Litwie Kowieńskiej pochodzących ze źrodła francuskiego 370 371
78 Odpis depeszy attache wojskowego w Finlandii o sytuacji wojskowej w Rosji sowieckiej 372 373
79 Pięć dokumentów: 1- ostateczny tekst noty w sprawie represji na Wołyniu, 2- ostateczny tekst noty w sprawie przekroczenia przez bolszewików granicy polskiej,3- przejęte depesze bolszewickie. 4 - mowa Lenina o koncesjach, 5 - sprawozdania z rozmów dwustron 374 397
80 Wiadomość o raporcie nr 8 eksperta wojskowego na konferencji pokojowej w Rydze oraz odpowiedziach Naczelnego Dowództwa. 398 398
81 Dwie depesze od attache wojskowego w Rydze w sprawie sądów granicznych między Łotwą i Litwą oraz Rosją 399 400
82 Raport pełnomocnika pełnomocnika wojsk polskich w Konstantynopolu . 401 403
83 Raport attache wojskowego w Bernie dotyczący stanowiska Litwy Kowieńskiej wobec plebiscytu wileńskiego. 404 408
84 Depesze attache wojskowego z Rygi o stosunkach handlowych Ameryki ze Związkiem Sowieckim i o przemycie złota w bagażu kurierów sowieckich 409 410
85 List przewodni raportu z placówki kowieńskiej o sytuacji w Wilnie i na Wileńszczyźnie po odejściu wojsk polskich. Sam raport zaczyna się na str. 422 411 411
86 Szczegółowy raport o strukturze sowieckiej administracji 412 421
87 Raport o sytuacji w Wilnie i na Wileńszczyźnie po odejściu wojsk polskich, zapowiedziany na str. 411 422 427
88 Sześć raportów attache wojskowego w Helsingforsie (Helsinkach)o systemie sowieckiej komunikacji kolejowej i morskiej 428 446
89 Referat o ewentualności powtórnej wojny z bolszewikami wraz ze szkicem sytuacyjnym 447 468
90 Schemat przegrupowań sił bolszewickich 469 469
91 Stan liczbowy wojsk Litwy Środkowej wraz z planszami 470 475
92 Raport grupy Bieniakonie o możliwości utworzenia przeciwko Polsce frontu litewsko-niemieckiego i litewsko-niemieckiego sojuszu z bolszewikami 478 481
93 Raport attache wojskowego w Bernie o akcji Petruszewicza w sprawie Galicji Wschodniej wraz z memoriałami złożonymi w Lidze Narodów 482 514
94 Depesza min. Sapiehy do min. Puryckisa w odpowiedzi na depeszę z 12 IX w sprawie zaprzestania działań wojennych 515 515
95 Depesza Cziczerina do min. Sapiehy o składzie delegacji sowieckiej na konferencję w Rydze 516 516
96 Depesza z odpowiedzią na notę w sprawie wojsk gen. Żeligowskiego 517 517
97 Depesza ppłk. Koca do płk. Piskora i mjra Świtalskiego z prośbą o przysłanie noty płk. Chardigny'ego w sprawie wykrycia oddziału wojsk gen. Żeligowskiego w pasie neutralnym 518 518
98 Deklaracja delegacji polskiej w sprawie zgłoszenia przez delegację litewską propozycji osiągnięcia bezpośredniego porozumienia między oboma narodami 519 520
99 Nota rządu sowieckiej Białorusi w sprawie uczestnictwa tego państwa w polsko-sowieckich pertraktacjach pokojowych rozpoczętych w Mińsku Białoruskim 521 521
100 Raport placówki polskiej na Ukrainie 522 525
101 Siedem depesz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przebiegu prac nad projektem jenieckim podczas rozmów pokojowych w Rydze 526 532
102 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informująca o rozpoczęciu obrad komisji dla ustalenia granicy Łotwy z Litwą 533 533
103 Dwie depesze do MSZ z informacjami o prawdopodobnych przygotowaniach bolszewików do ponownej wojny z Polską oraz napadu na Estonię, Łotwę i Rumunię. 534 535
104 Artykuł "Wschodnia Galicja" z ukraińskiej gazety "Ukraińskij Prapor" 536 539
105 Memorandum gen. Biskupskiego przedstawione tajnej konferencji monarchistów w Budapeszcie 540 545
106 Depesza z informacją o uzgodnieniu ostatecznej umowy o wymianie jeńców między Polską o Rosją sowiecką 546 547
107 Artykuł Juliana Marchlewskiego z "Komunisticzeskowo Internacjonała" 548 550
108 Raport o sytuacji bolszewików na południu Rosji i w Besarabii 551 555
109 Raport mjr. Jeziorańskiego o sytuacji na Litwie 556 563
110 Odezwa do Najwyższej Rady Białoruskiej Republiki Ludowej w sprawie zjednoczenia białoruskich organizacji partyzanckich i organizacji patriotycznych 564 566