Back

Folder: 701/2/40

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleWrzesień- październik 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/40

No. Title Page from Page to
1 Spis dokumentów znajdujących się w tece 40 grupy II Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza nr 8102-8199 1 3
2 Wyciąg z raportu oficera łącznikowego Sztabu Generalnego o sytuacji na Litwie Kowieńskiej wraz z informacjami delegata Litwy skierowanymi do przewodniczącego Ligi Narodów 4 15
3 Wyciągi z trzech raportów o sytuacji na Ukrainie wraz z informacjami wojskowymi 16 23
4 Wyciąg z raportu o bolszewickim planie wywołania rewolucji w Polsce 24 26
5 Raport konfidentów o ochotniczych formacjach rosyjskich, które przekroczyły granicę polską i walczyły z bolszewikami 27 27
6 List do mjra Świtalskiego o stosunkach miedzyludzkich i przemycie na granicy polsko-bolszewickiej 28 29
7 Zapowiedź sprawozdania attache wojskowego w Tokio znajdującego się na stronach 34-43 30 30
8 Charakterystyka oficerów fińskich wydelegowanych do Polski 31 33
9 Opis sytuacji wojskowo-politycznej na Dalekim Wschodzie 34 43
10 Opis sytuacji na Litwie Środkowej w sierpniu 1921 roku 44 56
11 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 57 58
12 Dwa komunikaty prasowe krytykujące politykę Polski i omawiajace sytuację w Rosji 59 64
13 Depesza polskiej delegacji z Mińska w sprawie kontynuowania prac granicznych 65 65
14 Tłumaczenie traktatu sowiecko-tureckiego rafyfikowanego w Angorze 23 lipca 1921 roku 66 72
15 Telegramy z Genewy, Berna i Paryża otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie stosunków Litwą 73 74
16 Sprawozdania z sytuacji na bolszewickiej części Podola i na Białorusi w pierwszej połowie czerwca 1921 roku 75 79
17 Raport rtm. Kniazołuckiego o delegacji sowieckiej i oraz o sytuacji na Wołyniu i Ukrainie 80 85
18 Komunikaty prasowe z Rygi 86 90
19 Odpisy depesz otrzymanych przez MSZ 91 93
20 Memoriał w sprawie przyszłości Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i projektu Hymansa 94 105
21 Nota rządu bolszewickiego w sprawie realizacji niektórych postanowień Traktatu Ryskiego 106 111
22 Informacja o pracy We-Cze-Ka, czyli Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrewolucją, Spekulacją i Sabotażem 112 114
23 Odpowiedź MSZ na notę rządu rosyjskiego skierowana do Lwa Karahana 115 116
24 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 117 122
25 List Walerego Sławka z informacją o raporcie Leona Kniaziołuckiego i uwagami o domniemanych przygotowaniach bolszewików do nowej wojny z Polską 123 124
26 Raport nr 6 rtm. Kniaziołuckiego o delegacji sowieckiej, sytuacji na Wołyniu i sytuacji na Ukrainie sowieckiej 125 139
27 Projekt reorganizaji korpusu granicznego 140 143
28 Komunikaty Kierownictwa Prac Zagranicznych o sytuacji na Ukrainie w lipcu i sierpniu 1921 roku oraz na Białorusi w sierpniu 1921 roku 144 154
29 Raporty o szkolnictwie polskim w Łatgarii i sytuacji polskich nauczycieli na Łotwie 156 169
30 Telegramy szyfrowe w sprawie stosunków polsko-litewskich po wejściu wojsk gen. Żeligowskiego na Litwę 170 172
31 Telegram szyfrowy do Askenazego w Genewie w sprawie odpowiedzi na notę Hymansa 173 173
32 Dwa raporty w sprawach ukraińskich i rosyjskich wysłane przez Polską Misję Wojskową we Francji 174 184
33 Raport attache wojskowego w Moskwie opisujący życie w Rosji sowieckiej 185 191
34 Komunikaty prasowe z Rygi i Moskwy z września 1921 roku 192 202
35 Depesza wysłana z Moskwy do Warszawy przez Polską Misję Repatriacyjną 203 203
36 Raport z Moskwy z informacjami o uzbrojeniu i sytuacji w armii sowieckiej 204 207
37 Raport wojskowo-polityczny attache wojskowego na Łotwie za miesiąc sierpień 1921 roku 208 218
38 Telegram szyfrowy z informacją o pomocy dla Rosji udzielonej przez American Relief Adninistration 219 219
39 Raport attache wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie z dnia 20 września 1921 roku 220 223
40 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi z dnia 24 września 1921 roku 224 227
41 Zapowiedż sprawozdania z wycieczki oficerów fińskich, którego całość znajduje się na stronach 250 - 271 228 228
42 Protokół narady odbytej w Wilnie 12 listopada 1919 roku w sprawie wprowadzenia ruchu kolejowego, telegraficznego i pocztowego między Wilnem a Kownem 229 239
43 Sprawozdanie z pobytu delegacji oficerów fińskich w Polsce, zapowiedziane na stronie 228 241 271
44 Komunikat prasowy z Rygi mówiący o głównych zagadnieniach na Łotwie 272 274
45 Raport attache wojskowego w Estonii opisujący życie w tym kraju 275 280
46 Raport attache wojskowego w Moskwie opisujący sytuację wewnętrzną Rosji 281 287
47 Raport oficera łącznikowego o sytuacji wewnętrznej i zagranicznej Litwy Kowieńskiej 288 296
48 Powiadomienie o komunikatach prasowych z Moskwy z dn. 27 i 28 września i Rygi z dn. 3 października. 297 297
49 Informacja o raporcie attache wojskowego w Wiedniu 298 298
50 Tłumaczenie artykułu o Bitwie Warszawskiej z fińskiej gazety "Suomen Setilas" 299 304
51 Komunikaty prasowe z Moskwy z dn. 27 i 28 września oraz komunikat prasowy z Rygi z dn. 1 i 3 października 1921 roku zapowiedziany na stronie 297 305 309
52 "Suomen Sotilas" - oryginalny egzemplarz fińskiego pisma o tematyce wojskowej z artykułem o Bitwie Warszawskiej 310 327
53 Depesza attache wojskowego z Konstantynopola o porozumieniu bolszewików z kemalistami 328 328
54 Raporty informacyjne attache wojskowego w Helsinkach opisujące bieżącą sytucję w Finlandii 329 345
55 Raport attache wojskowego w Bukareszcie o sytuacji między Rumunią a bolszewicką Rosją 346 361
56 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 362 363
57 Tłumaczenie artykułu z "Prawdy" o ciężkich warunkach, w jakich znajdują się jeńcy rosyjscy i ukraińscy 364 366
58 Dwa komunikaty prasowe z Rygi o sytuacji na Łotwie i jej sprawach zagranicznych 367 370