Back

Folder: 701/2/85

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/85

No. Title Page from Page to
1 Okładka teki 85 0 0
2 Strona tytułowa i spis treści teki 85 1 5
3 Okładka dawnego skoroszytu z aktami 6 6
4 Radiotelegramy w sprawie polskiej i sowieckiej komisji Czerwonego Krzyża 7 8
5 Protokoły posiedzeń delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 9 24
6 Telegramy z Kancelarii Naczelnika Państwa 25 30
7 Protokół z posiedzenia Delegacji Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 15 października 1919 roku 31 33
8 Wiadomość o wysłaniu do delegacji PCK kapitana Ignacego Boernera jako oficera łącznikowego 34 34
9 Negocjacje w sprawie wymiany jeńców wojennych, zwolnienia zakładników, powrotu uchodźców 35 39
10 Sprawa pełnomocnictw sowieckiej delegacji Czerwonego Krzyża 40 44
11 Sprawozdanie o sytuacji w Rosji Sowieckiej na podstawie relacji członków delegacji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża 45 48
12 Pełnomocnictwo dla Marchlewskiego w sprawie wymiany jeńców 49 49
13 Protokoły z posiedzeń Delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w okresie od 23 do 28 października 1919 roku 50 63
14 Deklaracja sowiecka w sprawie polskich zakładników, jeńców, uchodźców i więźniów, którzy znajduja się na sowieckim terytorium 64 64
15 Odpowiedź polska na deklarację pełnomocnika Rosyjskiego Czerwonego Krzyża 65 67
16 Sprawa zakładników na posiedzeniu delegatów Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża wraz z oświadczeniami strony sowieckiej 68 74
17 Sprawa brania zakładników przez rząd sowiecki 75 76
18 List do Naczelnego Wodza w sprawie wymiany jeńców wraz z telegramem z Belwederu w tej sprawie 77 80
19 Telegram szyfrowy w sprawie wypuszczenia arcybiskupa Roppa 79 80
20 Umowa dotycząca rozwiązania sprawy zakładników polskich w Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Sowietów 81 86
21 Sprawa wymiany Karola Radka za arcybiskupa Rooppa 87 88
22 Zapytanie do Belwederu dotyczące Polaków zwalnianych z Rosji Sowieckiej i osób do niej odsyłanych 89 89
23 List w sprawie rozmowy Hughensowej z Michałem Stanisławem Kossakowskim 90 91
24 Odpisy protokołów i aktów Delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 92 171
25 Miejscowości dla powracających zakładników i reemigrantów 172 172
26 Informacja o zwolnieniu obywateli polskich uwięzionych w Rosji Sowieckiej 173 174
27 Sprawa przewiezienia przez Polskę Karola Radka i przekazania więźnia politycznego Pilara von Pilchau 175 176
28 Raport o sytuacji w Rosji i stanie prac Delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 177 182
29 Upoważnienie Jeana Kujawskiego do opuszczenia Rosji 183 183
30 Inwentarz czasopism i broszur przywiezionych przez Delegację Rosyjskiego Czerwonego Krzyża 184 193
31 Umowa dotycząca wzajemnego oddania jeńców cywilnych wraz z objaśnieniami i kwestiami wymagającymi instrukcji 194 202
32 Lista nr 1 uwięzionych obywateli sowieckich, których Polska ma przekazać Związkowi Sowieckiemu 203 210
33 Lista nr 2 polskich jeńców cywilnych, których Związek Sowiecki ma przekazać Polsce 211 216
34 Lista nr 3 obywateli sowieckich, którzy mają być przekazani Rosji Sowieckiej 217 219
35 Lista nr 4 polskich zakładników i jeńców cywilnych uprawnionych do powrotu ze Związku Sowieckiego do Polski 220 237
36 Lista nr 5 osób internowanych w Polsce, które mają prawo wyjechać do Związku Sowieckiego 238 243
37 Informacje o ustaleniach z bolszewikami 244 246
38 Sprawa ostrzeliwania szpitala w Połocku i ewentualnych uwag do ustaleń polskiej i rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzyża 247 247
39 Sprawa lokalnego zawieszenia broni i punktów, przez które mogą wracać zakładnicy 248 248
40 Lista dodatkowa rosyjskich jeńców cywilnych, którzy powinni być przekazani Rosji Sowieckiej 249 250
41 Informacja o zerwaniu pertraktacji z Delegacją Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża i wynikających z tego problemach 251 254
42 Sprawozdanie z przebiegu prac Delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 255 262
43 Podziękowanie zakładników 263 263
44 Stanowisko naczelnego wodza w sprawie pertraktacji z Rosyjskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża 264 264
45 Raport w sprawie wznowienia pertraktacji prowadzonych przez polski i rosyjski Czerwony Krzyż 265 268
46 Sprawa pertraktacji wobec sowieckiej propozycji pokojowej 269 269
47 Kontrowersje i decyzje dotyczące wymiany jeńców między Polską a Rosją wraz z projektem umowy w tej sprawie 270 279
48 Wyciągi z zeznań obywateli sowieckich aresztowanych w Polsce 280 285
49 Dodatkowa lista polskich zakładników i jeńców cywilnych w Związku Sowieckim. 286 288
50 Projekt umowy dotyczącej wzajemnego unormowania sprawy reemigrantów wraz z projektem wzajemnej wymiany jeńców wojennych i projektem umowy o wzajemnych stosunku polskiego i rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 289 298
51 Lista Polaków zaginionych i poszukiwanych w Rosji. 299 317
52 Memorandum w sprawie Józefa Dangla i Pilara von Pilhau vel Pilchau wraz pismem Juliana Marchlewskiego w sprawie zakładników 318 321
53 Sprawa pana Kalmatiano i amerykańskich medykamentów dla Rosji Sowieckiej 322 324
54 Instrukcja dotycząca punktów zbornych dla zakładników i uchodźców powracających z Rosji Sowieckiej 325 326
55 Instrukcja dla Ottona Węcławowicza 327 327
56 Podziękowanie dla Władysława Sikorskiego za okazaną pomoc 328 329
57 List Juliana Marchlewskiego do dr. J. Bellanda 330 330
58 Informacja o pieniądzach przekazanych przez przewodniczącego Delegacji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża 331 331
59 Kwestie organizacyjne po rozjechaniu się delegacji Polskiego i Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 332 332
60 Telegramy z wiadomościami dotyczącymi frontu polsko-bolszewickiego i organizacji powrotu zakładników 333 334
61 Dwa protokoły z posiedzeń Delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 335 337
62 Wnioski Delegacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 338 338
63 Instrukcje dla przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Komisji Kontrolnej na stacji zbornej 339 339
64 Rosyjskie poprawki proponowane do projektów umów z Polskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża 340 340
65 Upoważnienie dla Ottona Węcławowicza 341 341
66 Podziękowanie dla podporucznika Karola Bołoza Antoniewicza 342 342
67 List Juliana Marchlewskiego do arcybiskupa Roppa 343 343
68 Sowieckie poprawki do projektu umowy o wzajemnych stosunkach Polskiego i Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. 344 344
69 List do Władysława Sikorskiego z informacjami o zawieszeniu rokowań z Rosjanami i wynikajacych z tego utrudnień 345 346
70 Sprawa zabójstwa czonków Misji Sowieckiego Czerwonego Krzyża 347 348
71 List Cziczerina do arcybiskupa Roppa 349 349
72 Statut Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 350 351
73 Sprawa przekazania pieniędzy dla obywateli sowieckich przebywających w Szwajcarii 352 352
74 Lista członków Zarządu Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża i komunikat o likwidacji zagadnienia zakładników 353 354
75 Komunikat w sprawie zakładników i jeńców cywilnych 355 355
76 List Towarzystwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do Michała Stanisława Kossakowskiego 356 356
77 Lista 6 dodatkowa zakładników i jeńców 357 357
78 Podziękowanie za zwolnienie z niewoli arcybiskupa Roppa 358 358
79 Poszukiwanie porucznika Marcela Fourreya 360 360
80 Kontrowersje dotyczące wymiany jeńców i rokowań z bolszewikami w tej sprawie 361 363
81 Kwestie personalne dotyczące powrotu zakładników z Rosji Sowieckiej 364 365
82 Francuska i polska Lista osób do zwolnienia z niewoli w Rosji Sowieckiej 366 367
83 List w sprawie otworzenia dwóch rachunków dla Delegacji Polskiego Czerwonego Krzyża 368 368
84 List Władysława Sikorskiego do Michała Stanisława Kossakowskiego 369 369
85 Zarządzenia w sprawie uprawnień dla Ottona Węcławowicza 370 370
86 List Michała Stanisława Kossakowskiego do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 371 371
87 Podziękowanie dla dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego 372 372
88 Pismo do 9 Dywizji Piechoty w sprawie wymiany jeńców 373 374