Joined exhibitions

Name of exhibition: Józef Piłsudski - dokumenty z Londynu i Nowego Jorku
Description of exhibition: W zestawieniu znalazły się cenne archiwalia dotyczące osoby Marszałka, gromadzone przez oba instytuty od ponad 60 lat. Składają sie na nie materiały przedwojenne, te przewiezione za granicę w 1939 roku z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jak również dokumenty zgromadzone w okresie emigracyjnym w Nowym Jorku i Londynie.
Contents:Wystawa archiwaliów obejmuje zarówno dokumenty o charakterze oficjalnym, dotyczące spraw państwowych w jakie zaangażowany był J. Piłsudski (np. depesze, raporty, korespondencja urzędowa), jak również osobiste, pochodzące z jego własnych zbiorów, takie jak listy prywane, notatki czy informacje genealogiczne o rodzie Piłsudskich. Znaczną grupę stanowią też publikacje dotyczące Marszałka oraz materiały na temat kultu jego osoby (np. relacje z pogrzebu lub budowy kopca na Sowińcu).

Folder list


No. Signature Title Dates Language Archive
Genealogia
1 701/1/1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 pol. NY
2 701/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 pol. NY
3 709/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich - drzewo genealogiczne oraz informacje dotyczące rodziny Piłsudskich i Butlerów spisane przez Aleksandrę Piłsudską; kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego; inwentarz majątku w Dowgiliszkach oraz kserok 1916 - 1935 pol. London
Korespondencja
4 701/1/20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 pol. NY
5 701/1/21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 pol. NY
6 701/1/22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 pol. NY
7 701/1/23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 pol. NY
8 701/1/15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 pol. NY
9 701/1/16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 pol. NY
10 701/1/17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 pol. NY
11 701/1/18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 pol. NY
12 701/1/19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 pol. NY
13 701/1/24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 pol. NY
14 709/1/3 Korespondencja Marszałka 1916 - 1921 pol. London
15 709/1/4 Korespondencja Marszałka 1916 - 1920 pol. London
16 709/1/5 Korespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki 1916 - 1926 pol. London
17 709/1/6 Listy Marszałka do Władysława Jaworskiego - odpisy, fotokopie 1914 - 1916 pol. London
18 709/1/7 Listy Marszałka oraz fotokopie i odpisy listów 1905 - 1931 pol. London
19 709/1/8 Listy do Marszałka 1915 - 1921 pol. London
Państwa zaborcze o J. Piłsudskim
20 701/1/109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 niem. NY
21 701/1/35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 polski, rosyjski NY
22 701/1/36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 pol. NY
23 701/1/110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 niem. NY
24 709/1/1 Odpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa 1885 - 1974 pol., ros., niem. London
25 709/1/10 Kopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego 1895 - 1935 pol., ros., franc., niem. London
Rozkazy i odezwy
26 701/1/29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 pol. NY
27 701/1/39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 pol. NY
28 709/1/11 Rozkazy; biuletyny i odezwy - Rząd Narodowy, obchody rocznic wymarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców, Centralnego Komitetu Narodowego, do mieszkanców Ukrainy oraz byłego Księstwa Litewskiego 1914 - 1935 pol. London
Teksty i publikacje Marszałka
29 701/1/76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 fr. NY
30 701/1/77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 ang. NY
31 701/1/162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 pol. NY
32 701/1/171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 pol. NY
33 701/1/172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 pol. NY
34 701/1/28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 pol. NY
35 709/1/9 Luźne notatki Józefa Piłsudskiego - dot. pracy nad dziejami 1863 r., spraw publicznych i rachunkowych 1912 - 1918 pol. London
36 709/1/12 Prace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz 1916 - 1931 pol. London
37 709/1/15 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1935 - 1985 pol., ang. London
38 709/1/16 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1990 - 1997 pol. London